Türk – İslam Tarihi -5

Türk - İslam Tarihi -5

Tebrikler - Türk - İslam Tarihi -5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerin hangisi coğrafi bölge olarak, Türklerle Müslüman Arapların karşı karşıya gelmesinde etkili olmuştur?

A
İran’ın Arap İstilâsı ile yıkılması
B
İslamiyet’in Arap yarımadası dışına çıkması
C
Türkler arasında ticaretin yaygınlaşması
D
Abbasilerin ılımlı politikalar izlemesi
E
Tek tanrı inancına yakınlık duyulması
Soru 2
I. Türkler'in Anadolu için yaptığı ilk savaştır.

II. Türkler'in bugünkü “Misak-ı Millî” sınırları içinde yaptığı ilk savaştır.

III. Türklerle Bizans arasında yapılan ilk meydan savaşıdır.

Yukarıda önemi belirtilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Malazgirt Savaşı
B
Miryakefalon Savaşı
C
Pasinler Savaşı
D
Dandanakan Savaşı
E
Kösedağ Savaşı
Soru 3
Mısır'da egemenlik kuran devletlerden hangisi Osmanlılarla siyasal ilişkilerde bulunmuştur?

A
Tolunoğulları
B
Akşitler
C
Fatimiler
D
Eyyubiler
E
Memlükler
Soru 4
Türk tarihinde Türklerin bazı devletlerle yapmış olduğu savaşlardan bazıları şunlardır:

I. Pasinler

II. Malazgirt

III. Miryokefalon

IV. Kösedağ

V. Katvan

Bu savaşlardan hangileri Anadolu'yu tanımak, yurt edinmek ve egemenlik sağlamak amacı ile yapılan ve başarı kazanılan savaşlardır?

A
I, II, III
B
I, II, IV
C
I, III, V
D
II, III, V
E
III, IV, V
Soru 5
751 yılında gerçekleşen Talaş Savaşı'nı takip eden dönemde;

I. Türk topluluklarıyla Araplar arasındaki ilişkilerin gelişmesi,

II. Türklerin, Abbasi ordusunda görev almaya başlaması,

III. Türklerin İslamiyet'i kabulünün hızlanması

gelişmelerinden hangileri meydana gelmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 6
I. İkta Askerleri

II. Hassa Askerleri

III. Yeniçeri Ocağı

IV. Gönüllü Türkmen Askerleri

Yukarıda verilenlerden hangileri Büyük Selçuklu ordusunun bölümleri arasında yer almaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve IV
E
I, II ve IV
Soru 7
Türk - İslam devletlerinin İslam öncesi dönemde görülen,

I. kadınların ülke yönetiminde söz sahibi olmaları,

II. ülke topraklarının hanedanın ortak malı sayılması,

III. sosyal devlet anlayışının benimsenmesi,

IV. mutlak yönetim anlayışının uygulanması

özelliklerinden hangilerini sürdürmüşlerdir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
II ve III
D
III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 8
Karahanlılar İslam inancına ciddi bir bağlılık sergilemiş, ancak Orta Asya Türk kültüründen de kopmamışlardır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A
Karahanlılar'ın askeri ve siyasi etkinliğinin zayıflamasına
B
Türk - Çin ekonomik ve siyasi ilişkilerinin gelişmesine
C
Karahanlılar'ın, Türkler ile İslam inancı arasında köprü görevi üstlenmelerine
D
Türk topluluklarının bir siyasi çatı altında toplanmasına
E
Türk kültürünün çevre toplumlar arasında yaygınlaşmasına
Soru 9
Büyük Selçuklu Devleti zamanında Anadolu'ya yapılan seferlerde,

I. göçebe Türkmen toplulukları için yeni yurt bulma zorunluluğunun ortaya çıkması,

II. Anadolu'nun Bizans'ın egemenliği altında olması,

III. Bizans'la ekonomik ve siyasi ilişkiler kurulmak istenmesi

durumlarından hangileri rol oynamamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 10
Büyük Selçuklu Devleti'nde hükümdarın erkek çocuklarını yetiştirmekle görevli olan atabeyler, zaman zaman melikleri etki altına almış ve bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.

Bu durum,

I. yönetim şekli,

II. merkezi otorite,

III. toprak bütünlüğü

unsurlarından hangilerini olumsuz etkilemiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçuklu Devleti'nde Alparslan Dönemi'nde gerçekleşmemiştir?

A
Bizans'ın Anadolu'daki askeri ve siyasi etkinliği zayıflatılmıştır.
B
Anadolu'nun değişik yerlerinde Selçuklu komutanlarınca beylikler kurulmuştur.
C
Kafkasya'da egemenlik kurulmasına yönelik seferler düzenlenmiştir.
D
Balkan fetihlerine ortam hazırlanması amaçlanmıştır.
E
Türklerin Anadolu'ya göç etmesi için uygun ortam hazırlanmıştır.
Soru 12
Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında,

I. Hükümdar ailesi arasında taht kavgaları çıkması

II. Devlete küstürülen Oğuzların ayaklanması

III. Merkezi otoritenin zayıflamasından yararlanan atabeylerin ayaklanmaları

etkili olmuştur.

Yukardakilerden hangileri Büyük Selçukluların  yıkılmasında iç karışıklıkların rol oynadığına kanıt olarak gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 13
Gaznelilerle ilgili bazı özellikler şunlardır:

I. Hindistan'da İslamiyet'in yayılmasını sağlamaları,

II. Gazne şehrinin bilim merkezi haline getirilmesi,

III. resmi yazışmalarda ve bilimde Arapça'nın kullanılması

Yukarıdakilerden hangileri Gaznelilerin kültürel özelliklerini korumasını zorlaştırdığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
Soru 14
İlk Türk İslam devletlerinde bütün davalar şer'î mahkemelerde görüşülürken, kanunlara karşı gelenler ve siyasi suç işleyenler ve görevini kötüye kullanan yöneticiler örfi mahkemede yargılanırlardı.

Bu bilgilere göre örfi mahkemenin kuruluş amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

A
Merkezi otoriteyi zayıflatıcı faaliyetleri önlemek
B
Mülkiyet hakkını güvence altına almak
C
Saltanat kavgalarını önlemek
D
Azınlıkların haklarını korumak
E
Halkın yönetime katılmasını sağlamak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com