YKS 2024 Online Sınavı

YKS 2024

Tebrikler - YKS 2024 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
TYT/1- Attila, 447 yılında Doğu Roma’nın barış şartlarına uymaması üzerine II. Balkan Seferi’ne çıkmış ve Doğu Roma ile Anatolios Antlaşması’nı imzalamıştır. Bu antlaşmaya göre Doğu Roma, Hunlara savaş tazminatı ödeyecek ve önceden ödediği vergi üç katına çıkarılacak, Hun sınır şehri Niş’te pazar kurulacak ve Doğu Roma’nın asker bulundurabileceği alanlar kısıtlanacaktır. Buna göre I antlaşma sonrasında Roma’nın ikiye ayrıldığı, II Hunların ekonomik açıdan kazanımlar elde ettiği, III Doğu Roma üzerinde Hunların, üstünlüğünü devam ettirdiği ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2
TYT/2-Alâeddin Keykubad’ın Moğollara karşı birlikte hareket etme teklifini reddeden, Ahlat’ı kuşatarak Anadolu için bir tehdit oluşturan ve Yassıçemen Savaşı’nda Türkiye Selçukluları tarafından mağlup edilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karakoyunlular
B
Gazneliler
C
Bizans
D
Akkoyunlular
E
Harzemşahlar
Soru 3
TYT/3- Ferhat Paşa Antlaşması’ndan sonra Safevilerin, ham ipeği Anadolu üzerinden geçirmeden Avrupa’ya ihraç etmeleri, Osmanlı ekonomisine zarar vermiştir. Bunun üzerine Osmanlı Devleti karşı önlem olarak İran’ın ihtiyacı olan başta gümüş olmak üzere kıymetli madenlerin İran’a ihracatını engellemiştir. Ayrıca Safeviler, Osmanlıların dışta Habsburglarla mücadelesini ve içte Celâli İsyanları ile uğraşmasını fırsat bilerek Şirvan, Azerbaycan ve Gürcistan’ı Osmanlı’dan geri almıştır Anadolu’da devlet otoritesini yeniden kuran Sadrazam Kuyucu Murat Paşa’nın, Safeviler üzerine yürümesiyle Şah Abbas; Osmanlılardan barış istemiş ve sonuçta iki devlet arasında 1612 yılında Nasuh Paşa Antlaşması imzalanmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Osmanlı Devleti’nin birden fazla sorunla başa çıkma zorunda kaldığı
B
Safevilerin, ticari olarak Osmanlıları zor duruma düşürmek istediği
C
İçeride yaşanan sorunların da etkisiyle Osmanlıların toprak kaybı yaşadığı
D
Safevilerin, Kafkasya’ya doğru harekete geçerek topraklarını genişlettiği
E
Safevilerin, Osmanlı Devleti’ne karşı Habsburglarla ittifak yaptığı
Soru 4
TYT/4- İzmir’in işgalinin ertesi günü Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi “Her ne pahasına olursa olsun Yunanlara karşı koymak gerekir. (…) Ben fetva veriyorum Silah ve cephane azlığı veya yokluğu hiçbir zaman kavgaya mani olmayacaktır Hiçbir müdafaa vasıtası olmayan bir Müslüman dahi yerden üç taş alarak düşmana atmaya mecburdur ” diyerek halkı mücadeleye çağırmıştır Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Yunan ordusunun İzmir’den çekilmesi için İtilaf Devletleri ile iş birliği yapıldığı
B
Mondros Mütarekesi sonrasında başlayan işgallere karşı ilk direnişin Denizli’de başladığı
C
İmkânsızlıklara rağmen işgal güçlerine karşı mücadele edilmesi gerektiği
D
Damat Ferit Hükûmetinin işgallere karşı din adamlarını halkı örgütlemekle görevlendirdiği
E
İtilaf Devletlerinin işgallerin geçici olduğu yönündeki açıklamalarının halkı sakinleştirdiği
Soru 5
TYT/5- Peyam-ı Sabah gazetesi muhabirinin “Lozan Barış Konferansı’na İstanbul Hükûmetinden bir heyet gidecek mi?” şeklindeki sorusuna Refet Paşa, “Mudanya Mütarekesi yalnız TBMM Hükûmeti adına imza edildi. Binaenaleyh bu defa da konferansta Türk Devleti’ni yalnız bu devletin yegâne meşru hükûmeti olan TBMM Hükûmeti temsil edebilir ” cevabını vermiştir. Lozan Konferansı öncesinde TBMM’nin aldığı ve Refet Paşa’nın bu görüşüyle aynı doğrultuda olan karar aşağıdakilerden hangisidir?
A
Halifeliğin kaldırılması
B
Saltanat sistemine son verilmesi
C
Kabine sistemine geçilmesi
D
Milletvekili seçimlerine gidilmesi
E
Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılması
Soru 6
AYT/25- Patricilerin uygulamalarına karşı çıkan pleplerin ayaklanmalarını bastırmak amacıyla gündeme gelen, patriciler ile plepler arasındaki eşitsizliği gidermeye yönelik düzenlemeleri içeren ve yazılı hâle getirilen kanunlar aşağıdakilerden hangisidir?
A
12 Levha Kanunları
B
Cengiz Han Yasası
C
Hammurabi Kanunları
D
Urukagina Kanunları
E
Hitit Kanunları
Soru 7
AYT/26- Kök Türklerde doğudaki kağana bağlı olarak devletin batı kanadının yöneticisi olan İstemi Yabgu “Atalarımızdan işittik ki Roma İmparatorluğu elçileri geldiği zaman bu bizim için artık yeryüzünü fethedeceğimize delalet eder ” demiştir Buna göre Kök Türklerle ilgili I Bizans’a karşı iktisadi ve ticari üstünlük sağladıkları, II cihanşümul bir devlet olma gücüne ulaştıkları, III devleti ikili yönetim anlayışıyla idare ettikleri çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 8
AYT/27-  Aşağıdaki devletlerden hangisinin Arabistan’a büyük bir sefer düzenleyeceği haberleri üzerine Hz Muhammed, ordusuyla Tebük Seferi’ne çıkmıştır?
A
Akhun
B
Sasani
C
Bizans
D
Emevi
E
Hazar
Soru 9
AYT/28- Temeli İslam devletlerine dayanan, Gazneli ve Selçuklu gibi Türk-İslam devletlerinde de görülen “gulâm sistemi” aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A
Savaşta ele geçirilen esirlerin veya satın alınan kölelerin askerî ve idari hizmetlerde kullanılmasını
B
Türkmen kuvvetlerinin devlet yönetiminde ve ekonomik hayatta etkili olmalarını
C
Şeyh ve dervişler tarafından cihat fikriyle uc kuvvetlerinin organize edilmesini
D
Anadolu’nun Türkleşmesi için konargöçer grupların akınlarda bulunmasını
E
Ahilik geleneğinin sosyal ve ekonomik hayatın canlandırılmasında rol oynamasını
Soru 10
AYT/29-  Aşağıdakilerden hangisi bir uc beyliği olarak tarih sahnesine çıkan Osmanlı Devleti’nin, merkezî otoritesini güçlendirme faaliyetleri kapsamında değerlendirilemez?
A
Fethedilen yerlere Türk-İslam kurum ve uygulamalarını yerleştirmesi
B
Türkmen aşiretlerinin konargöçer faaliyetlerini desteklemesi
C
Anadolu ve Rumeli’de sistemli bir göç ve iskân politikası izlemesi
D
Timar sistemi sayesinde yerel beylerin güçlenmesini önlemesi
E
Devşirme usulüyle padişaha bağlı kapıkulu ocaklarını kurması
Soru 11
AYT/30- Osmanlı tarihine “Vaka-i Hayriye” olarak geçen ve padişah II Mahmut tarafından çıkarılan bir fermanla halka duyurulan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hünkar İskelesi Antlaşması’nın imzalanması
B
Mekteb-i Harbiyenin açılması
C
Kabakçı Mustafa İsyanı’nın bastırılması
D
Yeniçeri Ocağının kaldırılması
E
Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi
Soru 12
AYT/31- Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz ve Fransız kuvvetleri ile sömürgelerinden getirilen birliklere karşı yapılan mücadeleyi anlatırken “Karşılıklı siperler arasında mesafe 8 metre Yani ölüm muhakkak (...) Fakat ne kadar imrenilecek soğukkanlılık ve tevekkül ki (...) en ufak sarsılma, çekilme, korku ve endişe belirtisi yok ” ifadelerini kullanmıştır Mustafa Kemal’in Anafartalar Grup Komutanı olarak görev aldığı ve yapılan mücadeleyi bu sözlerle ifade ettiği cephe aşağıdakilerden hangisidir?
A
Irak
B
Kafkas
C
Çanakkale
D
Kanal
E
Yemen
Soru 13
AYT/32- Mustafa Kemal Paşa, IX Ordu Müfettişi olarak Samsun’a çıktıktan sonra, 28 Mayıs 1919’da askerî ve mülki yetkililere gönderdiği Havza Genelgesi’nde aşağıdakilerin hangisini dile getirmiştir?
A
İşgallerin haksızlığını protesto eden mitingler düzenlenmesini
B
Sivas’ta millî bir kongre toplanmasını
C
Felah-ı Vatan Grubunun kurulmasını
D
Heyet-i Temsiliyenin ulusal bir nitelik kazanmasını
E
Tekâlif-i Millîye Emirleri’nin çıkarılmasını
Soru 14
AYT/33- Millî Mücadele’de, Büyük Taarruz ile Batı Anadolu’nun Yunan ordusundan arındırılması sonrasında, aşağıdaki bölgelerden hangisinin kurtarılması için Türk birliklerinin harekâta devam etmesi yönünde karar alınmıştır?
A
Hatay ve İskenderun
B
Kars, Ardahan ve Batum
C
Ege Adaları
D
Musul ve Kerkük
E
Boğazlar ve Doğu Trakya
Soru 15
AYT/34- Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleşen aşağıdaki düzenlemelerden hangisinin, Atatürk’ün halkçılık ilkesinin bir gereği olarak 21 Haziran 1934 tarihinde kabul edilen Soyadı Kanunu’nu tamamlayıcı nitelikte olduğu söylenebilir?
A
Lakap ve ünvanların kaldırılması
B
Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi
C
Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
D
Millet Mekteplerinin kurulması
E
Misak-ı İktisadi’nin kabul edilmesi
Soru 16
AYT/1-Tarihî kaynaklar, birinci ve ikinci el olarak ayrılmasının yanı sıra yazılı ve sözlü kaynaklar olarak da sınıflandırılmaktadır Buna göre tarihî bir olayın aydınlatılmasında yararlanılan I mitler, II destanlar, III kil tabletler gibi ürünlerden hangileri sözlü kaynaklar arasında yer almaz?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 17
AYT/2- Orta Asya’da hakanın çadırında boy beyleri ve hakanın eşinin de bulunduğu bir mecliste, Gök Tengri’nin hakana siyasi ve iktisadi güç bağışladığı anlayışı dile getirilerek devlet ve toplum hayatıyla ilgili konular görüşülmüştür. Hakan, bir sonraki toplantının halkın da katılacağı ve yiyip içeceği bir şölen şeklinde yapılmasına karar vermiştir. Bu parçada İslamiyet öncesi Türklerin devlet yönetimi ve toplumsal yaşayışıyla ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisinin karşılığı yoktur?
A
Kurgan
B
Kurultay
C
Kut
D
Otağ
E
Hatun
Soru 18
AYT/3- Oğuz Yabgu Devleti’nde subaşılık görevinde bulunan Selçuk, Oğuz Yabgusu ile sorun yaşaması sonrasında etrafındakilerle birlikte aşağıdaki şehirlerden hangisine gelerek burada İslamiyet’i kabul etmiştir?
A
Semerkant
B
Merv
C
Nişabur
D
Cend
E
İsfahan
Soru 19
AYT/4- Bir tarihçi “Niğbolu zaferinden sonra Osmanlılar tarafından iyice sıkıştırılmış olan Bizans, her an düşmeye mahkumdu Ancak zaferden kısa bir zaman sonra yaşanan bir gelişme Bizans’a hiç beklemediği yarım asırlık bir yaşama süresi daha veriyordu ” ifadelerini kullanmıştır Yapılan bu tespitte Osmanlı Devleti’nde yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi kastedilmektedir?
A
Yıldırım Bayezid’ın Timur karşısında yenilgiye uğraması
B
Cem Sultan’ın Rodos Şövalyeleri’ne sığınması
C
I. Viyana Kuşatması’nda ordunun başarısız olması
D
I. Murat’ın savaş meydanında şehit edilmesi
E
Anadolu’da Celâli İsyanları’nın çıkmasıyla karışıklık yaşanması
Soru 20
AYT/5- XVIII yüzyılda İngiltere’de başlayan ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılan Sanayi Devrimi’nin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A
Pazar rekabetinin artması
B
Seri üretime geçilmesi
C
İşçi sınıfının ortaya çıkması
D
Ulus devletlerin zayıflaması
E
Fabrikaların çoğalması
Soru 21
AYT/6- Filistin’i işgal eden Napolyon’u Akkâ’da mağlup ederek önemli bir başarı elde eden Nizam-ı Cedit ordusu aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi tarafından kurulmuştur?
A
II. Abdülhamit
B
III. Selim
C
II. Osman
D
Abdülaziz
E
Abdülmecit
Soru 22
AYT/7- Bulgaristan’ın Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilmesi üzerine “Tamamen yok olmaktansa İstanbul ve Anadolu’da küçük fakat yine de bir devlet olarak kalmak daha iyidir ” düşüncesiyle hareket eden Osmanlı Hükûmeti, elinde kalan toprakları korumak amacıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?
A
Reval Görüşmelerine katılmıştır
B
İttihat ve Terakki Cemiyetini kurmuştur
C
Sevk ve İskan Kanunu’nu çıkarıp uygulamıştır
D
İtilaf Devletleri ile Mondros Mütarekesi’ni imzalamıştır
E
Limanlarına sığınan Alman gemilerini donanmasına katmıştır
Soru 23
AYT/8- Osmanlı Hükûmeti’nin Millî Mücadele aleyhindeki faaliyetlerini önlemek isteyen Heyet-i Temsiliye, Sivas Kongresi sonrasında aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi için çaba sarf etmiştir?
A
Kâzım Karabekir Paşa’nın XV Kolordunun Komutanı olması
B
Mustafa Kemal Paşa’nın resmî görevinden ve askerlikten istifa ederek sine-i millete dönmesi
C
Osmanlı Sadrazamı Damat Ferit Paşa’nın istifa etmesi
D
İstanbul’daki Osmanlı Mebusan Meclisinin dağıtılması
E
Erzurum’daki kongreye vatansever temsilcilerin gönderilmesi
Soru 24
AYT/9- Mustafa Kemal Paşa “İtiraf etmek lazımdır ki bu yetki büyük bir yetkidir Meclisin yetkisidir ki bana veriyor Böyle olmakla beraber, üç ay sonra elbette ya yenilersiniz veya yürürlükten kaldırırsınız ” sözleriyle ifade ettiği yetkiyi, aşağıdaki görevlerden hangisine getirilmesiyle almıştır?
A
Ataşemiliterliğe
B
Başkomutanlığa
C
Dokuzuncu Ordu Müfettişliğine
D
Heyet-i Temsiliye Başkanlığına
E
Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına
Soru 25
AYT/10- 17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir de düzenlenen Türkiye İktisat Kongresi’nde yapılan bazı öneriler ve alınan kararlar aşağıda verilmiştir. • Demir yolları inşasının hükûmetçe bir programa bağlanması • Koruyucu gümrük tarifelerinin kabulü ve bu konudaki dış müdahalelerin reddedilmesi • Günlük çalışma süresinin azami sekiz saatle sınırlandırılması • Ham maddesi yurt içinden temin edilebilen sanayi tesislerinin kurulmasına ağırlık verilmesi • Türk limanlarına kabotaj hakkının tanınması Bu öneriler ve kararlar göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?
A
Tarımsal ürünlerin ithalatının özendirilmesi
B
Millî ve yerli bir deniz ticareti ağının kurulması
C
Ülke kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması
D
Ulaşımın belli bir planlama çerçevesinde düzenlenmesi
E
Çalışma hayatıyla ilgili düzenleme yapılması
Soru 26
AYT/11- İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD ve İngiltere tarafından 6 Haziran 1944’te başlatılan ve Alman ordusuna büyük bir darbe vurularak başta Fransa olmak üzere bütün Avrupa’nın kısa sürede işgalden kurtarılmasında etkili olan saldırı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Küba Krizi
B
Pearl Harbor Baskını
C
Barbarossa Harekâtı
D
Stalingrad Kuşatması
E
Normandiya Çıkarması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
26 tamamladınız.

Üniversite Sınavında Çıkmış Tarih Soruları

Üniversite Sınavında Çıkmış Tarih Soruları Online Sınavları