KPSS 2018 Tarih Lisans Online Sınavı

KPSS Tarih 2018 Lisans

Tebrikler - KPSS Tarih 2018 Lisans adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin etkisiyle ortaya çıkan otarşi (kendine yetme) eğiliminin Türkiye’de yansıması olarak geliştirilen Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Milliyetçilik
B
Halkçılık
C
Devletçilik
D
Laiklik
E
Cumhuriyetçilik
Soru 2
Aşağıdaki kurumlardan hangisi, Atatürk Dönemi’nde açılmıştır?

A
Türk Ocakları
B
Ankara Hukuk Mektebi
C
Sanayi-i Nefise Mektebi
D
Darülfünun
E
Mülkiye Mektebi
Soru 3
Lozan Konferansı sırasında ve görüşmelere ara verildiği dönemde, TBMM’de muhalefeti oluşturan ikinci grubun yoğun eleştirileri, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde etkili olmuştur?

A
Milletvekili seçimleri için karar alınması
B
Felah-ı Vatan Grubu’nun kurulması
C
Başkomutanlık yetkisinin uzatılması
D
Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun yürürlüğe girmesi
E
Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılması
Soru 4
SSCB’nin yıkılmasından sonra Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden bir enerji koridoru oluşturulmuştur.

Bu politikanın;

I.          Rusya’nın bölgedeki etkinliğini azaltmak,

II.         Türkiye’nin önemini artırmak,

III.        Bağımsız Devletler Topluluğunu güçlendirmek

amaçlarından hangilerini taşıdığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 5
1838’de İngiltere ile imzalanan Baltalimanı Ticaret Antlaşması ile Osmanlı Devleti ülke içinde fiyatları kontrol etmek için kullandığı tekel sistemini kaldırdı ve yabancı tüccarların Osmanlı sınırları içinde ticaret yapması serbest bırakıldı. Bununla birlikte İngiliz tacirlere, Osmanlı topraklarında yaptıkları ticarette yerli tacirlerle aynı vergileri ödeme yükümlülüğü getirildi. Ayrıca bu tüccarlara yün, pamuk, ipek, hububat gibi ihracı yasak ya da izne tabi Osmanlı ürünlerini serbestçe ihraç etme hakkı tanındı.

Bu antlaşmanın Osmanlı ekonomisi üzerindeki etkileriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Osmanlı ülkesi açık pazar durumuna gelmiştir.
B
Tarımsal üretimde düşüş yaşanmıştır.
C
Osmanlı ülkesinden ham madde çıkışı kolaylaşmıştır.
D
Kapitülasyonların kapsamı genişletilmiştir.
E
Osmanlı Devleti’nde yerli sanayi olumsuz etkilenmiştir.
Soru 6
İslamiyet öncesi Türk devletlerinin yönetim anlayışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Ülke, ikili teşkilatla yönetilmiştir.
B
Hükümdar olma hakkı, hanedanın erkek üyelerine aittir.
C
Hanedanın hükümdar olacak üyesi önceden belirlenir.
D
Ülke yönetimi ile ilgili kararlar, kurultayda alınır.
E
Hükümdar olma yetkisinin tanrısal olduğu inancı vardır.
Soru 7
Osmanlı Devleti'nde Karahisarlı Ahmet, Hafız Osman ve Şeyh Hamdullah'ın önde gelen temsilcileri olduğu; kûfi, nesih, sülüs ve ta’lîk gibi çeşitleri bulunan Türk-İslam sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Minyatür
B
Çini
C
Ebru
D
Hat
E
Tezhip
Soru 8
Yusuf, bir sahafta eski gazetelerin yer aldığı bölüme gitmiş ve eline aldığı bir gazetenin ilk sayfasında Bulgaristan’da toplanmış olan Alman kuvvetlerinin Yunanistan’a girerek işgale başladığı haberini okumuştur.

Gazetenin bu nüshasında yer alan haberin aşağıdaki savaşların hangisine ait olduğu söylenebilir?

A
İkinci Dünya Savaşı
B
Birinci Balkan Savaşı
C
İkinci Balkan Savaşı
D
Trablusgarp Savaşı
E
Birinci Dünya Savaşı
Soru 9
Mustafa Kemal Paşa, “Osmanlı Devleti bu mütareke ile kendisini kayıtsız ve şartsız düşmanlara teslim etmeye razı olmuştu.” ifadesini aşağıdakilerden hangisi için kullanmıştır?

A
Montrö Sözleşmesi
B
Selanik Anlaşması
C
Londra Ön Barışı
D
Mudanya Anlaşması
E
Mondros Anlaşması
Soru 10
19 Nisan 1926 tarihli Kabotaj Kanunu'yla aşağıdakilerden hangisi düzenlenmiştir? 

A
Millî bankacılık
B
Âşar vergisi
C
Deniz ticareti
D
Planlı sanayi
E
Toprak reformu
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi sonrasında kurulan, Genel Başkanlığını Ragıp Gümüşpala'nın üstlendiği ve Demokrat Partinin devamı niteliğinde olan siyasi partidir?

A
Millet Partisi
B
Millî Kalkınma Partisi
C
Ahali Cumhuriyet Partisi
D
Adalet Partisi
E
Hürriyet Partisi
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı maliyesinde vergilerin şeri ve örfi olarak ayrılmasının sebeplerinden biridir?

A
Hukuk sisteminde ikili bir yapının bulunması
B
Devletin vergi toplama şeklinin zamanla değişmesi
C
Gayrimüslimlerin çift resmi yerine ispence ödemesi
D
Vergi oranlarının bölgeden bölgeye değişmesi
E
Esnaf ve zanaat üretim alanlarının çok çeşitli olması
Soru 13
Atatürk Dönemi’nde en uzun süre Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan ve Hatay sorununun çözümünde önemli katkı sağlayan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yusuf Kemal Tengirşenk
B
Mahmut Esat Bozkurt
C
Ali Fethi Okyar
D
Tevfik Rüştü Aras
E
Şükrü Kaya
Soru 14
Millî Mücadele Dönemi’nde gerçekleşen ve Mustafa Kemal Paşa’nın daha sonra “Rum Sındığı” olarak da adlandırdığı savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

A
İkinci İnönü Muharebesi
B
Başkomutan Meydan Muharebesi
C
Birinci İnönü Muharebesi
D
Kütahya-Eskişehir Muharebesi
E
Sakarya Meydan Muharebesi
Soru 15
Selçukluların, Türk-İslam mimarisine kazandırdığı yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kümbet
B
Otağ
C
Cami
D
Ribat
E
Şadırvan
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde fethedilen topraklar üzerinde tımar sisteminin uygulanma nedenlerinden biri değildir?

A
Taşra yönetimini yeniden yapılandırmak
B
Ayni vergileri doğrudan tahsil etmek
C
Fetih hareketlerini hızlandırmak
D
Merkezî yönetimi güçlendirmek
E
Hassa ordusu oluşturmak
Soru 17
III. Selim Dönemi’nde aşağıdaki alanların hangisinde ıslahat yapıldığı söylenemez?

A
Diplomasi
B
Din
C
İdare
D
Ordu
E
Eğitim
Soru 18
Temuçin Öğretmen; “Kuvayımilliye birlikleri, tüm çabalara rağmen askerî bir disiplin ve hiyerarşi içine sokulamamıştır. Bu birlikler düşmana zarar vermiş, ama ilerlemesini durduramamıştır. Her Kuvayımilliye birliği, kendi şefinin emrini dinlemiş, yakaladıkları asileri kendi yöntemleriyle cezalandırmış ve son zamanlarda halktan bazen zorla malzeme alma yoluna gitmiştir. Dolayısıyla devlet düzeni içinde bu tür davranışlar asla hoş görülmemiştir.” demiştir.

Bu bilgiyi veren Temuçin Öğretmen, öğrencilerine aşağıdaki konulardan hangisini anlatmaktadır?

A
Mondros Anlaşması sonrası işgalleri
B
Kuvayımilliyenin oluşturulma sürecini
C
Kongrelerin toplanmasını
D
Düzenli ordunun kurulmasının sebeplerini
E
Heyet-i Temsiliyenin Ankara'ya gelmesini
Soru 19
Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti tarafından 27 Mayıs 1915’te çıkarılan Sevk ve İskân Kanunu ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

A
Vilayet sınırlarının yeniden belirlenmesi
B
Olası doğal afetler için tedbir alınması
C
Osmanlı ülkesinde güvenliğin sağlanması
D
Doğudaki aşiretler arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi
E
Orduya asker alımının düzenlenmesi
Soru 20
XVI. yüzyılın sonlarından itibaren girilen yoğun savaş döneminde, Celâli isyanlarının da etkisiyle Osmanlı ekonomisinde bazı sorunlar yaşanmış ve bütçe açıkları ortaya çıkmıştır.

Aşağıdakilerden hangisinin bu durumla ilgili bir gelişme olduğu söylenemez?

A
Tımarlıların sayısının artmasının
B
Ulufelilerin gerçek gelirinin azalmasının
C
Köylerin boşalmasının
D
Yüksek fiyat artışları yaşanmasının
E
Akçenin değerinin düşmesinin
Soru 21
1919 yılında Türkiye’ye gelen ve Sivas’ta Mustafa Kemal Paşa ile görüşme yapan General Harbord, aşağıdaki konulardan hangisinde araştırma yapmak üzere gönderilmiştir?

A
Yunan işgali
B
Musul petrolleri
C
Kapitülasyonlar
D
Boğazlar sorunu
E
Manda konusu
Soru 22
Osmanlı Devleti’nde Kanunuesasi’nin kabulüyle;

I. parlamentolu sisteme geçilmesi,

II. tebaanın tüm unsurlarının mecliste temsil edilmesi,

III. padişahın yürütme yetkisinin sona ermesi

gelişmelerinden hangileri yaşanmıştır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 23
Türk-İslam devletlerinde gelirleri; bilim, eğitim, sağlık gibi alanlardaki kurumların yapım ve onarımı ile görevlilerinin maaşlarının ödenmesi için ayrılan arazilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
İkta arazi
B
Vakıf arazi
C
Has arazi
D
Mirî arazi
E
Mülk arazi
Soru 24
İstiklal Mahkemelerinin amacı, millî birliğin, huzurun ve güvenliğin tesisini sağlamaktı. Üyeleri Meclis tarafından, milletvekilleri arasından seçilen mahkemelere olağanüstü yetkiler tanınmıştı. Kararları temyiz edilemeyen bu mahkemeler, Millî Mücadele’nin başarıya ulaşmasında ve inkılapların uygulanmasında etkili olmuşlardır.

Bu bilgiyle İstiklal Mahkemeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Gerektiği hâllerde kurularak yargılama yapmışlardır.
B
Kararları kesin olup, derhâl uygulanmıştır.
C
TBMM’nin yargı gücünü kullanmasını sağlamışlardır.
D
TBMM’ye karşı çıkan isyanların bastırılmasında etkili olmuşlardır.
E
Faaliyetleri Millî Mücadele Dönemi'yle sınırlı kalmıştır.
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisinin, Balkanlardaki ahalinin Osmanlı yönetimini kolay kabullenmesinin nedenlerinden biri olduğu söylenemez?

A
İslamiyet’in, Hristiyanlara zimmi statüsünü tanıması
B
Osmanlı vergi düzeninin esnekliği
C
Gayrimüslimlerin avarızdan muaf tutulması
D
Eski yöneticilerin Osmanlı sistemi içine alınması
E
Yerleşik ahalinin âdetlerinin dikkate alınması
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi saltanat ve hilafetin kaldırılmasının ortak nedenlerinden biridir?

A
Dış müdahalelerin önüne geçmek
B
Lozan Konferansı’ndaki temsil kargaşasını önlemek
C
Meclisteki muhalif ikinci grubun gücünü kırmak
D
Rejimin cumhuriyet olmasını sağlamak
E
TBMM’yi egemenliği kullanan tek güç hâline getirmek
Soru 27
Osmanlı modernleşme sürecinde ortaya çıkan düşünce akımları ve temsilcileriyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Osmanlıcılık - Namık Kemal
B
Türkçülük - Ziya Gökalp
C
Batıcılık - Abdullah Cevdet
D
Batıcılık - Sait Halim Paşa
E
Türkçülük - Yusuf Akçura
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.

KPSS’ de Çıkmış Lisans Tarih Soruları

www.tarihtendersler.com