Yeni Ve Yakınçağda Avrupa -4

Yeni Ve Yakınçağda Avrupa -4

Tebrikler - Yeni Ve Yakınçağda Avrupa -4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Avrupa'da ulusal devletlerin kurulmasında en çok Fransız ihtilali etkili olmuştur, ihtilal sonrasında Avrupa'nın siyasi haritası önemli ölçüde değişmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi değişen siyasi haritanın eski haline getirilmesi amacına yöneliktir?

A
1840 ihtilali
B
1830 ihtilali
C
Paris Antlaşması
D
I. Dünya Savaşı
E
1815 Viyana Kongresi
Soru 2
Yeniçağ Avrupası'nda krallar, sınırları içinde toprakları korumuş, halka güven vermişlerdir.

Bu bilgilere göre,

I. kralların merkezi otoritelerini güçlendirdikleri,

II. feodal yapının daha da güçlendiği,

III. Papanın siyasi yetkilerinde artış görüldüğü

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilâli ile ortaya çıkan "vatandaşların eşitliği" prensibinin Osmanlı Devleti'nde kabul edildiğinin en açık kanıtlarından biri sayılır?

A
Müsadere usulünün kaldırılması
B
Asayiş ve güvenliğin sağlanması
C
Kılık-kıyafet yeniliğinin yapılması
D
Azınlıkların da devlet memuru olması
E
Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması
Soru 4
Sanayi Devriminin sonuçlan arasında yer alan,

I. kaliteli üretimin yapılması,

II. fabrikaların kurulması,

III. büyük şehirlerin kurulması,

IV. büyük şirketlerin kurulması

olaylarından hangileri teknik alandaki ilerlemenin öncelikli sonuçlarındandır?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 5
Amerika'nın Bağımsızlık Beyannamesi'nin ilanından önce koloniler, İngiltere'den çeşitli haklar elde etmiş, sonrasında da bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Bağımsızlık ilanı ile hürriyet ve eşitlik üzerine kurulu cumhuriyeti kabul etmişlerdir. Bu olaylar Fransız İhtilali'nin çıkış noktalarından birisi olmuştur.

Buna göre,

I. Fransız İhtilali dış etkenlere kapalı kalmıştır.

II. ABD, İngiliz baskısından kurtularak bağımsız olmuştur.

III. ABD'deki bağımsızlık hareketleri evrensel tepkileri ortaya çıkarmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 6
Fransız İhtilali ile ilgili olarak,

I. Dünya'da azınlık isyanları ortaya çıkmıştır.

II. Sınıf farklılıkları ortadan kalkmıştır.

III. Fransa'da halk egemenliğine dayalı bir yönetime geçilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 7
Osmanlı İmparatorluğu, Katolik Fransa ile dostluk antlaşması yapmış olmasına rağmen Avrupa'da mezhep savaşları yapılırken reformcu Protestanları desteklemiştir.

Osmanlıların Protestanları desteklemesi ile ilgili,

I. Mezhep kavgalarını siyasi amaçlı kullanmak istemiştir.

II. Osmanlı hoşgörülü olduğu için Protestanları desteklemiştir.

III. Hıristiyan birliğini bölmek istemiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 8
1815 Viyana Kongresi'ne kadar Osmanlı Devleti'ne karşı yayılmacı bir siyaset izleyen Avusturya, Viyana Kongresinden sonra Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü savunmaya başlamıştır.

Avusturya'nın XIX. yy. başlarında Osmanlı Devleti üzerindeki siyasetini değiştirme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Almanya'nın siyasi birliğini tamamlaması
B
Avusturya'nın da, Osmanlı Devleti gibi çok uluslu bir devlet olması
C
Osmanlı topraklarındaki çıkarlarından vazgeçmesi
D
Osmanlı Devleti'nin Almanya'ya yakınlaşma siyasetini izlemesi
E
Osmanlı Devleti'nden ticari çıkar beklemesi
Soru 9
Endüstri Devrimi, İngiltere'de 1750-1830 yılları arasında meydana gelmesine rağmen Avrupa'nın diğer ülkeleri çeşitli nedenlerden sanayileşmelerini aynı dönemde tamamlayamamışlardır. Bu devletlerden birisi de Almanya'dır. Almanya sanayileşmesini XIX. yy. sonlarında tamamlayabilmiştir.

Bu durum Almanya'nın,

I. Reform Hareketlerinden etkilenmiş olması,

II. prenslikler halinde yönetilmesi,

III. siyasi birliğini geç tamamlamış olması

özelliklerinden hangileri ile açıklanabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 10
Ogsburg Antlaşması'yla Almanya'da Protestanlık, Nant Fermanı'yla Fransa'da Kalvenizm mezhepleri serbest bırakılmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Mezheplerin resmiyet kazandığı
B
İnanç özgürlüğünün kısıtlandığı
C
Laik yönetimlere geçildiği
D
Kralların siyasi güç kazandığı
E
İnsan eşitliğinin sağlandığı
Soru 11
Panslavizm Politikasını benimseyen Rusya, Fransız ihtilali sonrasında etkisini arttırarak Osmanlı'nın dağılmasını hızlandırmıştır.

Rusya, ihtilalin hangi özelliğinden yararlanarak Balkan ulusları üzerinde etkili olmuştur?

A
Milliyetçilik düşüncesini yaygınlaştırması
B
Sınıf sistemini reddetmesi
C
İnsan haklarına önem vermesi
D
Kralın yetkilerini sınırlaması
E
Demokrasi kavramına önem vermesi
Soru 12
19. yüzyıl başlarında Fransız İhtilali'nin etkisiyle,

• Osmanlıya ilk isyan eden toplum Sırplardır.

• Osmanlı'dan bağımsızlığını ilk kazanan toplum ise Yunanlılardır.

Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine kanıt gösterilebilir?

A
Milliyetçilik isyanlarının başarıya ulaştığına
B
Avrupalı devletlere verilen imtiyazların genişletildiğine
C
Karadeniz'in Türk gölü olma özelliğini kaybettiğine
D
Osmanlı Devletinin denge politikası izlemeye başladığına
E
Osmanlı Devleti'nin tamamen dağıldığına
Soru 13
1789'da Fransa'da ilan edilen İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi'nde yer alan aşağıdaki ilkelerden hangisi özellikle sınıf ayrımına bir tepki olduğunu gösterir niteliktedir?

A
Hakimiyet milletindir.
B
İnsanlar hakları bakımından hür ve eşit doğar, öyle yaşar.
C
Özgürlük başkasına zarar vermeden her şeyi yapabilmektir.
D
Özgürlüğün sınırını kanunlar çizer.
E
Her siyasi topluluğun amacı insan haklarını korumaktır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.