Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi -2

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi -2

Tebrikler - Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi -2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1.

I. Kabakçı Mustafa İsyanı

II. Patrona Halil İsyanı

III. Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı

IV. Tepedelenli Ali Paşa İsyanı

Yukarıdaki isyanlardan hangileri Osmanlı Devletinde XVIII. yüzyılda gerçekleştirilen ıslahatlara tepki niteliği taşımaktadır?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
II ve III
D
II ve IV
E
I, II ve IV
Soru 2
2. Rusya ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkilerde XVIII. yüzyıl boyunca askeri mücadeleler yaşanmasında,

I. Osmanlı Devleti'nin farklı alanlarda ıslahatlar yapmaya çalışması,

II. Rusya'nın sıcak denizlere inme amacının olması,

III. Rusya'nın Baltık Denizi'ne çıkmaya çalışması

olgularından hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 3
3. Osmanlı Devleti XVI. yüzyılda Fransa'ya verdiği kapitülasyonları 1740 yılında sürekli hale getirmiştir.

Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonları sürekli hale getirmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
İngiltere'nin baskılarının önüne geçilmeye çalışılması
B
Fransa'nın Rusya ile ittifak yapmasının önlenmek istenmesi
C
Osmanlı Devleti'nin Akdeniz ticaretini canlandırmak istemesi
D
Osmanlı Devleti'nin Fransa'nın askeri desteğini almak istemesi
E
Fransa'nın Belgrat Antlaşması'nda Osmanlı lehine arabuluculuk yapmış olması
Soru 4
4. Fransa'nın bir Osmanlı toprağı olan Mısır'ı 1798 yılında işgal ederek aşağıdakilerden hangisine ulaşmayı hedeflediği savunulabilir?

A
İngiltere'nin Afrika'da sömürge elde etmesini engellemek
B
Rusya'nın Akdeniz'deki etkinliğini azaltmak
C
Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da varlığına son vermek
D
Hint sömürge yollarını denetim altına almak
E
Süveyş Kanalı'nı açmak
Soru 5
5. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde XVIII. yüzyılda yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez?

A
Kağıt fabrikasının kurulması
B
Matbaanın kullanılmaya başlanması
C
Divan örgütü yerine nezaretler oluşturulması
D
Avrupa'ya geçici görevle elçiler gönderilmesi
E
İlk defa çiçek aşısının uygulanmaya başlanması
Soru 6
6. Osmanlı Devleti'nde XVIII. yüzyılda,

I. posta örgütünün kurulması,

II. anayasacılık faaliyetlerinin başlaması

III. halkı Müslüman olan bir toprak parçasının ilk defa elden çıkması,

gelişmelerinden hangileri görülmemiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 7
7. Osmanlı ülkesinde XVIII. yüzyılda Lale Devri'nde devlet adamları ve zengin sınıf arasında lüks ve eğlence düşkünlüğünün artması aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A
Osmanlı Devleti'nin askeri etkinliğinin azalmasına
B
Patrona Halil İsyanı'nın yaşanmasına
C
Karadeniz''de Osmanlı etkinliğinin azalmasına
D
Kırım'ın Rusya'nın egemenliği altına girmesine
E
Kabakçı Mustafa İsyanı'nın yaşanmasına
Soru 8
8. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde III. Selim Dönemi'nde gerçekleştirilen Nizam-ı Cedit yenilikleri arasında yer almaktadır?

A
Avrupa'da sürekli elçiliklerin açılması
B
Matbaanın Müslüman halk tarafından kullanılmaya başlanması
C
Sekban-ı Cedit'in kurulması
D
Batı tarzı eğitim veren okulların açılması
E
İthalatı zorlaştıran düzenlemeler yapılması
Soru 9
9.

I. Halil Hamit Paşa

II. Koca Ragıp Paşa

III. Alemdar Mustafa Paşa

IV. Humbaracı Ahmet Paşa

V. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa

Yukarıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinde XVIII. yüzyılda görev yapan ıslahatçı devlet adamları arasında yer almaz?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 10
10. 1718 yılında imzalanan Pasarofça Antlaşmasının imzalanması ile başlatılan Lale Devrinde,

I. mimari alanda Avrupa'nın örnek alınmaya başlanması,

II. Doğu klasik eserlerinin Türkçe'ye tercüme edilmesi,

III. Avrupa'ya geçici görevle elçiler gönderilmesi

gelişmelerinden hangileri yaşanmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 11
11. Osmanlı Devletinde I. Mahmut Döneminde,

I. dini,

II. idari,

III. askeri

alanların hangilerinde ıslahatlar gerçekleştirilmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12
12. Osmanlı Devleti'nin Şahin Giray'ı Kırım hanı olarak tanımak ve Rusya'nın bu bölge üzerindeki etkinliğini artırmasını kabul etmek durumunda kaldığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küçük Kaynarca Antlaşması
B
Aynalıkavak Tenkihnamesi
C
Belgrat Antlaşması
D
Yaş Antlaşması
E
Bükreş Antlaşması
Soru 13
13. Osmanlı Devleti Karlofça Antlaşması ile kaybettiği Mora'yı geri alabilmek için XVIII. yüzyıl başında,

I. Venedik,

II. İngiltere,

III. Rusya

devletlerinden hangileriyle askeri mücadeleye girmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 14
14. Osmanlı Devleti'nin 1774 yılında Rusya ile imzaladığı Küçük Kaynarca Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Rusya'nın Osmanlı içişlerine karışmasına ortam hazırlamıştır?

A
Rusya'ya kapitülasyonlar tanınacaktır.
B
Rusya Osmanlı topraklarında yaşayan Ortodoksları himaye edecektir.
C
Rusya, İstanbul'da sürekli bir elçilik açma ve istediği yerde konsolosluk kurma hakkına sahip olacaktır.
D
Ruslar Karadeniz'de donanma bulundurabilecek, burada serbestçe ticaret yapabilecektir.
E
Kırım'a bağımsızlık verilecek, bölge halkı dini yönden halifeye bağlı kalmaya devam edecektir.
Soru 15
15. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin XVIII. yüzyılda kaybettiği bölgeler arasında yer almaktadır?

A
Dalmaçya kıyıları
B
Macaristan
C
Podolya
D
Kırım
E
Mora
Soru 16
16. Osmanlı Devleti'nde XVIII. yüzyılda,

I. Sürat Topçuları Ocağı kurulması,

II. Deniz Mühendishanesi açılması,

III. ilk defa iç borçlanma yoluna gidilmesi

girişimlerinden hangileri gerçekleştirilmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
16 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com