YKS 2021 Online Sınavı

YKS 2021

Tebrikler - YKS 2021 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
TYT/Doğu Roma İmparatorluğu’yla Avrupa Hunları arasında 434 yılında yapılan Margos Antlaşması’nın,

• Doğu Roma bundan sonra Hunlara bağlı kavimlerle antlaşmalar yapmayacak,

• Doğu Roma, Hunlardan kaçanlara sığınma hakkı vermeyecek,

• Ticari münasebetler yine belirli sınır kasabalarında devam edecek,

• Doğu Roma’nın ödediği yılık vergi iki katına çıkarılacak

maddeleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Doğu Roma’ya uygulanan maddi yaptırımın artırıldığına
B
Akdeniz ticaretinin Avrupa Hunlarının kontrollüğüne girdiğine
C
Doğu Roma’nın, Avrupa Hunlarının siyasi üstünlüğünü kabul ettiğine
D
İki devlet arasındaki ekonomik ilişkilerin sürdürüleceğine
E
Avrupa Hunlarının kendilerine yönelik ittifakları engellemeye çalıştığına
Soru 2
TYT/Malazgirt Zaferi öncesinde Alp Arslan, Bizans İmparatoru Diyojen’e elçi göndererek barış teklifinde bulunmuştur Selçukluların savaşmaktan çekindiğini düşünen Diyojen“Ben üstün ve kudretli durumuma çok para ve çaba harcayarak eriştim Barış ancak Selçuklu başkenti Rey’de olur. Biz İsfahan’da kışlayacağız, atlarımız ise Hemedan’da ” demiştir Buna karşılık Türk elçisi ise “Hayvanlarınız Hemedan’da kışlayabilir fakat sizin nerede kışlayacağınızı bilemem ” şeklinde cevap vermiştir

Bu parçadan hareket e aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A
Türklerin ilerleyişine karşı Haçlı Seferleri’nin başladığına
B
İki devlet arasında diplomatik girişimlerin bulunduğu
C
Selçuklu Türklerinin Bizans ile savaşı göze aldığına
D
Selçuklu Devleti’nin Anadolu’ya doğru genişlediğine
E
Bizans’ın İslam şehir erine sahip olmak istediğine
Soru 3
TYT/Osmanlı Devleti’nde bir padişah tahta çıktığında beylerbeyleri, sancakbeyleri ve kadılara genellikle aşağıdaki ifadeleri içeren bir ferman gönderilirdi.

“Allah’ın yardımıyla saltanat benim oldu. Bugün vezirler, ulema ve büyük küçük bütün makam sahiplerinin ittifakıyla bana atalarımdan kalan sultanlık tahtına oturdum. Adıma hutbe okunmuş ve sikke kesilmiştir. Bu fermanı alır almaz bütün kent ve kasabalarda halka cülusum bildirilsin ”

Bu fermandaki ifadelere göre Osmanlı Devlet yönetimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Egemenlikle ilgili birtakım semboller bulunmaktadır.
B
İlahi kaynaklı bir egemenlik anlayışı vardır.
C
Aristokratik bir yönetim biçimi söz konusudur
D
Meşruiyet açısından ulemanın görüşüne dikkat edilmektedir.
E
Hükümdar değişikliğini reayanın öğrenmesine önem verilmektedir.
Soru 4
TYT/Mustafa Kemal, 1920 yılında TBMM’de yapmış olduğu bir konuşmada: “Efendiler! Dalgalı, düzensiz ve komutansız bazı savaşlardan sonra bildiğiniz üzere Gediz’de yenildik.” ifadesini kullanmıştır.

Mustafa Kemal’in bu sözü, TBMM’nin aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmesinde etkili olmuştur?

A
Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun kabul edilmesi
B
İstiklal Mahkemelerinin kurulmasıyla ilgili kanunun çıkarılması
C
İstanbul Hükûmetinin yaptığı işlemlerin geçersiz sayılması
D
İtilaf Devletleri ile yapılacak barış görüşmelerine heyet gönderilmesi
E
Kuvayımilliye’den düzenli orduya geçilmesinin sağlanması
Soru 5
TYT/Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun 7. maddesi, “Dinî hükümlerin yerine getirilmesi, yasaların konulması, değiştirilmesi, kaldırılması, antlaşma ve barış yapılması, savaş kararı verilmesi gibi temel haklar Büyük Millet Meclisine aittir.” şeklindedir.

Bu bilgiler doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Güçler ayrılığı ilkesini benimsediğine
B
Laik bir yapıda olduğuna
C
Kabine sistemini uyguladığına
D
Yeni bir devlet teşkilatı oluşturduğuna
E
Geçici olarak toplandığına
Soru 6
AYT-1/İlk Çağ Anadolu uygarlıklarının dünya ortak mirasına katkıları hakkında araştırma yapan Serhat’ın aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşması beklenir? 
A
Alfabenin oluşturulması
B
Tek tanrı anlayışının ortaya çıkması
C
Çivi yazısının icat edilmesi
D
Güneş takviminin hazırlanması
E
Paranın ticaret hayatında görülmesi
Soru 7
AYT-1/Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılda baş gösteren İstanbul Ayaklanmaları’nın nedenlerinden biri değildir?

A
Sancağa gönderilen şehzadeler arasında taht kavgaları yaşanması
B
Yeniçerilerin ulufelerinin ayarı düşük akçe ile ödenmesi
C
Devlet adamlarının kendi çıkarları için Kapıkullarını kışkırtması
D
Taht değişiklikleri yüzünden cülus bahşişi sorununun ortaya çıkması
E
Kapıkulu Ocaklarına usulsüz ve gereğinden çok asker alınması
Soru 8
AYT-1/Aşağıdakilerden hangisinin, 1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılmasına giden süreçte etkili olduğu söylenemez?

A
TBMM’nin üzerinde hiçbir gücün bulunmadığına dair karar alınması
B
TBMM’de Ankara’nın resmen başkent olarak kabul edilmesi
C
Osmanlı Hükûmetinin Anadolu’da kazanılan zafere sahip çıkmaya çalışması
D
1921 Anayasası’nda egemenliğin millete ait olduğuna dair hükmün bulunması
E
Osmanlı Hükûmetinin Lozan Konferansı’na katılmak için çalışmalar yapması
Soru 9
AYT-1/Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın isyanı üzerine, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1833 yılında imzalanan Hünkar İskelesi Antlaşması’ndan tedirgin olan İngiltere, aşağıdaki devletlerden hangisiyle iş birliğine yönelmiştir?

A
İsveç
B
Almanya
C
Fransa
D
Avusturya
E
İtalya
Soru 10
AYT-1/”Yüeçileri ve yirmi altı kavmi; göğün yardımı, subaylarımın muharipliği, atalarımın kudretiyle yendim ve hâkimiyetim altına aldım. Yay çekebilen tüm kavimler tek bir aile gibi birleştiler. Kuzeydeki memleketlerde asayişi kurdum. Sonunda herkes barış içinde yaşayabilecektir. Çin İmparatoru Hunlarımın Çin Seddi'ne yaklaşmasını istemiyorsa elçimin oraya gelişine kadar geri çekilmesi lazımdır.”

Çin İmparatoruna bu mektubu yazan Mete (Mao-tun) ile ilgili;

I. teşkilatçı bir karaktere sahip olduğu,

II. milletinin mücadele gücüne inandığı,

III. Çin devletini ortadan kaldırmak istediği

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 11
AYT-1/Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasının ardından Mustafa Kemal Paşa, 6 Kasım 1918 tarihinde İstanbul’a Sadrazam Ahmet İzzet Paşa’ya gönderdiği telgrafında “Orduları terhis edecek ve İngilizlerin her dediğine boyun eğecek olursak ihtirasların önüne geçmeye imkân olmayacaktır.” demiştir.

Buna göre Mustafa Kemal Paşa;

I. Mütareke şartlarının uygulanmaması,

II. Wilson İlkeleri’nin reddedilmesi,

III. teslimiyetçi politikalardan vazgeçilmesi

taleplerinden hangilerini dile getirmiştir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12
AYT-1/Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Zaferi’nin ardından İtilaf Devletleri’nin kendi çıkarları doğrultusunda fikir ayrılıkları yaşayarak almış oldukları kararlar sonrasında ortaya çıkan durumlardan biri değildir?

A
Yunan ordusunun Afyon’da savunma hattı kurması
B
Kars Antlaşması’nın imzalanması
C
Ankara Antlaşması’nın imzalanması
D
Malta’daki Türk esirlerin serbest bırakılması
E
Güneybatı Anadolu’daki işgalin sona ermesi
Soru 13
AYT-1/“Hz. Ebubekir Dönemi’nin ilk zamanlarında İslam Devleti içerisinde karışıklıklar yaşanmıştır.” İfadesini kullanan bir tarihçinin;

I. Ridde Savaşları,

II. Cemel Vakası,

III. Haricilerin ortaya çıkması

durumlarından hangilerini örnek göstermesi beklenir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 14
AYT-1/Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele yıllarında Karadeniz bölgesindeki asayişsizliği önleyip TBMM’nin otoritesini sağlamak amacıyla kurulmuştur?

A
Yeşil Ordu
B
Teşkilat-ı Mahsusa
C
Kuvay-ı Seyyare
D
Merkez Ordusu
E
Kuvay-ı İnzibatiye
Soru 15
AYT-1/Başlangıçta Zengilere bağlı olarak faaliyet gösterirken daha sonra Mısır’ı ele geçirerek bağımsız olan, Selçuklu devlet geleneğinin Mısır’da yerleşmesini sağlayan, Mısır’da Şii Fâtimî Hilafetini sonlandırmanın yanı sıra Haçlılara karşı da başarılı bir mücadele yürüten devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Memlükler
B
İhşidiler
C
Samaniler
D
Tolunoğulları
E
Eyyubiler
Soru 16
AYT-2/“Biz ki Sultan Murat Han oğlu padişah Sultan Mehmet Han’ız; Galata halkının, bize bağlı olan diğer halklar gibi, âdet ve ibadetlerini serbestçe yapmalarına izin veriyoruz. Halkın barınakları, dükkân, bağ, değirmen, ticarethane ve diğer mallarına dokunulmayacaktır. Bu bölge halkı kiliselerinde diledikleri gibi ayin düzenleyebileceklerdir. Burada yazılı olduğu gibi vergisini verenler, kanunlara uyanlar serbesttir.”

Bu metin aşağıda verilen Osmanlı yönetim uygulamasıyla ilgili terimlerden hangisinin karşılığıdır?

A
İltizam
B
Ahidname
C
Müsadere
D
İcazetname
E
Mukataa
Soru 17
AYT-2/Türkiye’de ekonomiyle ilgili yapılan aşağıdaki yasal düzenlemelerden hangisi, Atatürk Dönemi’nde gerçekleştirilmemiştir?

A
Millî Korunma Kanunu
B
Yol Mükellefiyeti Kanunu
C
Türk Ticaret Kanunu
D
Kabotaj Kanunu
E
Teşvik-i Sanayi Kanunu
Soru 18
AYT-2/Göktürklere karşı sık sık ayaklanan, Uygurlar Dönemi’nde uğradıkları baskılar üzerine batıya göç eden ve Karahanlı Devleti’nin kuruluşunda rol oynayan Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kimekler
B
Peçenekler
C
Karluklar
D
Avarlar
E
Kıpçaklar
Soru 19
AYT-2/Orta Çağ sonlarında Avrupa’da bilimin, kilisenin baskı ve denetiminden kurtulmaya başlamasında;

I. Feodal düzen,

II. Haçlı Seferleri,

III. Coğrafi Keşifler

unsurlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 20
AYT-2/Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele Dönemi’nde faaliyet gösteren Temsil Heyeti’nin özelliklerinden biridir?

A
TBMM ile uyum içerisinde çalışmıştır.
B
Başkanlığını Kazım Karabekir Paşa yapmıştır.
C
İstanbul Hükûmeti’nin isteğiyle kurulmuştur.
D
Erzurum Kongresi’nde oluşturulmuştur.
E
İstanbul’un resmen işgali üzerine dağıtılmıştır.
Soru 21
AYT-2/Osmanlı Devleti’nin Tanzimat Fermanı’nı ilan ederek aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?

A
Mısır Meselesi’nde büyük devletlerin desteğini almayı
B
Anayasayı ilan ederek parlamenter bir sisteme geçmeyi
C
Avrupalı devletlerin, ülkenin iç işlerine karışmasını engellemeyi
D
Farklı dinlere mensup Osmanlı tebaası arasında birlik sağlamayı
E
Ülkedeki ayrılıkçı eğilimlerin önüne geçmeyi
Soru 22
AYT-2/ I. Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum.

II. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.

III. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!

IV. Geldikleri gibi giderler.

Mustafa Kemal Atatürk’ün birtakım olaylar ve gelişmeler karşısında söylemiş olduğu bu sözlerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
I - IV - II - III
B
I - IV - III - II
C
II - III - IV - I
D
IV - II - I - III
E
IV - I - III – II
Soru 23
AYT-2/Türk kadınının 1930’da belediye, 1933’te muhtarlık ve 1934’te milletvekili seçimlerine katılma hakkı kazanması;

I. Cumhuriyetçilik,

II. Devletçilik,

III. İnkılapçılık

ilkelerinden hangileriyle ilişkilidir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 24
AYT-2/Timur, “han” soyundan gelmediği için “han, hakan, sultan” yerine “emir” unvanını kullanmıştır.

Bu durumun ortaya çıkmasında;

I. ülüş,

II. kut,

III. töre

kavramlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 25
AYT-2/Anadolu’daki Neolitik Dönem köy yerleşkelerinden olan Diyarbakır Çayönü ile ilgili araştırma yapan bir bilim insanı, aşağıdaki tarihe yardımcı bilim dallarının hangisinden yararlanabilir?

A
Epigrafi
B
Paleografya
C
Diplomatik
D
Antropoloji
E
Nümizmatik
Soru 26
AYT-2/Aşağıdakilerin hangisi Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi’nin sonuçlarından biridir?

A
Şahkulu öncülüğünde Anadolu’da büyük bir isyan çıkması
B
Erbil, Musul ve Kerkük’ün Osmanlı Devleti’nin egemenliğine girmesi
C
Venediklilerin Kıbrıs için verdikleri vergiyi Osmanlılara ödemeye başlaması
D
Akkoyunlu Devleti’nin siyasi varlığına son verilmesi
E
Safeviler ile Osmanlı Devleti arasında Amasya Antlaşması’nın imzalanması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
26 tamamladınız.

Üniversite Sınavında Çıkmış Tarih Soruları

Üniversite Sınavında Çıkmış Tarih Soruları Online Sınavları