XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti -2

XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti -2

Tebrikler - XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti -2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Balkan Savaşları öncesinde geniş bir arazide egemen olan Osmanlı Devleti, dengeli bir nüfus dağılımına sahip bulunmuyordu. Karşılaşılan isyanlar nedeniyle nüfusun tamamından asker alınamıyordu.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?

A
Askeri gücün artırılmasında güçlükler yaşanmasına
B
Meşrutiyet yönetiminin halktan tepki görmesine
C
Ekonomik düzenlemelere ağırlık verilmesine
D
Azınlıkların Osmanlı topraklarındaki durumunun kötüleşmesine
E
Balkan devletleri ile olan siyasi ilişkilerin yoğunlaşmasına
Soru 2
2. İtalya, 1911 yılında Trablusgarp'ın Osmanlılarca geri bırakıldığını ileri sürerek, bölgeyi işgal etmiştir. Osmanlı yönetimi bu girişim karşısında siyasi bir çözüm bulmak için görüşmeler yapabileceklerini ilan etmekle yetinmiştir.

Bu durum,

I. Osmanlı Devleti sorunu askeri çatışma olmaksızın çözümlemek istemiştir.

II. Osmanlıların Kuzey Afrika'daki varlığı tehlikeye girmiştir.

III. Avrupalı devletlerden destek aranmıştır.

yargılarından hangilerini doğrular niteliktedir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3
3. İngiltere ve Fransa, İtalya'yı gün geçtikçe güçlenen Almanya'nın yanına itmemek için Trablusgarp bölgesinin İtalya tarafından işgaline göz yummuşlardır.

İngiltere ve Fransa'nın bu politikasına bakılarak,

I. Osmanlı - Almanya ittifakı sona ermiştir.

II. İngilizler Almanya'nın daha fazla güçlenmesini engellemek istemişlerdir.

III. Sömürgeci politikalar Osmanlıların Afrika topraklarını hedef almıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 4
4. Kolağası Resneli Niyazi Bey, yeniden meşrutiyet yönetimine geçilmesi için kendisine bağlı askerlerle Makedonya bölgesinde isyan çıkarmıştır.

Bu gelişmeye bakılarak,

I. Devlet otoritesinin korunmasında zorluk yaşanmıştır.

II. Bazı subaylar mevcut yönetime son verilmesini istemişlerdir.

III. Padişahlık yönetimi sona erdirilmeye çalışılmıştır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 5
5.

- Balkan Savaşları sonrasında herhangi bir sınır değişikliğinin kabul edilmeyeceğini Avrupalı devletler açıkça ilan etmişlerdir.

- Avrupalı devletler Balkan Savaşları'nda Osmanlı ordusunun yenilmesi üzerine Balkan devletlerinin elde ettikleri toprak kazanımlarını tanımışlardır.

Bu bilgiye dayanarak,

I. Avrupalı devletler son durumu kendi çıkarlarına uygun görmüşlerdir.

II. Balkanlarda istikrar sağlanmıştır.

III. Avrupalı devletler tutarsız bir politika izlemişlerdir.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 6
6. XIX. yüzyılda ve XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin kaybettiği topraklardan bazıları şunlardır:

- Cezayir,

- Sırbistan,

- Bulgaristan,

- Fas

Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Osmanlı Devleti'nin Müslümanlar üzerindeki siyasi etkinliğinin azaldığı
B
Osmanlı sınırlarının daraldığı
C
Osmanlı nüfusunun azaldığı
D
Milliyetçilik ve sömürgecilik hareketlerinin sürdüğü
E
Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'dan bütünüyle çekildiği
Soru 7
7. II. Balkan Savaşı, bölgede toprakları olan Balkan devletlerinin katıldığı bölgesel bir mücadele olmasına rağmen, Avrupalı büyük devletlerin müdahalesi ile sona erdirilmiştir.

II. Balkan Savaşı'na Avrupalı devletlerin müdahale etmesinde,

I. Osmanlı Devleti'nin toprak kaybı yaşaması,

II. Osmanlıların bölgedeki etkinliğini artırmasından çekinilmesi,

III. çatışmanın bölge dışına yayılma tehlikesi taşıması

olgularından hangilerinin etkisinin olduğundan bahsedilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 8
8.

- Almanya, Osmanlı Devleti'nin XX. yüzyıl başındaki en önemli müttefiki durumunda olmuştur. - Almanlar, bir Osmanlı toprağı olan Trablusgarp'ın İtalya tarafından 1911'de işgal edilmesine ses çıkarmamışlardır.

Bu gelişme ile ilgili olarak aşağıdaki yargılarından hangisine ulaşılabilir?

A
Alman - Osmanlı ittifakı sona ermiştir.
B
Almanlar Akdeniz'de etkinlik sağlamaya çalışmışlardır.
C
Almanya, Osmanlı Devleti'ni parçalamaya çalışmıştır.
D
Bir Hıristiyan ittifakı oluşturulmuştur.
E
Almanya ulusal çıkarları doğrultusunda politikalar izlemiştir.
Soru 9
9. Hıristiyan toplulukların bir bir Osmanlı yönetiminden ayrılmaları, Osmanlıcılık akımın etkinliğini yitirmesine yol açmıştır.

Buna göre, Arapların Osmanlı Devleti'nden ayrılmak için İngilizlerle işbirliği yapmaya çalıştıkları dikkate alındığında;

I. Batıcılık,

II. İslamcılık,

III. Ulusçuluk

akımlarından hangilerinin bir etkinliğinin kalmadığı ileri sürülebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 10
10. Trablusgarp Savaşı sonunda imzalanan Uşi Antlaşması, Osmanlılar açısından sadece Trablusgarp'ın kaybıyla sonuçlanmamış, Ege Denizi'nde yer alan On İki Ada da geçici olarak İtalya'nın yönetimine bırakılmıştır.

Osmanlı Devleti'nin antlaşmaya bu şekilde bir hüküm konulmasını kabul etmesi ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Balkan devletlerinin desteği alınmaya çalışılmıştır.
B
On İki Ada'nın korunamayacağından endişe edilmiştir.
C
Toplumsal bütünlük sağlanmaya çalışılmıştır.
D
Ege sorunu çözülmeye çalışılmıştır.
E
İtalyanların baskısı altında kalınmıştır.
Soru 11
11. Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılın sonlarından başlayarak hızlı bir dağılma süreci içine girmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı yıl olan 1914'e gelindiğinde Kuzey Afrika'daki toprakların tamamı, Balkanlardaki toprakların çok büyük bölümü kaybedilmiş durumdaydı.

Osmanlı Devleti'nin yaşadığı bu parçalanma sürecinde,

I. Avrupalı devletlerin sömürgeci politikalar izlememesi,

II. demokratikleşme sürecinin hızlandırılmaya çalışılması,

III. Avrupalı devletlerin milliyetçi akımları desteklemesi

gelişmelerden hangilerinin bir etkisinden bahsedilemez?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 12
12. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumak amacıyla XIX. yüzyıldan başlayarak bazı fikir akımları ortaya atılmış, bazı devlet adamları ve aydınlar Osmanlı topraklarında yaşayan toplumların hiçbir fark gözetilmeksizin aynı haklara sahip olması gerektiğini ileri sürmüştür.

Bu bilgi ışığında, Osmanlıcılık akımı ile ilgili olarak,

I. Toplumsal birliğin güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

II. Bağımsızlık isyanlarına engel olunmaya çalışılmıştır.

III. Toprak kayıplarının önüne geçilmeye çalışılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com