Tarih Online Genel Tarama Sınavı -3

Genel Tarama -3

Tebrikler - Genel Tarama -3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. İnsan toplumları, Yontma Taş, Cilâlı Taş ve Maden devri gibi dönemleri farklı zamanlarda yaşamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden birisi olamaz?

A
Coğrafî konumun etkileri
B
iklim koşullarının farklılığı
C
Farklı dinlerin görülmesi
D
Yerleşim alanları arasındaki uzaklıklar.
E
Bölgeler arası iletişim azlığı
Soru 2
2.Hindistan'da,

I. Aynı dönemlerde farklı ulusların devletler kurması

II. Dil birliğinin olmaması

III. Budizmin yayılması

durumlarından hangileri siyasal birliğin kurulmasını engellemiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3
3.İslâmlık öncesi Türk topluluklarının yaygın olarak göçebe bir hayat sürdürmelerinin,

I. Toplumsal sınıfların doğmasının önlenmesi

II. Türklerin askeri yeteneklerinin gelişmesi

III. Sanat eserlerinin çoğunlukla taşınabilir malzemelerden yapılması

sonuçlarından hangilerini ortaya çıkardığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4
4. Kendilerinin seçilmiş ulus olduklarına inanan Yahudiler, kendi uluslarından olmadığı için Hz. Muhammed'in peygamberliğini kabul etmemişlerdir.

Bu bilgiye dayanarak,

I. Müslümanlar ırkçılık politikası izlemiştir.

II. Yahudilerin islamiyet'i kabullenmemesinde ulusçuluk etkili olmuştur.

III. Yahudiler Müslümanlara karşı Mekkelilerle birlikte savaşmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılablir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5
5. Gaznelilerin sarayında ve ordusunda Türkçe konuşuluyordu. Halkın önemli bir kısmı Farsça'yı kullanmasına rağmen devletin resmi dili olarak Arapça kabul edilmiştir.

Bu bilgiler Gazneliler ile ilgili,

I. Dinlerinin diliyle ülkeyi yönetmişlerdir.

II. Çok uluslu bir yapıya sahiplerdir.

III. Halkın tamamı İranlı'dır.

yargılarından hangilerini doğrular?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 6
6. Bizans'la yapılan Miryokefalon Savaşı'nın sonuçları arasında, I. Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atamayacağını kabul etmesi, II. Anadolu'nun kesin olarak Türk yurdu olması, III. Bizans'ın tazminat vermeyi kabul etmesi yargılarından hangileri Selçukluların üstün geldiklerinin bir kanıtıdır? B) Yalnız C) A) Yalnız I D) II ve I E)
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 7
7. Selçuklular ve Osmanlıların fethettikleri topraklara Türkmenleri ve Müslümanları yerleştirmeleri,

I. İslâm dinini yayma

II. Hakimiyetlerini güçlendirme

III. Türk siyasal birliğini sağlama

amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 8
8. Osmanlı Devleti, Fatih döneminde İpek Yolu'nu, Yavuz döneminde Baharat Yolu'nu ele geçirmiştir.

Bu durumun sonuçlarıyla ilgili olarak;

I. Osmanlı Devleti'nin gümrük gelirleri artmıştır.

II. Osmanlı ticareti canlılık kazanmıştır.

III. Dirlik sistemi önemini kaybetmiştir.

yargılarından hangileri savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 9
9. Tarhuncu Ahmet Paşa'nın hazine gelirlerini artırmak istemesinde,

I. Askeri harcamaların artması

II. Saray kadınlarının yönetimde etkili olması

III. Şehzadeler arasında taht kavgalarının sona ermesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 10
10. Fransız İhtilali'nin,

I. Kanun önünde eşitliği getirmesi

II. Ulusçuluk akımını yaygınlaştırması

III. Kralın yetkilerini sınırlandırması

sonuçlarından hangileri, Osmanlı toplumu üzerinde birlik ve bütünlüğü bozucu bir etki bırakmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 11
11. XVIII. yüzyıl ıslahatçılarından Humbaracı Ahmet Paşa, padişaha verdiği raporda; cesaret ve kahramanlığın yeterli olmadığını, çağdaş askerlikte eğitim ve disiplinin ve asker maaşlarının düzenli ödenmesinin önemli olduğunu anlatmıştır.

Humbaracı Ahmet Paşa'nın bununla,

I. Modern askeri eğitim sistemini kurma

II. Ordunun moral ve motivasyonunu artırma

III. Ekonominin düzeltilmesini sağlama

hedeflerinden hangilerine ulaşmayı amaçladığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 12
12. Osmanlı Devleti'nin XIX. ve XX. yüzyıllarda savaş halinde bulunduğu devletlerle kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırması ve savaş sonrasında kapitülasyonları tekrar kabul etmesi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A
XX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin sınırlarının genişlediğinin
B
Kapitülasyonların yerli tüccarların etkinliğini artırdığının
C
Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonların kaldırılması için savaştığının
D
Kapitülasyonların Osmanlı Devleti'nin ekonomisini canlandırdığının
E
Kapitülasyonlar konusunda Osmanlı Devleti'nin baskı altında olduğunun
Soru 13
13. Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşlarından sonra imzaladığı Londra Antlaşmasıyla,

I-Batı sınırı Midye - Enez hattı olarak belirlenmiştir.

II. Arnavutluk ve Ege adalarının geleceği ile ilgili karar büyük devletlere bırakılmıştır.

III. Bütün Trakya Bulgaristan'a verilmiştir.

Yukarıdaki hükümlerden hangileri, Osmanlı Devleti'nin Ege Denizi'ndeki siyasi varlığının uluslararası soruna dönüştüğünü doğrudan gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 14
14.

I. Durum: Berlin Antlaşması ile Doğu Rumeli toprakları Osmanlı Devleti'ne bağlı kalacak, ancak Hristiyan bir vali tarafından yönetilecekti.

II. Durum: Doğu Rumeli, Bulgar Prensliği ile birleşmek için ayaklanmış, yapılan görüşmelerde Osmanlı Devleti bu bölgenin Bulgar Prensliği'ne bağlanmasını kabul etmiştir (1885).

Bu iki duruma dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Osmanlı Devleti'nin siyasi gücünün zamanla azaldığına
B
Osmanlı Devleti'ndeki demokratikleşme çalışmalarının Doğu Rumeli topraklarında başladığına
C
Osmanlı Devleti'nin topraklarının genişlediğine
D
Osmanlı Devleti'nin uluslararası saygınlığının arttığına
E
Doğu Rumeli'de sadece Bulgarların yaşadığına
Soru 15
15. Tanzimat Fermanı'nın ilanıyla, Osmanlı Devleti'nde "Hukukun Üstünlüğü" ilkesine dayalı bir devlet olma yolunda ilk adım atılmıştır. Bu durum Osmanlı Devleti'nde anayasacılığın başlangıcı kabul edilmiştir.

Bunu kanıtlayan hukuk düzenindeki en önemli yenilik, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Halkın can,- mal, namus güvenliğinin sağlanması
B
Vergilerin gelirlere göre düzenlenmesi
C
Hükümdarın hiç kimseyi yargılamadan idam ettirememesi
D
Müslüman olmayanlara inanç özgürlüğü tanınması
E
Askerliğin vatan görevi haline getirilmesi
Soru 16
16. Bir toplulukta herhangi bir nitelik bakımından ayrı ve ötekilerden sayıca az olanlara azınlık denir.

Bu tanımdan hareketle,

I. Osmanlı Devleti'nin Macar mültecilerine kapılarını açması

II. ispanya'dan kaçan Yahudilerin Osmanlı Devleti'ne sığınması

III. Osmanlı Devleti'nin Fransızlara kapitülasyonlar vermesi

gelişmelerinden hangileri, Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan azınlıkların sayısını doğrudan artırmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 17
17. I.Dünya savaşı sonucundaki bazı uygulamalar şunlardır:

I. Cumhuriyet rejimleri yaygınlaştı.

II. Milletler Cemiyeti kuruldu.

III. Çekoslovakya- Polonya gibi devletler kuruldu.

IV Avusturya, Macaristan'ın bağımsızlığını tanıdı.

Bunlardan hanglieri Avrupa'nın harita üzerindeki sınırlarını değiştirmeye yöneliktir?

A
Yalnız III
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
I ve IV
E
III ve IV
Soru 18
18. İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Amerikan Başkanı Wilson'a gönderdiği mektupta, "Çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu İzmir'in Yunanlılara bırakılmasının tarihi bir hata olduğunu ve Türk milletinin bu kadere boyun eğmeyeceğini" bildirmiştir.

Buna göre,

I. Türk halkı bağımsızlığını korumakta kararlı davranmıştır.

II. ABD'nin Yunanlılara desteği sona ermiştir.

III. Yunanlıların askeri etkinliği azalmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 19
19. Ulusal mücadelecilerin,

I. Ulusal bir kongre toplama

II. Ulusal nitelik taşıyan cemiyetleri birleştirme

III. Temsil Heyeti oluşturma

faaliyetlerinden hangilerinin Kurtuluş Savaşı'nı tek elden yönetme amacına yönelik olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 20
20. TBMM 23 Nisan 1920'de açılmış, buna karşılık Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası I. İnönü Savaşı'nın kazanılmasından sonra kabul edilebilmiştir.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avrupalı devletlerin siyasi ve mali desteğinin alınmak istenmesi
B
Yeterli hukuk birikimine sahip olunmaması
C
İstanbul hükümeti ile anlaşmazlıkların giderilmek istenmesi
D
Demokratik yönetim anlayışının öncelikli olarak görülmesi
E
TBMM'nin işgal koşulları altında faaliyet göstermesi
Soru 21
21. Aşağıdakilerden hangisi, Hukuk alanında yapılan Türk Medeni Yasası'nın getirdiği yeniliklerden biri değildir?

A
Evlenmeler yasallaştırılmıştır.
B
Kadın ve erkeğin mirastan eşit pay alması sağlanmıştır.
C
Azınlıklara verilen ayrıcalıklara son verilmiştir.
D
Kadın-erkek arasındaki eşitsizlik kaldırılmıştır.
E
Kişilerin birbirleriyle olan çelişkileri giderilmiştir.
Soru 22
22.

I. Milliyetçilik

II. Tam bağımsızlık

III. Milli egemenlik

ilkelerinden hangilerinin Atatürk'ün devlet anlayışının temellerini oluşturduğu ileri sürülebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 23
23. Türkiye, 1936 yılında uluslararası barış ve güvenliğin korunması yolundaki güçlükleri belirterek, Boğazların statüsünün yeniden düzenlenmesini talep etmiştir.

Türkiye'nin bu isteğinde,

I. 1929 yılında dünyada ekonomik bunalımın ortaya çıkması

II. Bazı devletlerin dünya savaşına neden olabilecek politikalar izlemesi

III. Lozan Antlaşması'nın imzalandığı dönemdeki koşulların değişmesi

gelişmelerinden hangilerinin doğrudan etkili olduğu savunulamaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 24
24. Aşağıdakilerden hangisi Basmacı hareketinin başarısız olmasında rol oynamamıştır?

A
Orta Asya'da farklı etnik grupların bir arada yaşaması
B
Korbaşı olarak adlandırılan liderlerin aralarında birlik kuramaması
C
Yeterli silah ve malzemeye sahip olunamaması
D
Dışarıdan askeri ve mali yardım elde edilememesi
E
Merkezi bir askeri yapı oluşturulamaması
Soru 25
25. Fransa'nın II. Dünya Savaşı'nda uğradığı Alman işgalinden kurtarılmasında,

I. Pearl Harbour baskının gerçekleşmesi,

II. Normandiya Çıkarması'nın geçekleştirilmesi,

III. Türkiye'nin Almanya'ya savaş ilanında bulunması

gelişmelerinden hangileri belirleyici olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 26
26. Türkiye'nin aşağıdaki girişimlerinden hangisi Soğuk Savaş Dönemi'nde Mısır tarafından tepki ile karşılanmıştır?

A
Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekleştirilmesi
B
Balkan Antantı'nın oluşturulması
C
Birleşmiş Milletler'e üye olunması
D
Bağdat Paktı'nın kurulması
E
NATO'ya üye olunması
Soru 27
27.

I. 1924 Anayasası

II. 1961 Anayasası

III.1982 Anayasası

Yukarıda yer alan anayasalardan hangileri askeri darbelerin bir sonucu değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 28
28. 1996 da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın katılımıyla kurulan, 2001 yılında da Özbekistan'ın katılımı sağlanan uluslararası işbirliği örgütlenmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Egemen Devletler Birliği
B
ASEAN
C
Bağımsız Devletler Topluluğu
D
NAFTA
E
Şanghay İş Birliği Örgütü
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
28 tamamladınız.

Tarih Genel Tarama Testleri Sınavı

Tarih Online Genel Tarama Testleri Sınavı

www.tarihtendersler.com