KPSS 2021 Tarih Lisans Online Sınavı

KPSS Tarih 2021 Lisans

Tebrikler - KPSS Tarih 2021 Lisans adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1934’te kurulan Balkan Antantı’na Türkiye’nin tüm girişimlerine rağmen Bulgaristan katılmamıştır.

Türkiye’nin, Balkan Antantı’na Bulgaristan’ın da katılmasını istemesinde;

I. Balkanlarda kalıcı barışı sağlamak,

II. Yunan-Bulgar anlaşmazlığından yararlanmak,

III. Bulgaristan’ın İtalya ile yakınlaşmasını önlemek

amaçlarından hangileri etkili olmuştur? 

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde hukuk alanında yapılan yeniliklerden biri değildir?

A
Ankara Hukuk Mektebinin açılması
B
Aile Hukuku Kararnamesi’nin çıkarılması
C
Ülkede tek hukuk sistemine geçilmesi
D
Şer'iye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması
E
Batıdan laik ve çağdaş kanunların alınması
Soru 3
Âyanlar ve eyalet valilerinin padişaha bağlılıklarını bildirdiği, Padişahın da eyaletlere adil ve eşit vergiler salmayı taahhüt ettiği belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sened-i İttifak
B
Mecelle
C
Vilayet Nizamnamesi
D
Tanzimat Fermanı
E
Arazi Kanunnamesi
Soru 4
1950’lerde başlayan Kıbrıs Sorunu’nu tırmandıran ve Kıbrıs’ın Yunanistan’a katılmasını hedefleyen Enosis düşüncesini hayata geçirmek için Kıbrıs’ta terör faaliyetlerinde bulunan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etnik-i Eterya
B
Pontus
C
ASALA
D
Mavri Mira
E
EOKA
Soru 5
Birinci Balkan Savaşı sırasında Enver Paşa önderliğindeki bazı İttihatçıların, hükûmet binasını basarak Sadrazam Kamil Paşa’yı zorla istifa ettirdiği olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kuleli Vakası
B
Çırağan Vakası
C
Vaka-i Hayriye
D
Babıali Baskını
E
31 Mart Olayı
Soru 6
Aysun, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’deki politik gelişmelerle ilgili bir ödev hazırlamaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi Aysun’un yararlanabileceği eserler arasındadır?

A
Üçüncü Meşrutiyet
B
İnkılap ve Kadro
C
Tek Adam
D
Türkiye’de Kongre İktidarları
E
Türkiye’de Millî Şef Dönemi
Soru 7
Kanuni Sultan Süleyman, Bender Kalesi’ndeki 1538 tarihli yazıta, "Ben Tanrı’nın kulu, bu dünyanın sultanıyım. Tanrı’nın inayetiyle ümmet-i Muhammed’in başındayım. Adına Mekke ve Medine’de hutbe okunan Süleyman’ım ben. Ben Bağdat’ta şah, Bizans diyarında kayzer, Mısır’da sultanım. Donanmalarını Akdeniz, Mağrip ve Hind’e yollayan sultanım. Macar taht ve tacını alan ve onları bir kuluna bağışlayan sultan benim." ifadelerini yazdırmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman’ın bu ifadesinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

A
İslam dünyasında önder olduğu
B
Hristiyan dünyasını hâkimiyeti altına aldığı
C
Bir dünya devleti yönettiği
D
Devletin sınırlarını genişlettiği
E
Deniz hâkimiyetine önem verdiği
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı’nın ortak noktalarından biri değildir?

A
ABD, her iki savaşa da sonradan katılmıştır.
B
Almanya, her iki savaştan da yenik çıkmıştır.
C
Japonya, her iki savaşta da galip tarafta yer almıştır.
D
Fransa ve İngiltere, her iki savaşta müttefik olmuşlardır.
E
Her iki savaş sonrasında uluslararası örgütler kurulmuştur.
Soru 9
Erzurum ve Sivas kongrelerinde “Kuvayımilliye’yi amil ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.” şeklinde karar alınmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kararın bir sonucu değildir?

A
Heyet-i Nasihaların oluşturulması
B
Birinci TBMM’nin toplanması
C
Saltanatın kaldırılması
D
Halkçılık Beyannamesi’nin yayımlanması
E
1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabul edilmesi
Soru 10
Elif, Atatürk Dönemi’nde madencilik ve enerji işlerini yönetmek amacıyla kurulmuş olan kuruluşlar üzerine bir ödev hazırlamaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi Elif’in hazırlayacağı ödevde yer almalıdır?

A
Ziraat Bankası
B
Sümerbank
C
Denizbank
D
İş Bankası
E
Etibank
Soru 11
Mustafa Kemal Paşa’nın Erzurum Kongresi öncesinde verdiği kararla “Sineyimillete Dönüş” olarak nitelediği durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Başkumandanlık görevini üstlenmesi
B
Resmî görevinden ve askerlikten istifa etmesi
C
Bandırma Vapuru ile Samsun’a ayak basması
D
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına getirilmesi
E
Tekâlif-i Millîye Emirleri’ni yayımlaması
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi milliyetçilik ilkesiyle doğrudan ilişkilidir?

A
Bazı Kisvelerin Giyilmeyeceğine Dair Kanun'un kabulü
B
Efendi, Bey, Paşa Gibi Lakap ve Unvanların Kaldırılmasına Dair Kanun'un çıkarılması
C
Türk Parasını Koruma Kanunu'nun yayımlanması
D
Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı'nın uygulanması
E
Şer'iye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması
Soru 13
Yunan ordusunun Sakarya’ya kadar ilerlemesiyle paniğe kapılan İstanbul Hükûmeti’nin Donanma Bakanı Salih Paşa, aracılar vasıtasıyla Mustafa Kemal Paşa’ya İngiltere ile bir anlaşmaya varılmasını önererek İngiltere’ye karşı belirsiz bir süre direnmenin tehlikeli olacağı ve bir felakete yol açacağı uyarısında bulunmuştur. Sakarya Zaferi’nden sonra Mustafa Kemal Paşa, Salih Paşa’nın çevrede dolaşan söylentilerden etkilenerek olayları doğru değerlendiremeyecek bir duruma geldiğini öne sürmüştür. Emperyalist bir politika takip eden İngiltere’nin Türkiye ile kolay anlaşmayacağını belirtmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Sakarya Savaşı’nın Anadolu hareketi için önemli olduğu
B
TBMM Hükûmeti ile İstanbul Hükûmeti arasında iletişimin bulunduğu
C
İstanbul Hükûmeti’nin Yunanlıları durdurma konusunda Ankara’ya güvendiği
D
İstanbul’daki bazı yöneticilerin teslimiyetçi ve uzlaşmacı siyaseti benimsediği
E
İngiliz Hükûmeti’nin, İstanbul ve Anadolu’daki gelişmeleri izlediği
Soru 14
Karahanlılar Dönemi’nde kaleme alınmış olup, dört karakter üzerinden adalet, iktidar, akıl ve akıbet olmak üzere başlıca dört insani yetenek ile devlet yönetimine ilişkin ilkelerin anlatıldığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Divan-ı Hikmet
B
Muhakemetü’l-Lügateyn
C
Divanü Lügati’t-Türk
D
Kutadgu Bilig
E
Atabetü’l-Hakayık
Soru 15
Yakın Dönem Türkiye tarihiyle ilgili aşağıdaki gelişmelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi kurulamaz?

A
Mustafa Kemal’e suikast girişimi - Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapanması
B
Halifeliğin kaldırılması - Osmanlı hanedanı üyelerinin ülke dışına çıkarılması
C
İstanbul Hükûmetinin Lozan Konferansı’na davet edilmesi - Saltanatın kaldırılması
D
Şeyh Sait Ayaklanması - Takrir-i Sükûn Kanunu’nun kabul edilmesi
E
İstanbul’un resmen işgali - Büyük Millet Meclisinin açılması
Soru 16
Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Orhun Kitabeleri;

I. Kül Tigin,

II. Bilge Kağan,

III. Yuluğ

adlı devlet adamlarından hangileri adına dikilmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 17
Osmanlı timar sisteminde dirliklerle ilgili olan “kılıç” tabiri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak açıklanmıştır?

A
Yararlılık gösteren sipahiye sağlanan gelir artışı
B
Beylerbeylerinin tasarruf ettikleri miri gelirler
C
Hanedan üyelerine tahsis edilen dirlikler
D
Timar sahiplerinin yetiştirdikleri askerler
E
Sipahiye başlangıçta tahsis edilen dirlik
Soru 18
• Memlük Devleti yıkılarak Suriye, Filistin, Lübnan, Mısır ve Hicaz bölgeleri Osmanlı topraklarına katıldı.

• Doğu Akdeniz’den geçen Baharat Yolu'nun denetimi Osmanlı Devleti’ne geçti.

• Doğu Anadolu'daki Safevi etkisi kırıldı.

Bu gelişmeler aşağıdaki padişahların hangisi döneminde gerçekleşmiştir?

A
Yavuz Sultan Selim
B
Kanuni Sultan Süleyman
C
II. Selim
D
Fatih Sultan Mehmet
E
II. Bayezid
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi, Millî Mücadele yıllarında işgallere karşı örgütlenmede etkili olan yerel halk kahramanlarından biri değildir?

A
İpsiz Recep
B
Yörük Ali Efe
C
Demirci Mehmet Efe
D
Şahin Bey
E
Anzavur Ahmet
Soru 20
Türkiye Selçukluları; XIII. yüzyılın başlarında Antalya, Sinop, Alanya ve Suğdak’ı hâkimiyeti altına almıştır. Ayrıca bu dönemde ele geçirilen liman kentlerine ulaşan yollarda kervansaraylar inşa etmiştir.

Bu politikayla Türkiye Selçukluları’nın aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?

A
Doğu Akdeniz’de siyasi ve ekonomik üstünlük sağlamak
B
Liman kentlerini ele geçirerek Bizans ekonomisini zayıflatmak
C
Zengin liman kentlerinin gelirinden yararlanmak
D
Yabancıların Akdeniz ve Karadeniz’deki ticari faaliyetlerine son vermek
E
Anadolu ticaretine ve ticari yollarına hâkim olmak
Soru 21
Osmanlı Devleti’nin Klasik Dönemi’nde vergilendirilebilir nüfus ve gelir kaynaklarını tespit edebilmek amacıyla gerçekleştirilen sayım işlemine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mukataa
B
Tahrir
C
İltizam
D
Esham
E
Malikâne
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi 20 Kasım 1922’de toplanan Lozan Konferansı’nın 4 Şubat 1923’te kesintiye uğramasına yol açan konulardan biri değildir?

A
Tamirat bedeli
B
Kapitülasyonlar
C
Mübadele
D
Irak sınırı
E
Boğazlar
Soru 23
Osmanlı Devleti tarafından gönderilen elçilerin; görevlendirildikleri bölgenin siyasi, askerî, ekonomik ve kültürel yapısına dair gözlemlerini aktardıkları raporların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyasetname
B
Seyahatname
C
Surname
D
Ahidname
E
Sefaretname
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı yıllarında kurulan İstiklal Mahkemelerinin yargılama alanı dışındadır?

A
İç ayaklanmalara katılanlar
B
Düşman ordusundan alınan esirler
C
TBMM’nin otoritesine karşı çıkanlar
D
Asker kaçakları
E
Casusluk yapanlar
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmet’in bilim ve eğitim alanındaki uygulamalarından biri değildir?

A
Sahn-ı Seman Medresesinde pozitif bilimlere de yer verdirmesi
B
Doğu ve Batı dillerinde yazılmış kitapları tercüme ettirmesi
C
Avrupa tarzında ilk eğitim kurumlarını oluşturması
D
Felsefe ve din konularında serbest tartışma ortamı oluşturması
E
Müslüman ve Hristiyan bilginleri sarayında toplaması
Soru 26
Lale Devri’nde yapılan yeniliklerden bazıları şunlardır:

• İlk Türk matbaası açılmıştır.

• Yeni okul ve kütüphaneler kurulmuştur.

• Tercüme ve bilim heyetleri oluşturulmuştur.

• İlk kez çiçek aşısı uygulanmıştır.

Buna göre Lale Devri ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A
Ahalinin yönetime katıldığına
B
Koruyucu sağlık hizmetlerinin başladığına
C
Kültür hayatının canlandığına
D
Eğitime önem verildiğine
E
Batı etkisinin arttığına
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde yenileşme döneminde Batı etkisi altında düzenlenen askerî kurumlardan biri değildir?

A
Eşkinci Ocağı
B
Sekban-ı Cedid Ocağı
C
Mühendishane-i Berri-i Hümayun
D
Topçu Ocağı
E
Hendesehane
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.

KPSS’ de Çıkmış Lisans Tarih Soruları.

www.tarihtendersler.com