KPSS 2018 Tarih Ortaöğretim Online Sınavı

KPSS 2018 Ortaöğretim

Tebrikler - KPSS 2018 Ortaöğretim adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Almanya’nın ani bir saldırıyla bir an evvel Fransa topraklarına girmek amacıyla işgal ettiği tarafsız ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

A
İspanya
B
İtalya
C
Hollanda
D
Belçika
E
İspanya
Soru 2
Melikşah’ın atabeyliğini yapan ve aynı zamanda Siyasetname adlı eseri yazan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Yesevi
B
Yusuf Has Hacip
C
Ömer Hayyam
D
Nizamülmülk
E
Kaşgarlı Mahmut
Soru 3
Yeni Türk Devleti’nin adının verilmesini sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ankara’nın başkent olması
B
Saltanatın kaldırılması
C
Halifeliğin kaldırılması
D
TBMM’nin açılması
E
Cumhuriyet’in ilan edilmesi
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti iktidarının tarım alanındaki uygulamalarından biri değildir? 

A
Çiftçiye ucuz kredi sağlanması
B
Yeni arazilerin tarıma açılması
C
Kaliteli tohum ve suni gübrenin temin edilmesi
D
Makineleşmenin yaygınlaşması
E
Toprak Reformu’nun yapılması
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, 18 Ekim 1912’de imzalanan Uşi Antlaşması’nın sonuçlarından biridir?

A
Babıali Baskını’nın gerçekleştirilmesi
B
Sultan II. Abdülhamit’in tahttan indirilmesi
C
Edirne’nin Bulgaristan’a terk edilmesi
D
Trablusgarp ve Bingazi’nin İtalya'ya bırakılması
E
Ege Adalarının silahsızlandırılması
Soru 6
Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nı aşağıdakilerden hangisine ithaf ederek kaleme almıştır?

A
Kahraman ordumuza
B
Yüce milletimize
C
Şehitlerimize
D
TBMM’ye
E
Gençlerimize
Soru 7
1934 yılında Balkan Antantı’nın kurulmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

A
Sırbistan’ın Bosna-Hersek topraklarını ilhak etmesi
B
Almanya ve İtalya’nın yayılmacı politikaları
C
Yugoslavya’nın parçalanması
D
Rusya’da çarlık rejiminin yıkılması
E
ABD’nin bölgede güçlenmeye başlaması
Soru 8
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Hint deniz yolunu kapatarak İngiltere’nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek amacıyla açmış olduğu cephe, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Irak
B
Çanakkale
C
Galiçya
D
Kanal
E
Kafkas
Soru 9
Mondros Mütarekesi’nden hemen sonra Urfa, Antep ve Maraş’ı işgal eden İngilizler, daha sonra imzaladıkları antlaşma ile bu yerleri aşağıdaki devletlerden hangisine bırakmıştır?

A
Yunanistan
B
Rusya
C
İran
D
İtalya
E
Fransa
Soru 10
Veraset anlayışının rol oynamadığı bir devlet şeklini öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnkılapçılık
B
Laiklik
C
Cumhuriyetçilik
D
Halkçılık
E
Milliyetçilik
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisinin, Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Müfettişliği görevine atanmasında etkili olan nedenlerden biri olduğu söylenemez?

A
Düşüncelerinin saray çevrelerince henüz bilinmemesi
B
Yurt dışında bulunan Enver Paşa’nın arkadaşı olması
C
Çanakkale Cephesi’nde kendini kanıtlamış bir komutan olması
D
Padişah Vahdettin’in yaverliğini yaptığı için iyi tanınması
E
Alman yanlısı bir subay olmaması
Soru 12
21 Şubat - 12 Mart 1921 tarihleri arasında toplanan Londra Konferansı’nda Bekir Sami Bey’in,

I. TBMM Hükûmeti temsilcisi sıfatıyla görüş bildirmek,

II. Türk tarafının amaçlarını ve anlaşma koşullarını açıklamak,

III. İtilaf devletlerinin temsilcileriyle ayrı ayrı anlaşmalar imzalamak

faaliyetlerinden hangileri Konferans sonrasında, TBMM tarafından bir kazanım olarak değerlendirilmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 13
17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihinde İzmir’de toplanan Türkiye İktisat Kongresi’nde alınan kararların pek çoğu daha sonraki süreçte hayata geçirilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi kongrede alınan kararların bir sonucu değildir?

A
Devlet Planlama Teşkilatının kurulması
B
Âşar vergisine son verilmesi
C
Kapitülasyonların kaldırılması
D
Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
E
Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi
Soru 14
1921 yılında kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Türkiye devletinin Büyük Millet Meclisi tarafından idare edildiği belirtilmiştir.
B
Anayasa Mahkemesinin yetkileri belirlenmiştir.
C
Antlaşma yapma yetkisinin Mecliste olduğu ifade edilmiştir.
D
Hâkimiyetin millete ait olduğu ifade edilmiştir.
E
Kanun yapma yetkisinin Meclise ait olduğu belirtilmiştir.
Soru 15
İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdarın erkek çocukları için aşağıdaki unvanlardan hangisi kullanılmıştır?

A
Atabey
B
Toygun
C
Yabgu
D
Şehzade
E
Tigin
Soru 16
Atatürk Dönemi’nde, Cumhuriyet’in temel niteliklerinden olan sosyal devlet ilkesinin halk sağlığı alanındaki etkinliğine, aşağıdaki kurumlardan hangisi örnek olarak gösterilebilir?

A
Sümerbank
B
Türk Tayyare Cemiyeti
C
Hıfzıssıhha Enstitüsü
D
Reji İdaresi
E
Köy Enstitüleri
Soru 17
Osmanlı Devleti’nin, genellikle Hristiyan ailelerin erkek çocuklarını asker ve devlet adamı olarak yetiştirmek üzere uyguladığı sistem, aşağıdakilerden hangisidir?

A
İltizam
B
Devşirme
C
Ocaklık
D
Timar
E
Lonca
Soru 18
Osmanlı Devleti’nde Avrupa’da olduğu gibi toplumda kesin çizgilerle birbirinden ayrılmış sosyal sınıflar yoktur.

Bu durumun sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A
Narh sistemiyle kâr haddinin düşük tutulması
B
İslam’ın ayrıcalık hakkını sınırlaması
C
Toprak mülkiyetinin sınırlı olması
D
Padişahların haklarının sınırsız olması
E
Üst düzey taşra yöneticilerinin görev yerlerinin sıklıkla değişmesi
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut Dönemi’nde gerçekleşmemiştir?

A
Muhtarlık teşkilatının oluşturulması
B
Askerî Tıbbiyenin eğitime başlaması
C
Yeniçeri Ocağının kaldırılması
D
Karantina usulünün getirilmesi
E
Mekteb-i Mülkiyenin açılması
Soru 20
Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında meydana gelen Malazgirt Savaşı’nın;

I. Haçlı Seferleri’nin sona ermesi,

II. Türklerin Anadolu’ya yerleşme yolunun açılması,

III. Türk-İslam kültürünün Anadolu’da yayılmaya başlaması

durumlarından hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 21
İsmet İnönü’nün anılarında “Gerçekten mütareke metni okunduğu zaman açık ifade ile göze batacak sakıncalar taşımadığı izlenimi uyandırıyordu. İleride mütarekenin uygulanması sırasında memleketin canını yakmış olan maddeler her türlü yoruma müsait bir şekilde kaleme alınmıştı.” sözleriyle değerlendirdiği ateşkes anlaşması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mondros
B
Mudanya
C
Selanik
D
Rethondes
E
Erzincan
Soru 22
Osmanlı Devleti’nin XVI. yüzyılda Avrupa’daki siyasi mücadelelerden faydalanmak için ticari ayrıcalıklar verdiği ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rusya
B
Hollanda
C
Avusturya
D
İngiltere
E
Fransa
Soru 23
Osmanlı Devleti için Osmanlıcılık, Türkçülük ve İslamcılık siyasetlerini inceleyen ve 1904 yılında Kahire’deki Türk Gazetesi’nde yayımlanan “Üç Tarz-ı Siyaset” adlı makalenin yazarı aşağıdakilerin hangisidir?

A
Ziya Gökalp
B
Zeki Velidi Togan
C
Yusuf Akçura
D
Hüseyinzade Ali
E
Gaspıralı İsmail Bey
Soru 24
Osmanlı Devleti’nde kurulan derbent teşkilatı, kervansaraylar ve taşımacılıkta rol oynayan mekkariler, aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A
Ticaret
B
Eğitim
C
Kültür
D
Yargı
E
Eğlence
Soru 25
I. Patrona Halil İsyanı

II. Mehmet Ali Paşa İsyanı

III. Kabakçı Mustafa İsyanı

Osmanlı Devleti’nde görülen yukarıdaki isyanlardan hangileri yenilik hareketlerine tepki olarak ortaya çıkmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 26
Osmanlı Devleti, Avrupa başkentlerindeki ilk daimî elçiliklerini aşağıdaki padişahların hangisi döneminde açmaya başlamıştır?

A
II. Mahmut
B
III. Mustafa
C
III. Ahmet
D
III. Selim
E
I. Abdülhamit
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
26 tamamladınız.

KPSS’ de Çıkmış Ortaöğretim Tarih Soruları.
KPSS’ de Çıkmış Ortaöğretim Tarih Soruları Online Sınavları.

www.tarihtendersler.com