YKS 2019 Online Sınavı

YKS 2019

Tebrikler - YKS 2019 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Soru Sayısı %%TOTAL%%. Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%% %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
TYT/Tarih öğretmeni Nil'e ödev olarak Divanıhümayun konusunu vermiştir. Nil hazırladığı ödevde Divanıhümayunun görevlerinden beşini yazmış ancak öğretmeni bunlardan birinin yanlış olduğunu belirtmiştir.

Buna göre öğretmenin, Nil'in ödevinde yanlış olduğunu belirttiği görev aşağıdakilerden hangisidir?

A
Veliahtın belirlenmesi
B
Elçilerin kabul edilmesi
C
Şikâyetlerin dinlenmesi
D
Savaşa ve barışa karar verilmesi
E
Önemli davaların görülmesi
Soru 2
TYT/Atatürk, “Bize milliyetçi derler, fakat biz öyle bir milliyetçiyiz ki, bizimle iş birliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Bizim milliyetçiliğimiz bencil ve mağrurane milliyetçilik değildir.” demiştir.

Buna göre Atatürk milliyetçiliği,

I. Başka milletlerin düşmanlığına dayanmaz.

II. İnsan ve millet onuruna değer verir.

III. Türk milletini üstün tutar.

yargılarından hangilerini bünyesinde barındırır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III 
Soru 3
TYT/Asya Hun Devleti’nin dağılmasının ardından Hunlar, batıya doğru yayılmaya başlamış ve Karadeniz'in kuzeyinde bulunan Germen kavimlerini batıya doğru itmişlerdir. Kavimler Göçü adı verilen bu süreçte Hunlar Avrupa siyasetinde etkin hâle gelirken ikiye ayrılan Roma İmparatorluğu önemli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün sonuçlarından biri olarak gösterilemez?

A
Roma İmparatorluğu güç kaybetmeye başlamıştır.
B
Bilim ve teknikte önemli gelişmeler yaşanmıştır.
C
Avrupa’da siyasi dengeler değişmiştir.
D
Avrupa'nın etnik yapısı değişmiştir.
E
Türk kültürü Avrupa’da yayılmıştır.
Soru 4
TYT/Son Osmanlı Mebusan Meclisinden gelen üyelerden ve yeni seçilmiş mebuslardan oluşan Birinci TBMM, bir taraftan kurtuluş mücadelesi verirken diğer taraftan da bağımsız bir devletin temellerini atmıştır. Bu meclisteki vekiller farklı zümrelere ait, farklı meslek ve düşüncelere sahipti. Hükûmet üyelerini seçen Meclis; yasama, yürütme ve yargı yetkisini de kullanmaktaydı.

Buna göre Birinci TBMM ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A
Olağanüstü koşullarda toplandığına
B
Meclis hükûmeti sisteminin uygulandığına
C
Toplumdaki çeşitliliği yansıttığına
D
İnkılap çalışmalarına öncelik verdiğine
E
Kuvvetler birliği ilkesini benimsediğine
Soru 5
TYT/Gazneli Mahmut, Abbasi halifesini Büveyhoğullarının baskısından kurtarmış ve bu hizmetine karşılık olarak Abbasi halifesinden Sultan unvanını almıştır.

Bu bilgiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
İslam dünyasında mezhep çatışmalarının son bulduğuna
B
Türkler arasında İslamiyetin hızla yayıldığına
C
Gazneli Mahmut’un İslam dünyasında siyasi birliği sağladığına
D
Abbasi halifesinin siyasi yetkilerini Gazneli Mahmut'a bıraktığına
E
Gazneli Mahmut’un İslam dünyasının önemli bir siyasi gücü olduğuna
Soru 6
AYT-1/Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasının ilk dönemlerinde siyasi ve dinî bölünmelere neden olan olaylardan biri değildir?

A
Mute Savaşı
B
Kerbela Olayı
C
Cemel Vakası
D
Sıffin Savaşı
E
Hakem Olayı
Soru 7
AYT-1/Birinci Dünya Savaşı sırasında, 1915-1917 yılları arasında Osmanlı topraklarının savaş sonunda paylaşılmasına yönelik gizli antlaşmalar yapılmıştır.

Aşağıdaki devletlerden hangisi, bu gizli antlaşmaların taraflarından biri değildir?

A
Rusya
B
Yunanistan
C
İngiltere
D
İtalya
E
Fransa
Soru 8
AYT-1/Aşağıdakilerden hangisi Mısır Uygarlığı'nın özelliklerinden biri değildir?

A
Ölümden sonraki yaşama inanmışlardır.
B
Hiyeroglif adı verilen resim yazısını kullanmışlardır.
C
Hititlerle Kadeş Antlaşması'nı yapmışlardır.
D
Nom adı verilen şehir devletleri kurmuşlardır.
E
Sınıfsız bir toplum yapısı oluşturmuşlardır.
Soru 9
AYT-1/Osmanlı Devleti’nde; 1560 civarında yaklaşık 40 bin kapıkuluna yılda 1200 yük akçe kadar ulufe verilirken 1620 civarında 100 bin kapıkuluna 4000 yük akçelik ulufe verilmiştir.

Bu bilgiyle Osmanlı Devleti’nde,

I. Kapıkulu askerleri önem kazanmıştır.

II. Hazine giderleri artmıştır.

III. Timarlı sipahi sayısı artmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10
AYT-1/Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın 7-8 Ağustos 1921’de yayımladığı Tekâlif-i Milliye Emirleri’nde Türk ordusunun hangi alandaki ihtiyacından bahsedilmemiştir?

A
Silah ve cephane
B
Kılık kıyafet
C
Haberleşme aracı
D
Motorlu taşıt
E
İnsan gücü
Soru 11
AYT-1/Haçlı Seferleri sırasında birçok soylunun ölmesi Avrupa'daki toprakların sahipsiz kalmasına neden olmuştur. İstanbul 1204'te Latinlerin egemenliğine girmiştir. Hristiyanlarca kutsal kabul edilen yerler Türklerin mücadeleleri sayesinde Müslümanların egemenliğinde kalmıştır.

Buna göre, Haçlı Seferleri'nin sonuçlarının aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?

A
Türklerin İslam dünyasındaki saygınlıklarının artmasında
B
Avrupa'da mezhep birliğinin sağlanmasında
C
Feodal düzenin zayıflamasında
D
Ruhban sınıfının halk üzerindeki inandırıcılığının azalmasında
E
Bizans İmparatorluğu'nun zayıflamasında
Soru 12
AYT-1/Cumhuriyet’in ilanından sonra demokratik sistemin temelini oluşturan egemenliğin bütün vatandaşlar tarafından eşit olarak kullanımını sağlamak adına atılan adımlardan biri de çok partili hayata geçiş denemeleridir.

Bu bilgiden hareketle birbirini tamamlayan ilkeler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halkçılık - Cumhuriyetçilik
B
Laiklik - Milliyetçilik
C
Cumhuriyetçilik - Devletçilik
D
Devletçilik - Laiklik
E
İnkılapçılık - Halkçılık
Soru 13
AYT-1/Birinci Göktürk Devleti Dönemi’nde Budizm'i kabul ederek bu dinin halk arasında yayılmasını sağlamaya çalıştığı için tepki çeken hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstemi Yabgu
B
Bumin Kağan
C
Mukan Kağan
D
İşbara Kağan
E
Tapo Kağan
Soru 14
AYT-1/7 Şubat 1920 tarihinde Urfa Kuvayımillîyesi tarafından, Fransız işgal kuvvetleri komutanlığına; 24 saat içinde şehrin boşaltılmasına, aksi hâlde Wilson Prensipleri çerçevesinde silahlı mücadeleye girişileceğine ve savaştan doğacak bütün kayıplardan Fransızların sorumlu tutulacağına dair bir nota verilmiştir.

Bu notada Wilson Prensipleri’ne atıfta bulunulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kuvayımillîye birliklerinden düzenli orduya geçmek
B
Direniş hareketinin uluslararası meşruiyetini vurgulamak
C
Bölgedeki İngiliz-Fransız anlaşmazlığını körüklemek
D
Fransız işgal hareketine karşı Amerikan yardımı sağlamak
E
Fransız işgalini yavaşlatmak için zaman kazanmak
Soru 15
AYT-1/İngiltere ve Fransa’nın Mısır’da kurduğu “Borçlar Sandığı İdaresi”, Avrupa devletlerine olan borçların tasfiyesi için demir yolları, telgraf, gümrük hizmetleri, vilayetin vergi gelirleri ile Mısır hidivinin kişisel mülklerinin gelirlerini denetim altına almıştır.

Bu bilgilerden hareketle Mısır’daki Borçlar Sandığı İdaresi’nin Osmanlı Devleti’ndeki benzeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teşkilat-ı Mahsusa
B
Şirket-i Hayriye
C
Düyun-ı Umumiye
D
Bank-ı Osmani-i Şahane
E
Hilal-i Ahmer
Soru 16
AYT-2/Fatih Sultan Mehmet, ikinci kez tahta çıktıktan sonra kuruluş yıllarından beri güçlü olan ailelerin etkisini kırmak üzere kul sistemine dayalı bir düzen oluşturmuş, yeniçerileri kontrol altına almış ve yeniçeri ağasını doğrudan kendisine bağlamıştır.

Fatih Sultan Mehmet bu uygulamalarıyla aşağıdakilerden hangisini hedeflemiştir?

A
Veraset usulünü sistemleştirmek
B
Eyalet askerlerinin sayısını artırmak
C
Devşirme sistemini etkisiz kılmak
D
Aristokrat bir zümre oluşturmak
E
Mutlak ve merkezî bir yönetim kurmak
Soru 17
AYT-2/Karahanlılar düzenli bir posta teşkilatı kurmuş, kervansaraylar ve hastaneler inşa etmişlerdir. Bunların yanında Türk-İslam kültürüne ait yazılı eserler de ortaya koymuşlardır.

Bu bilgiye dayanarak Karahanlılar ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
İnanç özgürlüğü sağladıklarına
B
Türkçenin gelişimine katkı sağladıklarına
C
Ticareti geliştirmek istediklerine
D
Sosyal kurumlar oluşturduklarına
E
Haberleşmeye önem verdiklerine
Soru 18
AYT-2/Millî Mücadele Dönemi’nde, Bizans İmparatorluğu'nu yeniden kurmak amacıyla faaliyet gösteren cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pontus Rum
B
Makabi
C
Mavri Mira
D
Hınçak
E
Taşnak
Soru 19
AYT-2/Aşağıdakilerden hangisi, XVI. yüzyılda Martin Luther'in görüşlerinin Avrupa’da hızla yayılmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Matbaanın rolü
B
İncil'in Almancaya çevrilmesi
C
Hümanizm'in etkisi
D
Sanayi Devrimi’nin yaşanması
E
Alman prenslerin desteği
Soru 20
AYT-2/Tarih bilimi; ferman, berat, vakfiye ve benzeri belgelerin yazılarının okunabilmesi için aşağıdaki bilgi alanlarının hangisinden yararlanır?

A
Epigrafi
B
Antropoloji
C
Etnografya
D
Paleografi
E
Nümizmatik
Soru 21
AYT-2/Aşağıdakilerden hangisi, İngiltere’nin Doğu Akdeniz politikasının Fransa tarafından eskisi kadar desteklenmediğini gösteren bir gelişmedir?

A
Milne Hattı’nın sınır olarak düzenlenmesi
B
Fransa’nın Çukurova’da Ermenilerle iş birliği yapması
C
İstanbul’un resmen işgal edilmesi 
D
Amiral Bristol Raporu’nun hazırlanması
E
Ankara İtilafnamesi’nin imzalanması
Soru 22
AYT-2/İslamiyet öncesi dönemde Orta Asya’da kurulan Türk devletleri hakkında bilgi almak isteyen bir araştırmacının, aşağıdakilerden hangisinin kaynaklarından faydalanması beklenir?

A
Roma
B
Babil 
C
Çin
D
Mısır
E
Hitit
Soru 23
AYT-2/1930 yılında çıkarılan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'yla vatandaşlara; kolera, veba, çiçek, kızamık, kuduz, sıtma gibi hastalıkları yerel yönetimlere bildirme mecburiyeti getirilmiş ve devlet tarafından karşılanmak suretiyle bu gibi hastalıkların tedavisinin parasız yapılması için kararlar alınmıştır.

Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Bütçeden halk sağlığı adına pay ayrıldığı
B
Koruyucu sağlık hizmetleri konusuna önem verildiği
C
Nüfus artışının kontrol altına alınmasının hedeflendiği
D
Sosyal devlet anlayışına uygun hareket edildiği
E
Salgın hastalıklarla mücadelede halktan katkı beklendiği
Soru 24
AYT-2/Osmanlı Devleti’nde, II. Meşrutiyet’in ilanından saltanatın kaldırılmasına kadar (1908-1922) geçen on dört yıl içinde İstanbul’da yirmi dört hükümet kurulmuştur.

Bu bilgiden hareketle, Osmanlı Devleti’nin sözü edilen dönemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Ülke yönetiminde istikrarsızlığın yaşandığı
B
Çok partili bir siyasal yapının oluşturulduğu
C
Parlamento seçimlerinin sık sık tekrarlandığı
D
Kanunuesasi’nin yürürlükten kaldırıldığı
E
Padişahların sıklıkla değiştiği
Soru 25
AYT-2/Osmanlı Devleti'nin XIV. yüzyılda kısa sürede gelişmesinde;

I. Ahilerin desteğinin sağlanması,

II. hoşgörü politikası izlemeleri,

III. diğer beyliklerin Osmanlı sultanını halife olarak tanımaları

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 26
AYT-2/1914-1918 yılları arasında İttifak Devletleri tarafında Birinci Dünya Savaşı’na katılan Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Kafkas Cephesi'nde Ruslarla mücadele edilmiştir.
B
Savaş başladığında padişah VI. Mehmet Vahdettin’dir.
C
Osmanlı Devleti kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırmıştır.
D
Alman subaylar, Osmanlı ordusunda görev almışlardır.
E
Osmanlı ordusu Irak’ta bir İngiliz birliğini esir almıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
26 tamamladınız.

Üniversite Sınavında Çıkmış Tarih Soruları

Üniversite Sınavında Çıkmış Tarih Soruları Online Sınavları