YKS 2018 Online Sınavı

YKS 2018

Tebrikler - YKS 2018 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Soru Sayısı %%TOTAL%%. Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%% %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
TYT/Ammianus, ''Hunlar piyade olarak savaşmaya hiç alışkın değillerdi. Şaşılacak kadar uzak mesafelere attıkları ve demir kadar sert ve öldürücü sivri kemikten uçlu oklarını atmada gösterdikleri maharete hiç kimse erişemezdi... Hunlar iyi savaşçılar olup yay ve kement kullanmakta eşsizdirler.'' demiştir.

Yalnız bu bilgiye göre Hunlarla ilgili olarak;

I. orduda onlu sistemi oluşturdukları,

II. savaş aletlerini etkin kullandıkları,

III. savaşlarda hilal taktiğini uyguladıkları

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 2
TYT/Gazneli hükümdarı Sultan Mahmut, bir gün mezâlim divanında iken; bir tacir, Şehzade Mesut’un kendisinden altmış bin dinarlık kumaş aldığından ancak parasını ödemediğinden şikâyet eder. Tacirin, hakkını aramak istediğini dile getirmesi üzerine Sultan Mahmut, taciri haklı bulur ve alacağının hemen ödenmesini emreder.

Gazneli Devleti'nde yaşanan bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Dava açmanın sultanın iznine bağlı olduğu
B
Mezâlim divanının Gaznelilere özgü bir kurum olduğu
C
Sultanın gerektiği durumlarda yargı kararı verebildiği
D
Mezâlim divanının yalnızca ticari davalara bakmak için kurulduğu
E
Ticari konuların İslam hukukunun dışında bulunduğu
Soru 3
TYT/ 1340’larda Osmanoğullarının egemenlik alanını gösteren bu haritaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Anadolu'da Beylikler Dönemi’nin devam ettiği
B
Selanik’in, Bizans hâkimiyetinde bulunduğu
C
Osmanoğullarının topraklarının gaza için uygun konumda olduğu
D
Osmanoğullarının Rumeli'ye geçtiği
E
Kuzey Ege’deki bazı adaların Bizans’a ait olduğu
Soru 4

TYT/ Mondros Mütarekesi’nden sonra kurulan millî cemiyetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Mütareke sonrasındaki işgalleri protesto eden miting ve gösteriler düzenlemişlerdir.
B
Kongrelerin toplanmasında rol oynamışlardır.
C
Ülkede yeni bir rejim kurmayı amaçlamışlardır.
D
Millî Mücadele’nin teşkilatlanmasında etkili olmuşlardır.
E
Kuvayımilliye için silah ve malzeme temin etmişlerdi
Soru 5
TYT/II. Meşrutiyet Dönemi’nde İttihat ve Terakki Cemiyeti, toplumsal bütünlüğü sağlamak için ortak bir eğitim sistemine geçmek amacıyla çalışmalar yapmıştır.

II.Meşrutiyet Dönemi’nde sonuç alınamayan bu girişim Cumhuriyet Dönemi’ndeki hangi düzenleme ile başarıya ulaşmıştır?

A
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
B
Üniversite reformunun yapılması
C
Yeni Türk alfabesi ile ilgili bir kanun çıkarılması
D
Millet mekteplerinin açılması
E
Türk Tarih Kurumunun kurulması
Soru 6
AYT-1/Tarih araştırmalarında yazılı kaynakların doğruluk derecesinin ve güvenirliğinin araştırıldığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarama
B
Tasnif
C
Tahlil
D
Tenkit
E
Terkip
Soru 7
AYT-1/Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk devletlerinde geçerli olan egemenlik sembol ve göstergelerinden biri değildir?

A
Hutbe okutmak
B
Siyasi antlaşmalar yapmak
C
Para bastırmak
D
Kurultaya başkanlık yapmak
E
Yabancı elçileri kabul etmek
Soru 8
AYT-1/Hz. Ömer Dönemi, yapılan fetihlerin yanı sıra devlet teşkilatı ve kurumların oluşturulmasında da önemli bir dönem olarak kabul edilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde yapılan çalışmalardan biri değildir?

A
Mahkemelerin oluşturulması
B
Beytü'l-Hikme adlı ilim merkezinin kurulması
C
Askerî posta teşkilatının kurulması
D
Vergilerin sistemli hâle getirilmesi
E
Ordugâh şehirlerin kurulması
Soru 9
AYT-1/Karahanlı Devleti'nde, devletin iki ana kısma ayrılarak yönetilmesi uygulaması bulunmaktadır. Bu; Arslan Han, Buğra Han, İlek Han vb. unvanlarla hanedana mensup hükümdarların hüküm sürmesinden de anlaşılmaktadır.

Bu uygulamanın bir benzeri Karahanlılardan önce, aşağıdaki devletlerin hangisinde görülmüştür?

A
Göktürkler
B
Gazneliler
C
İhşidîler
D
Selçuklular
E
Hârizmşahlar
Soru 10
AYT-1/Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde idari birimlerden biri değildir?

A
Kaza
B
Sancak
C
Avarız
D
Köy 
E
Eyalet  
Soru 11
AYT-1/Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’nin ekonomik gelişimini araştıran Esra, bir gazetede “Millî Sanayinin Temelini On Yılda Attık” manşetini okumuştur.

Bu gazete manşeti aşağıdaki ilkelerden hangisiyle açıklanabilir?

A
Devletçilik
B
İnkılapçılık
C
Cumhuriyetçilik
D
Halkçılık
E
Laiklik
Soru 12
AYT-1/ Aşağıda Mustafa Kemal Atatürk’ün okuduğu okullar karışık sırada verilmiştir.

I. İstanbul Harp Akademisi

II. Selanik Şemsi Efendi Mektebi

III. Selanik Askerî Rüştiyesi

IV. İstanbul Harp Okulu

V. Manastır Askerî İdadisi

Mustafa Kemal Atatürk’ün okuduğu bu okullar aşağıdakilerin hangisinde kronolojik olarak doğru sıralanmıştır?

A
II - III - IV - I - V
B
I - III - II - IV - V
C
V - IV - I - II - III
D
I - II - III - IV - V
E
II - III - V - IV - I
Soru 13
AYT-1/Yunan ordusu, aşağıdakilerin hangisinde alınan karardan sonra, 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal etmiştir? 

A
Brest-Litowsk Antlaşması
B
Sevr Antlaşması
C
Paris Barış Konferansı
D
Londra Konferansı
E
San Remo Konferansı
Soru 14
AYT-1/Kurtuluş Savaşı sırasında ve sonrasında kurulan iyi ilişkiler sebebiyle aralarında Şevket Süreyya Aydemir, Hüsrev Tokin, Vâlâ Nurettin'in de bulunduğu gençlerin öğrenim görmek üzere gitmelerine izin verilen ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fransa
B
İngiltere
C
ABD
D
İtalya
E
Sovyet Rusya
Soru 15
AYT-1/Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde gerçekleşen olaylardan biridir?

A
Belgrat'ın alınması
B
Mora'nın alınması
C
Kıbrıs'ın fethedilmesi
D
Mısır'ın alınması
E
Girit'in fethedilmesi
Soru 16
AYT-2/Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nin, Avrupalılar karşısında üstünlük sağlamasında etkili olan gelişmelerden biri değildir?

A
Portekizlilerin Hint Okyanusu'ndaki faaliyetlerini artırması
B
Osmanlı Devleti'nin Fransa'ya kapitülasyonlar vermesi 
C
Osmanlıların, Şarlken'in Avrupa'yı egemenliği altına almasına engel olması
D
Osmanlıların Akdeniz'de deneyimli korsanlarla iş birliği yapması 
E
Avrupa'da Reform hareketlerinin etkili olması
Soru 17
AYT-2/Sivas Kongresi'ne katılan delegelerin İttihat ve Terakki Fırkasının yeniden canlandırılmasına çalışılmayacağı ve var olan siyasi partilerden hiçbirinin siyasi emellerine hizmet edilmeyeceği konusunda yemin etmelerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hürriyet ve İtilaf Fırkasının desteğini almak
B
Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığı konusundaki tartışmaları önlemek
C
Siyasi bölünmelerin önüne geçerek bütünlüğü sağlamak
D
Yeni siyasi liderlerin ortaya çıkmasına ortam hazırlamak
E
Yeni partilerin kurulması için uygun zemin oluşturmak
Soru 18
AYT-2/Osmanlı Devleti'nin Haçlılarla imzaladığı Edirne-Segedin Antlaşması öncesinde Haçlılarla ittifak yaparak Osmanlıları zor durumda bırakan beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karamanoğulları
B
Candaroğulları
C
Ramazanoğulları
D
Aydınoğulları
E
Dulkadiroğulları
Soru 19
AYT-2/Cumhuriyet’in ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhurbaşkanı seçilmesiyle başlayan yeni dönemde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı ve ilk Meclis Başkanı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Başbakan  Meclis Başkanı
A)Ali Fethi OkyarRauf Orbay
B)İsmet İnönüAli Fuat Cebesoy
C)Kâzım KarabekirAli Fethi Okyar
D)İsmet İnönüAli Fethi Okyar
E)Rauf Orbayİsmet İnönü
 
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 20
AYT-2/

• Konya’nın Çumra ilçesinin 10 km güneydoğusunda yer alır.

• MÖ 7000’li yıllardan kalma bir yerleşim yeridir.

• Neolitik Çağ'a ait buluntulara rastlanmıştır.

• Penceresiz ve girişleri çatıdan olan kerpiç evler bulunmaktadır.

Tarih öncesi döneme ait bu yerleşim yeri, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Göbeklitepe
B
Çatalhöyük
C
Alacahöyük
D
Alişar
E
İkiztepe
Soru 21
AYT-2/Aşağıdakilerden hangisi Avrupalı devletlerin isteğiyle 1841 yılında, Londra Boğazlar Antlaşması’nın imzalanma nedenlerinden biri olarak gösterilemez?

A
Avrupalı devletlerin Boğazlar’ın kapalılığı ilkesini, uluslararası bir statüye bağlamak istemeleri
B
Hünkâr İskelesi Antlaşması ile Rusya’nın Boğazlar üzerinde elde ettiği gücün ortadan kaldırılmak istenmesi
C
Mehmet Ali Paşa İsyanı'nın da etkisiyle Osmanlı Devleti’nin Avrupalı devletlerin desteğini araması
D
Avusturya’nın, Rusya ile Balkanlarda nüfuz mücadelesine girmesi
E
Rusya’nın Akdeniz’de güç kazanmasının, İngiltere ve Fransa’nın ekonomik ve siyasi çıkarlarına ters düşmesi
Soru 22
AYT-2/1996 yılında "Dolly" adlı koyunun kopyalanmasıyla gerçekleştirilen canlı kopyalama uygulamasının;

I. soyları tükenmekte olan canlı türlerinin varlığını sürdürebilme,

II. doku ve organ nakli gerektiren hastalıkların tedavisine katkıda bulunma,

III. nanoteknoloji uygulamalarının tıp dışındaki alanlarda da yaygınlaşmasını sağlama

beklentilerinden hangilerine yönelik olarak gerçekleştirildiği söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III 
Soru 23
AYT-2/Göçebe Türklerde bozkır hayatı içerisinde, taşınabilir mesken ihtiyacına cevap verdiği söylenebilecek unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Balbal
B
Otağ
C
Ongun
D
Kurgan
E
Tuğ
Soru 24
AYT-2/ABD; Orta Doğu'nun SSCB'nin kontrolüne girmesini engellemek ve bölge halkını kendi yanına çekmek için Orta Doğu ülkelerine ekonomik ve askerî yardım yapmak, bu ülkelere komünist bloktan bir saldırı gelmesi hâlinde silahlı kuvvetleriyle onları savunmak amacıyla çalışmalar yapmış, böylece Orta Doğu ile ilişkilerini geliştirmiştir.

Bu politikaların dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eisenhower Doktrini
B
Balfour Deklarasyonu
C
Schuman Bildirgesi
D
Truman Doktrini
E
Marshall Planı
Soru 25
AYT-2/Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçuklu Devleti’nin hüküm sürdüğü yıllarda, ortaya çıkan kollarından biri değildir?

A
Kirman
B
Irak
C
Türkiye
D
Suriye
E
Horasan
Soru 26
AYT-2/Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Balkan savaşlarında kaybettiği yerler arasında gösterilemez?

A
Ege Adaları
B
Batı Trakya
C
Bosna-Hersek
D
Makedonya
E
Arnavutluk
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
26 tamamladınız.

Üniversite Sınavında Çıkmış Tarih Soruları

Üniversite Sınavında Çıkmış Tarih Soruları Online Sınavları

www.tarihtendersler.com