I. Dünya Savaşı -5

I. Dünya Savaşı -5

Tebrikler - I. Dünya Savaşı -5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İtilaf Devletlerinin Almanya için Versay Antlaşması'nda öngördükleri tazminat bedeli 33 milyar dolar idi ve bu miktar Almanya'nın ödeme yeteneğinin çok üstündeydi

İtilaf Devletlerinin bu tutumunun aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?

A
Alman topraklarında azınlık sorunları çıkarmak
B
Almanya'nın sömürgelerini ele geçirmek
C
Almanya'yı ekonomik açıdan çökertmek
D
Almanya'nın Avusturya ile bir daha birleşmesini önlemek
E
Avrupa'da ekonomik istikrarı sağlamak
Soru 2
I. Almanya

II. İngiltere

III. Osmanlı Devleti

IV. ABD

V. Fransa

Yukarıda verilen devletlerden hangileri, I. Dünya Savaşı sonunda düzenlenen Paris Barış Konferansı'na katılmamıştır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
II ve V
E
II, IV ve V
Soru 3
1917'de Rusya'da yönetimi ele geçiren Bolşevikler, İttifak Devletlerinden ateşkes yapılması ve savaşın bitirilmesi talebinde bulundu.

Bu çağrının ardından Rusya'nın İttifak Devletleriyle imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Brest Litovsk Antlaşması
B
Villa Gusti Ateşkes Antlaşması
C
Petrograd Protokolü
D
Paris Antlaşması
E
Moskova Antlaşması
Soru 4
Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında I. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan Sevr Antlaşması'nda yer alan ve Osmanlı topraklarını paylaşımını öngören aşağıdaki hükümlerden hangisi doğru değildir?

A
Doğu Trakya ve Batı Anadolu bölgeleri Yunanistan'a bırakılacaktır.
B
Mardin, Urfa, Antep ve Suriye bölgeleri Fransa'ya bırakılacaktır.
C
Arabistan ve Musul dahil Irak bölgeleri İngiltere'ye bırakılacaktır.
D
Güney Batı Anadolu İtalya'ya bırakılacaktır.
E
Rodos ve On İki Ada Yunanistan'a, Ege adaları ise İtalyanlara bırakılacaktır.
Soru 5
Paris Barış Konferansı'nda İtalya ile İngiltere arasında ciddi anlaşmazlıkların yaşandığı görülür.

Bu gelişmenin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Wilson İlkeleri'nin yayınlanması
B
İtalya’da ekonomik sorunların yaşanması
C
İtalya'nın nüfuz alanı olarak belirlenen İzmir'in Yunanlılara bırakılması
D
Suriye topraklarının Fransa'nın mandasına bırakılması
E
İngiltere'nin savaştan sömürgelerini koruyarak çıkması
Soru 6
Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na Almanya'nın yanında girmesinin,

I. savaşın daha kısa sürede sona ermesi,

II. İttifak Devletleri'nin denizlerde üstünlük sağlaması,

III. Rusya ve İngiltere'nin savaştığı cephelerin çoğalması

durumlarından hangilerine yol açtığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 7
I. Dünya Savaşı, asker ve sivil çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine ve birçok şehrin yakılıp yıkılmasına yol açmıştır.

Bu gelişmenin, aşağıdakilerden hangisini daha önemli hale getirdiği söylenebilir?

A
Uluslararası barışı
B
Silahlanma yarışını
C
Toplumlar arası kültürel ilişkileri
D
Devletler arası ekonomik ilişkileri
E
Dünya genelindeki sömürge paylaşımını
Soru 8
I. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri karşısında yenilen Almanya ve Avusturya'da büyük ekonomik çöküşler yaşanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisinin bu gelişmenin sonuçlarından biri olduğu savunulabilir?

A
Devletler arası silahlanma yarışının sonra ermesi
B
Sosyal çalkantıların ortaya çıkması
C
Demokrasi düşüncesinin güçlenmesi
D
Sınır değişikliklerinin yaşanması
E
İngiltere’nin sömürgeleri üzerindeki etkinliğinin azalması
Soru 9
Birinci Dünya Savaşı gibi büyük çaplı bir savaşın yaşanmasında etkili olan,

I. sömürgeci devletlerin hammadde arayışının hız kazanması,

II. pazar rekabetinin artması,

III. çok uluslu imparatorlukların azınlıkları kontrol altında tutmakta zorlanmaları

durumlarından hangileri ekonomik alanla doğrudan ilgilidir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 10
I. Dünya Savaşı'na İngiltere ve Fransa'nın yanında katılan Rusya, savaştan sonra toprak elde eden devletler arasında yer almamıştır.

Bu durum,

I. Rusların savaştan erken çekilmesi,

II. sömürgeci politikaların hız kazanması,

III. ABD'nin savaşa girmesi

gelişmelerinden hangilerinin bir sonucudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 11
Osmanlı topraklarının Avrupalı büyük devletler ve Rusya için XX. yüzyılın başlarında daha fazla önemli hale gelmesinde,

I. Osmanlı Devleti'nin oldukça geniş bir toprak parçası üzerinde egemen olması,

II. Osmanlı topraklarında zengin enerji kaynaklarının var olduğunun anlaşılması,

III. Sömürge ihtiyacının artması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 12
I. Dünya Savaşı'nın temel sebebi göz önüne alındığında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucu olduğu söylenebilir?

A
Coğrafi Keşifler'in
B
Yüzyıl Savaşları'nın
C
Fransız İhtilali’nin
D
Sanayi Devrimi'nin
E
Otuzyıl Savaşları'nın
Soru 13
Almanya, XIX. yüzyılın sonlarından başlayarak Osmanlı ordusunun yeniden yapılandırılması ve eğitilmesi için önemli roller üstlenmeye başlamıştır.

Bu çabaların aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?

A
Avrupa'da askeri konumunu güçlendirmek
B
Osmanlı Devleti üzerinde etkinlik kurmak
C
Sömürge arayışlarını sonlandırmak
D
Osmanlı ekonomisinin düzelmesini sağlamak
E
Akdeniz'de denetim sağlayabilmek
Soru 14
Osmanlı Devleti'nin,

I. Süveyş Kanalı'nı elde etmek için hareket düzenlemesi,

II. Rusya'ya karşı Kafkasya'da cephe açması,

III. Çanakkale'yi geçmek isteyen İtilaf Devletleri'ne karşı başarı kazanması

girişimlerinden hangileri I. Dünya Savaşı'nın süresi üzerinde daha belirleyici olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com