KPSS 2018 Tarih Ön Lisans Online Sınavı

KPSS 2018 Ön Lisans

Tebrikler - KPSS 2018 Ön Lisans adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi Türk devletlerinde toplumu oluşturan unsurlardan biri değildir?

A
Toy
B
Urug
C
Budun
D
Boy
E
Oguş
Soru 2
Aşağıdaki ülkelerden hangisi, İkinci Dünya Savaşı’na giden süreçte İtalya’nın yayılmacı politikasının hedefi olmamıştır?
A
Habeşistan
B
Yugoslavya
C
Çekoslovakya
D
Yunanistan
E
Arnavutluk
Soru 3
Saltanatın kaldırılmasının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?

A
Yönetimde Ankara-İstanbul ayrılığının ortadan kalkmasına
B
TBMM’de kuvvetler birliği ilkesinin uygulanmasına
C
Osmanlı hanedan yönetiminin son bulmasına
D
İstanbul Hükûmeti’nin Lozan Konferansı’na katılmasının engellenmesine
E
TBMM’de rejim ve devlet başkanlığı tartışmalarının yaşanmasına
Soru 4
Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun başarı kazandığı Kut'ul Amare, aşağıdaki cephelerin hangisindedir?

A
Kafkasya
B
Suriye
C
Çanakkale
D
Galiçya
E
Irak
Soru 5
Yunanistan güdümündeki EOKA Örgütü, “Enosis” politikasını aşağıdakilerden hangisine yönelik geliştirmiştir?

A
Mülteciler Sorunu
B
Etabli Sorunu
C
Kıbrıs Sorunu
D
Kıta Sahanlığı Sorunu
E
Patrikhane Sorunu
Soru 6
26 Ekim 1923 tarihinde İcrâ Vekilleri Heyeti Reisi Fethi Bey’in istifa etmesi üzerine ortaya çıkan hükûmet bunalımı, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesiyle son bulmuştur?

A
Takrîr-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılması
B
Cumhuriyet’in ilan edilmesi
C
1924 Anayasası’nın yürürlüğe girmesi
D
Saltanatın kaldırılması
E
Halifeliğin kaldırılması
Soru 7
Heyet-i Temsiliye ile İstanbul Hükûmeti arasında 20-22 Ekim 1919’da Amasya Görüşmeleri yapılmıştır.

Bu görüşmelerde anlaşmaya varılan aşağıdaki maddelerden hangisi, Osmanlı yönetiminin İtilaf Devletleri’nin etkisi altında kalıp, ülke menfaatlerine aykırı davranışlar sergileyebileceği endişesinin varlığına kanıt olarak gösterilebilir?

A
Toplanacak Mebusan Meclisi için seçimlerin serbestçe yapılması
B
Heyet-i Temsiliye’nin, İstanbul Hükûmeti tarafından yasal bir örgüt olarak kabul edilmesi
C
Türk vatanının bütünlüğünün ve bağımsızlığının sağlanması
D
İstanbul Hükûmetinin, Heyet-i Temsiliye’nin bilgisi dışında herhangi bir barış antlaşması imzalamaması
E
Asayiş ve güvenliği bozacak davranışlardan kaçınılması
Soru 8
İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD, Türkiye’ye aşağıdakilerden hangisiyle önemli miktarda askerî ve iktisadi yardımlarda bulunmuştur.

A
Monroe Doktrini
B
Wilson İlkeleri
C
Schuman Planı
D
Nixon Doktrini
E
Marshall Planı
Soru 9
13 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Kars Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
1918’de imzalanan Brest-Litovsk Antlaşması'nın teyit edildiği
B
Türkiye’nin bugünkü doğu sınırlarının çizildiği
C
Ardahan'ın TBMM Hükûmeti’ne, Batum'un Gürcistan’a bırakıldığı
D
TBMM Hükûmeti ile Kafkas Cumhuriyetleri arasında imzalandığı
E
1921 Moskova Antlaşması’nda belirlenen sınırlarla ilgili düzenleme yapıldığı
Soru 10
Aşağıdaki devletlerden hangisi, 1 Ekim 1939 tarihinde Türkiye’den, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili, Boğazların ortak savunulması ve Karadeniz’e kıyısı olmayan devletlerin savaş gemilerine kapatılması konusunda değişiklik talebinde bulunmuştur?

A
Amerika Birleşik Devletleri
B
Fransa
C
Japonya
D
Sovyetler Birliği
E
İngiltere
Soru 11
Selçuklu Sultanı Alparslan, Malazgirt Savaşı’nda Bizans İmparatoru Romanos Diogenes’i esir etmiş; iki hükümdar arasında yapılan görüşmede Diogenes, Selçuklu Devleti’ne her yıl 360.000 dinar vergi vermeyi ve ihtiyaç hâlinde askerî yardımda bulunmayı kabul etmiştir.

Bu bilgiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Bizans İmparatorluğu’nda taht kavgalarının başladığına
B
Romanos Diogenes’in Alparslan’ın isteklerine boyun eğdiğine
C
Bizanslı tekfurların Romanos Diogenes’i desteklediğine
D
Bizans İmparatorluğu’nun güçlü bir ekonomiye sahip olduğuna
E
Anadolu’nun nüfus yapısının değiştiğine
Soru 12
1926’da yaşanan bir deniz kazası sonrasında Türkiye ile Fransa arasında sorun olan Bozkurt-Lotus Davası’nın aşağıdakilerden hangisiyle ilişkili olduğu söylenebilir?

A
Dış borçlar
B
Hatay
C
Azınlıklar
D
Kapitülasyonlar
E
Boğazlar
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti'nin ticareti geliştirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir?

A
Gümrük vergilerini artırmak
B
Eşkıyalığa karşı önlemler almak
C
Alanya, Sinop ve Suğdak'ı fethetmek
D
Yolları ıslah etmek
E
Kervansaraylar yapmak
Soru 14
1929 Dünya Ekonomik Buhranı, Türkiye’de ve dünyada, ekonomi alanında aşağıdakilerden hangisinin öne çıkmasına zemin hazırlamıştır?

A
Sosyalist devletçilik
B
Feodalizm
C
Merkantilizm
D
Liberalizm
E
Devlet müdahaleciliği
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da hakimiyet sağlamaya yönelik faaliyetlerinden biri değildir?

A
İzmit’in fethi
B
Çimpe Kalesi’nin alınması
C
Maltepe (Pelekanon) Savaşı
D
Karesioğlu Beyliği’nin alınması
E
Otlukbeli Savaşı
Soru 16
Osmanlı Beyliği’nin XIV. yüzyılda giderek güç kazanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A
Gâziyân-ı Rum ve ahîler gibi grupların desteğinin alınması
B
Bazı Bizanslı tekfurlarla dostluk ilişkileri kurulması
C
Devşirme kökenlilerin üst makamlara getirilmesi
D
Bizans karşısında askerî başarılar elde edilmesi
E
İç kesimlerden uçlara doğru göç hareketlerinin olması
Soru 17
Hakan Öğretmen öğrencilerine: “Osmanlı Klasik Dönemi'nde Enderun’da eğitim görenlerin bir kısmı daha sonra seyfiye içinde en yüksek mevkilere ulaşabilirdi.” demiştir.

Hakan Öğretmenin aşağıdakilerden hangisini bu mevki için örnek göstermesi beklenir?

A
Şeyhülislam
B
Veziriazam
C
Nişancı
D
Defterdar
E
Kazasker
Soru 18
Osmanlı Devleti, III. Selim'den itibaren kendi varlığını sürdürebilmek için dış siyasette denge politikası uygulama yoluna gitmiştir.

Aşağıdakilerin hangisinde Osmanlı Devleti'nin bu politikayı uyguladığı söylenemez?

A
Kırım Savaşı
B
Fransa'nın Mısır'ı işgali
C
Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı
D
Kabakçı Mustafa İsyanı
E
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
Soru 19
Osmanlı tarihinde Fetret Devri olarak bilinen dönem, aşağıdaki padişahların hangisi tarafından sona erdirilmiştir?

A
Fatih Sultan Mehmet
B
Yıldırım Bayezit
C
Orhan Gazi
D
Kanuni Sultan Süleyman
E
Çelebi Mehmet
Soru 20
Klasik Dönem Osmanlı yargı sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Divanıhümayunun, üst mahkeme işlevi gördüğü
B
Gayrimüslimlerin kadı mahkemelerine başvurabildiği
C
Hükümlerin, tanıklıklara ve belgelere dayandırıldığı
D
Yargılama sürecine ilişkin kayıtların tutulduğu
E
Kadıların beylerbeyi tarafından atandığı
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi, TBMM’ye bağlı birliklerin 6-11 Ocak 1921 tarihinde gerçekleşen Birinci İnönü Savaşı’nı kazanmasının sonuçları arasında yer almaz?

A
Halkın Meclis’e ve orduya güveninin artması
B
Düzenli ordunun güç kazanması
C
Düzenli ordunun, Batı Cephesi’ndeki ilk mücadelesinde başarılı olması
D
Ermenistan ile Gümrü Antlaşması'nın imzalanması
E
Londra Konferansı'nın toplanması
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyıl ıslahatlarının özelliklerinden biri değildir?

A
Yeniliklerin Avrupa’daki uygulamalar örnek alınarak yapıldığı
B
Ülkedeki sorunlara köklü çözümler getirilemediği
C
Islahat çalışmalarında kişilere bağlı kalındığı
D
Yeniliklerden olumsuz etkilenenlerce engellenmek istendiği
E
Sorunların zaman zaman şiddet yoluyla çözüldüğü
Soru 23
Osmanlı Devleti’nde yasama yetkisinin Ayân ve Mebusan Meclisine ait olduğunu belirten siyasal belge, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mecelle
B
Tanzimat Fermanı
C
Kanunuesasi
D
Sened-i İttifak
E
Islahat Fermanı
Soru 24
Osmanlı Devleti'nde Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde Osmanlıcılık düşüncesiyle tüm farklı kimlikler vatandaşlık bağıyla birleştirilmek istenmiş, bir kısım hak ve özgürlükler anayasa ile güvence altına alınmış ancak istenen sonuç elde edilememiştir.

Buna göre söz konusu dönemlerle ilgili olarak

I. Müslüman kimliği üstün tutulmuştur.

II. Anayasal sisteme geçilmiştir.

III. Gayrimüslimlerin ayrılıkçı faaliyetleri önlenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesinde Kuvayımillîye güçlerinin etkili olduğu söylenemez?

A
Halkın işgallere karşı direnilebileceğine inandırılmasında
B
Tekalif-i Millîye Emirleri’nin yayımlanmasında
C
TBMM’ye karşı çıkan isyanların bastırılmasında
D
İşgalci güçlerin ilerleyişinin durdurulmasında
E
Osmanlı ordusunun dağıtılmasıyla ortaya çıkan boşluğun doldurulmasında
Soru 26
Bekir Sami Bey ve Kont Sforza arasında imzalanan anlaşmaya göre İtalya; Trakya ve İzmir’deki Türklerin haklarını koruyacak ve Antalya, Burdur, Muğla ve Aydın gibi bölgelerde de çeşitli ekonomik ayrıcalıklar elde edecekti.

Bu anlaşma aşağıdaki diplomatik görüşmelerin hangisi sırasında imzalanmıştır?

A
Londra Konferansı
B
Paris Barış Konferansı
C
Viyana Kongresi
D
San Remo Konferansı
E
Berlin Kongresi
Soru 27
Atatürk Dönemi’nde gerçekleştirilen inkılaplar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Akılcı ve millî olduğu
B
Tam bağımsızlığı esas aldığı
C
Gerçekçi temellere dayandığı
D
Yabancı yatırıma karşı olduğu
E
Çağdaşlaşmayı öngördüğü
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.

KPSS’ de Çıkmış Ön Lisans Tarih Soruları.
KPSS’ de Çıkmış Ön Lisans Tarih Soruları Online Sınavları.

www.tarihtendersler.com