Kategori: Türk İslam Tarihi

Türklerin İslam’ı Kabulü

TALAS SAVAŞI 751 Hz. Ömer’in 642’de Nihavent Savaşı’nı yapıp İran’daki Sasani Devleti’ne son verip İran’ı almasından sonra Türklerle Müslüman Araplar sınır oldu.Hz Osman zamanında Kafkasya ve Horasan’da Türklerle çatışmalar başladı.Emeviler döneminde Kuteybe Bin Müslim Maveraünnehr’i aldı.Türkişler Emevilerle büyük bir mücadeleye girişti.Bu mücadelenin temelinde Emevilerin yaptığı aşırı ırkçılık yatmaktaydı.Türkiş Kağanı Sulu Kağan Emevileri buradan kovdu.751 yılında…
Devamı

Karahanlılar 840-1042 (1211-1212) – Gazneliler 962-1187

KARAHANLILAR  Uygurların yıkılmasından sonra Yağma, Çigil ve Karlık Türkleri bir araya gelerek Karahanlı Devleti’ni kurdular.Bu devletin kurucusu Bilge Kül Kadir Handır. Bu han döneminde Taşkent halkı İslamiyet’i benimsemişti.Daha sonra başa Bezir Arslan peşine Oğulcak Kadir Han geldi.Her ikisi döneminde de Samanoğulları ile mücadele edildi.Oğulcak’tan sonra başa gelen Satuk Buğra Han döneminde Karahanlılar İslamiyet’i resmi din…
Devamı

Büyük Selçuklu İmparatorluğu 1038(1040)-1157

X.Yy’ın ilk yarısında Hazar Denizi’nde Seyhan Irmağı’na kadarki bölgede devlet kuran Oğuzlardan ayrılan Kınık Boyu’nun kurduğu bir devlettir.Kınık Boyu Oğuz Yabgu Devleti’ne bağlı Seyhun Nehri ağzında yaşarken liderleri Dukak adlı birisiydi.Dukak aynı zamanda bu devlette Subaşı görevi yapmaktaydı.Dukak’ın ölümünden sonra boyun başına Selçuk geçti.Bu da subaşı (ordu komutanı) görevini sürdürdü.Seyhun Nehri ağzını 935 yıllarında Kınık…
Devamı

Harzemşahlar 1097-1231-Moğul İmparatorluğu 1196-1227-Timur İmparatorluğu 1368 -1507-Babürşahlar 1526-1858-Karakoyunlular1380-1459-Akkoyunlular 1370-1501-2 (1402-1502)

Harzemşahlar 1097-1231 Aral Gölü ile Hazar Denizi arası Ceyhun Nehri’nin çevresi ve batısındaki bölgeye Harzem denir.Bu bölgede oturan Türklere de Harzem Türkleri denir. Selçuklular bu bölgeyi himayelerine aldılar ve bölgeye vali atarlarken bu bölgenin insanından seçtiler.Melikşah zamanında Anuş Tigin (Kutbettin Muhammet) 1097’de bağımsız hareket etmeye başladı.Böyle olmasına rağmen bölge yine de Selçuklulara bağlı idi.Sencer zamanında…
Devamı

Tolunoğulları 868-905 – İhşidler (Akşitler) 935-969 – Eyyübiler 1174-1250 – Memlüklüler 1250-1517

Tolunoğulları 868-905 Abbasi Devleti’nde görev yapan Tulunoğlu Ahmet tarafından kurulmuştur.Mısır’daki karışıklıkları önlemek için halife tarafından görevlendirilen Ahmet karışıkları önledi.Daha sonra halifenin siyasi otoritesinin zayıflığından yaralanarak Mısır, Suriye, Filistin ve Kuzey Irak’ı kontrolü altına aldı.Ahmet’in ölümünden sonra karışıklıklar başladı.905 yılında halife tekrar bölgeye hakim oldu.Mısırlı tarihçiler Tulunoğullarının Mısır’a altın çağını yaşattığını söylemektedirler.Tulunoğlu ticaret yolunu kontrol etmiş…
Devamı

Anadolu′da Kurulan İlk Türkmen Beylikleri

Anadolu’ya MÖ II. yy’da İskitler akınlar düzenlemiş bir müddet Kuzey Karadeniz’e hakim olmuşlardır.MS Kavimler Göçü sırasında 395-398 yılları arasında Ulduz komutasında bir kol Kafkaslardan aşağı inip Anadolu’ya akınlar düzenlemiştir.VI.yy’da Sabirler Sasanilerle anlaşarak Anadolu’ya akınlar düzenlemiştir.Abbasiler döneminde Güneydoğu Anadolu’ya yapılan akınlar ve kurulan Avasım şehirleri yine birer Türk faaliyeti idi.Bu akınlardan hiçbirisi yerleşim amaçlı olmayıp hepsi…
Devamı

Anadolu Selçuklu Devleti 1075(77)-1308

SÜLEYMAN ŞAH 1075-1092 Babaları Kutalmış Alparslan’la yaptığı taht mücadelesini kaybedip öldürülünce oğulları Süleyman kardeşleri ile Suriye’ye geldi.Melikşah ise Kutalmışoğlu Süleyman ve Mansur’u Anadolu’nun fethi için görevlendirdi.Süleyman 1075 yılına doğru Konya’yı aldı.1077’de İznik alındı ve devlete merkez yapıldı.1077 Melikşah bu başarılarından dolayı Süleyman’a sultanlık beratı gönderdi.Abbasi halifesi de sultanlık menşuru göndererek bunu destekledi.Böylece Anadolu Selçuklu sultanlığı…
Devamı

İlk Türk İslam Devletlerinde Kültür Ve Medeniyet

İslamiyet’ten önce Türkler yüksek bir kültüre sahipti.İslamiyet’in kabulü ile İslam kültürünün de karışması ile Türk İslam kültürü doğdu.Devlet yönetimi, ordu, sanat, sosyal hayattaki değişiklikler duruma göre oldu.Özel hukuk, dil, yazı gibi alanlarda Arap Fars kültürünün etkisinde kalındı.Özellikle Abbasi ve Samanoğullarından etkilenerek devlet teşkilatlanmasına gidildi. DEVLET YÖNETİMİ Tulunoğulları ve İhşitlerde devlet teşkilatı hemen hemen Abbasilerle aynı…
Devamı

tarihtendersler.com