Tarih Online Genel Tarama Sınavı -4

Genel Tarama -4

Tebrikler - Genel Tarama -4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1.Tarihi olayların incelenmesini kolaylaştırmak için öncelikle aşağıdakilerden hangisine başvurulur?

A
Yardımcı bilimlerden yararlanılır.
B
Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurulur.
C
Tarihi olaylar çağlara ayrılarak incelenir.
D
Olaylar ve gelişmeler gözlemlere dayandırılır.
E
Tarihi olayların geçtiği yer belirtilir.
Soru 2
2. Çin ve Hindistan coğrafi bakımdan dağlarla ve ırmaklarla parçalanmış bir yapıya sahiptir.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisini engellediği savunulabilir?

A
Siyasal ve kültürel birliğin kurulmasını
B
Bölgede farklı inançların yayılmasını
C
Tarımsal faaliyetlerin yapılmasını
D
Düzenli ve sürekli orduların kurulmasını
E
Yazının kullanılmasını
Soru 3
3. Göktürklerin Çin'e bağlandıktan elli yıl sonra yeniden bağımsızlıklarına kavuşarak devlet kurmaları aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A
İslâmiyet'i kabul ettiklerinin
B
Çin'i egemenlik altına aldıklarının
C
Ulusal kimliklerini kaybetmediklerinin
D
Çin adetlerini tamamen benimsediklerinin
E
Yerleşik yaşama geçtiklerinin
Soru 4
4. Arabistan'da,

I. Zenginlerin çıkarlarını kaybetmekten korkması

II. Halkın büyük bölümünün göçebe yaşaması

III. Kabile üstünlüğü anlayışının hakim olması

durumlarından hangileri, İslamiyet'in Mekkeliler tarafından kabul edilmemesinin nedenleri dışında kalır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 5
5.

I. Tolunoğulları - Samanoğulları

II. Tolunoğulları - Emeviler

III. Gazneliler - Karahanlılar

IV. Tolunoğulları - Akşidler

V. Akşidler - Abbasiler

Yukarıdaki devletlerden hangi ikisinin sadece yöneticileri Türk, yönetilenleri farklı uluslardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
Yalnız IV
E
I ve IV
Soru 6
6. Bizans'la yapılan Pasinler Savaşı sonrasında İbrahim Yınal'ın toprak paylaşım teklifi, Tuğrul Bey tarafından reddedilmiş, yerine ikta verilmesi uygun görülmütür.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin benimsenmekte olduğunu gösterir?

A
Merkezi bir anlayışın
B
Fetih politikasının
C
ikta sisteminin geliştirilmesinin
D
Taht kavgalarının önlenmesinin
E
Saltanat sisteminin oluşturulmasının
Soru 7
7. Ankara Savaşı'ndan sonra Rumeli'de fetih hareketleri durmuş ve Balkanlarda bazı topraklar Osmanlı Devleti'nin elinden çıkmıştır.

Buna göre Ankara Savaşı ile ilgili,

I. Osmanlı Devleti'nin güçlenmesini sağlamıştır.

II. Timur İmparatorluğu'nun uzun süre varlığı devam ettirmesini sağlamıştır.

III. Osmanlı Devleti'nin sınırlarının daralmasına yol açmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 8
8. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1533'te imzalanan anlaşmada,

I. Avusturya, Macaristan'ın içişlerine karışmayacaktır.

II. Avusturya Arşidükası protokol bakımından Osmanlı sadrazamına denk sayılacaktır.

III. Avusturya, Osmanlı Devleti'ne yılda 30.000 altın vergi ödeyecektir.

Yukarıdaki hükümlerden hangilerinin Osmanlı Devleti'ni olumlu yönde etkilediği savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 9
9- Karlofça Antlaşması'yla Venedik'e bırakılan Mora Yarımadası 1718 Pasarofça Antlaşması'yla tekrar Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir.

Bu durum Osmanlı Devleti'nin;

I. Kaybettiği toprakları geri alma

II. Denge siyaseti izleme

III. Fethettiği yerleri Türkleştirme

amaçlarından hangilerine ulaştığına kanıt olarak gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 10
10- Osmanlı Devleti'nde,

I. Azınlıkların bağımsız olmak için ayaklanmaları

II. Meşrutiyet ilan edilerek halkın yönetime katılmasının sağlanması

III. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması

gelişmelerinin hangilerinde Fransız İhtilali'nin yaydığı ulusların kendi kendilerini yönetmeleri fikrinin etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve IIP
Soru 11
11- XVIII. yüzyılda;

I. Osmanlı ordusunda Avrupalı uzmanların görevlendirilmesi

II. Avrupa'daki yeniliklerin Osmanlı ülkesine getirilmesi

III. Sadrazamların öneminin artması

gelişmelerinden hangileri, Osmanlı Devleti'nin Avrupa'dan geri kaldığını göstermektedir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 12
12. Osmanlı Devleti'ne isyan edip bağımsızlığını kazanan ilk ulus Rum toplumu olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Rumlar'ın bağımsızlığını kazanmalarında etkili olan dış nedenlerden birisi sayılır?

A
Osmanlı yönetiminin bozulması
B
Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması
C
Yerel yöneticilerin başarısızlıkları
D
Navarin'de Osmanlı donanmasının yakılması
E
Ayanlık Sistemi'nin ortaya çıkması
Soru 13
13- Osmanlı halkının kanun önünde eşit sayılması hangi dönemde gerçekleşmiştir?

A
Lale devri
B
II.Mahmut dönemi
C
Islahat dönemi
D
Tanzimat dönemi
E
Meşrutiyet dönemi
Soru 14
14. 1828-1829 yıllarındaki Osmanlı-Rus Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin başarısız olmasında;

I. 1827 yılında Navari'nde donanmasının yakılması

II. 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması

III. Asakir-i Mansure - i Muhammediye ordusunun yeni kurulmuş olması

IV. Yunan ayaklanmasında Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'nin karşısında yer alması

Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin iç politikasındaki sorunlardan kaynaklandığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
II ve IV
Soru 15
15. Tanzimat ve I. Meşrutiyet dönemlerine kadar uygulanmış olan Osmanlıcılık fikri; 1878-1908 tarihleri arasında yerini daha çok aşağıdaki fikir akımlarından hangisine bırakmıştır?

A
Batıcılık
B
Halkçılık
C
Ümmetçilik
D
Türkçülük
E
Adem-i Merkeziyetçilik
Soru 16
16. Eyaletler aşağıdaki hangi devlet adamı tarafından yönetilmiştir?

A
Subaşılar
B
Kadılar
C
Beylerbeyleri
D
Naipler
E
Mültezimler
Soru 17
17- Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'nda Almanya ile savaşa girip, savaşın galibi devletler safında yer alarak,

I. Kaybettiği yerleri geri alma,

II. Osmanlı Devleti'nin gücünü kanıtlama,

III. Pantürkizm düşüncesini gerçekleştirme,

IV. Avrupa'da siyasi ve ekonomik güçlerin tek elde toplanmasını sağlama,

V. Ulusal nitelikli iç isyanları bastırma

amaçlarından hangisini öncelikle gerçekleştirmek istemiştir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 18
18. Kuvay-ı Milliye, düzenli ordu kurulana kadar düşmana baskınlar düzenleyerek, düşmanı oyalamış, yıpratmış ve düşmanın ilerleyişini yavaşlatmıştır.

Kuvay-ı Milliye'nin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
Türk halkının bölgesel direniş gücüdür.
B
Düzensiz çeteler halindedirler.
C
Eli silah tutan her kesimden oluşmuştur.
D
İstanbul Hükümeti ile ortak çalışmıştır.
E
İhtiyaçlarını halk karşılamıştır.
Soru 19
19. Erzurum Kongresi'nde, "Milli Meclis derhal toplanmalı ve hükümetin yaptığı işler Meclis tarafından kontrol edilmelidir." kararı alınması,

I. Kongreye katılanlar İstanbul Hükümeti'nin çalışmalarına güvenmemektedir.

II. Halkın devlet idaresinde etkinliğinin artması amaçlanmıştır.

III. Manda fikri reddedilmiştir.

yargılarından hangilerini doğrular?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 20
20. Aşağıdakilerden hangisi, TBMM Hükümetinin Kurtuluş savaşında diğerlerinden önce çözümlediği sorunlardan biridir?

A
Kapitülasyonlar
B
Boğazlar
C
Doğu Sınırı
D
Güney Sınırı
E
Azınlıklar
Soru 21
21. Cumhuriyet'in ilk yıllarında demokrasinin yerleşmesi ve gelişmesi için çok partili hayata geçiş denemeleri başlatılmıştır. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur.

Bu partilerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dini inançlara yer vermeleri
B
Liberal ekonomik modeli benimsemeleri
C
Aynı kişiler tarafından kurulmuş olması
D
Rejime yönelik isyanlar sonucu mahkemece kapatılmaları
E
Karma ekonomik sistemi uygulamak istemeleri
Soru 22
22. Türkiye Lozan Konferansı'nda, yabancı okullar sorununu istediği şekilde çözmüş, yabancı devletlerin bu sorunu görüşme önerisini de reddetmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A
Türkiye'nin sınırlarının değiştiğinin
B
Yabancı ülkelerin eğitime önem verdiğinin
C
Türkiye'nin bağımsızlığına önem verdiğinin
D
Türkiye'nin çok partili yaşama geçtiğinin
E
Türkiye'de laik eğitim sisteminin uygulandığının
Soru 23
23.

• Yenileşmeyi sürekli kılma

• Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma

hedeflerine Atatürk'ün aşağıdaki ilkelerinden hangisinin uygulanmasıyla ulaşılabilir?

A
İnkılapçılık
B
Halkçılık
C
Milliyetçilik
D
Devletçilik
E
Cumhuriyetçilik
Soru 24
24. 1867'de imparator Matsuhito'nun tahta geçmesi, Japonya'da aydınlanmış yönetim olarak nitelendirilen yeni bir dönem başlatmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde gerçekleştirilen düzenlemeler arasında yer almaz?

A
İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi
B
Mecburi askerlik sisteminin kabul edilmesi
C
Daymiyo denen derebeylik sistemine son verilmesi
D
Demiryolu yapımına başlanması
E
Mutlak yönetim anlayışına son verilmesi
Soru 25
25. Türkiye, II. Dünya Savaşı'nda,

I. savaşın dışında kalma,

II. Almanya'nın Balkanlarda yayılmasını destekleme,

III. savaşın ekonomik yıkımından daha az etkilenmeyi sağlama

esaslarından hangilerine dayanan bir dış politika izlemiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 26
26. Soğuk Savaş Dönemi'nde Türkiye'de,

I. Kıbrıs Barış Harekatı'nın düzenlenmesi,

II. çok partili siyasi yaşama geçilmesi,

III. 1960 askeri darbesinin yaşanması

gelişmelerinden hangileri yaşanmamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 27
27. Arap ülkeleri 1973 yılında petrol üretiminde aşama aşama kısıntıya gitme kararı almıştır.

Bu karar,

I. petrol krizinin yaşanması,

II. İsrail'e yönelik ABD desteğinin sona ermesi,

III. Arap milletçiliğinin etkinliğinin azalması

gelişmelerinden hangilerine yol açmıştır?

A
Yalnız l
B
Yalnız lI
C
Yalnız lII
D
I ve III
E
II ve III
Soru 28
28. Küreselleşme olgusu,

I. kültürel,

II. ekonomik,

III. teknolojik

alanların hangilerinde bütünleşmeyi hızlandırmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
28 tamamladınız.

Tarih Genel Tarama Testleri Sınavı

Tarih Online Genel Tarama Testleri Sınavı

www.tarihtendersler.com