YKS 2022 Online Sınavı

YKS 2022

Tebrikler - YKS 2022 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
TYT/Osmanlı Beyliği’nin kurucusu olan Osman Gazi bir boy beyidir. Özellikle XIII. yüzyıl başlarındaki Moğol istilasından kaçan çok sayıda Oğuz boyu, Anadolu’nun farklı bölgelerine dağılmışlardır. Ertuğrul Gazi’ye bağlı olan boylar da Anadolu Selçukluları tarafından Bizans’ sınır olan Söğüt ve Domaniç bölgesine gönderilmiştir.

Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Anadolu’da büyük göç hareketleri yaşanmıştır.
B
Moğollar, Anadolu’nun uç bölgelerinde kalıcı egemenlik kurmuştur.
C
Moğol istilası, Anadolu’daki siyasi düzeni bozmuştur
D
Oğuzlar, Anadolu’nun Türkleşmesinde etkili olmuştu
E
Osmanlı Beyliği, Kuzeybatı Anadolu’da kurulmuştur.
Soru 2
TYT/Sivas Kongresi’nde Mustafa Kemal Paşa başkanlığında ülkenin tamamını temsil etmek üzere Heyet-i Temsiliye oluşturulmuştur. TBMM’nin açılmasına kadar varlığını sürdüren Heyet-i Temsiliye, bir yürütme organı gibi çalışmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, Heyet-i Temsiliye’nin yürütme organı olarak yaptığı çalışmalardan biridir?

A
Ali Fuat Paşa’nın Kuvayımilliye birliklerine komutan atanması
B
Amerikan manda ve himayesinin kesin bir dille reddedilmesi
C
Millî cemiyetlerin birleştirilmesi
D
İrade-i Millîye gazetesinin yayımlanması
E
İstiklâl Mahkemelerinin kurulması
Soru 3
TYT/Türklerin Müslümanlığı kabul etmesi önemli bir tarihsel olgudur. Bu sürecin başlangıç yılları Hz. Muhammed Dönemi’ne kadar uzanmaktadır. Bazı yeni araştırmalar, sahabe arasında birçok Türk’ün de bulunduğunu ortaya koymuştur.

Bu bilgiyle Türklerin İslamlaşma süreciyle ilgili;

I. İslam’ın ilk yıllarından itibaren başladığı,

II. Hz. Muhammed’i gören Türklerin bulunduğu,

III. İslamlaşmanın kısa zamanda tamamlandığı

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 4
TYT/Mustafa Kemal Paşa, 1 Mart 1922 tarihinde TBMM’de yaptığı konuşmada, “Hükûmetin en verimli ve en önemli görevi millî eğitim işidir. Bu işte başarı sağlayabilmek için milletimizin durumuna, sosyal ve hayati ihtiyaçlarına, çevrenin şartlarına ve yüzyılın gereklerine uygun bir program izlenmelidir.” demiştir.

Mustafa Kemal’in bu ifadesinden eğitimin;

I. milliyetçilik ilkesini barındırması,

II. toplumun ihtiyaçlarını karşılaması,

III. çağdaş değerler üzerine inşa edilmesi

durumlarından hangilerini taşıması gerektiği söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5
TYT/X. yüzyılda Turfan’a gelen Çin elçisi, Uygurlar hakkında şu ifadelerde bulunmuştur: “Onların devletinin içinde fakir insan azdır. Yiyeceği olmayanlara da devlet tarafından yardım edilir. Birçokları yüz yaşına kadar yaşar. Olgunluk çağına erişmeden ölenlere pek rastlanmaz.”

Bu bilgiye göre Uygurlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Komşularıyla diplomatik ilişkiler kurduklarına
B
Toplumun refah seviyesinin yüksek olduğuna
C
Orta Asya’da egemenlik kurduklarına
D
Konar-göçer yaşam tarzının yaygın olduğuna
E
Sosyal devlet anlayışını benimsediklerine
Soru 6
AYT-1/Enes Öğretmen, öğrencilerine İslamiyet öncesi eski Türk topluluklarının yaşadıkları coğrafyalarda yazıtlara rastlanıldığını ayrıca tabak, çanak, yüzük, küpe, kemer tokası ve kemik eşyalar gibi günlük kullanılan malzemelerde yazıların bulunduğunu belirtmiştir.

Öğretmenin bu ifadesinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

A
El işleriyle uğraştıkları
B
Süs eşyaları kullandıkları
C
Yazıyı bildikleri ve kullandıkları
D
Farklı bölgelerde bulundukları
E
Merkeziyetçi yönetimi benimsedikleri
Soru 7
AYT-1/İngiltere ve Fransa ile 1939 yılında Karşılıklı Yardım Antlaşması imzalayan Türkiye, aşağıdaki devletlerin hangisiyle silahlı bir çatışmaya girmeme konusunun antlaşmada yer almasını sağlamıştır?

A
İran
B
Sovyetler Birliği
C
Yunanistan
D
İtalya
E
Almanya
Soru 8
AYT-1/II. Mehmet’in küçük yaşta tahta geçmesinden yararlanmak isteyen Avrupa devletlerinin, Edirne-Segedin Antlaşması’na uymayarak Macarlar ve Lehlilerin önderliğinde kurdukları Haçlı ordusunun ilerlemesi nedeniyle II. Murat’ın ordunun başına geçtiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
İkinci Kosova Savaşı
B
Çirmen Savaşı
C
Varna Savaşı
D
Niğbolu Savaşı
E
Birinci Kosova Savaşı
Soru 9
AYT-1/İlk Çağ Uygarlıkları konusunu işleyen Dilek Öğretmen, öğrencilerine şu bilgileri vermiştir:

• Batı Anadolu’da Gediz ve Küçük Menderes çevresine yerleşmişlerdir.

• Kral Giges zamanında bağımsız bir devlet hâline gelmişlerdir.

• Kendilerine has bir alfabeleri ve dilleri vardır.

• Başkentleri Sardes, zenginliği ve güzelliğiyle meşhurdur.

• Altın ve gümüş işlemeciliğinde gelişmişlerdir.

Öğretmenin, hakkında bu bilgileri verdiği İlk Çağ toplumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lidyalılar
B
Hititler
C
İyonyalılar
D
Frigler
E
Urartular
Soru 10
AYT-1/Aşağıdakilerden hangisi, Millî Mücadele yıllarında Fransa’nın İngiltere ile görüş ayrılığına düştüğünü göstermektedir?

A
Sevr Antlaşması’nın imzalanması
B
San Remo Görüşmeleri’nin yapılması
C
Malta sürgünlerinin serbest bırakılması
D
Ankara Antlaşması’nın imzalanması
E
İstanbul’un resmen işgal edilmesi
Soru 11
AYT-1/Aşağıdakilerden hangisi donanma kurarak Batı Anadolu’da denizcilik yapan Türk beyliklerinden biri değildir?

A
Saruhan
B
Karaman
C
Aydın
D
Karesi
E
Menteşe
Soru 12
AYT-1/Rumların Doğu Karadeniz’de Pontus devleti kurmaya yönelik faaliyetleri, Türklerin silahlanarak savunmaya geçmelerine neden olmuştur. Bu gelişmelerin Avrupa basınına Türklerin Rumları katlettiği şeklinde yansıması üzerine İngiliz Hükûmeti, Osmanlı Devleti’ni uyarmıştır. Bu olayları araştırmak ve sorunları çözmek amacıyla Mustafa Kemal Paşa IX. Ordu Müfettişi olarak bölgeye gönderilmiştir.

Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Mustafa Kemal Paşa, Doğu Karadeniz’de sükûneti sağlamakla görevlendirilmiştir.
B
Türkler, Rumlara karşı kendilerini korumak amacıyla silahlanmışlardır.
C
Mustafa Kemal Paşa, İstanbul Hükûmetinin beklentileri doğrultusunda görev yapmıştır.
D
Avrupa basını, Anadolu’da cereyan eden olayları tek taraflı olarak aktarmıştır.
E
Rumlar, Doğu Karadeniz’de bir devlet kurmak için faaliyet göstermişlerdir.
Soru 13
AYT-1/Hilafetin Abbasilere geçmesinden sonra orduda Türklerin sayısının ve etkinliğinin artması, İran kökenlilerin yönetimde yüksek makamlara getirilmesi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Türkçe ve Farsçanın devlet dili olduğuna
B
Şiiliğin resmî mezhep hâline geldiğine
C
Halifenin yetkisinin dinî alanla sınırlandırıldığına
D
Gayrimüslimlerin de asker ve memur olabildiğine
E
Emevi Dönemi mevalî politikasından vazgeçildiğine
Soru 14
AYT-1/Osmanlı Devleti’nde görülen;

I. şehzadelerin lalaları gözetiminde sancağa çıkarılması,

II. hanedanın erkek üyelerinin tahta çıkma hakkı olması,

III. en büyük hanedan üyesinin tahta çıkma kuralının getirilmesi

uygulamalarından hangilerinin taht kavgalarını önlemeyi amaçladığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 15
AYT-1/Sivas Kongresi’nde alınan,

I. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı Devleti dağılması hâlinde millet, birlikte müdafaa ve mukavemet edecektir.

II. Millî Meclisin derhal toplanması ve hükûmet icraatının meclisin denetimine konulması için çalışılacaktır.

III. Hristiyan unsurlara siyasi hâkimiyetimizi ve içtimaî muvazenemizi bozucu imtiyazlar verilemez.

kararlarından hangileri Anadolu hareketini halka mal etmeye yöneliktir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 16
AYT-2/Selçuklu veziri Nizamülmülk, ikta dağıtımı yaparken askerlere ülkenin farklı yerlerinden vergi gelirleri tahsis ederdi. Örneğin bir ikta sahibine gelirinin yarısını Rum bölgesinden diğer yarısını ise Horasan bölgesinden aktarırdı.

Nizamülmülk’ün iktaları hisseler hâlinde dağıtmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gayrimüslimleri vergiden muaf tutmak
B
Merkezî otoriteyi güçlendirmek
C
Yaya ordusuna asker toplamak
D
Yeni bölgelerin fethini kolaylaştırmak
E
Para ekonomisini geliştirmek
Soru 17
AYT-2/Aşağıdakilerden hangisi savaşa fiilen girilmemesine rağmen İkinci Dünya Savaşı’nın Türk ekonomisini olumsuz etkilemesinin nedenlerinden biri değildir?

A
Yabancı devletlerin ambargo uygulaması
B
Uluslararası ticaretin yavaşlaması
C
Yaklaşık bir milyon kişinin silahaltına alınması
D
Yeni sanayi işletmelerinin açılmasının ertelenmesi
E
Tarımsal üretimin azalması
Soru 18
AYT-2/Osmanlı Devleti’nin Kutsal İttifak’a karşı on altı yıl süren savaşını sona erdiren Karlofça Antlaşması’ndan sonra XVIII. yüzyılın başında Ruslarla imzaladığı ve Rus Çarlığı’nın Azak’ı ele geçirerek Karadeniz’e ulaşmasını sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Prut Antlaşması
B
Yaş Antlaşması
C
İstanbul Antlaşması
D
Pasarofça Antlaşması
E
Küçük Kaynarca Antlaşması
Soru 19
AYT-2/Mustafa Kemal Paşa Başkomutan sıfatıyla “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz.” şeklindeki ifadeyi aşağıdaki savaşlardan hangisinde kullanmıştır?

A
Kütahya - Eskişehir
B
Büyük Taarruz
C
İkinci İnönü
D
Birinci İnönü
E
Sakarya
Soru 20
AYT-2/1921 Anayasası’nın bazı maddeleri aşağıda verilmiştir:

• Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Yönetim şekli, halkın mukadderatını bizzat ve fiilî olarak yönetmesi ilkesine dayanır.

• Yürütme kudreti ve yasama yetkisi, milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinde belirir ve toplanır.

• Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur ve hükûmeti “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti” adını taşır.

Bu maddelere göre 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Cumhuriyet rejimine geçişte önemli bir aşamadır.
B
Meclis Hükûmeti sistemini öngörmektedir.
C
Ulusal egemenlik kavramına dayanmaktadır.
D
İstanbul Hükûmetini yok saymaktadır.
E
Güçler ayrılığını esas almaktadır.
Soru 21
AYT-2/Mısır’da bulunan ve Rosetta Taşı adı verilen bir kitabede aynı metin; Grek alfabesi, demotik yazı ve hiyeroglif olarak yazılmıştır. Taşın üç farklı yazı tipi ile yazılması o güne kadar okunamayan hiyerogliflerin sırrının çözülmesini sağlamıştır.

Buna göre hiyerogliflerin çözümlenmesinde kullanılan tarihe yardımcı bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paleografya
B
Heraldik
C
Nümizmatik
D
Kronoloji
E
Etnografya
Soru 22
AYT-2/16 Mart 1921 tarihinde TBMM Hükûmeti ile Sovyet Rusya arasında imzalanan Moskova Antlaşması’yla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Antlaşma sonrasında Ali Fuat Paşa Moskova’ya elçi olarak gönderilmiştir.
B
Sovyet Rusya’nın Anadolu’ya asker göndermesi kabul edilmiştir.
C
TBMM Hükûmeti adına antlaşmayı Rauf Bey imzalamıştır.
D
Sakarya zaferi sonrasındaki görüşmeler sonucunda imzalanmıştır.
E
Sovyet Rusya’nın Misakımillî’yi tanıması gerçekleşmiştir.
Soru 23
AYT-2/Bögü Kağan’dan (759-779) sonra başa geçen Uygur kağanlarının çoğu, Göktürk hükümdarlarının unvanlarında yer alan “Gök Tengride kut bulmuş” ibaresi yerine, “Ay Tengride kut bulmuş” ibaresini kullanmışlardır.

Uygur kağanlarının unvanlarında “Ay Tengride kut bulmuş” ibaresinin kullanılmasının nedeni aşağıdaki inançlardan hangisiyle ilgilidir?

A
Hristiyanlık
B
Maniheizm
C
Şamanizm
D
Zerdüştlük
E
İslamiyet
Soru 24
AYT-2/Klasik Dönem’de Osmanlı padişahının ferman ve berat gibi emirnameleri üzerine tuğra çeken Divan görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaptanıderya
B
Defterdar
C
Nişancı
D
Kazasker
E
Reisülküttap
Soru 25
AYT-2/Timar sisteminin;

I. tarım üretiminde istikrarın gözetilmesi,

II. dirlik alanlarında güvenliğin sağlanması,

III. taşrada nüfuzlu ailelerin desteklenmesi

hedeflerinden hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 26
AYT-2/Osmanlı Devleti’nde Fetret Devri’nin yaşanmasına sebep olan savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ankara
B
Mohaç
C
Varna
D
Kosova
E
Niğbolu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
26 tamamladınız.

Üniversite Sınavında Çıkmış Tarih Soruları

Üniversite Sınavında Çıkmış Tarih Soruları Online Sınavları

www.tarihtendersler.com