Kategori: XX.Yüzyılın Başlarında Dünya

I.Dünya Savaşının Sonuçları

I.ÜNİTE:XX.YÜZYILIN BAŞLARINDA DÜNYA A.I.DÜNYA SAVAŞ VE SONUÇLARI 1.I.DÜNYA SAVAŞI      Dünya Savaşı, veliaht prens Ferdinand′ın bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi sonrasında 28 Haziran 1914′te Avusturya – Macaristan′ın Sırbistan′a savaş ilan etmesi ile başlamıştır. Kısa bir süre sonra Rusya′nın Sırbistan′ın yanında savaşa dahil olduğu, Almanya′nın da Avusturya – Macaristan′ın yanında yer aldığı görülür. Almanya′nın İngiltere ve…
Devamı

Sovyet Rusya Ve Türkistan

B.SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ (SSCB) OTA ASYA’DAKİ Türk DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI 1.ÇARLIK RUYA’SININ YIKILIŞI VE BOLŞEVİK İHTİLALİ Ekim Devrimi / Çarlık Yönetimi Yıkılıyor…      I.Dünya Savaşı, Rusya′da ekonomik sıkıntılara yol açmıştı. 1917′de önce Şubat Devrimi, daha sonra da Ekim Devrimi yaşandı. Çarın iktidardan vazgeçmesi ile Romanov hanedanının egemenliği ve monarşik rejim tarihe karıştı. Lenin Başa…
Devamı

Orta Doğu Ve Mandacılık

C.ORTA DOĞU’NUN YENİ YÜZÜ:MANDACILIK 1.ORTA DOĞU’DA BÜYÜK DEVLETLERİN DURUMU VE POLİTİKALARI a.İngiltere ve Orta Doğu b.Fransa ve Orta Doğu ORTA DOĞU′DAKİ GELİŞMELER “Orta Doğu” coğrafi bir kavram değildir. Sınırlarının çizilmesi zor olan bir bölgeyi ifade eden Orta Doğu kavramı, Batılı siyasi ve kültürel unsurlar tarafından belirlenmiştir. Asya ya da Afrika kıtalarından bakıldığında Orta Doğu tanımlamasının…
Devamı

Japonya

D.UZAK DOĞU’DA YENİ BİR GÜÇ:JAPONYA      Japonya′yı Batıya açılmasında ABD′nin belirgin bir etkisi oldu. ABD ile baş edemeyeceğini gören Japonlar ülkelerini Amerikalılara açmıştı. Batıdaki teknik gelişmeleri yakından takip eden Japonlar, kırk yıl sonra Avrupalı rakiplerinin karşısına sömürgeci bir devlet olarak çıktı.      1850′lerden başlayarak Amerika ve Avrupa′ya yüzlerce öğrenci gönderildi. Sadece teknik gelişmelerle yetinilmemiş, ülkedeki…
Devamı

1929 Dünya Ekonomik Krizi

E.1929 DÜNYA EKONOMİK KRİZİ 1.EKONOMİK KRİZ ÖNCESİ Büyük bunalım  olarak da adlandırılan 1929 Ekonomik Bunalımı ABD′de başlayan, fakat dünyanın farklı bölgelerinde 1930′lu yıllar boyunca yıkıcı etkilere yol açan bir gelişmedir. 1929 Bunalımı genellikle Amerika′da borsanın çöküşü olarak hatırlansa da sonuçları itibariyle büyük bir yıkım getirmiştir. Krizin Öncesinde Avrupa I.Dünya Savaşı dünyada en önemli sömürgeci güç…
Devamı

İki Savaş Dönemi Avrupa

F.İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMİNDE AVRUPA 1.BARIŞIN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMA ÇABALARI MİLLETLER CEMİYETİ (CEMİYETİ AKVAM) I.Dünya Savaşı Avrupa′da siyasi dengeleri değiştirmiş, Almanya, ve Osmanlı Devleti′nin yenilgiye uğraması siyasi boşluk oluşturmuştur. Antlaşmalar devletler arasında anlaşmazlıklar ortaya çıkardı. Bu ortamda barışın sürekliliği konusu önem kazandı. Versay Almanya’ya  dolayısıyla da Avrupa′ya istikrar getirmek bir yana kaos doğurmuştu.Almanlar bu antlaşmanın ağır…
Devamı

Atatürk Dönemi Dış Politika

H.ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI 1.DIŞ POLİTİKADAKİ GELİŞMELER a.Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girişi I.Dünya savaşından sonra Wilson ilkeleri doğrultusunda milletler cemiyeti kuruldu.Bu cemiyetin görevi devletler arasındaki meseleleri barışçı yollarla çözüp savaşa meydan vermemesi idi.Fakat genelde böyle olmadı bu cemiyet güçlü devletlerin kontrolüne girmişti.Türkiye Musul ve nüfus meselesini bu cemiyete götürmüş haklı olmasına rağmen sonuç alamamıştı.1932 de…
Devamı

tarihtendersler.com