YKS 2023 Online Sınavı

YKS 2023

Tebrikler - YKS 2023 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
TYT/1. Asya Hun Devleti hükümdarı Mete Han, 26 kavmi tek bayrak altında toplamıştır. İkinci Göktürk Devleti zamanında da Kapgan Kağan, Orta Asya’daki tüm Türk boylarını bir bayrak altında toplayarak gücüne güç katmıştır. Uygur Kağanı Moyen-Çor ise Hunlarda ve Göktürklerde olduğu gibi öncelikle Orta Asya’daki boyları kendine bağlamıştır. Buna göre söz konusu devletlerle ilgili I. teşkilatçı bir merkezî yapı oluşturdukları, II. benzer bir hâkimiyet anlayışına sahip oldukları, III. ülke sınırlarını genişlettikleri çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 2
TYT/2. Tarihçi Beyhakî eserinde Gazneli Sultan Mesud Dönemi’nde Gaznelilerin en önemli bölgesi olan Horasan’ın; Nesâ, Serahs ve Dandanakan savaşlarıyla birlikte Selçukluların eline geçtiğini ifade ettiği tarihsel sürece ilişkin bilgilere yer vermiştir. Beyhakî’nin eserinde yer alan bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin aydınlatılmasında kaynak olarak kullanılabilir?
A
Selçukluların cihat faaliyetlerinin
B
Hindistan’da İslamiyet’in yayılmaya başlamasının
C
Selçukluların kuruluş aşamasının
D
Batınî faaliyetlerine karşı alınan tedbirlerin
E
Abbasi hilafetinin sona ermesinin
Soru 3
TYT/3. Tanzimat Fermanı’nın ilanının ardından Avusturya Başbakanı Metternich İstanbul’daki elçisine gönderdiği mektupta: “Osmanlı İmparatorluğu çökme hâlinde bir vücuttur... Bu çöküşe sebep olan fenalıkların başında Avrupaî reform zihniyeti gelmektedir.” ifadesini kullanmıştır. Öte yandan fermanın ilanı Fransa ve İngiltere’de olumlu karşılanmış ve büyük bir siyasal hamle olarak görülmüştür. Buna göre Tanzimat Fermanı’yla ilgili I. Devletlerin kendi sistemleri ve çıkarları doğrultusunda yorumlanmıştır. II. Osmanlı Devleti’nin, Avrupa devletler hukukuna dâhil edilmesi öngörülmüştür. III. Büyük devletler arasındaki güç dengesinin değişmesine yol açmıştır. değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4
TYT/4. Mustafa Kemal Paşa 21 Mayıs 1919’da XV. Kolordu Kumandanı Kâzım Karabekir’e gönderdiği bir telgrafta “Genel durumun almakta olduğu acıklı şekilden pek elemli ve üzgünüm. Millet ve memlekete borçlu olduğumuz en son vicdani görevi yakından ortak çalışmayla en iyi şekilde yerine getirmek mümkün olacağı kanaati ile bu son memuriyeti kabul ettim.” demiştir. Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
Mustafa Kemal Paşa telgrafı çektiği sırada IX. Ordu Müfettişliği görevini yürütmektedir.
B
Telgraf Amasya Genelgesi kararlarını açıklamak için çekilmiştir.
C
Mustafa Kemal Paşa, işgallere karşı mücadele sorumluluğu taşımaktadır.
D
Telgrafın çekildiği tarihte İzmir, Yunan ordusunun işgali altındadır.
E
Mustafa Kemal Paşa Anadolu’daki direniş için iş birliği yapılacağı konusunda umutludur.
Soru 5
TYT/5. İsmet Paşa'nın Lozan Konferansı'nda "Ben buraya Mondros'tan değil, Mudanya'dan geldim." sözünü kullanmasının nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A
İstanbul Hükümetinin talimatlarına bağlı kalacağını belirtmek
B
Kendisinin göreve henüz atanmış olduğunu ifade etmek
C
Sovyet Rusya'ya karşı denge politikası uygulamak
D
Savaş kazanmış bir devletin temsilcisi olduğunu vurgulamak
E
İtilaf Devletlerine karşı Yunanistan’ı kendi yanına çekmek
Soru 6
AYT-1/25. İlk Çağ medeniyetlerinde farklı isimlerle anılan şehir devletleri kurulmuştur. Bu şehir devletlerine Mısırlılar “nom”, Sümerler “site”, Yunanlar ise “polis” adı vermişlerdir. Buna göre haritada numaralandırılan yerlerin hangisinde “site” adı verilen şehir devletleri kurulmuştur?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 7
AYT-1/26. Babam (İlteriş) on yedi er ile harekete geçti. Haberi işiten ormandakiler, ovadakiler toplanıp geldiler; yetmiş kişi, sonra yedi yüz kişi oldular. Kağanlığı atalarının törelerinde kurdular.” ifadeleri İslamiyet öncesinde kurulan aşağıdaki Türk devletlerinden hangisiyle ilgilidir?
A
Asya Hun
B
II. Göktürk
C
Uygur
D
Kırgız
E
Hazar
Soru 8
AYT-1/27. İslamiyet’in ilk yıllarında Hz. Muhammet’in açıktan davete başlaması üzerine Mekke müşriklerinin Müslümanlar üzerindeki baskı ve işkencelerinin artması sonucunda Müslümanlar, Hz. Muhammet’in izniyle ilk olarak aşağıdakilerden hangisine göç etmişlerdir?
A
Yemen
B
Mısır
C
Habeşistan
D
Basra
E
Şam
Soru 9
AYT-1/28. Mısır’da hüküm süren Tolunoğulları, İhşidîler gibi Türk-İslam devletlerinin kurucuları aşağıdaki devletlerden hangisinin hizmetinde iken bu devletin merkezî otoritesinin zayıflamasıyla bağımsızlığını ilan etmişlerdir? 
A
Emevîler
B
Fatımîler
C
Abbasîler
D
Eyyubîler
E
Memlûkler
Soru 10
AYT-1/29. Osmanlı Devleti’nde, Sultan II. Mehmet aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesiyle “Kayser-i Rum” ve “Sultânü'l-Berreyn ve Hakanü'l-Bahreyn” unvanlarını kullanmaya başlamıştır? 
A
İstanbul’un fethedilerek Doğu Roma’ya son verilmesi
B
Katolik-Ortodoks birliğinin sağlanmasına engel olunması
C
Rodos’un fethiyle Rodos Şövalyelerinin bertaraf edilmesi
D
Gedik Ahmet Paşa komutasında Otranto’ya çıkarma yapılması
E
Preveze Deniz Savaşı’nda Haçlı donanmasının mağlup edilmesi
Soru 11
AYT-1/30. 12 bölüm ve 119 maddeden oluşan Kanunuesasi’de “Yaptıklarıyla halkın güvenini kazanmış, devlet hizmetinde bulunmuş ve kırk yaşın üzerindeki kimselerden Padişah tarafından atanır.” şeklinde yer alan hüküm aşağıdakilerin hangisiyle ilgilidir? 
A
Meclis-i Âyan
B
Meclis-i Mebusan
C
Heyet-i Vükela
D
Divan-ı Hümayun
E
Meclis-i Meşveret
Soru 12
AYT-1/31. Çanakkale Cephesi’ni denizden geçmeye çalışan İtilaf donanmasının 18 Mart 1915’te büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalması üzerine, İtilaf Devletleri aşağıdakilerden hangisini uygulamaya koymuştur?
A
Gizli antlaşmaları dünya kamuoyuna açıklamayı
B
ABD’nin savaşa girmesini teşvik etmeyi
C
Gelibolu Yarımadası’na asker çıkarmayı
D
Rusya’daki Bolşevik Devrimi’ni desteklemeyi
E
Kanal Cephesi’nin açılmasını hızlandırmayı
Soru 13
AYT-1/32. Millî Mücadele’nin başlarında 22 Haziran 1919’da yayımlanan Amasya Genelgesi’nde yer alan “Osmanlı Hükûmeti, üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir.” ifadesinin kullanılmasında aşağıdaki gelişmelerin hangisi etkili olmuştur? 
A
Mondros Mütarekesi sonrasında işgallerin başlaması
B
Mustafa Kemal Paşa’nın görevinden azledilmesi
C
Sevr Antlaşması’nın imzalanması
D
Kuvay-ı İnzibatiyenin kurulması
E
Felah-ı Vatan Grubunun oluşturulması
Soru 14
AYT-1/33. TBMM’nin; “Türkler barışa yanaşmıyorlar, savaşı uzatıyorlar.” şeklindeki propagandayı önlemek, haklı davasını ve Misakımillî’yi dünya kamuoyuna duyurmak amacıyla Birinci İnönü Savaşı sonrasında attığı adım aşağıdakilerden hangisidir?
A
Anadolu ve Rumeli’deki millî cemiyetleri tek çatı altında toplaması
B
Ankara’da Hâkimiyet-i Milliye adıyla bir gazete yayımlaması
C
İtilaf Devletlerinin düzenlediği Londra Konferansı’na katılması
D
İşgalleri protesto eden gösteri ve mitingler düzenlemesi
E
İstanbul Hükûmeti ile resmî haberleşmeyi kesmesi
Soru 15
AYT-1/34. Yıldırım Ordularının kaldırılmasıyla 13 Kasım 1918’de İstanbul’a dönen Mustafa Kemal Paşa, aynı gün İtilaf Devletleri donanmasına ait gemilerin İstanbul Boğazı’na demir atması üzerine Yaveri Cevat Abbas Bey’e “Geldikleri gibi giderler.” demiştir. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’nın bu sözünün gerçekleştiğini gösteren gelişmelerden biri değildir?
A
Yunan ordusunun Batı Anadolu’dan çekilmek zorunda bırakılması
B
İtilaf Devletleri kuvvetlerinin İstanbul ve Boğazları boşaltması
C
Ankara Antlaşması sonrasında Fransa’nın Çukurova’dan çekilmesi
D
Güneybatı Anadolu’daki İtalyan kuvvetlerinin işgalinin son bulması
E
Rusya’nın Kars, Ardahan ve Batum’u Osmanlı Devleti’ne geri vermesi
Soru 16
AYT-2/1. Tarih araştırmalarında kullanılan kaynaklardan, olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntular “birinci el kaynak”; o döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından faydalanılarak meydana getirilen eserler ise “ikinci el kaynak” olarak nitelendirilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi birinci el kaynak olarak nitelendirilemez?
A
Kadeş Antlaşması metninin yer aldığı tablet
B
Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait altın sikke
C
II. Abdülhamit Dönemi'nde çekilen İstanbul fotoğrafları
D
Balkan savaşlarına katılmış olan bir askerin günlüğü
E
Tanzimat Dönemi üzerine yazılmış olan makale
Soru 17
AYT-2/2. Tarihçi Jordanes; “Muncuk’un oğlu, bütün kahraman kavimlerin hâkimi, sen tek başına daha önce hiç kimsenin yapamadığı tarzda Hunların ve Cermenlerin ülkesinde hüküm sürdün. İmparatorluğu korku içinde bıraktın, onların şehirlerini zapt ettin. Onların hepsi senin kölen olmadan önce onların yalvarışlarına acıdın ve onlardan yıllık vergi aldın.” demiştir. Bu ifadelerde söz edilen hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
A
Attila
B
Mete
C
Teoman
D
Cengiz
E
Bumin
Soru 18
AYT-2/3. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya yapılan Türk akınları sonucunda Selçuklu sultanlarının hizmetindeki Türk komutanlar tarafından kurulan ve özellikle Anadolu’nun doğu ve güneydoğusunun Türkleşmesinde etkili olan ilk dönem Türk beylikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A
Artuklular
B
Danişmentliler
C
Ahlatşahlar
D
Eretnalılar
E
Mengücekler
Soru 19
AYT-2/4. Osmanlı Devleti’nde Klasik Dönem’in sonunda aşağıdakilerden hangisinin, merkezî hazinenin masraflarını artırdığı söylenebilir? 
A
Konar-göçerlerin yerleşik hayata geçirilmesinin
B
Taşrada dirliklerin sayısının artırılmasının
C
Fethedilen bölgelerin tahririnin yapılmasının
D
Vakıf topraklarının mirî araziye çevrilmesinin
E
Kapıkulu askerlerinin sayısının çoğalmasının
Soru 20
AYT-2/5. II. Bayezit Dönemi’nde Karamanoğulları, Memlûkler ve Rodos Şövalyelerinin de desteklemesi sonucu Osmanlı Devleti’nin iç ve dış politikasını etkileyen gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şeyh Bedreddin’in Anadolu’da fikirlerini yayarak kargaşa çıkarması
B
Şehzade Cem’in tahtta hak iddia ederek isyan etme
C
Haçlı donanmasının İnebahtı’da Osmanlı donanma bozguna uğratması
D
Şahkulu İsyanı’nın Anadolu’nun çeşitli yerlerinde asayişi bozması
E
Germiyanoğullarının Osmanlılara karşı topraklarını genişletmek istemesi
Soru 21
AYT-2/6. “Bundan sonra Avrupa, kendi yasalarına göre hareket eden, kendi siyasal ve ekonomik çıkarlarını izleyen, serbestlik içinde ittifaklar kuran ve bozan, savaş ile barış arasında, güç dengesi kurallarına göre durum değiştiren, elçi gönderip kabul eden bağımsız ve özgür devletlerden oluşacaktır. Devletlerin üzerinde, onların ilişkilerini düzenleyen herhangi bir üstün otorite yoktur.” Vestfalya Antlaşması’ndan alıntılanan bu ifadeler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
Katolik kilisesinin gücünü giderek artırdığına
B
Devletler arası ilişkilerde yeni bir dönemin başladığına
C
Mezhep temelli çatışmalara zemin hazırlandığına
D
Barışı sağlayan uluslararası bir örgütün kurulduğuna
E
Devletlerin iç politikasında demokrasinin öncelik kazandığına
Soru 22
AYT-2/7. Osmanlı Devleti XVIII-XIX. yüzyıllarda Avrupa’nın büyük devletleri ile ilişkilerini bir denge politikası çerçevesinde yürütmüştür. Osmanlı Devleti bu politika ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
A
Mevcut sınırlarını koruyarak varlığını sürdürmeyi
B
Viyana Kongresi’yle oluşan siyasi dengeyi değiştirmeyi
C
Millet sistemini değiştirerek ulus devlet yapısına geçmeyi
D
Avrupa devletlerine tanıdığı imtiyazları kaldırmayı
E
Sömürgecilik yapan devletler arasına katılmayı
Soru 23
AYT-2/8. Mustafa Kemal’in “Minnet borcum var, bana yeni bir ufuk açtı.” diyerek tarih öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Efendi’nin etkisinden söz ettiği ve Namık Kemal ile Tevfik Fikret'in eserlerini okuyarak vatan ve hürriyet fikirlerini geliştirdiği okul aşağıdakilerden hangisidir?
A
Harbiye
B
Manastır Askerî İdadisi
C
Harp Akademisi
D
Şemsi Efendi Mektebi
E
Selanik Askerî Rüştiyesi
Soru 24
AYT-2/9. Amasya Genelgesi’nde yer alan Bütün illerin her sancağından, halkın güvenini kazanmış üç temsilcinin hemen yola çıkarılması gerekmektedir. Her olasılığa karşı bu durum millî bir sır gibi tutulmalı ve temsilciler gerekli görülen yerlerde kimliklerini gizleyerek gelmelidir.” ifadeleri aşağıdakilerden hangisi için kullanılmıştır?
A
Osmanlı Mebusan Meclisinde yer alacak mebuslar
B
Sultanahmet mitingine katılacak sivil ve askerî görevliler
C
Sivas’ta toplanacak kongreye gönderilecek delegeler
D
Merkez Ordusu'nda görev yapacak komutanlar
E
Saltanat Şurasında seçilecek yerel yöneticiler
Soru 25
AYT-2/10. Millî Mücadele yıllarında Birinci ve İkinci İnönü Muharebelerinde kazanılan zaferlerle ortaya çıkan iyimser hava, Kütahya-Eskişehir Muharebesi sonucu yerini kısmî bir karamsarlığa bırakmıştır. Türk ordusunun Sakarya Nehri’nin doğusuna çekildiği bu dönemde Yunan ordusu yeni bir saldırı hazırlığına girişmiştir. Yunan saldırısına karşı Türk tarafının hazırlıklar yaptığı bu sırada, aşağıdakilerden hangisi gündeme gelmiştir? 
A
Ali Fuat Paşa’nın Moskova’ya elçi olarak atanması
B
Ankara Müftüsü Rıfat (Börekçi) Efendi’den mücadele için fetva alınması
C
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Ankara’dan Kayseri’ye taşınması
D
İsmet Paşa’nın Batı Cephesi Komutanlığı’na getirilmesi
E
Kuvayımilliye’nin yerine düzenli ordunun kurulması
Soru 26
AYT-2/11. 18 Eylül 1922’de Anadolu’nun düşman işgalinden tümüyle temizlenmesi sonrasında Mustafa Kemal Paşa’nın teklifiyle Fevzi (Çakmak) Paşa’ya üstün hizmetlerinden dolayı “mareşallik” rütbesi verilmiştir. Fevzi (Çakmak) Paşa’ya bu rütbe aşağıdaki hizmetlerinin hangisi üzerine verilmiştir?
A
İstanbul’un işgal edilmesi üzerine TBMM’ye katılması
B
Birinci Dünya Savaşı sırasında önemli görevler üstlenmesi
C
Bir süre Millî Savunma Bakanlığı görevini yürütmüş olması
D
Başkomutan Meydan Muharebesi’nin kazanılmasında rol oynaması
E
Osmanlı Hükûmetindeki görevinden istifa etmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
26 tamamladınız.

Üniversite Sınavında Çıkmış Tarih Soruları

Üniversite Sınavında Çıkmış Tarih Soruları Online Sınavları