KPSS 2019 Tarih Lisans Online Sınavı

KPSS Tarih 2019 Lisans

Tebrikler - KPSS Tarih 2019 Lisans adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Demokrat Parti Dönemi’nde, ABD üniversiteleri modeline uygun olarak kurulan yükseköğretim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ankara Üniversitesi
B
İstanbul Teknik Üniversitesi
C
Ege Üniversitesi
D
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
E
Hacettepe Üniversitesi
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde eğitim alanında yapılan yeniliklerden biri değildir?

A
Millet Mekteplerinin açılması
B
Türk Ocaklarının kurulması
C
Maarif Teşkilatıyla ilgili bir kanun çıkarılması
D
Üniversite Reformu’nun gerçekleştirilmesi
E
Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
Soru 3
4 Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresi’yle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Bolşevik propagandası, görüşmelere damga vurmuştur.
B
Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar kabul edilmiştir.
C
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuştur.
D
Delegeler, ittihatçı olmadıklarını ispat etmeye çalışmışlardır
E
Kongre başkanlığı konusunda tartışmalar yaşanmıştır.
Soru 4
Mustafa Kemal Atatürk, “Din, bir vicdan meselesidir. Herkes, vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe karşı değiliz. Biz sadece, din işlerini millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kaste ve fiile dayanan taassupkâr hareketlerden sakınıyoruz ” demiştir.

Bu ifade;

I. halifeliğin kaldırılması,

II. tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması,

III. Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi

gelişmelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5
Birinci Dünya Savaşı sırasında Medine’yi müdafaa eden Osmanlı kuvvetlerinin komutanı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cevat Paşa
B
Sakallı Nurettin Paşa
C
Cemal Paşa
D
Fahrettin Paşa
E
Halil Paşa
Soru 6
Türk İnkılabı’nın temelini oluşturan Atatürk İlkeleri’yle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
1937 yılında Anayasa hükmü hâline getirilmiştir.
B
Atatürk’ün ölümünden sonra CHP’nin programına girmiştir.
C
“Kemalizmin Prensipleri” olarak da tanımlanmıştır.
D
Fransız Devrimi’nden etkilenmiştir.
E
Devletçilik, diğerlerinden sonra uygulama alanı bulmuştur.
Soru 7
23 Nisan 1920’de toplanan Birinci TBMM’de farklı görüş ve düşüncelere mensup milletvekilleri bulunmuştur. Görüşleri birbirine yakın milletvekilleri zamanla çeşitli gruplar oluşturmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan biri değildir?
A
Mim Mim Grubu
B
İstiklal Grubu
C
Tesanüt Grubu
D
Islahat Grubu
E
Halk Zümresi
Soru 8
Eski Türklerin “Güneş bayrağımız, gökyüzü çadırımız” sözüyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A
İkili yönetim
B
Töre
C
Cihan hâkimiyeti
D
Kut
E
Ordu-millet
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi SSCB’nin Soğuk Savaş Dönemi’nde izlediği politikalardan biri değildir?

A
Ordusunu güçlendirerek savaş sanayisini geliştirme
B
Afganistan’ı işgal etme
C
Uzay çalışmalarına başlama
D
Türk Cumhuriyetlerine bağımsızlık verme
E
Avrupa’nın önemli bir bölümünü nüfuzu altına alma
Soru 10
Almanya’nın Avusturya ve Çekoslovakya’yı işgal ederek yayılmacı ve saldırgan bir politika izlemesi karşısında, İngiltere’nin geliştirdiği ve Başbakan Chamberlain ile özdeşleşen politika aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yatıştırma
B
Yalnızlık
C
Yumuşama
D
Mekik diplomasisi
E
Aktif tarafsızlık
Soru 11
Mustafa Kemal Paşa’nın 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz sırasında bizzat yönettiği “Başkumandan Meydan Muharebesi”, savaşın geçtiği yer nedeniyle aşağıdaki isimlerden hangisiyle de anılmaktadır?

A
Dumlupınar
B
Gediz
C
Eskişehir-Kütahya
D
Sakarya
E
İnönü
Soru 12
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Sivas Mebusu Rauf Bey tarafından 2 Kasım 1922 tarihinde sunulan önergenin 24 Ekim 1923’te yasalaşmasıyla 1935 yılına kadar “Hâkimiyet Bayramı” olarak kutlanmıştır?

A
Halifeliğin kaldırılması
B
Saltanatın kaldırılması
C
Cumhuriyet’in ilan edilmesi
D
Lozan Antlaşması’nın imzalanması
E
Misakımillî’nin ilan edilmesi
Soru 13
Tarih Öğretmeni Yasemin: “II. Mahmut, Osmanlı merkez teşkilatında köklü idari değişiklikler yapmıştır ” diyerek öğrencilerinden bu duruma örnek vermelerini istemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Yasemin Öğretmen’in öğrencilerinden istediği bu örneklerden biridir?

A
Heyet-i Vükelanın oluşturulması
B
Muzika-i Hümayunun kurulması
C
Mekteb-i Harbiyenin açılması
D
Sekban-ı Cedit Ocağının kurulması
E
Yeniçeri Ocağının kaldırılması
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Görüşmeleri’nin kesintiye uğradığı 4 Şubat-23 Nisan 1923 tarihleri arasında Türk iç politikasında yaşanan gelişmelerden biridir?

A
Ankara’nın başkent olması
B
Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılması
C
TBMM’de seçim kararı alınması
D
Saltanatın kaldırılması
E
İsmet Paşa’nın Dışişleri Bakanlığına getirilmesi
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Türk tarihinde önemli bir yeri olan Uygurlarla ilgili değildir?

A
Maniheizm dinini benimsemişlerdir.
B
Kalıp baskı yöntemiyle kitap çoğaltmışlardır
C
Yerleşik hayat tarzını yaygınlaştırmışlardır
D
Tarihlerini Manas Destanı’yla anlatmışlardır
E
Yazılı hukuk belgeleri düzenlemişlerdir.
Soru 16
I. Tereke defterlerinde; büyük miktarda nakit parası, borcu ve alacağı olan kadınların bulunması

II. Zenginlerin haremlerine kumaş ve mücevherat satan kadınların olması

III. Nikah sözleşmelerinde yüksek miktarda mehir takdir edilmiş kadınlara rastlanması

Yukarıdakilerden hangileri Klasik Dönem Osmanlı ekonomik hayatında kadınların da aktif olduğunu göstermektedir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 17
1923 yılında İzmir’de toplanan Türkiye İktisat Kongresi’nde alınan kararlardan hangisinin, ülkede üretim ve sanayi altyapısından çok, tüketim alışkanlıklarını düzenleme niteliği taşıdığı söylenebilir?

A
Devlet, özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyen yatırımlara öncülük etmelidir.
B
İşletmelere kredi sağlayacak bankalar kurulmalıdır.
C
Yerli malı kullanımı ve tasarruf özendirilmelidir.
D
Ham maddesi yurt içinden temin edilen sanayi dalları kurulmalıdır.
E
El işçiliğinden ve küçük imalattan süratle fabrikaya ve büyük işletmeye geçilmelidir.
Soru 18
Anadolu Selçuklu Devleti’yle ilgili,

I. Nizamiye medreseleri adı altında ilk medreseleri kurmuşlardır.

II. Haçlı seferlerine karşı mücadele etmişlerdir.

III. Kervansaraylar yaparak ticari hayatın

canlanmasına yardımcı olmuşlardır. yargılarından hangileri söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 19
Veziriazam Osman Paşa, 1584 yılında İran üzerine düzenlenecek sefer için, Anadolu’dan kapıkulu ocaklarında istihdam edilmek vaadiyle asker toplamıştır.

Bu bilgi de dikkate alınarak Osmanlı ordusuyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Eyalet ordularının güçlendiğine
B
Devşirme sisteminin ortadan kalktığına
C
Askerî harcamaların azaldığına
D
Timar sisteminin yeniden düzenlendiğine
E
Yeniçeri Ocağının Türk kökenlilere açıldığına
Soru 20
Osmanlı Devleti’nde mirî toprak rejimi çerçevesinde köylünün; toprağı habersiz terk etmemesi, sebepsiz olarak üç yıl boş bırakmaması ve ürettiği ürünün vergilerini ödemesi beklenirdi. Köylü toprağı satamaz, vakfedemez ve devredemezdi. Ölen kişinin toprakları oğullarına geçerdi.

Buna göre mirî toprak rejimiyle aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?

A
Merkezî otoritenin güçlendirilmesi
B
Nüfus hareketlerinin denetlenmesi
C
Üretimde sürekliliğin sağlanması
D
Özel mülkiyetin yaygınlaştırılması
E
Devlet gelirlerinin tahmin edilebilir kılınması
Soru 21
Birinci Dünya Savaşı sonunda toplanan Paris Barış Konferansı’na katılarak Osmanlı Devleti’nden ayrılma isteklerini belirten Müslüman ve gayrimüslim unsurların temsilcileri, Willson İlkeleri’ne dayanarak bağımsızlık taleplerini aşağıdaki etkenlerden hangisi üzerine inşa etmişlerdir?

A
Nüfus
B
Rejim
C
Sosyal sınıf
D
Din
E
Ekonomi
Soru 22
Askerî yenilgiler sonrasında Batı dünyasıyla siyasi ilişkiler dışında teknik ve kültürel alanlarda da temasa geçilmesi gerekliliği, aşağıdakilerin hangisinde ilk kez ortaya çıkmıştır?

A
Tanzimat Devri
B
Nizam-ı Cedit Devri
C
II. Meşrutiyet Devri
D
I. Meşrutiyet Devri
E
Lale Devri
Soru 23
İtilaf Devletleri’nin Haziran 1920’de Yunanlılara Milne Hattı’nı aşarak Batı Anadolu’da işgallerini genişletmesi konusunda izin vermesi, aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A
Mebusan Meclisinde Misakımillî’nin kabul edilmesini engellemek
B
Cemiyetlerin tek çatı altında birleşmesinin önüne geçmek
C
Osmanlı Hükûmetini barış antlaşması imzalamaya zorlamak
D
Sivas’ta ulusal bir kongrenin toplanmasını önlemek
E
Padişahın cihat çağrısını etkisiz kılmak
Soru 24
Osmanlı Devleti ilk daimî elçiliğini aşağıdaki Avrupa başkentlerinin hangisinde açmıştır?

A
Londra
B
Berlin
C
Moskova
D
Viyana
E
Paris
Soru 25
Damat Ferit Paşa Hükûmetinin Anadolu’dan gelen baskılar sonucunda istifa etmesinden sonra, Ali Rıza Paşa Hükûmeti kurulmuş ve bu yeni kabinenin Temsil Heyetinden bazı istekleri olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu istekler arasında yer almaz?

A
Seçimlere müdahale edilmemesi
B
Ülkenin birlikte yönetilmesi
C
El konulan resmî dairelerin boşaltılması
D
İstanbul ve Anadolu arasındaki iletişimin yeniden kurulması
E
Hükûmet uygulamalarına saygı gösterilmesi
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde İslamcılık düşüncesini savunan yayın organlarından biridir?

A
Genç Kalemler
B
İçtihat
C
Tercüman-ı Ahval
D
Öğüt
E
Sebilürreşat
Soru 27
Mustafa Kemal Paşa aşağıdakilerden hangisinin hazırlıkları sırasında, Osmanlı Hükûmeti tarafından IX. Ordu Müfettişliği görevinden alınması üzerine bütün görevlerinden istifa ederek sineyimillete dönmüştür?

A
Amasya Genelgesi
B
TBMM’nin açılması
C
Erzurum Kongresi
D
Havza Bildirisi
E
Amasya Görüşmeleri
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.

KPSS’ de Çıkmış Lisans Tarih Soruları

www.tarihtendersler.com