KPSS 2017 Tarih Lisans Online Sınavı

KPSS Tarih 2017 Lisans

Tebrikler - KPSS Tarih 2017 Lisans adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Türk töresinde devleti kuran hanedanın erkek üyeleri devlet yönetiminde ortak hak sahibiydi.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı savunulamaz?

A
Hatunların ülke idaresine karışmasına 
B
Taht kavgalarının yaşanmasına
C
Ülkenin parçalanmasına
D
Dinî ayaklanmaların çıkmasına
E
Üst düzey yöneticilerin, devlet yönetimine müdahalede bulunmasına
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da meydana gelen sosyal ve ekonomik gelişmelerden biri değildir?

A
SSCB tarafından uzaya ilk uydunun gönderilmesi
B
Nüfus artışının yaşanması
C
Radyonun günlük hayatta kullanılmaya başlanması
D
Kadınların iş hayatında daha fazla yer alması 
E
Devletlerin askerî harcamalarının artması
Soru 3
1927 seçimlerine dair Atatürk tarafından belirlenen koşullar arasında, “Milletvekilleri özel hayatlarında, tarım, ticaret, sanayi gibi ekonomiyi ve maliyeyi ilgilendiren çalışmalarında devletin resmî yasalarına bağlı olacaklardır.” maddesi yer almaktadır.

Bu maddeyle aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir?

A
Milletvekilliğinin ayrıcalıklı bir konum olduğunu halka  göstermenin
B
Milletvekillerinin nüfuzlarını kullanarak çıkar sağlamalarını önlemenin
C
Milletvekili maaşlarının yetersiz olduğu gerçeğine dikkat çekmenin
D
Milletvekillerinin ülke gelişimine katkılarını siyasi alanla sınırlamanın
E
Milletvekillerinin Meclise devam sorununu ortadan kaldırmanın
Soru 4
Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupa'da meydana gelen gelişmeleri daha yakından takip etmek için Avrupa başkentlerinde daimî elçilikler açmaya başlamıştır.

Bu durumun ortaya çıkmasında;

I.   Avrupalı devletler karşısında yenilgiler alınması,

II.  merkezî otoritenin bozulmasıyla ülkede isyanların görülmesi,

III. Osmanlı Devleti'nin denge politikası izlemeye başlaması

gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 5
Sivas Kongresi sonrasında Temsil Heyetinin baskıları sonunda istifa etmek zorunda kalan Damat Ferit Paşa Kabinesinin yerine Padişah Vahdettin, hükûmeti kurma görevini Ali Rıza Paşa'ya vermiştir.

Padişah Vahdettin'in, Ali Rıza Paşa gibi ılımlı bir devlet adamına görev vermesinin gerekçeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Yasal hükümler içerisinde seçimlerin yapılmasını sağlamak
B
Memlekette sükûn ve düzeni sağlamak
C
Millî hareketi destekleyenlerle iyi ilişkiler kurmak
D
Temsil Heyetini İstanbul’da etkili kılmak
E
Halk arasında birlik ve beraberliği güçlendirmek
Soru 6
1938 yılında yapılan Türk-Sovyet Antlaşması ile Türkiye Odesa, Bakü, Erivan ve Leningrad’daki; Sovyetler Birliği de İzmir ve Kars’taki konsolosluklarını kapatmıştır.

Bu bilgiden hareketle Türkiye-Sovyetler Birliği ilişkileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
İki ülke arasındaki ilişkilerin giderek geliştiğine
B
Sovyetler Birliği’nin yayılmacı politika uyguladığına
C
Dünyadaki gelişmelerin dışında kaldıklarına
D
İkinci Dünya Savaşı öncesinde farklı gruplarda yer aldıklarına
E
Karşılıklılık ilkesiyle hareket ettiklerine
Soru 7
Büyük Selçuklular Dönemi'nde, Hasan Sabbah tarafından kurulan ve önemli devlet adamlarına suikastler düzenleyen Batınî anlayıştaki gizli örgütün mensupları için kullanılan yaygın ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hâricîler
B
Haşhaşîler
C
Selefîler
D
Babaîler
E
Kalenderîler
Soru 8
1992-1995 yıllarındaki Bosna Savaşı sırasında Bosna-Hersek'in bağımsızlığını kazanmasında önemli rolü bulunan ve "Bilge Lider" olarak bilinen devlet başkanı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aliya İzzetbegoviç
B
Saparmurad Niyazov
C
Enver Hoca
D
Ebulfeyz Elçibey
E
Sadık Ahmet
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde tebaa için din, mezhep, dil ve cinsiyet bakımından ayırt edici tabir ve vasıfların kullanımını kaldıran Islahat Fermanı'nın amaçlarından biri değildir?

A
Dinî farklılıkların yarattığı gerilimi ortadan kaldırmak
B
Gayrimüslimlere Müslümanlarla eşit statü vermek
C
Devlet düzeninde, laiklik prensiplerini yerleştirmek başlaması
D
Toplumsal yükümlülükleri tüm kesimlere paylaştırmak
E
Devlet dairelerinde gayrimüslimlerin çalışmasına müsaade etmek
Soru 10
Gazneliler Devleti, bir başka İslam devletinin (Samanîler) hizmetindeki Türk komutanlar tarafından kurulmuştur.

Aşağıdaki Türk-İslam devletlerinden hangisi kuruluş şekli açısından bu durumla benzerlik gösterir?

A
Karahanlı Devleti
B
Babürlüler Devleti
C
Tolunoğulları Devleti
D
Büyük Selçuklu Devleti
E
Altınordu Devleti
Soru 11
İngiltere kendi kontrolünde tutmak istediği, zengin petrol yataklarını barındıran Musul vilayetinin, Türkiye'nin yönetimine girmesini istemiyordu. Bu amaca ulaşmak için de çeşitli yollar denedi.

Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’nin bu politikasına ulaşmak için başvurduğu yollardan biri değildir?

A
Bölgedeki etnik ve dinsel farklılıklardan yararlanmak
B
Türkiye’ye yönelik askerî harekât tehdidinde bulunmak
C
Bölgede casusluk faaliyetleri yürütmek
D
Milletler Cemiyetini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak
E
Musul’da halk oylamasına gidilmesini sağlamak
Soru 12
Osmanlı Devleti’nde XVI. yüzyıl sonlarına doğru tespit edilebilen nüfus artışı beraberinde ciddi problemler de getirmiş, topraksız genç nüfus çareyi bey, paşa ve saray kapılarında kul ya da sekban olmakta bulmuştu. Bilhassa Habsburglarla yapılan savaşlar tüfekli piyadenin önemini ortaya koyduğundan devlet, savaşlarda bu ateşli silahları kullanabilen sekbanlardan yararlanmıştı. Ancak seferler sonunda kapısız kalan sekbanlar, ciddi sorunlara sebep olmuştu. Diğer yandan kapıkulu sayısında da önemli bir artış meydana gelmişti.

Bu sürecin sonuçlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez?

A
Timarlı sipahilerin öneminin azaldığı
B
Taşrada asayiş ve güvenliğin sağlandığı
C
Kapıları kuvvetli beylerin önem kazandığı
D
Devletin askerî alanda yenilik yapması gerektiği
E
Kırdan kentlere göçün yaşandığı
Soru 13
Mustafa Kemal’in, Anadolu’da millî bir hareket başlatma çabası, hem işgal kuvvetlerini hem de İstanbul Hükûmetini tedirgin etmiştir. İstanbul Hükûmetinin geri dön çağrılarına uymadığı için görevinden azledilen Mustafa Kemal, askerlikten ve tüm görevlerinden istifa etmiştir.

Mustafa Kemal’in gösterdiği bu tutumdan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Mondros Mütarekesi’nin koşullarını hafifletmek istediğine
B
Mücadele konusunda İstanbul’daki bazı çevrelerden farklı düşündüğüne
C
İşgal kuvvetlerinin beklentilerinin dışına çıktığına
D
Herhangi bir makam ve mevki peşinde koşmadığına
E
Anadolu merkezli bir direniş oluşturmak düşüncesinde olduğuna
Soru 14
Atatürk Dönemi’nde;

•  Saltanatın kaldırılması,

•  Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi,

•  Soyadı Kanunu’nun çıkarılması,

•  Türk Tarih Kurumunun kurulması

gibi gelişmeler yaşanmıştır.

Bu gelişmelerle aşağıdaki ilkelerden hangisi arasında ilişki kurulamaz?

A
Laiklik
B
Halkçılık
C
Cumhuriyetçilik
D
Milliyetçilik
E
Devletçilik
Soru 15
Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılda tımar sisteminin bozulmasına bağlı olarak aşağıdaki gelişmelerde hangisinin meydana geldiği söylenebilir?

A
Müsadere uygulamasının genişlediği
B
İltizam sisteminin yaygınlaştığı
C
Ekberiyyet usulüne geçildiği
D
Yeniçeri sayısının azaldığı
E
Tarımsal ürün çeşitliliğinin arttığı
Soru 16
İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna doğru 1945’te ABD, İngiltere ve SSCB liderleri Yalta Konferansı’nda bir araya gelmişler ve burada yayımladıkları bildiride savaş sonrası Avrupa’da yeni düzenin yerleşmesi için bazı ilkeler ortaya koymuşlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biri değildir?

A
İşgalci güçlerin zorla aldığı egemenlik ve otonomi hakkını toplumlara iade etmek
B
Nazizm ve Faşizm’in kalıntılarının ortadan kaldırılmasını sağlamak
C
Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması konusunda devletleri serbest bırakmak
D
Toplumlara yönetim şekillerini belirleme hakkı vermek
E
Demokratik kurumların oluşturulmasını desteklemek
Soru 17
Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın ardından Mustafa Kemal’in “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emrini vermesinde;

I. Güney Cephesi’nde işgal edilen yerleri kurtarmak,

II. Batı Anadolu’daki işgalleri sona erdirmek,

III. geri çekilen Yunan ordusunun yeni bir savunma hattı oluşturmasını engellemek

düşüncelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 18
Osmanlı Devleti'nde, şehirlerde belirli ihtiyaç mallarının ve ham maddelerin satışının yapıldığı yere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kapan
B
Menzil
C
Kervansaray
D
İmaret
E
Zaviye
Soru 19
Gümrü Antlaşması’nın,

•  Türkiye ile Ermenistan arasındaki savaş durumuna son verilecektir.

•  Erivan Hükûmeti, TBMM tarafından reddedilmiş olan Sevr Antlaşması’nı hükümsüz sayacaktır.

•  Ermenistan’da yaşayan Müslümanlara kendi•  Ermenistan’da yaşayan Müslümanlara kendi dinî ve kültürel özelliklerine göre yaşama olanağı sağlanacaktır.

maddelerinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Ermeniler, Türk topraklarındaki taleplerinden vazgeçmiştir.
B
Antlaşmada, askerî ve siyasi konuların dışındaki hükümlere de yer verilmiştir.
C
Ermenistan’daki Müslüman halkın hakları korunmuştur.
D
Erivan ve TBMM hükûmetleri birbirlerinin varlığını tanımıştır.
E
Türkiye'nin doğu sınırını belirleyen son antlaşma olmuştur.
Soru 20
Osmanlı padişahları zaman zaman tebdil-i kıyafetle (kıyafet değiştirerek) halkın arasına karışır, bizzat teftiş yaparlardı. Örneğin; Kanuni Sultan Süleyman sipahi, II. Ahmet ise Mevlevi dervişi gibi giyinip halkın ve görevlilerin durumunu denetlemişlerdir.

Bu bilgilerden hareketle Osmanlı padişahlarının aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenemez?

A
Ekonomik yapıyı güçlendirmeyi
B
Adil bir yönetim sağlamayı
C
Devlet görevlilerinin davranışlarını gözlemlemeyi
D
Ahali arasındaki söylentileri öğrenmeyi
E
Olan bitenden haberdar olduğu algısını yaratmayı
Soru 21
Aşağıda Mustafa Kemal’in farklı iki dönemde attığı imza örnekleri verilmiştir.

Mustafa Kemal’in imzasını bu şekilde değiştirmesinde etkili olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
TBMM tarafından kendisine bir soyadı verilmesi 
B
TBMM tarafından kendisine Gazi unvanı verilmesi
C
Latin harfli Türk Alfabesi'nin kabul edilmesi
D
Türk Dil Kurumunun açılması
E
Laiklik ilkesinin anayasaya girmesi
Soru 22
Mimar Sinan'ın ustalık eseri olarak kabul edilen ve Osmanlı Klasik Dönemi'nin önemli mimari örneklerinden olan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Revan Köşkü
B
Şehzadebaşı Camii
C
Topkapı Sarayı
D
Süleymaniye Camii
E
Selimiye Camii
Soru 23
Lozan Konferansı'na katılan devletler hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

•  Çağrı yapan devletler: İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya

•  Tüm görüşmelere çağrılan devletler: Türkiye, Yunanistan, Romanya, Sırp-Hırvat-Sloven Devleti (Yugoslavya)

•  Gözlemci devlet: ABD

•  Boğazlar statüsü için çağrılan Karadeniz'e kıyısı olan devletler: Sovyet Rusya, Bulgaristan

•  Ticaret ve yerleşme sözleşmelerine katılmak için çağrılanlar: Belçika, Portekiz

Konferansa katılan devletler ve katılım konuları göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A
Boğazlar konusunda yapılacak görüşmelere çağrılan devletlerin belirlenmesinde ülkelerin coğrafi konumları da etkili olmuştur.
B
Lozan Konferansı'nın toplanması için davet Anlaşma Devletlerinden gelmiştir.
C
Lozan Konferansı'nda uluslararası ticaret ile ilgili kuralları Belçika ve Portekiz belirlemiştir.
D
Türkiye'nin ve bazı Balkan devletlerinin görüşmelerin hepsinde yer alması istenmiştir.
E
Konferans görüşmelerine Avrupa kıtası dışından da devletler davet edilmiştir.
Soru 24
Osmanlı tarihinde II. Mahmut Dönemi önemli bir dönüm noktasıdır. Vaka-i Hayriye olarak adlandırılan Yeniçeri Ocağının kaldırılmasıyla yeniliklerin önü açılmıştır. Bu dönemde nazırlıklar, muhtarlıklar ve posta teşkilatı kullanmak kurulmuş, modern askerî okullar açılmış ve Takvim-i Vakayi adlı ilk resmî gazete yayımlanmıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Merkezî yapının güçlenmesine önem verildiğine
B
Islahat çalışmalarının, halkın istekleri doğrultusunda gerçekleştiğine
C
Yapılan yeniliklerin kamuoyuna duyurulduğuna
D
Islahatların yapılabilmesi için uygun ortamın sağlandığına
E
Devlet bürokrasisinde yenilikler yapıldığına
Soru 25
Birinci TBMM’nin olağanüstü yetkilere sahip bir meclis olduğuna;

I.   yasama, yürütme ve yargı yetkisini elinde bulundurması,

II.  yetkilerini Başkomutanlık Yasası’yla Mustafa Kemal’e devretmesi,

III. çoğulcu yapıya sahip olması

durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 26
İngilizler 1880’lerden itibaren Araplara, Halifeliğin onların hakkı olduğunu, Osmanlı Devleti'nden ayrılarak kendi himâyelerinde kurulacak devletlerini destekleyeceklerini telkin etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi İngilizlerin böyle bir telkinde bulunmasının sebebi olamaz?
A
Ortadoğu’da yeni bir siyasi yapı oluşturmak
B
Arapları tek bir devlet etrafında birleştirmek
C
Sömürge yollarının güvenliğini sağlamak
D
Halifelik kurumunu kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak
E
Osmanlı Devleti’nin gücünü kırmak
Soru 27
28 Ocak 1920’de Osmanlı Mebusan Meclisinde kabul edilen Misakımillî kararları göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Tam bağımsızlık ilkesinin kabul edildiğine
B
Vatanın sınırlarının çizildiğine
C
Boğazlarla ilgili kararın Milletler Cemiyetine bırakıldığına
D
Uluslararası ilişkilerde eşitlik ilkesinin gözetildiğine
E
Halkın isteklerine öncelik verildiğine
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.

KPSS’ de Çıkmış Lisans Tarih Soruları