Tarih Online Genel Tarama Sınavı -5

Genel Tarama -5

Tebrikler - Genel Tarama -5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1.

I. Coğrafi koşullar.

II. Güzel sanatlar

III. Ekonomik yapı

IV. Dinsel inanışlar

V. Siyasî gelişmeler

Toplumsal yapının oluşmasında, kültürel ve toplumsal özelliklerin belirlenmesinde yukarıdakilerden hangisi diğerlerinden daha etkili olmuştur?

A
I ve III
B
I ve IV
C
II ve III
D
II ve V
E
IV ve V
Soru 2
2. Frigya köylü ve çiftçi ülkesiydi. Ülkeyi yöneten krallar tarımın gelişmesine önem vermişlerdir.

Bu durum kralların aşağıdakilerden hangisinin önemsediğini gösterir?

A
Toplumun uğraşlarını
B
Komşu devletlerle iyi ilişkiler kurulmasını
C
Ülkenin hukuksal özelliklerini
D
Ülkenin coğrafi konumunu
E
Toplumun dinsel inanışlarını
Soru 3
3. Eski Türkler'de sınıflı toplum yapısı ve toprak ağalığına dayal feodal yaşam görülmemiştir.

Bu duruma,

I. göçebe yaşam tarzını benimsemeleri,

II. yazılı hukuk kurallarının olmaması,

III. devlet yönetiminde monarşinin görülmesi

özelliklerinden hangileri sebep olmamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I ve III
Soru 4
4. İslam dinini yaymak amacıyla yapılan savaşlar kutsal kabul edilmiş, hoşgörü anlayışıyla İslam'a geçiş özendirilmiş, bazı vergiler karşılığında diğer dinlere de özgürlük tanınmıştır.

Buna göre,

I. Müslümanlardan vergi alınmamıştır.

II. İslamiyeti kabul etmeyenlerden vergi alınarak baskı kurulmuştur.

III. Devlet gelirlerinde, sınırların genişlemesiyle artış sağlanmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 5
5.

• Anadolu Selçukluları Moğol İstilasını durduramamış, bunun üzerine Memlüklüler'den yardım istemiştir.

• Memlûk Sultanı Baybars, Moğolları 1260 Ayn-Calud ve Elbistan Ovası Savaşlarında yenerek Anadolu'daki katliamları bir süre durdurmuş ve tekrar ülkesine dönmüştür.

Bu bilgiden hareketle Memlüklülerle ilgili,

I. Askeri bakımdan üstündürler.

II. İslam dünyasının lideri konumunda sayılırlar.

III. Moğol İstilası'nı bir süre de olsa engellemişlerdir.

IV. Halifenin gücünden yararlanmaktadırlar.

V. Çağın en güçlü Türk-İslam devletlerindendir.

yargılarından hangisi doğru değildir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 6
6. Türkiye Selçuklularının Haçlı Seferlerleri sırasında,

I. Köprüleri yıkma

II. Düşman ordularının yiyecek ve su bulmalarını engelleme

III. Küçük gruplar halinde düşmana ani baskınlar düzenleme

politikalarından hangileri, yıpratma savaşı uyguladıklarını gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 7
7. Osmanlı Devleti, ilk dönemlerde beyliklerle iyi geçinerek daha çok barışçı bir politika izlemiştir.

Osmanlı Devleti'nin böyle davranmasında,

I. öncelikle Balkanlar ve Bizans'a yönelme,

II. beyliklerin güçlenmesini sağlama,

III. Bizans'ın Avrupa'dan yardım istemesini geciktirme

düşüncelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 8
8.

I. Akdeniz ticaretinin ve Anadolu sahillerinin güvenliğinin sağlanması

II. Akdeniz hakimiyetinin pekiştirilmesi

III. Venediklilerin Kıbrıs adası için ödemesi gereken vergileri göndermemesi

gelişmelerinden hangileri, Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs adasına sefer düzenlemesinin hukuki gerekçeleri arasında gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 9
9. II. Osman'ın,

I. Şeyhülislamın fetva vermek dışındaki yetkilerini kaldırması

II. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak için planlar yapması

III. Saray kadınlarının yönetimdeki etkilerine son vermek istemesi

çalışmalarından hangileri otoritesini güçlendirmek istediğini gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10
10. Avrupalı devletler Viyana Kongresi'nde Fransız ihtilali fikirlerinin yayılmasını önlemek ve monarşi rejimlerini güçlendirmek istemişler, ancak başarılı olamamışlardır.

Bu durumun ortaya çıkmasında,

I. Avrupa ülkelerinde halkın ihtilal fikirlerini benimsemesi

II. Osmanlı Devleti'nin azınlıkların haklarını kısıtlaması

III. Sömürgecilik hareketlerinin yaygınlaşması

gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 11
11. Osmanlı Devleti'nin 18.yy'da imzaladığı son kazançlı antlaşma Belgrad Antlaşması'dır.

Belgrad Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti yararına değildir?

A
Rusya işgal ettiği yerlerden hemen çekilecektir.
B
Rusya İstanbul'da devamlı elçi bulunduramayacaktır.
C
Azak Kalesi yıkılmak şartıyla Rusya'ya bırakılacaktır.
D
Avusturya, Pasarofça Antlaşması ile aldığı toprakları Osmanlı'ya geri verecektir.
E
Rusya, Karadeniz'de savaş gemisi bulunduramayacaktır.
Soru 12
12. Paris Antlaşması'nda Osmanlı Devleti,

1. Avrupa devleti sayılacaktır.

II. Avrupa devletler genel hukukundan yararlanacaktır.

III. Toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantisi altında olacaktır.

hükümleri yer almıştır.

Yukandaki hükümlerden hangileri, Osmanlı Devleti'nin topraklarını yalnız başına koruyamadığına kanıt olarak gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 13
13. II. Meşrutiyet döneminde (13 Nisan 1909) Ayaklanması'nın bastırılmasından sonra Kanun-i Esasi'de yapılan değişikliklerle;

I Parlamentoyu kapatma yetkisi Padişahtan alındı.

II. Parlamentoya hükümeti güvensizlik oyuyla düşürme yetkisi verildi.

III. Yapılacak antlaşmaların parlamentoda onaylanması zorunluluğu getirildi.

Anayasada yapılan yukarıdaki değişikliklere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Merkezi otoriteye yeni sınırlamalar getirildiği
B
Hanedan egemenliğine son verildiği
C
Parlamentonun etkinliğinin artırıldığı
D
Reform yanlısı çevrelerin daha da güçlendiği
E
Meşruti düzenin devamlılığının sağlandığı
Soru 14
14.

I. ingiltere'nin Osmanlı ülkesinde Arap milliyetçiliği duygusunu uyarması

II. Osmanlı Devleti'nin İngiltere'ye kapitülasyonlar vermesi

III. İngiltere'nin Anadolu'daki Ermenileri Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtması

gelişmelerinden hangileri, İngiltere'nin Osmanlı toprak bütünlüğünü savunma politikasından vazgeçtiğinin doğrudan göstergesidir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 15
15. XX yy. başlarında Balkan toprakları Osmanlı Devleti'nin en bunalımlı bölgelerinden birisi olmuş, bunun sonucunda Balkan Savaşları başlamıştır.

Balkanlarda bu durumun oluşmasında,

I. Avrupalı devletlerin bölgedeki çıkarları,

II. Balkan devletlerinin bağımsızlık ve sınırlarını genişletme amaçları,

III. Osmanlı Devleti'nin Almanya yanlısı politika izlemesi

gelişmeterinden hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 16
16. II. Selim'den itibaren padişahlar ordunun başında sefere gitmemişler, sefere çıkanlar da ordunun başına komutan tayin etmişlerdir.

Bu durumun Osmanlı Devleti'nde,

I. Ulusçuluk isyanlarının artması

II. Padişahların saray kadınlarının etkisinde kalması

III. Padişahın ordu üzerinde otoritesinin zayıflaması

gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 17
17. ABD Başkanı Wilson, I. Dünya Savaşı sona ermeden yayınladığı bildiride yenenlerin yenilenlerden savaş tazminatı ve toprak almayacağı, gizli anlaşmaların yapılmayacağı, uluslar arası sorunların barış yoluyla çözümleneceğini açıklamıştı.

Bu bildirinin,

I. uluslararası politikada söz sahibi olma,

II. savaş sonrasında kalıcı barış ortamı sağlama,

III. galip devletlerin çok fazla güçlenmesini önleme

amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 18
18. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığı 30 Ekim günü Bağdat'ta bulunan İngiliz kuvvetleri, 3 Kasım 1918'de Musul'u işgal ettiler.

Bu gelişmelere bakılarak,

I. İşgaller zaman kaybetmeksizin başlatılmıştır.

II. İtilaf Devletleri Orta Doğu'da nüfuz alanlarını genişletmeye çalışmıştır.

III. İtilaf Devletleri azınlıklarla işbirliği yapmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 19
19. Birinci TBMM Dönemi'nde.

I. Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması

II. İstanbul ile resmi haberleşmenin kesilmesi

III. istiklal Mahkemelerinin kurulması

gelişmeleri yasama, yürütme ve yargı yetkileri ile ilişki bakımından aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplanmıştır?

YargıYasamaYürütme
A)IIIIII
B)IIIIII
C)IIIIII
D)IIIIII
E)IIIIII
 
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 20
20. Ağustos 1921'de Başkomutanlık Yasası ile Meclis'in tüm yetkilerini devralan Mustafa Kemal Paşa, vakit geçirmeden Tekalif-i Milliye Emirleri'ni yayınlamış herkesin bu emirlere uymasını istemiştir.

Tekalif-i Milliye Emirleri ile,

I. düzenli ordunun güçlendirilmesini sağlama,

II. ordunun ihtiyaçlarını karşılama,

III. ekonomik bağımsızlığı gerçekleştirme

hedeflerinden hangilerinin amaçlandığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 21
21. Cumhuriyetin ilk yıllarında bazı temel üretim alanlarında büyük yatırımların devlet tarafından yapıldığı görülür.

Bu durumun temel nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A
Özel sektörün yeterli sermaye birikimine sahip olması
B
Yabancıların ticari etkinliğinin azalması
C
Avrupa ile ekonomik ilişkilerin yoğunlaştırılmak istenmesi
D
Avrupalı devletlerden destek alınmaya çalışılması
E
Özel sektörün devlet tarafından desteklenmesi
Soru 22
22. 1932 yılında Türkiye'ye Milletler Cemiyeti'ne katılması için çağrıda bulunulmuştur.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A
Türkiye'nin dış sorunlarını çözme konusunda destek aradığının
B
Yeni Türk Devleti'nin siyasi ağırlığının arttığının
C
Sovyet Rusya ile yakınlaşma politikası izlendiğinin
D
Ekonomik bağımsızlığın korunmasına önem verildiğinin
E
Türkiye'nin toprak bütünlüğünü korumaya çalıştığının
Soru 23
23. Eylül 1938'de Dolmabahçe Sarayı'na gelen Başbakan Celal Bayar, dört yıllık ekonomik plan dosyasını Atatürk'e sundu. Atatürk ülke ekonomisi için çok önem taşıyan projelerin gerçekleştirilmesi için Türkiye'nin önünde en fazla üç yıl olduğunu, bir dünya savaşı çıkacağını ve bir an önce bu projelerin hayata geçirilmesini istedi.

Bu bilgi Atatürk'le ilgili olarak, 

I. İleri görüşlülük sergilemiştir.

II. Ekonomik kalkınma çabalarının büyük bir dikkatle izlenmesini istemiştir.

III. Türkiye'nin devletler arası gerginliklerden zarar görmesini istememiştir.

yargılarından hangilerini destekler niteliktedir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 24
24. XIX. yüzyılda Batılı sömürgeci güçlerle başa çıkamayacağını fark eden Japonlar,

I. Batıdaki teknik gelişmelerini yakından takip etme,

II. Amerika ve Avrupa'ya öğrenci gönderme,

III. ülkede idari ve sosyal yapılanmayı yenileme

yollarından hangilerine yönelmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 25
25. II. Dünya Savaşı,

I. nükleer silahların önem kazanması,

II. ingiltere'nin süper güç konumunu kaybetmesi,

III. Boğazların uluslararası bir komisyonun yönetimine bırakılması

gelişmelerinden hangilerine yol açmamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 26
26. Yugoslavya ile SSCB arasında sarsıntılı ilişkiler yaşanmasında,

I. Meraşal Tito'nun SSCB'nin tam denetimi altına girmek istememesi,

II. Yugoslavya'nın Balkanlarda lider konuma gelmek istemesi,

III. İki devlet arasında komünist ideolojinin uygulanma şekli konusunda görüş ayrılıkları bulunması

durumlarından hangileri gerçekçe olarak gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 27
27. 1945-1965 arasında gergin bir dönem yaşayan Türk-Sovyet ilişkileri 1965 sonrasında yumuşamaya başlamıştır.

Bu durumda,

I. 1960 Darbesi'nin yaşanması,

II. Johnson Mektubu'nun gönderilmesi,

III. Türkiye'de Amerikan politikalarına karşı güvensizlik oluşması

gelişmelerinden hangileri neden olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 28
28. Sovyetler Birliği'nin çökmesinin ardından Kafkasya'da,

I. Karabağ,

II. Osetya,

III. Çeçenistan

sorunlarından hangileri ortaya çıkmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
28 tamamladınız.

Tarih Genel Tarama Testleri Sınavı

Tarih Online Genel Tarama Testleri Sınavı

www.tarihtendersler.com