Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi -4

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi -4

Tebrikler - Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi -4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İspanyolların 1492'de Beni Ahmer Devleti'ne son vermelerinin ardından Müslüman ve Yahudilere karşı uyguladıkları soykırım politikası karşısında Osmanlı yardımının insani boyutun ötesine geçememesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A
Osmanlı donanmasının yeterince güçlü olmaması
B
Osmanlılara karşı Haçlı birliği kurulması
C
Cem Sultan sorununun sürmesi
D
Bölgenin Osmanlı topraklarına uzak olması
E
Osmanlı - Memlûk savaşlarında devletin güç kaybına uğraması
Soru 2
Kıbrıs'ın fethini Osmanlı Devleti açısından gerekli kılan nedenler arasında,

I. Kıbrıs'ın Venedik'in elinde bulunması,

II. Doğu Akdeniz'de hakimiyet kurulmak istenmesi,

III. Anadolu, Suriye ve Mısır sahillerinin güvenliğinin sağlanmaya çalışılması

durumlarından hangileri yoktur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 3
İnebahtı Deniz Savaşı'nda uğranılan ağır yenilgiye rağmen Osmanlı deniz gücünün Akdeniz'deki üstünlüğünü sürdürmesinde,

I. askeri mücadelelerin sürmesi,

II. kısa sürede yeni bir donanmanın inşa edilmesi,

III. Venedik'in coğrafi keşiflere ağırlık vermesi

durumlarından hangileri etkili olmamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 4
Osmanlılarda yaşanan taht kavgalarında taraf olan ve şehzadeleri taht için isyana teşvik eden Bizans'ın İstanbul'un fethi ile ortadan kaldırılması Osmanlı Devleti'ni nasıl etkilemiştir?

A
Osmanlıların toprak bütünlüğü gerçekleşmiştir.
B
İstanbul başkent olmuştur.
C
Osmanlılarda veraset sistemi belirlenmiştir.
D
Boğaz ticareti kontrol altına alınmıştır.
E
Osmanlı merkezi otoritesi pekişmiştir.
Soru 5
II. Beyezid'le kardeşi Cem arasında yaşanan taht kavgalarında devşirme kökenli devlet adamları Beyezid'i desteklerken Türk kökenli devlet adamlarının Cem'i desteklediği görülür.

Aşağıdakilerden hangisi bu mücadelenin sonuçlarından biridir?

A
Merkezi otorite korunamamıştır.
B
Veraset sisteminde değişiklik yaşanmıştır.
C
Devşirmeler devlet yönetiminde etkin olmuşlardır.
D
Ülkede eyalet isyanları görülmüştür.
E
Fetih süreci hızlanmıştır.
Soru 6
I. II. Mehmet,

IL II. Bayezid,

III. I. Selim,

IV. II. Selim,

V. III. Murat

Yukarıdaki Yükselme Dönemi padişahlarından hangileri kendi dönemlerinde devlet işlerinin yürütülmesini daha çok sadrazamlık makamına bırakmışlardır?

A
I ve II
B
III ve IV
C
IV ve V
D
I, II ve IV
E
III, IV ve V
Soru 7
İstanbul'un fethinin sonuçlarından hangisi Rönesans hareketlerinin gelişiminde etkili olmuştur?

A
Doğu Roma İmparatorluğu'nun yıkılması
B
Orta Çağ'ın sona ermesi
C
Değişik ülkelerden bir çok bilim adamı ve sanatkarın İstanbul'a gelmesi
D
Ortodoks Kilisesi'nin Osmanlı himayesine girmesi
E
Bazı Rum bilginlerin İtalya'ya yerleşmesi
Soru 8
II. Bayezid Döneminin kendinden önceki padişahlara göre fetihçi politika anlayışı açısından daha durgun geçmesinde,

I. kardeşi Cem’le taht kavgalarının yaşaması,

II. Osmanlıların deniz gücünün yeterli olmaması,

III. doğuda Safevi tehlikesinin ortaya çıkması,

IV. II. Bayezid'in barış yanlısı bir kişiliğe sahip olması

durumlarından hangileri etkili olmamıştır?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
II ve IV
D
III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 9
Fatih Sultan Mehmet döneminde gerginleşen Osmanlı- Memlük ilişkilerinin II. Bayezid döneminde savaşa dönüşmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A
Hac yolları üzerindeki su kuyularının tamir edilmemesi
B
Memlüklerin Cem Sultan'ı desteklemesi
C
Karamanoğullarının Memlükler tarafından kışkırtılması
D
İslam birliği politikasının hedeflenmesi
E
Dulkadir Beyliği'nin paylaşılamaması
Soru 10
Kanuni Sultan Süleyman döneminde Türk karşıtlığı ile tanınan Protestanlığın kurucusu Martin Luther'in ekonomik ve siyasi açıdan desteklenmesinde,

I. Haçlı ittifakının önlenmesi,

II. inanç özgürlüğünün desteklenmesi,

III. Hristiyanlığın kaynaklarının ortaya çıkarılması

amaçlarından hangileri gözetilmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 11
XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti ile Portekiz'i karşı karşı ya getiren nedenler arasında,

I. Hint Okyanusu ticaretine hakim olma,

II. yeni ticaret yolları bulma,

III. Fas'ı kendi himayesine alma

amaçlarından hangileri bulunmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 12
Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı ülkesine katılan topraklar arasında,

I. Suriye,

II. Cezayir,

III. Maraş,

IV. Hicaz,

V. Mısır

bölgelerinden hangisi yoktur?

Soru 13
Coğrafi Keşifler'e öncülük ederek zenginleşen ve XVI. yüzyılın önemli devletlerinden biri haline gelen Portekiz aşağıdakilerin hangisiyle etkinliğini büyük ölçüde yitirmiştir?

A
Hint Denizi Seferleri'yle
B
İspanya'nın sömürgelerini artırmasıyla
C
Vadiüsseyl Savaşı'yla
D
Amerika kıtasında sömürge elde edememesiyle
E
Yeni ticaret yollarının bulunmasıyla
Soru 14
Yıldırım Bayezit'in 1395'te başlayan İstanbul kuşatması Haçlı ordusunun Niğbolu'yu kuşatması üzerine kaldırılmıştır.

Fatih Sultan Mehmet'in 1453'deki kuşatmasında böyle bir durumla karşılaşılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Katolik - Ortodoks kiliseleri arasında anlaşmazlığın sürmesi
B
Fransa’ya kapitülasyonların verilmesi
C
Osmanlıların Avrupa'daki topraklarının genişlemesi
D
İslam dünyasının desteğinin alınması
E
Kuşatmanın kararlılıkla sürdürülmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com