KPSS 2020 Tarih Ortaöğretim

KPSS 2020 Ortaöğretim

Tebrikler - KPSS 2020 Ortaöğretim adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş yıllarında varlığını sürdüren Varşova Paktı ülkelerinden biri değildir?

A
Çekoslovakya
B
Macaristan
C
Avusturya
D
Polonya
E
Bulgaristan
Soru 2
Sultan Abdülmecid Dönemi’nde İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı Devleti’ne borç verme konusunda istekli davranmalarında;

I. Osmanlı dış politikasını etkilemek,

II. Osmanlı iç işlerine karışmak,

III. Osmanlı yerli üretimini desteklemek

düşüncelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? 

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3
Atatürk’ün, 1 Kasım 1936 tarihli TBMM’nin açılış konuşmasında “Daima kendisiyle dostluğa çok ehemmiyet verdiğimiz Fransa ile aramızda, tek ve büyük mesele budur. Bu işin hakikatini bilenler ve hakkı sevenler, alâkamızın şiddetini ve samimiyetini iyi anlarlar ve tabii görürler.” ifadesini kullanmasına neden olan dış politika sorunu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Boğazlar
B
Musul
C
Kapitülasyonlar
D
Yabancı Okullar
E
Hatay
Soru 4
Mustafa Kemal Paşa, 12 Ocak 1920’de toplanan Osmanlı Mebusan Meclisi’nde ....................... milletvekili, 23 Nisan 1920’de toplanan TBMM’de ........................... milletvekili oldu.

Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Samsun - Ankara
B
Erzurum - Ankara
C
Amasya - Sivas
D
Erzurum - Afyon
E
Sivas - İstanbul
Soru 5
1930 yılında imzalanan Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaşma ve Hakem Antlaşması ile başlayan Türk-Yunan dostluğu, 1950’li yılların ortalarında bozulmaya başlamıştır.

Türk-Yunan dostluğunun bozulmasında, Yunanistan’ın aşağıdaki politikalarından hangisi etkili olmuştur?

A
II. Dünya Savaşı’na İngiltere’nin yanında katılması
B
Balkan Paktına üye olması
C
Kuzey Atlantik Paktından ayrılması
D
Etabli konusunda zorluk çıkarması
E
Kıbrıs Sorunu’na müdahale etmesi
Soru 6
Millî Mücadele yıllarında General Harbord, Osmanlı ülkesinde yaşanan aşağıdaki sorunlardan hangisiyle ilgili bir rapor hazırlamak için, ABD Başkanı Wilson tarafından görevlendirilmiştir?

A
Filistin
B
Boğazlar
C
Pontus
D
Ermeni
E
Musul
Soru 7
Atatürk bir konuşmasında “Cumhuriyetimiz henüz çok gençtir. Geçmişten kendine miras kalan bütün hayati işler, zamanın gereklerini karşılayacak düzeyde değildir. Siyasi ve fikrî hayatta olduğu gibi iktisadi işlerde de, bireylerin girişimlerinin sonuçlarını beklemek doğru olmaz.” demiştir.

Atatürk’ün bu konuşması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

A
Devletçilik
B
Milliyetçilik
C
Halkçılık
D
Laiklik
E
Cumhuriyetçilik
Soru 8
20 Nisan 1924 tarihinde TBMM’de kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun yürürlüğe giren ilk şekliyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Kamu özgürlükleri düzenlenmiştir.
B
Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.
C
Türkiye Cumhuriyeti’nin dininin İslam olduğu vurgulanmıştır.
D
Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ifade edilmiştir.
E
Türkiye Devleti’nin bir cumhuriyet olduğu belirtilmiştir.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı sırasında Müttefiklerin, Türkiye’nin savaşa girmesini sağlamak amacıyla Türk Hükûmeti ile müzakere yaptığı konferanslardan biridir?

A
Quebec
B
Kazablanka
C
Yalta
D
Potsdam
E
Kahire
Soru 10
Yunanlıların, 6 Ocak 1921 tarihinde ileri harekâtıyla başlayan Birinci İnönü Savaşı, 11 Ocak’ta düşman ordusunun Bursa civarındaki mevzilerine çekilmeleriyle sonuçlanmıştır. Yunan karargâhı, bu savaşla ilgili resmî bildirisini ancak 17 Ocak’ta yayımlamış ve Yunan harekâtını basit bir keşif hücumu olarak nitelendirmiştir.

Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Yunan karargâhının İnönü Savaşı’nın önemini azaltmak istediğine
B
Türk askerinin başarılı bir savunma yaptığına
C
Yunan ordusunun saldırı gücünün kırıldığına
D
Yunan halkından başarısızlığın gizlenmeye çalışıldığına
E
Yunan ordusunun moralinin yüksek tutulmasının amaçlandığına
Soru 11
Mustafa Kemal Paşa, 17 Şubat 1923’te İzmir’de toplanan Türkiye İktisat Kongresi’nin açılış konuşmasında ekonomik bağımsızlığın önemine vurgu yaparak askerî zaferlerin ekonomik başarılarla taçlandırılması gerektiğini, ekonomik bağımsızlığın siyasi bağımsızlık kadar önemli olduğunu ifade etmiştir.

Buna göre;

I. Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi,

II. kapitülasyonların kaldırılması,

III. Nisab-ı Müzakere Kanunu’nun çıkarılması

gelişmelerinden hangileri ekonomik bağımsızlığın sağlanması amacıyla gerçekleştirilmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 12
Millî Mücadele’de; “Vatanın bütünlüğünün ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğu” vurgusu ilk kez aşağıdakilerin hangisinde yer almıştır?

A
Amasya Genelgesi
B
Amasya Görüşmesi
C
Havza Genelgesi
D
Sivas Kongresi
E
Erzurum Kongresi
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde şeker fabrikası kurulan yerlerden biri değildir?

A
Turhal
B
Eskişehir
C
Uşak
D
Divriği
E
Alpullu
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyılda geleneksel kurumların dışında açtığı yardım kuruluşlarından biridir?

A
Darülfünun-ı Şahane
B
Hilal-i Ahmer Cemiyeti
C
Sanayi-i Nefise Mektebi
D
Şirket-i Hayriye
E
Mızıka-i Hümayun
Soru 15
Atatürk Nutuk’ta “Milletimizin kurduğu yeni devletin mukadderatına, işlerine, bağımsızlığına, unvanı ne olursa olsun hiç kimseyi karıştıramayız.” demiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu ifadeleri doğrultusunda gerçekleşen siyasi gelişmelerden biri değildir?

A
Merkez Bankasının kurulması
B
Ankara’nın başkent olması
C
Yabancı okulların düzenlenmesi
D
Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
E
Irak sınırının belirlenmesi
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi XVI. yüzyıl sonlarında, Osmanlı Devleti’nde “Büyük Kaçgun” olarak adlandırılan göç hareketlerinin nedenlerinden biri değildir?

A
Asayişin sarsılması
B
Vergi yükünün ağırlaşması
C
Devşirme sisteminin bozulması
D
Yönetici suistimallerinin artması
E
Art arda kuraklıkların yaşanması
Soru 17
Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey Gazi unvanı kullanırken Fatih Sultan Mehmet Kayser-i Rum (Roma Sezarı) ile Sultânü’l-Berreyn ve Hakanü’l-Bahreyn (İki Karanın Sultanı ve İki Denizin Hakanı), Yavuz Sultan Selim Hâdimü’l-Harameyni’ş-Şerifeyn (Kutsal yerlerin hizmetkârı), Kanuni Sultan Süleyman ise Halîfe-i Rûy-i Zemin (Yeryüzünün Halifesi) gibi unvanlar kullanmışlardır.

Osmanlı padişahlarının kullandığı bu unvanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
İktidarlarını, kullandıkları unvanlarla teyit etmişlerdir.
B
İslamiyet öncesi unvanları kullanmayı bırakmışlardır.
C
İslam dünyasında etkili olmayı amaçlamışlardır.
D
Zaman içerisinde evrensel hükümdarlık iddiasında bulunmuşlardır.
E
Farklı hükümdarlık geleneklerinin varisleri olduklarını iddia etmişlerdir.
Soru 18
Osmanlı Devleti’nin dış borçlarını tahsil etmek üzere 1881 yılında kurulan ve maliye üzerinde denetim sağlayan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

A
İtibar-ı Millî Bankası
B
Düyûn-ı Umumiye
C
Osmanlı Bankası
D
Hazine-i Hassa
E
İrad-ı Cedit
Soru 19
Balkan savaşları sonunda, 1913’te imzalanan antlaşmalarla Osmanlı Devleti’nin Trakya sınırını aşağıdakilerden hangisi oluşturmuştur?

A
Yeşilköy
B
Çatalca
C
Istranca Dağları
D
Meriç Nehri
E
Midye-Enez Hattı
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde coğrafya ve astronomi alanında ön plana çıkmış kişilerden biri değildir?

A
Piri Reis
B
Seydi Ali Reis
C
Naima
D
Matrakçı Nasuh
E
Ali Kuşçu
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi TBMM Hükûmetinin 1921 yılında toplanan Londra Konferansı’nda, İtilaf Devletleri’ne kabul ettirmeye çalıştığı siyasal belgedir? 

A
Misakımillî
B
Tekâlif-i Milliye Emirleri
C
Misak-ı İktisadi
D
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
E
Kanunuesasi
Soru 22
Mustafa Kemal Paşa Birinci Dünya Savaşı sırasında aşağıdaki yerlerden hangisinde görev yapmıştır?

A
Basra
B
Mısır
C
Galiçya
D
Suriye
E
Hicaz
Soru 23
Sivas Gök Medrese, Sultan Han Kervansarayı ve Konya Alaeddin Camii aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Germiyanoğulları
B
Büyük Selçuklu Devleti
C
Osmanlı Devleti
D
Anadolu Selçuklu Devleti
E
Karamanoğulları
Soru 24
Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’daki faaliyetlerini gören dönemin tarihçisi Neşrî, “İstanbul’u Sultan Mehmet yapmıştır.” demiştir.

Fatih’in aşağıdaki faaliyetlerinden hangisinin, Neşrî’nin bu sözünü doğruladığı söylenemez?

A
Birçok vakıf kurması
B
Kiliselere haklar vermesi
C
Farklı etnik unsurları İstanbul’a göç ettirmesi
D
Bilgin ve sanatçılar getirtmesi
E
Şehzadeleri sancaklara göndermesi
Soru 25
Tarih öğretmeni: “Mani dinine ait kitaplarda dinî ve dünyevi sahneleri canlandıran minyatürler bulunmaktadır. Minyatürlerde rahipler, prensler, savaş sahneleri ve süvariler yer almaktadır. Bu eserlerin bulunduğu devletin sınırları içinde Hoça, Bezeklik, Turfan ve Bulak gibi önemli kültür sanat merkezleri vardır.” demiştir.

Tarih öğretmeninin hakkında bilgiler verdiği bu Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hunlar
B
Uygurlar
C
Hazarlar
D
Avarlar
E
Göktürkler
Soru 26
Osmanlı Devleti’ndeki kadılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Cezaları infaz ettikleri
B
Berat sahibi oldukları
C
Vergiden muaf oldukları
D
Davalarda hüküm verdikleri
E
Vakıfları denetledikleri
Soru 27
Selçuklular Dönemi’nde devlet işleri “divan-ı saltanat” denilen büyük divanda görüşülüp karara bağlanırdı. Ayrıca bu divana bağlı devletin mali, askerî, adli ve diğer konularının görüşüldüğü başka divanlar da vardı.

Aşağıdakilerden hangisi bu divanlardan biri değildir?

A
Divan-ı İşraf
B
Divan-ı Mezalim
C
Divan-ı Hümayun
D
Divan-ı İstifa
E
Divan-ı Arz
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.

KPSS’ de Çıkmış Ortaöğretim Tarih Soruları.
KPSS’ de Çıkmış Ortaöğretim Tarih Soruları Online Sınavları.

www.tarihtendersler.com