Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi -4

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi -4

Tebrikler - Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi -4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Timur, Ankara Savaşı'nı kazandıktan sonra Anadolu beyliklerinin tekrar kurulmasını sağlamıştır. Ayrıca Osmanlı Devleti'ni Yıldırım Bayezid'in dört oğlu arasında paylaştırdıktan sonra Çin'e sefer düzenlemiştir.

Bu bilgilere göre, Timur'un aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?

A
Anadolu'da siyasal birliği bozmayı
B
Anadolu'da güçlü bir devletin bulunmasını engellemeyi
C
Osmanlı Devleti'ni parçalamayı
D
Bizans'a karşı sınırlarda beylikler kurmayı
E
Anadolu'dan topraklarına gelebilecek saldırıları önlemeyi
Soru 2
Çelebi Mehmet Fetret Devri'ne son verdikten sonra Karamanoğulları üzerine yürümüş, bunun üzerine Karamanoğlu Mehmet Bey Timur tarafından verilmiş eski Osmanlı topraklarını geri vererek barış istemiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A
Batı Anadolu topraklarının Bizans'ın eline geçtiğinin
B
Timur'un Osmanlı toprak bütünlüğünü koruduğunun
C
Karamanoğullarının Osmanlı Devleti'nin üstünlüğünü kabul ettiğinin
D
Karamanoğulları Beyliği'nin yıkıldığının
E
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da en geniş sınırlarına ulaştığının
Soru 3
Ankara Savaşı öncesinde Timur, Yıldırım Bayezid'ten,

I. Osmanlı şehzadelerinden birinin rehin olarak yanına gönderilmesi

II. Kendisine bağlılığını bildirmesi

III. Anadolu beylerinden alınan yerlerin eski sahiplerine verilmesi

isteklerinde bulunmuştur.

Bu isteklerden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarına aykırı olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız IIII
D
I ve Il
E
I, II ve III
Soru 4
Anadolu'dan Rumeli'ye götürülen Türkmenler büyük yollar üzerinde askeri yönden önemli şehir ve kasabalara yerleştirilmiştir.

Bu uygulamanın,

I. Fethedilen bölgelerin elde tutulması

II. Tarımsal üretimin artırılması

III. Fethedilen bölgelerin yönetim birimlerine ayrılması

hedeflerinden hangilerine ulaşmaya yönelik olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 5
Bizans İmparatorluğu Osmanlı'ya karşı Anadolu'daki Türk beyliklerini sürekli olarak kışkırtmış ve onlarla işbirliği yapmıştır.

Beyliklerin Bizans'la işbirliği yapması Anadolu'da aşağıdakilerden hangisinin olmadığını gösterir?

A
Siyasi birliğin
B
Düzenli ordunun
C
Taht kavgalarının
D
Yerleşik hayatın
E
Tarımsal faaliyetlerin
Soru 6
Osmanlı Devleti'nde Macarlarla ilk yapılan Edirne - Segedin Antlaşması, II. Murat'ın Macarlar karşısında birkaç kez aldığı yenilgi sonrasında yapılmış ve antlaşma süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir.

Buna göre,

I. Balkanlarda geçici olarak barış ortamı oluşturulmuştur.

II. Macarların amacı Haçlı ittifakının parçalanmasını engellemektir.

III. İlk Macar-Osmanlı Antlaşması'nı II. Murad imzalamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Bizans'ın Osmanlı içişlerine karıştığını gösterir?

A
Osmanlı şehzadelerini devlete karşı kışkırtarak isyan çıkartması
B
Osmanlının batıya doğru ilerlemesini engellemek için güçlü ordular oluşturması
C
Haçlı ittifakları kurarak Osmanlı'yı Balkanlardan atmak istemesi
D
Bizans'ın surlarını tamir ederek savunmasını güçlendirmesi
E
Bizans'ın Memlükler'le işbirliğine girmesi
Soru 8
Orhan Bey Dönemi'nde,

I. vezirlerin atanması,

II. kadıların tayin edilmesi,

III. divan teşkilatının kurulması

çalışmalarından hangileri devlet yönetiminin düzenlenmesiyle ilgilidir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 9
1402 - 1413 yılları arasında devam eden Fetret Devri'ne son veren Çelebi Mehmet, öncelikle taht kavgalarını sona erdirmiş ve beylikleri yeniden Osmanlı'ya katma çalışmalarını başlatmıştır.

Çelebi Mehmet bu davranışıyla,

I. merkezi otoriteyi yeniden kurmak,

II. siyasi birliği sağlamak,

III. kardeş katli yasasını yürürlüğe sokmak

amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye çalışmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 10
Ankara Savaşı sonunda,

I. Anadolu'da Türk Birliği bozuldu.

II. Türk Beylikleri yeniden kuruldu.

III. Rumeli'de Türk ilerleyişi durdu.

Bu sonuçlardan hangileri, sağlanmaya çalışılan siyasi birliğin bozulmasında ve merkezi otoritenin zayıflamasında etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 11
Osmanlılar Kuruluş Dönemi'nde Balkanlardaki fetih hareketlerini yönlendirmek amacıyla aşağıdakilerden hangisini yapmışlardır?

A
İlk medreseyi açmışlardır.
B
Karamanoğulları ile savaşmışlardır.
C
Başkentlerini Bursa'dan Edirne'ye taşımışlardır.
D
Kardeşler arasında taht kavgaları çıkartmışlardır.
E
Osmanlı halkının Timur'a vergi vermesini kabul etmişlerdir.
Soru 12
Osmanlıların Kuruluş Dönemi'nde Ahi örgütü ve savaşçı dervişler olan Horasan erenleri tarafından desteklenmelerine,

I. Şeyh Ebebali ile akrabalık kurulması,

II. gaza ve cihad anlayışının öne çıkarılması,

III. ganimetlerin eşit şekilde paylaşılması

durumlarından hangileri ortam hazırlamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 13
Bizans ve tekfurların birleşik ordusunun 1302 yılında Koyunhisar Savaşı'nda mağlup edilmesi, Osmanlılar açısından aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A
İstanbul'un kuşatılmasına
B
Rumeli'ye asker çıkarılmasına
C
Bursa'nın alınmasına
D
Marmara Bölgesi’ndeki fetihlerin kolaylaşmasına
E
Marmara'da donanma bulundurulmasına
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.