KPSS 2020 Tarih Ön Lisans Online Sınavı

KPSS 2020 Ön Lisans

Tebrikler - KPSS 2020 Ön Lisans adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Türk dış politikasında önemli yer tutan aşağıdaki siyasi gelişmelerden hangisi, kronolojik olarak diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir?

A
Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması
B
Türkiye'nin Milletler Cemiyetine girmesi
C
Balkan Antantının kurulması
D
Musul sorununun çözümlenmesi
E
Hatay'ın anavatana katılması
Soru 2
Osmanlı Devleti’nin dış borçlarını ödeyememesi üzerine tuz, ipek, tütün, ispirto ve balık üretiminden kaynaklanan vergilerine ve pul gelirlerine alacaklı devletler tarafından el konulması, aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

A
Vilayet Nizamnamesi
B
Sened-i İttifak
C
Islahat Fermanı
D
Kanunuesasi
E
Muharrem Kararnamesi
Soru 3
İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD Başkanı Truman tarafından geliştirilen ve Truman Doktrin'i olarak bilinen anlayışın, aşağıdakilerden hangisine karşı üretildiği söylenebilir?

A
Fransa’nın Kuzey Afrika’daki egemenlik faaliyetlerine
B
Japonya’nın Uzak Doğu’da sömürgeler elde etmesine
C
Sovyet Birliği’nin Avrupa’da yayılmasına
D
Avrupa Birliği’nin genişlemesine
E
Almanların yeni bir savaşa neden olma ihtimaline
Soru 4
Yeni Osmanlılar, Kanunuesasi’nin ilan edilmesiyle toplumun bütün unsurlarının temsil edileceği kurumların oluşturulabileceğini ve bu yolla da İmparatorluk'un dağılmasının önleneceğini savunmaktaydılar.

Buna göre Yeni Osmanlılar, aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır?

A
Mecelle’nin yürürlüğe konulmasını
B
Meşruti yönetime geçilmesini
C
Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesini
D
Meşveret Meclisinin toplanmasını
E
Sened-i İttifak’ın geçerli kılınmasını
Soru 5
İkinci Dünya Savaşı öncesinde, Asya kıtasında egemenliğini genişletmek amacıyla "Asya Asyalılarındır." fikrini öne çıkararak Batılılarla sömürge rekabetine girişen ve Mançurya’yı işgal eden devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kore
B
Rusya
C
Çin
D
Japonya
E
Hindistan
Soru 6
Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan son Balkan devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karadağ
B
Yunanistan
C
Arnavutluk
D
Romanya
E
Sırbistan
Soru 7
1934 yılında çıkarılan bir kanunla "ağa, hacı, hafız, hoca, molla, efendi, bey, paşa, hanımefendi, hazretleri" gibi lakap ve statü belirten unvanların kaldırılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İmtiyazsız ve sınıfsız bir toplum oluşturmak
B
Tam bağımsızlığı sağlamak
C
Eğitim ve öğretimi birleştirmek
D
Ülke nüfusunu belirlemek
E
Toprak bütünlüğünü korumak
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin askerî harekâtı sonucunda açılan taarruz cephesidir?

A
Çanakkale Cephesi
B
Makedonya Cephesi
C
Hicaz-Yemen Cephesi
D
Kanal Cephesi
E
Irak Cephesi
Soru 9
Türkiye'de azınlık okulları ve yabancı okulların Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

A
Nisab-ı Müzakere Kanunu
B
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
C
Millet Mektepleri Talimatnamesi
D
Medeni Kanun
E
Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun
Soru 10
1904 yılında Merzifon Amerikan Kolejinin yardımlarıyla kurulan ve İstanbul’daki Fener Rum Patrikhanesinden de destek alan, Millî Mücadele’ye karşı çıkarak bir Rum devleti kurma amacı taşıyan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hınçak
B
Kilikyalılar
C
Pontus
D
Mavri Mira
E
Etniki Eterya
Soru 11
1 Nisan 1923 tarihinde Meclis yeni seçim yapılmasına karar verdi. Bu doğrultuda da seçim kanununda birtakım değişiklikler yapıldı.

Buna göre

I. 50.000 erkek nüfus için bir milletvekili seçilmesi yerine 20.000 erkek nüfus için bir milletvekilinin seçilmesi,

II. milletvekili seçme yaşının 25’ten 18’e indirilmesi,

III. milletvekili seçme ve seçilme için vergi verme şartının kaldırılması

maddelerinden hangileriyle Türkiye’de seçmen sayısının artırılmasının amaçlandığı söylenebilir? 

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12
Erzurum Kongresi öncesinde bütün resmî görevlerinden istifa eden ve sine-i millete dönen Mustafa Kemal Paşa’ya ordusuyla destek veren komutan aşağıdakilerden hangisidir?

A
İsmet İnönü
B
Rauf Orbay
C
Cevat Çobanlı
D
Fevzi Çakmak
E
Kâzım Karabekir
Soru 13
İstanbul Hükûmetinin Lozan Konferansı’na katılma girişimi aşağıdakilerin hangisiyle engellenmiştir?

A
Saltanatın kaldırılması
B
Başkomutanlık Kanunu’nun çıkarılması
C
İstiklal mahkemelerinin kurulması
D
Halifeliğin kaldırılması
E
Ankara’nın başkent olması
Soru 14
Millî Mücadele Dönemi’nde imzalanan aşağıdaki antlaşmaların hangisinde Türkiye’nin doğu sınırlarıyla ilgili bir hüküm bulunmamaktadır?

A
Sevr
B
Ankara
C
Kars
D
Gümrü
E
Moskova
Soru 15
3 Ekim 1922’de başlayan Mudanya Mütarekesi görüşmeleri sırasında, aşağıdakilerden hangisi Yunan ve İngiliz yetkililer arasında müzakere edilip Yunanistan’ın ikna edilmesiyle Türkiye lehine sonuçlanmıştır?

A
Batı Trakya’daki Müslümanların İstanbul’a getirilmesi
B
İzmir’de çatışmayı önleyici bir hat oluşturulması
C
İstanbul’un tarafsız bölge hâline dönüştürülmesi
D
Yunan kuvvetlerinin Doğu Trakya’dan çekilmesi
E
Anadolu’daki Rumların Yunanistan’a gönderilmesi
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Orhan Gazi Dönemi’nde gerçekleşen gelişmelerden biri değildir?

A
Kuzeybatı Anadolu’da siyasi birliğin sağlanması
B
Bursa’nın başkent olması
C
Dulkadiroğlu Beyliği’nin ele geçirilmesi
D
Rumeli'ye geçilmesi
E
İznik'te medrese açılması
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisinin Napolyon tarafından işgal edilmesi, III. Selim Dönemi'nde Osmanlı Devleti ile Fransa arasındaki ilişkilerin bozulmasına neden olmuştur?

A
Mısır
B
Irak
C
Libya
D
Suriye
E
Lübnan
Soru 18
Osmanlı Devleti’nde yeniçerilerin ihtiyacı olan ok, yay, kalkan, kılıç, zırh, tüfek gibi aletlerin yapıldığı ve tamir edildiği ocak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lağımcı
B
Topçu
C
Acemi
D
Cebeci
E
Humbaracı
Soru 19
İslamiyet öncesi Türk devletlerinin yıkılmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A
Çin’in, iç işlerine karışması
B
Ateşli silahlardan yoksun olunması
C
Taht mücadelelerinin yaşanması
D
Boylar arası mücadelelerin olması
E
Yeteneksiz kağanların başa geçmesi
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi, Klasik Dönem Osmanlı Devleti’nde yönetilenlerin faaliyet alanlarından biri değildir?

A
Vergi toplamak
B
Sanayi alanında üretim yapmak
C
Hayvancılıkla uğraşmak
D
Tarım ürünleri yetiştirmek
E
Ticari faaliyette bulunmak
Soru 21
Aşağıda verilen Türk beylikleri ile başkentleri arasında yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Saruhanoğulları - Manisa
B
Menteşeoğulları - Isparta
C
Karesioğulları - Balıkesir
D
Eşrefoğulları - Beyşehir
E
Germiyanoğulları - Kütahya
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin, XVI. yüzyıldan itibaren karşılaştığı ekonomik sorunları aşmak için gerçekleştirdiği uygulamalardan biri değildir?

A
Aynî gelir kaynaklarını nakdî hâle çevirme
B
Olağanüstü vergileri düzenli hâle getirme
C
Yabancı paraların tedavülünü yasaklama
D
Gelir kaynaklarının işletim biçimlerini değiştirme
E
Madeni paraların ayar ve ağırlıklarını düzenleme
Soru 23
28 Ocak 1920’de Osmanlı Mebusan Meclisinde kabul edilen Misakımillî’de aşağıdaki siyasi belgelerin hangisinin imzalandığı sıradaki sınırlar esas alınmıştır?

A
Lozan Antlaşması
B
Erzincan Mütarekesi
C
Sevr Antlaşması
D
Mondros Mütarekesi
E
Moskova Antlaşması
Soru 24
Divanıhümayunun, mali işlerden sorumlu üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nişancı
B
Kazasker
C
Defterdar
D
Reisülküttap
E
Vezir
Soru 25
İtilaf Devletleri tarafından yurdun çeşitli bölgelerinin işgal edilmesi karşısında Saray ve Osmanlı Hükûmeti, çaresiz ve teslimiyetçi bir politika izlemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Hükûmetinin bu politikasına karşı Anadolu hareketinin gösterdiği tepkilerden biri değildir?

A
Sivas’taki komutanlar toplantısında Mebusan Meclisinin İstanbul’da açılma kararının alınması
B
Zaman zaman İstanbul ile haberleşmenin kesilmesi
C
Yurdun birçok yerinde direniş amacıyla müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin kurulması
D
Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde yerel kongrelerin toplanması
E
İstanbul’dan Anadolu’ya İnebolu üzerinden gizlice silah ve cephane taşınması
Soru 26
Halife Kâim-Biemrillah’ın, Büveyhi komutanı Arslan Besâsiri tehlikesini ortadan kaldırması üzerine "Doğu'nun ve Batı'nın Hükümdarı" unvanını verdiği Türk-İslam hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Kılıç Arslan
B
Sultan Mahmut
C
Sultan Alp Arslan
D
Tuğrul Bey
E
Tolunoğlu Ahmet
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
26 tamamladınız.

KPSS’ de Çıkmış Ön Lisans Tarih Soruları.
KPSS’ de Çıkmış Ön Lisans Tarih Soruları Online Sınavları.

 

www.tarihtendersler.com