XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti -5

XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti -5

Tebrikler - XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti -5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Tanzimat Fermanı'nda;

I. Herkesin can, mal, ırz ve namus güvenliğinin sağlanması

II. Herkesin gelirine göre vergi ödemesi

III. Yargı güvencesinin getirilmesi

IV. Müsadere usulünün kaldırılması

V. Askerlik işlerinin yeniden düzenlenmesi

gibi hükümler yer almıştır.

Bu hükümlerden hangisi ile halka özel mülkiyet hakkı tanınmıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 2
I. Mebusan Meclisi'nin halk tarafından belirlenmesi

II. Toplanma ve Cemiyet kurma hakkının tanınması

III. Hükümetin meclise karşı sorumlu hale gelmesi

IV. Ayan Meclisi üyelerinin padişah tarafından seçilmesi

Bu ilkelerden hangileri 1876 Anayasası ile 1909 Anayasası arasındaki farklılıklardan biridir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve IV
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 3
Osmanlı Devleti "Uşı Antlaşması" ile Trablusgarp'tan çekilirken halkın, dini bakımdan Osmanlı Halifesi'ne bağlı kalacağı belirtilmiştir.

Yukarıdaki bilgiye bakılarak, Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp politikasıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Bölgedeki etkinliğini korumaya çalışmıştır.
B
Halifeliğin gücünden yararlanmayı amaçlamıştır.
C
Kuzey Afrika'daki dini otoritesini devam ettirmek istemiştir.
D
Trablusgarp halkıyla kültürel bağlarını devam ettirmek istemiştir.
E
Sınırlarının güvenliğini sağlamaya çalışmıştır.
Soru 4
Balkanlardaki Osmanlı varlığı XX. yüzyılın başlarına gelindiğinde iyiden iyiye zayıflamış durumdaydı.

Bu durumda,

I. Bulgaristan'ın bağımsız olması,

II. Girit adasının Yunanistan'a bağlanması,

III. Selanik'in Osmanlı egemenliğinden çıkması

gelişmelerinden hangilerinin etkisinden söz edilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 5
Osmanlı egemenliği altında yaşayan Araplar bağımsız olmak için XX. yüzyılda isyan çıkarmış ve Osmanlı yönetimine karşı İngilizlerle birlikte hareket etmişlerdir.

Bu gelişme,

I. ümmetçi,

II. ulusçu,

III. batıcı

düşüncelerden hangilerinin etkinliğinin sona erdiğine kanıt olarak gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 6
XX. yüzyıl başlarında görülen,

I. pazar arayışlarının yoğunlaşması,

II. Avrupa sanayisinin hammadde ihtiyacının artması,

III. Avrupa'da işçi sınıfının güçlenmesi

durumlarından hangilerinin Osmanlı topraklarının önemini artırdığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 7
Osmanlı İmparatorluğu'nda devletin çöküşünü önlemek amacıyla Islahat hareketlerine başvuruldu.

Aşağıdakilerden hangisi padişahın otoritesini sınırlandırmakla birlikte bir batılılaşma hareketi sayılmaz?

A
Sened-i ittifak
B
Gülhane Hattı-hümayun
C
Adalet Fermanı
D
Kanun-i Esasi
E
II.Meşrutiyetin ilanı
Soru 8
Bulgaristan ve Sırbistan, 1912'de imzaladıkları bir antlaşmayla Osmanlı Devleti'ne karşı birlikte hareket etme kararı aldılar.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisini tehlikeye düşürdüğü söylenebilir?

A
Osmanlı Devleti'nin Ege'deki ticari etkinliğini
B
Avrupa'daki siyasi istikrarı
C
Balkanlardaki Osmanlı topraklarını
D
Osmanlı Devleti'nin Anadolu egemenliğini
E
Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devletlerle olan ilişkilerini
Soru 9
1876 yılında yürürlüğe giren Kanun-i Esasi ile padişahın otoritesi korunmakla birlikte; bir kısım yetkileri de halkın temsilcilerinden oluşan meclise devredilmiştir.

Kanun-i Esasi'nin bu özelliğine bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Halk padişahın yanında yönetime ortak olmuştur.
B
Meşruti yönetim biçimi benimsenmiştir.
C
Demokratikleşme yönünde önemli bir adım atılmıştır.
D
Anayasal yönetime geçilmiştir.
E
Meclis üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir.
Soru 10
Osmanlı Devleti'nin XX. yüzyıl başında yaşadığı siyasi bunalım yabancı devletleri harekete geçirdi. Bulgarlar, 5 Ekim 1908 de bağımsızlıklarını ilân ettiler. Osmanlı yönetimi Rusya'nın da baskısıyla yeni Bulgar devletini tanımak zorunda kaldı. Aynı yıl Girit halkı Osmanlı yönetimine karşı ayaklandı ve Girit adasının Yunanistan'la birleştiği ilan edildi.

Bu gelişmelerin,

I. bağımsızlık arayışlarının yoğunlaşması,

II. Balkanlardaki Osmanlı etkinliğinin zayıflaması,

III. iç gelişmelerin dış politikayı olumsuz etkilemesi

sonuçlarından hangilerine yol açtığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 11
Aşağıda verilen Kanun-i Esasinin hükümlerinden hangisi meşrutiyet rejiminin her an sona erebileceğinin bir göstergesidir?

A
Yasa yapımında son sözün Padişaha ait olması
B
Ayan Meclisi üyelerini Padişahın, Mebusan Meclisi üyelerini ise halkın seçmesi
C
Meclisi açma ve kapama yetkisinin padişaha ait olması
D
Ayan Meclisinin, padişah haklarını korumakla görevlendirilmesi
E
Yürütme görevinin, başında padişahın bulunduğu Bakanlar Kurulu'na verilmesi
Soru 12
XX. yüzyılda Rumeli topraklarında yaşayan Türk nüfusun önemli bir bölümünün Anadolu'ya göç ettiği görülür.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenidir?

A
İtalyanların Trablusgarp'ı işgal etmeleri
B
Osmanlı yönetim şeklinin değişmesi
C
Azınlıkların Osmanlı yönetimiyle olan bağının zayıflaması
D
Balkan Savaşları'nın kaybedilmesi
E
Halkın padişahın yanında yönetime katılması
Soru 13
II. Meşrutiyetle geniş bir hürriyet ortamına girilmiştir. Bu ortamda ittihatçıların karşıtları da örgütlenmişlerdir. Derviş Vahdeti adlı bir gazeteci meşrutiyet yönetimine karşı padişah yanlısı bir ayaklanma başlatmıştır. İttihatçı subaylardan oluşan Hareket Ordusu İstanbul'a gelerek bu ayaklanmayı bastırmıştır.

Bu duruma göre, Osmanlı aydınlarının ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Veraset sistemini korumak
B
Anayasal yönetimin devamını sağlamak
C
Egemenlik anlayışını değiştirmek
D
Cumhuriyet yönetimine geçişi sağlamak
E
Padişah yanlılarını desteklemek
Soru 14
Osmanlı Devletinde

I. 1839 Tanzimat Fermanıyla, vatandaşlar arasında hukuk eşitliği sağlanmıştır.

II. 1856 Islahat Fermanıyla, gayrimüslimler her alanda Müslümanlarla eşitlenmiştir.

III. 1876 Anayasasıyla, Osmanlı sınırları içinde yaşayanlar din, ırk ve mezhep ayrımı gözetilmeden Osmanlı sayılmıştır.

Bu gelişmeler Osmanlı Devletinde aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulduğunun göstergesidir?

A
Hukuk devleti olunmasına
B
İç işlerinde serbest kalınmasına
C
Osmanlı geleneklerinin devam ettirilmesine
D
Azınlık haklarının sınırlanmasına
E
Birlik ve beraberliğin korunmasına
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com