YKS 2020 Online Sınavı

YKS 2020

Tebrikler - YKS 2020 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
TYT/Anadolu Selçuklu Devleti, 8 Mart 1220’de Venedik ile dostluk ve ticaret anlaşması yapmıştır. Buna göre Selçuklu topraklarında Venediklilerin kendi aralarında veya diğer yabancılarla olan anlaşmazlıklara, oluşturulacak bir mahkeme heyeti tarafından bakılmasına izin verilmiş ancak hırsızlık ve adam öldürme gibi suçlarda Selçuklu mahkemelerinin yetkili olduğuna karar verilmiştir.

Bu bilgiyle;

I. Hristiyanların tek temsilcisinin Venedikliler olduğu,

II. Venedik’e Selçuklu ülkesinde ayrıcalıklar tanındığı,

III. Selçuklu sultanının ticareti canlandırmak istediği

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 2
TYT/Mondros Mütarekesi sonrasındaki işgaller karşısında toplumda başlayan tepkinin bir sonucu olarak 19 Mayıs 1919'da yaklaşık 75 bin kişinin katıldığı Fatih Mitingi ve 23 Mayıs 1919'da yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı Sultanahmet Mitingi yapıldı.

Bu bilgi ve dönemin koşulları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Mütareke hükümlerinin uygulandığına
B
Ulusal bilincin giderek arttığına
C
Amasya Genelgesi'nin etkili olduğuna
D
İstanbul halkının duyarlılık gösterdiğine
E
İzmir'in işgalinin tepkiyle karşılandığına
Soru 3
TYT/Doğu-batı ticaret yolları üzerinde bulunan Uygurlar farklı inanç ve kültürlerden etkilenmişlerdir. Çin'den Budizmi, İran'dan Maniheizmi alan Uygurlar, Akdeniz Havzası'ndan Suriyeli rahipler ve Soğdlar aracılığıyla da Hristiyanlığı, Helenistik edebiyatı ve sanatı öğrenmişlerdir.

Buna göre Uygurlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Hâkim hayat tarzlarının göçebelik olduğuna
B
Kültürel etkileşime açık olduklarına
C
Geniş bir coğrafya ile ilişki kurduklarına
D
Hoşgörülü bir toplum oluşturduklarına
E
Farklı dinleri benimsediklerine
Soru 4
TYT/İngiltere'nin eski Başbakanı Lloyd George; "Türkler, İngiltere'nin dört savaş yılı içinde aldığı her şeyi geri aldılar. Bu, İngiltere'nin dış siyasetinde silinmez bir lekedir." demiştir.

İngiltere Başbakanı bu ifadeyi aşağıdakilerden hangisiyle ilgili kullanmıştır?

A
Moskova Antlaşması
B
Ankara Antlaşması
C
Londra Konferansı 
D
Paris Barış Konferansı
E
Lozan Antlaşması 
Soru 5
TYT/Tanzimat Dönemi aydınlarına göre; Balkanlardaki isyanların sona ermesi için Osmanlıcılık düşüncesinde birleşilmesi ve Batı tarzında yenilikler yapılması gerekliydi.

Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda gerçekleşmiştir?

A
Daimi elçiliklerin kurulması
B
Sened-i İttifak’ın imzalanması
C
Meşrutiyetin ilan edilmesi
D
Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması
E
Meşveret Meclislerinin açılması
Soru 6
AYT-1/Büyük Selçuklu Devleti’nde hanedan üyeleri ve valilerin, hüküm sürdükleri bölgelerde kendilerine bağlı askerî birlikleri vardı.

Bu uygulama aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilemez?

A
Atabeyliklerin oluşmasıyla
B
Egemenlik anlayışıyla
C
İktidar mücadeleleriyle
D
Merkezî otoritenin güçlenmesiyle
E
İkta sistemiyle
Soru 7
AYT-1/Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924’te Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekâletinin kaldırılarak yerine Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyasetinin kurulmasının sonuçlarından biridir?

A
Ordunun gündelik siyaset dışında tutulması
B
Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkarılması
C
Zorunlu askerlik uygulamasına geçilmesi
D
Kuvvetler birliği ilkesinin hayata geçirilmesi
E
Azınlıklara askerlikle ilgili muafiyet getirilmesi
Soru 8
AYT-1/Aşağıdakilerden hangisi, uygarlığın kültürel etkileşimlerle geliştiğini gösteren örneklerden biri değildir?

A
Eski Yunan eserlerinin Arapçaya çevrilmesi
B
Sümerlere ait kanunların, Babilliler tarafından geliştirilmesi
C
Ateşin aynı dönemde dünyanın farklı yerlerinde bulunması
D
Anadolu'ya yazının Asur ticaret kolonileri tarafından getirilmesi
E
Akdeniz'deki denizcilerin birbirlerinin haritalarından faydalanması
Soru 9
AYT-1/Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinin konu edildiği derste Mert Öğretmen, öğrencilerine aşağıdaki bilgileri verir:

• Çimpe Kalesi onun zamanında alınmıştır.

• “Gaziler Sultanı” unvanını kullanmıştır.

• Devletin ilk medresesini İznik'te yaptırmıştır.

Mert Öğretmen'in, hakkında bilgi verdiği Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yıldırım Bayezit
B
Çelebi Mehmet
C
II. Murat
D
Orhan Bey 
E
I. Murat
Soru 10
AYT-1/Millî Mücadele yıllarında 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa, “Antlaşma şartı olarak Ankara’nın istediği gibi 2 bin tüfek, 3 batarya, 12 dağ topu, 40 makineli tüfek aldım. Doğu Cephesi’nin ilk armağanı olarak Batı Cephesi’ne ulaştırılmak üzere yola çıkardım.” ifadelerini kullanmıştır.

Kazım Karabekir Paşa'nın bahsettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Moskova 
B
Brest-Litowsk
C
Ankara 
D
Kars
E
Gümrü 
Soru 11
AYT-1/Oğuz Kağan altı oğlu ile birlikte dünyayı fethedip cihangir olduktan sonra ana yurduna döndü. Büyük bir kurultay topladı ve halka şölen verdi. Üç büyük oğlu “Bozoklar” sağda, üç küçük oğlu “Üçoklar” solda oturdu. Oğuz Kağan oğullarına şöyle seslendi: “Ey oğullarım, ben çok savaştım, artık çok yaşlandım. Düşmanlarımı ağlattım; dostlarımı sevindirdim.” Daha sonra Oğuz Kağan yurdunu oğulları arasında taksim etti. Ok-yay münasebetine göre Üçokların Bozoklara bağlı olduğunu bildirdi. Töreye ve birliğe bağlı kalmalarını vasiyet etti.

Oğuz Kağan Destanı’ndaki bu ifadelere göre Oğuzlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Etkili bir askerî teşkilat meydana getirdikleri
B
Boyların yönetimde eşit hakka sahip olduğu
C
Yerleşik kanun ve kuralları bulunduğu
D
İkili teşkilat yapısına sahip oldukları
E
Önemli olayları kutladıkları
Soru 12
AYT-1/Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele Dönemi’nde Anadolu’daki millî hareketin, halkın desteğini almak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerden biri değildir?

A
Kuvayı İnzibatiyenin oluşturulması
B
Sivas Kongresi’nin toplanması
C
Anadolu Ajansının faaliyete geçmesi
D
Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin çıkarılması
E
İşgalleri protesto için mitingler düzenlenmesi
Soru 13
AYT-1/Medine şehri "Yesrib" olarak anılırken sonrasında bu şehre "Peygamber Şehri" anlamında "Medinetü'n-Nebi" denilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cemel Vakası   
B
I. Akabe Biatı
C
Hicret 
D
Kerbela Olayı
E
Hakem Olayı
Soru 14
AYT-1/XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde;

I. Osmanlı Bankasının kurulması,

II. Düyun-ı Umumiye Teşkilatının faaliyete geçmesi,

III. kapitülasyonların genişletilerek devam etmesi

uygulamalarından hangilerinin Osmanlı ekonomisindeki yabancı etkisini gösterdiği savunulabilir?

A
Yalnız I 
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 15
AYT-1/Mustafa Kemal Paşa, Birinci Dünya Savaşı başladığında aşağıdaki görevlerden hangisini yapmaktaydı?

A
Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı
B
Anafartalar Grup Komutanlığı
C
Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı
D
Sofya Ataşemiliterliği
E
Dokuzuncu Ordu Müfettişliği
Soru 16
AYT-2/Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toprak rejiminin özelliklerinden biri değildir?

A
Timar sisteminin esasını teşkil etmektedir.
B
Toprak sipahi tarafından ekip biçilir.
C
Hem toprak hem ürün üzerinden vergi ödenir.
D
Toprağın mülkiyeti devlete aittir.
E
Toprak sebepsiz yere boş bırakılmaz.
Soru 17
AYT-2/Mustafa Kemal Paşa, 19 Kasım 1918 tarihinde Vakit gazetesine verdiği demeçte; “Millet ve memleketimizin pek muhtaç olduğu sulhü kararlaştıracak hükûmetin, Meclisi Mebusanımıza dayanması kati bir zorunluluktur.” demiştir.

Mustafa Kemal Paşa’nın bu demeciyle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

A
Hükûmetin imzalayacağı antlaşmanın her durumda desteklenmesini
B
Âyan Meclisinin daha aktif bir politika izlemesini
C
Antlaşmanın Wilson İlkeleri'ne göre düzenlenmesini
D
Saltanat Şûrası'nın toplanmasını
E
Hükûmetin antlaşma için meclisten yetki alması gerektiğini
Soru 18
AYT-2/Kök Türk Devleti’nin yıkılmasının ardından Karadeniz’in kuzeyi ve Kafkaslar Bölgesi'nde kurulan ve yönetici zümresi Musevi olan Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uygur 
B
Bulgar
C
Hazar
D
Avar 
E
İkinci Kök Türk
Soru 19
AYT-2/Aşağıdakilerden hangisi XVIII. yüzyılda Avrupa’nın genel durumunu yansıtan gelişmelerden biri değildir?

A
Feodalitenin hâkim duruma gelmesi
B
Mutlakiyete dayalı yönetim anlayışının hâkim olması
C
Merkantilist ekonomi politikasının uygulanması
D
Veraset savaşlarının yaşanması
E
Ulus devlet düşüncesinin temellerinin atılması
Soru 20
AYT-2/Darüşşifalar konusunu işleyecek olan Öykü Öğretmen, öğrencilerine “Darüşşifa deyince aklınıza neler geliyor?” sorusunu yöneltmiştir.

Öğrencilerden bazıları aşağıdaki cevapları vermiştir.

I. Hükümdarlar için hazırlanmış anıt mezarlardır.

II. Tıp eğitimi veren kurumlardır.

III. Hastaların müzik ve suyla tedavi edildiği yerlerdir.

IV. Bir caminin etrafında yer alan medrese, kütüphane, hastane, hamam, türbe gibi yapılar topluluğudur.

Öğrencilerin verdiği bu cevaplardan hangileri doğrudur?

A
Yalnız I 
B
Yalnız IV 
C
I ve II
D
II ve III 
E
III ve IV
Soru 21
AYT-2/“Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.”

Mustafa Kemal, bu sözüyle tarihçinin aşağıdaki niteliklerinden hangisine işaret etmemiştir?

A
Bilimsellik
B
Öznellik 
C
Nesnellik
D
Tarafsızlık 
E
Belgelere dayanma
Soru 22
AYT-2/Atatürk İlkeleri, Atatürkçü düşünce sisteminin esaslarını belirlemek ve hayata geçirmek için oluşturulmuştur. Türk inkılabı ise Atatürk İlkeleri'nin uygulamaya dönüşmüş şeklidir.

Buna göre, aşağıdaki ilke ve inkılap eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Cumhuriyetçilik - Saltanatın kaldırılması
B
Devletçilik - Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın uygulanması
C
Laiklik - Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
D
Halkçılık - Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
E
Milliyetçilik - Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılması
Soru 23
AYT-2/XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde uygulanan “millet sistemi” aşağıdaki unsurlardan hangisine dayanır?

A
Dil
B
Coğrafi mekân 
C
Din
D
Sosyal statü 
E
Ekonomik durum
Soru 24
AYT-2/Aşağıdaki haberlerden hangisinin, Hâkimiyet-i Millîye gazetesinde yer alması beklenemez?

A
Yüreğimiz yanıyor, İstanbul İtilaf Devletleri tarafından işgal edildi!
B
Yunan kuvvetleri İnönü önlerinde geri püskürtüldü!
C
Rauf Bey dün Mondros Mütarekesi’ni imzaladı.
D
Sevr Antlaşması, Büyük Millet Meclisinde reddedildi.
E
Bugün kutlu bir gün, Büyük Millet Meclisi açıldı!
Soru 25
AYT-2/Bir tarih öğretmeni, Batı Cephesi’ndeki savaşları anlatırken şu bilgiyi vermiştir: “Yunanların harekete geçtiği sırada TBMM Hükûmeti bir yandan Pontus çetelerinin saldırıları diğer yandan Koçgiri Aşireti’nin isyanı ile uğraşmak zorundaydı.”

Öğretmenin, hakkında bilgi verdiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
İkinci İnönü
B
Sakarya
C
Gediz
D
Birinci İnönü 
E
Eskişehir-Kütahya 
Soru 26
AYT-2/III. Selim Dönemi’nde İngiltere’den başlayarak Avrupa ülkelerinde daimi elçilikler açılmıştır.

Osmanlı Devleti’nin bu uygulamayla;

I. Avrupa’da İslamiyeti yaymak,

II. diplomatik ilişkileri sağlıklı yürütmek,

III. Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etmek

amaçlarından hangilerini gözettiği savunulabilir?

A
Yalnız I 
B
Yalnız III 
C
I ve II
D
II ve III 
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
26 tamamladınız.

Üniversite Sınavında Çıkmış Tarih Soruları

Üniversite Sınavında Çıkmış Tarih Soruları Online Sınavları

error: Content is protected !!