Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi -5

Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi -5

Tebrikler - Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi -5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlı Devleti'nin sağlam temeller üzerine kurulmuş olması devletin yıkılmasını önemli ölçüde yavaşlatmıştır. Buna rağmen Osmanlı Devleti dağılmaktan kendini kurtaramamıştır.

Osmanlı Devleti'nin dağılma sürecine girmesinde aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir?

A
Batı tarzında ıslahatların yapılması
B
Meşruti yönetime geçilmesi
C
Milliyetçilik düşüncesinin Osmanlı ülkesinde yayılması
D
Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması
E
Osmanlı sanayisinin çökmesi
Soru 2
Tanzimat Dönemi'nde Osmanlı Devleti taşra yönetiminde önemli yenilikler yapmıştır. Ülke illere, sancaklara, kazalara, bucak ve köylere ayrılmıştır. İllerin yönetimi için devletten maaş alan valiler atanmış ve il yönetim meclisleri oluşturulmuştur.

Bu yenilikler ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olabilir?

A
Kanun üstünlüğünün kabul edildiğini göstermek
B
Meşrutiyet yönetimine geçişi kolaylaştırmak
C
Demokratik bir yönetime geçişi sağlamak
D
Vergilerin daha kolay toplanmasını sağlamak
E
Merkezi otoriteyi güçlendirmek
Soru 3
Dağılma Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruyamaması, aşağıdaki politikalardan hangisinin uygulanmasına neden olmuştur?

A
Haçlı birliğinin parçalanmaya çalışılmasına
B
Azınlıkların bağımsızlığının tanınmasına
C
Fransa'ya kapitülasyonlar verilmesine
D
Azınlıklara ayrıcalıklar tanınmasına
E
Devletler arası çıkar çatışmalarından yararlanılmasına
Soru 4
Mısır sorununu uluslararası platforma taşıyan olay Kütahya Antlaşması ile belgelendi. Ancak bu antlaşmadan ne Mısır valisi ne de Osmanlı Padişahı hoşnut oldu.

Osmanlı padişahı II. Mahmut, Mısır valisinin olası bir yeni saldırısı durumunda aşağıdaki hangi devletle yakınlaşarak Hünkâr İskelesi Antlaşmasını imzalamıştır?

A
Fransa
B
Rusya
C
Lehistan
D
Prusya
E
İngiltere
Soru 5
XIX. yüzyılda Osmanlı ülkesinde, Nizamiye mahkemeleri, Konsolosluk mahkemeleri ve Gayrimüslim Cemaat mahkemeleri kurulmuştur.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Osmanlı Devleti'nde çok hukuklu bir sistem vardır.
B
Tanzimat'la birlikte azınlıklara yeni haklar verilmiştir.
C
Çok hukuklu sistem Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına yol açmıştır.
D
Azınlıklar yönetime katılmıştır.
E
Osmanlı Devleti'nde adalet padişah tarafından sağlanmıştır.
Soru 6
Dağılma ve Çöküş Döneminde Osmanlılar Fransa'nın Mısır'ı işgalinde Rusya ve İngiltere ile İttifak yaptı. Mısır sorununda Rusya'nın desteğini aldı. Kırım Savaşında ise Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa Osmanlıları destekledi.

Bu parçaya göre, bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A
İngiltere ile dostluğun
B
Osmanlı Devletinin güçsüzlüğünün
C
Osmanlıların denge politikası uyguladığının
D
Rusya'nın her olaya müdahale ettiğinin
E
İngiltere ve Fransa'nın Osmanlılar'ın iç işlerine karıştığının
Soru 7
Aşağıdakilerle hangisinde İngiltere, Fransa ve Rusya birlikte hareket etmiştir?

A
Mısır sorununun çözümlenmesinde
B
Berlin Antlaşması'nın imzalanmasında
C
Mısır'ın işgalinde
D
Navarin'de Osmanlı donanmasının yakılmasında
E
Tanzimat Fermanı'nın ilân ettirilmesinde
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılın İkinci yarısında Osmanlı Devleti'nin ekonomik bağımsızlığını kaybettiğini kanıtlar?

A
Kapitülâsyonların verilmesi
B
Tarım gelirlerinin düşmesi
C
Hukuk birliğinin bozulması
D
Dış borç alımının başlaması
E
Düyun-u Umumiyenin kurulması
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, XIX. yüzyılda Balkan Yarımadasında başlayan ulusal ayaklanmaların nedenlerinden birisi değildir?

A
Osmanlı yönetiminin uyguladığı dinî baskı
B
Fransız ihtilâlinin etkisi
C
Rusya'nın açık denizlere inme politikası
D
Osmanlı Devleti'nin merkezî otoritesinin bozulması
E
Balkan halklarının ulusal bilince ulaşması
Soru 10
Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi devleti çöküşten kurtarmaya yönelik değildir?

A
Halkın yönetime katılması
B
Yasa gücünün en üstün güç sayılması
C
İdari ve sosyal alanlarda ıslahatlar yapılması
D
Ayanların varlıklarının tanınması
E
Yeni askeri ocakların kurulması
Soru 11
Kırım Savaşı Osmanlılar ile Rusya arasında başladı. Osmanlılar Rusya karşısında başarılı olamadı. Osmanlıların yenilmesi İngiltere ve Fransa'nın çıkarına uygun değildi. İngiltere ve Fransa Osmanlılar’ın yanında savaşa katıldı. Güçler dengesi değişti. Rusya yenildi. 1856 yılında Paris Antlaşması imzalandı. Osmanlı Devleti Avrupa devleti sayıldı ve toprak bütünlüğü garanti altına alındı.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan çıkarılabilecek bir sonuç değildir?

A
Kırım Savaşı sonunda Paris Antlaşması imzalandı.
B
Rusya ve İngiltere’nin çıkarlarının çatışması
C
Osmanlı Devleti’nin Paris Antlaşmasıyla ilk kez bir Avrupa devleti sayılması
D
Kırım Savaşının Rusya ile Osmanlılar arasında başlaması
E
Osmanlı Devleti’nin güçlü bir devlet olduğu
Soru 12
Osmanlı Devleti'nin 1878 yılında Rusya ile imzaladığı Ayastefanos Antlaşmasında aşağıdaki hükümlerden hangisi yer almamıştır?

A
Büyük Bulgaristan Krallığı kurulacaktır.
B
Kars, Batum, Ardahan Rusya'ya, Doğu Beyazıt Osmanlı Devleti'ne verilecektir.
C
Karadağ, Sırbistan ve Romanya'ya bağımsızlık verilecektir.
D
Osmanlı Devleti, Bosna - Hersek'e özerklik tanıyacaktır.
E
Girit'te ve Ermenilerin yaşadığı bölgelerde Osmanlı yönetimince ıslahatlar yapılacaktır.
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yaşanan Kırım Savaşının bir sonucu değildir?

A
Karadeniz'in tarafsız deniz haline getirilmesi
B
Osmanlı Devleti'nin bir Avrupa Devleti olarak tanımlanması
C
Hünkâr iskelesi Antlaşması'nın yürürlüğe girmesi
D
İngiltere'nin Akdeniz'deki nüfuzunu koruması
E
Boğazlarla ilgili olarak 1841 Sözleşmesi'nin sürmesinin kararlaştırılması
Soru 14
Osmanlı donanmasının yakıldığı,

I. Çeşme Baskını,

II. Navarin Baskını,

III. Sinop Baskını

olaylarından hangileri sadece Rusya tarafından gerçekleştirilmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com