KPSS 2020 Tarih Lisans Online Sınavı

KPSS Tarih 2020 Lisans

Tebrikler - KPSS Tarih 2020 Lisans adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1955 yılında kurulan Bağdat Paktından, askerî darbeye bağlı yönetim değişikliği sonucunda çekilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pakistan
B
Afganistan
C
Suriye
D
Irak
E
İran
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, 30 Ekim 1918 tarihinde Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Mondros Mütarekesi’nde yer alan konulardan biri değildir? 

A
Savaş esirleri
B
Osmanlı borçları
C
Boğazlar
D
Stratejik bölgeler
E
Demir yolları
Soru 3
16 Mart 1920’de İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi üzerine Ankara’ya gelen Mebusan Meclisi başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Celalettin Arif Bey
B
Ali Fuat Paşa
C
Rauf Bey
D
Yunus Nadi Bey
E
Cafer Tayyar Paşa
Soru 4
Lozan Görüşmeleri’nde ele alınan;

I. Musul,

II. Hatay,

III. Boğazlar

sorunlarından hangileri, daha sonra Türkiye’nin isteği doğrultusunda çözümlenmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5
I. İstanbul ve Çanakkale boğazları

II. Kuzey Anadolu ve Toros dağları

III. Çukurova, Bafra ve Çarşamba deltaları

Yukarıdakilerden hangilerinin oluşumunda orojenik hareketler etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 6
Atatürk’ün altı ilkesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Cumhuriyet Halk Fırkasının 1931 yılındaki kurultayında parti programına alınmıştır.
B
5 Şubat 1937 tarihinde Anayasa’da yapılan değişiklikle devletin nitelikleri olarak sıralanmıştır.
C
Dönemin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmuştur.
D
Atatürk’ün Nutuk adlı eserinde ilkelerin tamamı kapsamlı bir şekilde anlatılmıştır.
E
İlkelerin bir kısmı, Fransız İhtilali sonucu ortaya çıkan düşünce akımlarından etkilenmiştir.
Soru 7
Bilhassa XIX. yüzyılda savaşlara bağlı olarak Balkanlar, Kırım ve Kafkaslar’dan Anadolu topraklarına birçok göç meydana geldi. Bu durum karşısında göçmenlerin durumunu incelemek, onları düzenli şekilde yerleştirmek ve ihtiyaçlarını gidermek amacıyla bir kurul oluşturuldu.

Oluşturulan bu kurul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hilal-i Ahmer Cemiyeti
B
Rumeli Müfettişliği
C
Dârüleytam
D
Sevk ve İskân Komisyonu
E
İskân-ı Muhacirin Komisyonu
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’ne cephane taşımak için oluşturulan ve “İstiklal Yolu” olarak adlandırılan güzergâh üzerinde yer almaz?

A
İnebolu
B
Eskişehir
C
Çankırı
D
Kastamonu
E
Ilgaz
Soru 9
Aşağıdakilerin hangisinde 21 Haziran’da belirtilen doğrultuda hareket edildiğinde hem gündüz süresi uzar hem de yerel saat daha geri olur?

A
Samsun’dan Adıyaman’a
B
Antalya’dan Ardahan’a
C
İzmir’den Van’a
D
Sinop’tan Muğla’ya
E
Adana’dan Edirne’ye
Soru 10
Yeni Türk Devleti’nin 1923-1930 yılları arasındaki iktisat politikasını araştıran bir öğrencinin, aşağıdaki gelişmelerden hangisini bu döneme örnek göstermesi beklenemez?

A
Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabul edilmesi
B
I. Beş Yıllık Sanayi Planı’nın uygulanması
C
Kapitülasyonların kaldırılması
D
Kabotaj Kanunu’nun yürürlüğe girmesi
E
Türkiye İş Bankasının kurulması
Soru 11
TBMM tarafından Osmanlı ailesine mensup kişilerin yurt dışına çıkarılmaları kararı, aşağıdaki gelişmelerden hangisine bağlı olarak alınmıştır?

A
Halifeliğin kaldırılması
B
Ankara’nın başkent olması
C
Saltanatın kaldırılması
D
Lozan Antlaşması’nın imzalanması
E
Cumhuriyet’in ilan edilmesi
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 12 Eylül 1980 sonrasında yaşanan gelişmelerden biridir?

A
12 Temmuz Beyannamesi’nin yayınlanması
B
Devlet Planlama Teşkilatının oluşturulması
C
Ekonomide 24 Ocak Kararları’nın alınması
D
Cumhuriyet Senatosunun faaliyete geçmesi
E
Yükseköğretim Kurulunun kurulması
Soru 13
İngiltere, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması sürecinde Türkiye’yi desteklemiştir.

İngiltere’nin bu tutumunda, aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez?

A
Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olmasının
B
Türkiye’nin anti-revizyonist bir politika izlemesinin
C
Bozkurt-Lotus Davası’nı Türkiye’nin kazanmasının
D
Avrupa’da Alman ve İtalyan tehdidinin artmasının
E
Türkiye ile birlikte Akdeniz Paktında yer almasının
Soru 14
16 Temmuz 1921’de toplanan Maarif Kongresi ile ilgili olarak Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde “Mustafa Kemal Paşa, Üçüncü Yunan Taarruzu’nun en ateşli zamanında muallim ordusunun gelecek vazifesiyle meşgul oluyor...” şeklinde bir yazı yer almaktadır.

Bu yazıda adı geçen “Üçüncü Yunan Taarruzu” aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kütahya-Eskişehir Savaşı
B
Birinci İnönü Savaşı
C
Büyük Taarruz
D
Gediz Taarruzu
E
İkinci İnönü Savaşı
Soru 15
Amerika Birleşik Devletleri, aşağıdaki gelişmelerin hangisinin bir sonucu olarak 1975-1978 yılları arasında Türkiye’ye ambargo uygulamıştır?

A
6-7 Eylül Olayları
B
12 Mart Muhtırası
C
Vietnam Savaşı
D
Kıbrıs Barış Harekâtı
E
Küba Krizi
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi, 1924 Anayasası’na sonraki yıllarda eklenen konulardan biridir? 

A
Türkçenin resmî dil olarak kabul edilmesi
B
Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi
C
Türk vatandaşlığı tanımının yapılması
D
Egemenliğin millete ait olduğunun vurgulanması
E
Ankara’nın başkent olduğunun belirtilmesi
Soru 17
İslamiyet öncesi Türk devletlerinde kullanılan bazı terimler ile bunların günümüzdeki karşılıkları arasında yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Kün - Halk
B
İlig - Hükümdar
C
Örgin - Taht
D
Oguş - Aile
E
Ayukı - Yargıç
Soru 18
Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki fetihlerinde uç beyleri önemli rol oynamışlardır. Başlangıçta uçlardaki askerî ve idari örgütlenmede Mihaloğulları, Turahanoğulları ve Evrenosoğulları gibi aileler etkiliyken II. Murat ve Fatih Sultan Mehmet dönemlerinde sarayda yetişen kullardan seçilenler de uçlarda yöneticiliğe atanmışlardır.

Bu durum dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Uçlardaki kuvvetlerin sınırların genişlemesinde etkili olduğu
B
Devlet teşkilatlanmasında zamanla değişiklikler olduğu
C
Kulların merkezî yönetimdeki etkisinin azaldığı
D
Osmanlı Devleti’nde devşirme sisteminin uygulandığı
E
Devletin merkezî yapısının güçlendirilmeye çalışıldığı
Soru 19
Osmanlı Devleti’nin ilk yıllarında, fetihleri özendirmek için fethedilen bölgenin zaman zaman fetheden komutanlara verilmesi aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

A
Culüs bahşişi
B
Kılıç hakkı
C
Gedik hakkı
D
Millet sistemi
E
İltizam sistemi
Soru 20
Tekel usulünü kaldıran ve gümrük oranlarını düşüren bu antlaşmanın uygulanması, Avrupa konsoloslarının gösterdikleri ilgiye ve büyük devletlerin Osmanlı Devleti’ne uyguladıkları baskıya atfedilir. Bu görüş, sebep ve neticeyi birbirine karıştırmaktadır. Zira serbest ticaret bu dönemde iyice ilerlemişti. Aslında antlaşma serbest ticareti başlatmamış, sadece onaylamıştır.

Bu antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Baltalimanı
B
Ayastefanos
C
Hünkar İskelesi
D
Küçük Kaynarca
E
Berlin
Soru 21
Türkiye Selçuklu Devleti’nin başkenti İznik’in Haçlı Ordusu tarafından ele geçirilmesi üzerine başkentin Konya’ya taşınması, aşağıdaki hükümdarların hangisi döneminde gerçekleşmiştir?

A
I. İzzettin Keykavus
B
I. Kılıç Arslan
C
I. Mesut
D
I. Alâeddin Keykubat
E
I. Gıyaseddin Keyhüsrev
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi Heyet-i Temsiliyenin yetkili olduğu dönemde gerçekleşen olaylardan biri değildir?

A
Ali Fuat Paşa’nın Batı Cephesi’nde görevlendirilmesi
B
Sivas’ta Komutanlar Toplantısı’nın yapılması
C
Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun kabul edilmesi
D
Ankara’nın Millî Mücadele’nin merkezi olarak seçilmesi
E
Amasya Protokolleri’nin imzalanması
Soru 23
Türk-İslam devletlerinde ülke ve devlet yönetimi hakkında yöneticilere bilgi ve öğüt veren eserler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? 

A
İcazetname
B
Mülkname,
C
Menakıbname
D
Seyahatname
E
Siyasetname
Soru 24
Mustafa Kemal’in takma isimle, gönüllü olarak katıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurtuluş Savaşı
B
Trablusgarp Savaşı
C
Çanakkale Savaşı
D
II. Balkan Savaşı
E
I. Balkan Savaşı
Soru 25
Osmanlı Devleti’nde yerleşim merkezlerini birbirine bağlayan yollar üzerinde bulunan ve hem askerî hem de ticari amaçla kullanılan yapı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arasta
B
Kapan
C
Bedesten
D
Kervansaray
Soru 26
Trablusgarp Savaşı sırasında İtalya’nın, On İki Ada’yı işgal ederek;

I. Osmanlı Devleti’nin yardım göndermesini önlemek,

II. Osmanlı Hükûmetini barışa zorlamak,

III. On İki Ada’nın Yunanistan’a verilmesini sağlamak

durumlarından hangilerini amaçladığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 27
XVI. yüzyılın sonlarından itibaren görülen askerî dönüşümler ve değişen savaş teknolojisi sonucunda ateşli silahların kullanımının artmasıyla timarlı sipahilerin önemi azalmış ve ücretli askerler ön plana çıkmıştır.

Bu gelişmeler, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A
Sekban askerlerin sayısının azalmasına
B
Âyanların nüfuzunun kırılmasına
C
Salyanesiz eyalet sayısının artmasına
D
İltizam sisteminin yaygınlaşmasına
E
Sadaret makamının önem kazanmasına
Soru 28
Aşağıdaki olaylardan hangisi Resneli Niyazi ile Enver Bey’in “Hürriyet Kahramanları” olarak adlandırılmasına neden olmuştur?

A
II. Balkan Savaşı’nda Edirne ve Kırklareli’nin geri alınması
B
Kutülamare’de İngilizlere karşı zafer kazanılması
C
Meşruti yönetimin tekrar ilan edilmesi
D
31 Mart Ayaklanması’nın bastırılması
E
Babıali Baskını’nın gerçekleşmesi
Soru 29
III. Selim, saltanatının ilk günlerinde devlet adamlarından, yerli ve yabancı uzmanlardan ülkenin içinde bulunduğu durum ve yapılacaklar hakkında layihalar istedi. Askerî, siyasi, idari, iktisadi vb. konuları kapsayan layihaları inceledikten sonra ilk olarak Meclis-i Meşveret adıyla, eyaletlerden gelen temsilcilerin de katıldığı büyük bir danışma meclisi oluşturdu. Ardından pek çok alanda yenilik gerçekleştirdi.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin, III. Selim’in amaç ve eylemlerinden biri olduğu söylenemez?

A
Meşruti idareye geçmek
B
Taşranın isteklerini dikkate almak
C
Köklü ıslahat hareketlerine girişmek
D
Devlet işlerinde istişareye önem vermek
E
Orduda düzenlemeler yapmak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
29 tamamladınız.

KPSS’ de Çıkmış Lisans Tarih Soruları.

www.tarihtendersler.com