Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi -2

Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi -2

Tebrikler - Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi -2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Osmanlı padişahları XIX. yüzyılda Avrupa'da yaşanan siyasi ve askeri gelişmeleri ilgiyle ve daha yakından izlemeye çalışmışlardır.

Bu bilgilere bakılarak,

I. Avrupa'da elçilikler açılması,

II. devlet otoritesinin güçlendirilmeye çalışılması,

III. Avrupalı devletlere verilen ekonomik ayrıcalıkların genişletilmesi

gelişmelerinden hangilerinin Avrupa'da yaşanan siyasi gelişmeleri daha yakından izleyebilme düşüncesinin bir sonucu olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 2
2. 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı'nda "hiç kimsenin yargılanmadan cezalandıramayacağı" hükmü yer almıştır.

Bu hükmün, aşağıdakilerden hangisini önleme amacı taşıdığı söylenebilir?

A
Azınlıklara yeni haklar verilmesini
B
Ekonomik gelir kaybını
C
Keyfi cezalandırma girişimlerini
D
Mahkemelerin halka açık yapılmasını
E
Yazılı hukuk kurallarının yaygınlaşmasını
Soru 3
3. Osmanlı Devleti'nde II. Mahmut döneminden başlayarak Avrupa tarzı eğitim veren okullar açılmıştır.

Bu girişimin,

I. eğitim düzeyinin gerilemesi,

II. askeri yapının düzenlenmeye çalışılması,

III. medreselerin sayısının yeterli olmaması

gelişmelerinden hangilerine bağlı olarak gerçekleştirildiği söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4
4. Osmanlı tarihinde XVIII. yüzyılın Gerileme, XIX. yüzyılın Dağılma dönemi olarak adlandırılmasında,

I. toprak kayıplarının artması,

II. savaşların yenilgiyle sonuçlanması,

III. devlet otoritesinin zayıflaması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 5
5. 1853 - 1856 Kırım Savaşı'na Osmanlı Devleti'ni desteklemek için katılan İngiltere ve Fransa, savaş boyunca Rus gemilerini ve tersanelerini tahrip ederken, kara savaşlarında Osmanlı ordusuna yeterince yardım etmemişlerdir.

İngiltere ve Fransa'nın bu politikasında,

I. Rusya'nın Akdeniz'e inmesini engellemeyi yeterli görme,

II. Hristiyan Batı dünyasının tepkilerini azaltma,

III. Rus kara ordusunun gücünden çekinme

düşüncelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 6
6. Osmanlı yönetiminin Dağılma Dönemi'nde;

- Paris Barış Konferansı döneminde, Islahat Fermanı'nın ilanını,

- İstanbul Konferansı sırasında, I. Meşrutiyetin ilanını

gerçekleştirmiş olması aşağıdaki yargılardan hangisine kanıt oluşturur?

A
Osmanlı Devleti'nin Avrupa devleti sayıldığına
B
Osmanlı Devleti'nin siyasal bağımsızlığını yitirdiğine
C
Osmanlı topraklarının Avrupalılarca korunduğuna
D
Demokratik nitelikli gelişmelerin oluşmasında dış etkenlerin rolü olduğuna
E
Milliyetçi nitelikli azınlık ayaklanmaların etkinliğini yitirdiğine
Soru 7
7. Ayastefanos Antlaşması'nda Bulgaristan Krallığı'nın kurulması kabul edildiği halde, Berlin Antlaşması'nda İngiltere ve Avusturya'nın baskısıyla bu karar değiştirilmiştir.

İngiltere ve Avusturya'nın bu politikasında,

I. Bulgaristan'ın sömürgecilikte kendilerine rakip olmasını engelleme,

II. Balkanlardaki siyasi dengelerin bozulmasını engelleme,

III. Rusya'nın Balkanları ele geçirmesinin önüne geçerek sıcak denizlere inmesini önleme

düşüncelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 8
8. Osmanlı ülkesinde görülen,

I. anayasa hazırlanması,

II. halkın temsilcilerinden oluşan Meclis-i Mebusan'ın açılması,

III. padişahın yetkilerinin sınırlanması

gelişmelerinden hangilerinin demokrasi düşüncesinin güçlenmesini sağlama amacıyla ilgili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 9
9. Fransa bir Osmanlı toprağı olan Mısır'ı 1798 yılında işgal etmiş, ancak bütün çabalarına karşın işgalini kalıcı hale getirememiştir.

Bu gelişme dikkate alındığında,

I. K.Afrika toprakları Avrupalı sömürgeci devletlerin hedefi haline gelmiştir.

II. Osmanlı toprak bütünlüğü tehlikeye düşmüştür.

III. Osmanlıların Afrika'da sınırları genişlemiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 10
10. Osmanlı Devleti'nde görülen,

I. gayrimüslim unsurlara bazı alanlarda ayrıcalıklar verilmesi,

II. toprak bütünlüğünün korunamaması,

III. ülkenin Balkan topraklarında bağımsızlık isyanlarının çıkması

gelişmelerinden hangilerinin devletin zayıflamasına bağlı olarak ortaya çıktığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 11
11. Osmanlı padişahları daha önceki dönemlerde Avrupalı devletlere verilmiş olan ekonomik ayrıcalıkları XIX. yüzyıl boyunca daha da genişletmek zorunda kalmışlardır.

Bu politikanın aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

A
Devletin gelirlerinin artmasına
B
Mali yapının çökmesine
C
Azınlık isyanlarının çıkmasına
D
Islahat girişimlerinin yavaşlamasına
E
Avrupalı devletler üzerinde etkinlik kurulmasına
Soru 12
12. Osmanlı Devleti'nin XIX. yüzyılda karşılaştığı azınlık isyanları, daha önceki yüzyıllarda karşılaşılan isyanlara göre daha sarsıcı sonuçlara yol açmıştır.

Aşağıdakilerden hangisinin bu durumda rol oynadığı söylenebilir?

A
Vergi sisteminin yeniden düzenlenmeye çalışılması
B
Askeri alanda yatırımlara ağırlık verilmesi
C
Avrupa tarzı yenilikler yapılması
D
Saltanat yönetiminin sürmesi
E
Devletin siyasi ve askeri gücünün azalması
Soru 13
13. Osmanlı Devleti'nde karşılaşılan,

I. 1804 yılında Sırpların isyan çıkarması,

II. 1820'de Yunan İsyanı'nın başlaması,

III. 1829 yılında Mısır valisinin isyan etmesi

gelişmelerinden hangilerinde ulusçuluk akımının herhangi bir etkisinden söz edilemez?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 14
14. XIX. yüzyılda Osmanlı tüccarları yabancı tüccarlarla rekabet edememiş, yabancı mallar Osmanlı Devleti'nin pazarlarına egemen olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?

A
Ülke içinde sanayi yatırımlarına öncelik tanınması
B
Osmanlı ekonomisinin yabancıların denetimine girmesi
C
Askeri mücadeleler yaşanması
D
Demokrasi düşüncesinin güçlenmesi
E
Yönetim anlayışında değişiklikler yaşanması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com