Osmanlı Kültür ve Medeniyeti -4

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti -4

Tebrikler - Osmanlı Kültür ve Medeniyeti -4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti'nde,

I. Hükümdarlık hakkının Osmanlı hanedanına ait olması

II. Devlet memurları için Müslüman olma ve Türkçe bilme zorunluluğunun olması

III. Devşirme sisteminin uygulanması

gelişmelerinden hangileri ulusal kültüre önem verildiğini gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 2
Osmanlı Devleti, toplumu ırk esasına göre değil, düşünce ve inanç temeline göre örgütleyerek yönetmiştir.

Bu durumun ortaya çıkmasında Osmanlı Devleti'nin,

I. Çok uluslu bir yapıya sahip olması

II. Ülkeyi eyaletlere ayırarak yönetmesi

III. Her topluluğun inançlarına saygılı olması

özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 3
Osmanlı Devleti, topraklarını Anadolu ve Rumeli Beylerbeyliğine ayırarak yönetmiştir.

Bu uygulama ile,

I. Ülke yönetimini kolaylaştırma

II. Ülkeyi aile üyeleri arasında paylaştırma

III. Gümrük vergilerini artırma

hedeflerinden hangilerine ulaşılmak istenmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4
Geliri doğrudan doğruya hazineye gelen arazi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yurtluk
B
Mukataa
C
Vakıf
D
Mülk
E
Ocaklık
Soru 5
Osmanlı Devleti'nde,

I. İltizam sisteminin yaygınlaşmasından dolayı eyaletlerde asker yetiştirilmemesi

II. Denizcilikle ilgisi olmayan kişilerin donanmanın başına getirilmesi

III. Kapıkulu ocaklarına kanunlara aykırı asker alınması

gelişmelerinden hangileri ordunun bozulmasına yol açmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 6
Osmanlılar, şehzadelere geniş yetkiler ve büyük eyaletlerin valiliğini vermemişlerdir.

Bu uygulama ile,

I. Devletin parçalanmasını engelleme

II. Merkezi otoriteyi güçlendirme

III. Şehzadelerin tecrübe kazanmalarını sağlama

amaçlarından hangilerine ulaşılmak istendiği savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 7
Osmanlı Devletinde düzenli olarak ilk bütçe hangi padişah zamanında yapılmıştır?

A
II. Mehmet
B
l. Süleyman
C
I. Murat
D
I. Selim
E
Yıldırım Beyazıt
Soru 8
Osmanlılar Balkanlarda ele geçirdiği topraklara Anadolu'dan Türk göçmenler getirerek yerleştirmiştir. Geçerli sebep olmadan göçmenlerin yeni yerleşim bölgelerini terk ederek eski yerlerine dönmeleri yasaklanmıştır.

Osmanlı Devleti'nde bu uygulama ile,

I. Ülkede yerleşim ve göç anarşisinin ortaya çıkmasını engelleme

II. Balkanlarda üretimin artmasını önleme

III. Anadolu'dan toplanan vergilerin azalmasını önleme

hedeflerinden hangilerine ulaşılmak istendiği savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 9
Aşağıdaki toprak çeşitlerinden hangisi Divan üyelerine, beylerbeylerine ve sancak beylerine yaptıkları göreve karşılık verilirdi?

A
Zeamet
B
Vakıf
C
Ocaklık
D
Mukataa
E
Has
Soru 10
Osmanlı Devleti'ndeki uygulamalardan hangisi teokratik yönetim anlayışına uygundur?

A
Şehzadelerin deneyim kazanmaları için sancaklara gönderilmesi
B
En yaşlı şehzadenin hükümdar olması
C
Divan'da alınan kararlar ile ilgili şeyhülislamdan fetva alınması
D
Farklı din ve mezheplere ibadet özgürlüğü tanınması
E
Azınlıkların devlet yönetiminde görev alması
Soru 11
Savaşlardan önce keşif yapma ve psikolojik üstünlük sağlama gibi önemli hizmetleri yerine getiren birlik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yayalar
B
Müsellemler
C
Yörükler
D
Akıncılar
E
Azaplar
Soru 12
Hukuk işleriyle ilgilenen Kadı ve Naiplerin aşağıdaki hangi alanda daha çok geniş bilgiye sahip olmaları gerekirdi?

A
Yönetim işleri
B
Fıkıh ilmi
C
Askeri
D
Astronomi
E
Matematik
Soru 13
Osmanlı Devleti'nde,

I. Fatih'in değişik ülkelerde yaşayan bilim adamlarını İstanbul’da toplaması

II. Yavuz'un Tebriz ve Mısır'dan birçok sanatçıyı ve resimli el yazmasını İstanbul'a getirmesi

gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

A
Osmanlı Devletinin imparatorluk haline gelmesine
B
Osmanlı Devleti'nin gelirlerinin artmasına
C
İstanbul'un kültür ve sanat merkezi haline gelmesine
D
Türkçe'deki gelişmenin yavaşlamasına
E
Osmanlı ülkesinde matbaanın kurulmasının gecikmesine
Soru 14
Yükselme devrinde Kadılar aşağıdaki hangi divan üyesine bağlıydılar?

A
Sadrazam'a
B
Nişancı'ya
C
Defterdar'a
D
Kazasker'e
E
Yeniçeri ağasına
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com