Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi -5

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi -5

Tebrikler - Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi -5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I. XVII. yüzyıl ıslahatçılarından IV. Murat var olan kurumlan düzeltmeye çalışmış, eskiye dönüşü amaçlamıştır. II. XVIII. yüzyıl ıslahatçılarından III. Selim ise var olan kurumlan düzeltmesi yanında batı tarzında yeni kurumlar da açmaya başlamıştır.

Osmanlı Devleti’nde ıslahat anlayışında meydana gelen bu değişiklik aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?

A
Islahatların uzun süreli olmamasına
B
Yenilik taraftarlarının güç kazanmasına
C
Batı üstünlüğünün kabul edilmesine
D
Osmanlı kurumlarındaki düzelmeye
E
Islahatların araştırılarak yapılmasına
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Rusya ile 1774 yılında imzaladığı Küçük Kaynarca Antlaşması'nın özellikleri arasında gösterilemez?

A
Rusya'nın Karadeniz'deki etkinliğini güçlendirmesine yol açmıştır.
B
Kırım'ın Osmanlı Devleti'nin egemenliğinden çıkmasına neden olmuştur.
C
İlk kez, halkı Müslüman bir toprak parçası kaybedilmiştir.
D
Halifelik siyasi alanda devletlerarası bir meselede gündeme getirilmiştir.
E
Osmanlıların Karadeniz'de donanma bulundurması engellenmiştir.
Soru 3
XVIII. yüzyıl boyunca Rusya ile birlikte hareket ederek Osmanlı topraklarını parçalamaya çalışan Avusturya, aynı yüzyılın sonlarında bu politikasını terk etmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi yaşanan bu politika değişikliğinin temel nedenidir?

A
Avusturya'nın çok uluslu yapısını güçlenmekte olan milliyetçilik akımından korumak istemesi
B
Avusturya'nın Balkanlarda siyasi birlik kurmaya çalışması
C
Avusturya yönetiminin Osmanlı askeri etkinliğinden çekinmesi
D
Rusya'nın Boğazları ele geçirmesini istememeleri
E
Balkanlarda ekonomik yapıyı korumak istemeleri
Soru 4
Osmanlı Devleti Karlofça Antlaşması ile kaybettiği toprakları geri almak için XVIII. yüzyılda girişimlerde bulunmuştur.

Osmanlı Devleti'nin bu girişimleri,

I. Prut,

II. Pasarofça,

III. Edirne,

IV. Bükreş

antlaşmalarından hangilerinin imzalanmasına yol açmıştır?

A
Yalnız IV
B
I ve II
C
II ve III
D
II ve IV
E
I, II ve III
Soru 5
Fransa bir Osmanlı toprağı olan Mısır'ı 1798 yılında işgal etmiştir.

Bu girişimin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı Devleti'nden ekonomik ayrıcalıklar elde etmek
B
İslam dünyasında halifelik makamının nüfuzunu geriletmek
C
İngiltere'nin Doğu Akdeniz'deki etkinliğini azaltmak
D
Rusya'nın Boğazlara egemen olmasını önlemek
E
Milliyetçilik akımının Osmanlı topraklarında yaygınlaşmasını sağlamak
Soru 6
Osmanlı Devleti'nde görülen,

I. Kara Mühendishanesi'nin kurulması,

II. Deniz Mühendishanesi'nin kurulması,

III. Avrupa'ya geçici elçiler gönderilmesi,

IV. Yeniçeri Ocağı'nın disiplin altına alınmaya çalışılması

girişimlerinden hangileri askeri etkinliği artırma amacına yöneliktir?

A
I ve II
B
II ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
E
I, II ve IV
Soru 7
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1739'da imzalanan Belgrat Antlaşması'nda; "Rusya, Karadeniz'de savaş ve ticaret gemisi bulundurmayacaktır." maddesi yer almıştır.

Bu madde aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A
Rusya'nın Avusturya ile olan ittifakının güçlenmesine
B
Rusya'nın sıcak denizlere inme girişimlerinin engellenmesine
C
Osmanlı - Rus savaşlarının sona ermesine
D
Rusya'nın Avrupa devletleri ile ilişkilerini güçlendirmesine
E
İngiltere'nin Akdeniz'deki çıkarlarının tehlike altına girmesine
Soru 8
Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıl sonlarında III. Selim Dönemi'nden itibaren denge politikası izlemeye başlamıştır.

Bu yeni politikanın aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?

A
Büyük devletler arasındaki çıkar çatışmalardan yararlanarak toprak bütünlüğünü korumaya
B
Kırım'ı Rusya'dan geri alabilmeye
C
İngiltere'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını tehdit etmeye
D
Azınlıkların Osmanlı merkezi yönetimi ile olan bağını güçlendirmeye
E
Devletin ekonomik durumunu iyileştirmeye
Soru 9
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1724 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması ile iki devlet İran topraklarını kendi aralarında paylaştılar.

Bu antlaşma ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A
Osmanlı - İran savaşlarının sona ermesine ortam hazırlamıştır.
B
Kasr-ı Şirin Antlaşması esas alınarak imzalanmıştır.
C
Rusya'nın sıcak denizlere inme politikasını terk etmesine neden olmuştur.
D
Osmanlı Devleti'nde toplumsal karışıklıklara ortam hazırlamıştır.
E
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan ilk dostça antlaşmadır.
Soru 10
Osmanlı Devleti'ni Prut Savaşı'nda Rusya ile karşı karşıya gelmesinde aşağıdakilerden hangisi rol oynamıştır?

A
Rusya'nın Osmanlı Ortodokslarının himayesini elde etmeye çalışması
B
Rusya'nın İstanbul Antlaşması ile Karadeniz'e inmeyi başarması
C
Osmanlı topraklarına sığınan İsveç kralını takip eden Rus birliklerinin Osmanlı topraklarına girmesi
D
Osmanlı Devleti'nin Boğazlar üzerindeki denetiminin artırmaya çalışması
E
İngiltere ve Fransa'nın Doğu Akdeniz'de Rus varlığını engellemeleri
Soru 11
Fransa'nın 1798 yılında Mısır'ı işgal girişiminin başarısız olması aşağıdakilerden hangisine yol açmamıştır?

A
Fransa'nın Akdeniz'deki üstünlüğünü yitirmesine
B
Osmanlı Devleti Fransa'ya verdiği kapitülasyonları kaldırmasına
C
Rus donanmasının ilk defa Boğazlardan geçmesine
D
Osmanlı Devleti'nin izlediği denge politikasına son vermesine
E
İngiltere'nin Doğu Akdeniz'deki nüfuzunu artırmasına
Soru 12
- Rusya ilk defa Osmanlı Devleti'nden kapitülasyon elde etmiştir

- Osmanlı Devleti ilk defa savaş tazminatı ödemek zorunda kalmıştır.

Yukarıdaki gelişmelere yol açan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küçük Kaynarca Antlaşması
B
Aynalıkavak Tenkihnamesi
C
Pasarofça Antlaşması
D
Yaş Antlaşması
E
Ziştovi Antlaşması
Soru 13
Osmanlı Devleti, XVII. yüzyıl sonunda kaybettiği toprakları geri almak için XVIII. yüzyıl başlarında büyük çaba harcamıştır.

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi, Osmanlı Devleti'nin bu topraklarını geri alma ümidini güçlendirmiştir?

A
El Ariş Antlaşması
B
Küçük Kaynarca Antlaşması
C
Prut Antlaşması
D
İstanbul Antlaşması
E
Pasarofça Antlaşması
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde XVIII. yüzyılda yaşanan Lale Devri ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A
Osmanlı devlet adamlarının Avrupa'nın gerisinde kaldıklarını fark etikleri bir dönemdir.
B
Avrupa'nın önemli merkezlerinde sürekli elçilikler açılmıştır.
C
Matbaa Müslüman halk tarafından kullanılmaya başlanmıştır.
D
Yangınlara müdahale edebilmek amacıyla itfaiye örgütü oluşturulmuştur.
E
Bazı Doğu klasikleri Türkçe'ye tercüme edilmiştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com