I. Dünya Savaşı -2

I. Dünya Savaşı -2

Tebrikler - I. Dünya Savaşı -2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. ABD Başkanı Wilson tarafından 1918'de yayınlanan bildiride, "Yenen devletler, yenilenlerden toprak ve savaş tazminatı almayacaklardır." hükmüne yer verildiği görülür.

Yayınlanan bu bildirinin amacıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Ulusal devletlerin kuruluş süreci hızlanmıştır.
B
Uluslararası barış teşkilatları kurulmak istenmiştir.
C
Sömürgeci politikalar sona erdirilmeye çalışılmıştır.
D
Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü garanti altına alınmıştır.
E
Galip devletlerin devletler arası dengeleri bütünüyle bozmaları engellenmeye çalışılmıştır.
Soru 2
2. İngiltere, Fransa ve Rusya, Birinci Dünya Savaşı sırasında imzaladıkları gizli antlaşmalarla Osmanlı topraklarının paylaşımı meselesini çözmeye çalışmışlardır. Gizli antlaşmalara taraf olan bu gruba İtalya'nında katılımı sağlanmıştır.

Gizli antlaşmaların yapılma amaçlarıyla ilgili olarak,

I. İtilaf Devletleri bazı devletlerden yeni destek bulmaya çalışmıştır.

II. Almanya'nın etkinliğinin kırılması amaçlanmıştır.

III. Sömürgeci politikaların engellenmesine çalışılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3
3. Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri üzerinde çalışan bir araştırmacı, birtakım genel ve özel faktörlerin nedenler arasında yer aldığını görmüştür.

Bu bilgi dikkate alındığında,

I. Rusya'nın Avusturya Macaristan ile siyasi gerginlik yaşaması,

II. silahlanma yarışının hız kazanması,

III. ham madde arayışının siyasi rekabeti körüklemesi

gelişmelerden hangileri savaşa yol açan özel nedenler arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 4
4. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra tazminat konusunu gündeme getiren İtilaf Devletlerinin girişimleri sonucunda Almanya, Versay Antlaşması'nda, büyük miktarda bir savaş tazminatı ile karşı karşıya getirildi. Tazminat miktarı Almanya'nın ödeyebilmesi mümkün olmayan boyutlardaydı.

Bu durumun,

I. siyasal istikrarsızlığın sürmesi,

II. Almanya'nın ekonomik krize sürüklenmesi,

III. kalıcı barışın sağlanması

gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 5
5. Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni kendi yanında I. Dünya Savaşı'na sokma çabalarının temel hedeflerinden birisi, Osmanlı padişahının halife unvanından yararlanmaktı. Bunun için girişimde de bulunulmuş, ancak Osmanlı padişahının cihad ilanı etkisiz kalmıştır.

Cihad ilanından herhangi bir sonuç alınamamasında,

I. padişahın Anadolu'daki otoritesinin zayıf olması,

II. İslam dünyasının ekonomik çöküntü içinde bulunması,

III. İngiliz ve Fransızların İslam dünyasında güçlü bir siyasi etkinliğe sahip olmaları

olgularından hangilerinin etkisinden söz edilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 6
6. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasında pek çok farklı neden etkilidir. Ancak savaşın çıkışında etkili olan kıvılcım, Avusturya veliaht prensinin Saraybosna'da bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi olmuştur.

Buna göre,

I. İnkılapçılık,

II. Laiklik,

III. Ulusçuluk

akımlarından hangileri Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasında daha fazla etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 7
7. ABD, Birinci Dünya Savaşı sonunda yayınladığı bildiri ile galip devletler tarafından savaş sonunda toprak paylaşımı yapılmaması gerektiğini ilan etmiştir. İngiltere ve Fransa bu çıkışa açıkça karşı tavır almamış; ancak etkisiz kılmanın yollarını aramıştır.

İngiltere ve Fransa'nın ABD'nin bu isteklerine karşı aşağıdakilerden hangisine yöneldikleri söylenebilir?

A
Uluslararası barış için çaba harcamışlardır.
B
Himayecilik politikasını ortaya koyarak sömürgeci anlayışlarını devam ettirmeye çalışmışlardır.
C
Milletler Cemiyeti'nin kurulmasını sağlamışlardır.
D
Uluslararası siyasi dengelerin korunmasını sağlamaya çalışmışlardır.
E
ABD'nin bütün isteklerine uygun davranmışlardır.
Soru 8
8. Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve esnasında,

I. Osmanlı topraklarının jeopolitik öneminin artması,

II. Birinci Dünya Savaşı'nda çok sayıda cephenin açılması

III. Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonları kaldırma kararına, en yakın müttefiki Almanya'nın karşı çıkması,

gelişmelerinden hangileri savaş döneminde ekonomik çıkarların askeri ve siyasi ittifakların önüne geçtiğinin kanıtıdır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 9
9. Almanya, Osmanlı Devleti, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan'dan oluşan İttifak grubu, temelde Almanya'nın askeri ve ekonomik desteği ile ayakta duran bir blok görünümündeydi.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir kanıtı olarak gösterilebilir?

A
Wilson ilkelerinin yayınlanması
B
Almanya'nın çekilmesinin ardından Osmanlı Devleti'nin teslim olmak zorunda kalması
C
Milletler Cemiyeti'nin kurulması
D
Almanya'nın halifelik makamından yararlanmak istemesi
E
Uluslararası rekabetin artması
Soru 10
10. Wilson ilkeleri'nde "Türklerin çoğunlukla bulunduğu yörelerde, Türk devletinin mutlak egemenliği kabul edilmelidir." ifadesi yer almıştır.

Bu ifade dikkate alındığında,

I. Doğu Trakya,

II. Marmara,

III. Hicaz

bölgelerinden hangilerinin Türk tarafının egemenliği altında kalabileceği savunulamaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 11
11. Fransa Başbakanı, I. Dünya Savaşı'ndaki bir konuşmasında; "Fransa, silahlarını ancak kendisinden koparılan eyaletler kesin şekilde verildikten sonra indirecektir." demiştir.

Bu söz dikkate alındığında,

I. toprak anlaşmazlığı,

II. nüfus,

III. kültürel farklılık

unsurlarından hangilerinin Birinci Dünya Savaşı'ndaki rolünün vurgulandığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 12
12.

- Birinci Dünya Savaşı'nda Balkanlarda açılan Galiçya, Romanya ve Makedonya cepheleri, Bulgar ve Avusturya askerleriyle, Sırp ve Rus birliklerinin mücadelelerinin gerçekleştiği cephelerdir.

- Osmanlı Devleti, Galiçya, Romanya ve Makedonya cephelerinde savaşmak üzere asker gönderme kararı almıştır. Buna göre,

I. Osmanlı yönetimi müttefiklerine asker yardımı sağlamıştır.

II. Osmanlı birlikleri kendi sınırları dışında da mücadele etmiştir.

III. Osmanlı Devleti müttefiklerinden askeri yardım almıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.