Ortaçağda Avrupa -5

Ortaçağda Avrupa -5

Tebrikler - Ortaçağda Avrupa -5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Avrupa halkının yoksulluğuna karşı, doğudaki İslam ülkelerinin zengin olması Haçlı Seferlerinde,

I. kilisenin güç kazanmasına,

II. yeni ticaret yollarının bulunmasına,

III. seferlerin yağmacılığa dönüşmesine,

IV. sömürgeciliğin yaşam şekli olmasına,

V. soyluların eski güçlerini kaybetmesine

gelişmelerinden hangisinin öncelikle ortaya çıkmasına sebep olmuştur?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 2
Krallara taç giydiren, afaroz ve enterdi ilan edebilen Papalar, Katolik Kilisesi’nin en üst düzeydeki din temsilcileridir.

Ortaçağ Avrupası’nda Papaların bu denli güçlü hale gelmelerinde aşağıdakilerden hangisi belirleyici olmuştur?

A
Skolastik düşüncenin egemen olması
B
Feodalite rejiminde güçlü merkezi otoritenin olmayışı
C
Kilise teşkilatının yaygınlığı
D
Toprağa dayalı üretimin yoğunlaşması
E
İncilin zamanında yazılı hale getirilmemesi
Soru 3
Haçlı Seferlerinin aşağıdaki nedenlerinden hangisi Papaların Ortodoks ve Katolik Kiliselerini birleştirmek amacıyla doğrudan ilişkilidir?

A
Kluni tarikatının propagandaları
B
Doğu ve İslâm ülkelerinin zenginliğinden yararlanma
C
İpek ve Baharat yollarını ele geçirme
D
Papaların nüfuzlarını arttırma düşüncesi
E
Şövalyelerin şan, şöhret ve macera istekleri
Soru 4
Ortaçağ Avrupası'nın düşünce hayatının Türk - İslâm kültürüne göre, geri kalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akdeniz ticaretinin gelişmesi
B
Dinî mimarlığın önem kazanması
C
Eğitimin Kilise’nin denetiminde olması
D
Devletler arasındaki savaşlar
E
Matbaanın bilinmemesi
Soru 5
Haçlı Seferleri'nin düzenlenmesinde, Papa ve Din adamlarının etkisi olmuştur. Onların vaatlerine rağmen Haçlı Seferleri amacına ulaşamamıştır.

Bu durum, öncelikle aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A
Feodalite yönetiminin zayıflaması
B
Kralların eski güçlerini yeniden kazanmaya başlaması
C
Kudüs ve çevresinin Müslümanların elinde kalması
D
Papa ve Kiliseye olan güvenin sarsılması
E
Hıristiyanların Türk - İslâm medeniyetinden etkilenmeleri
Soru 6
Ortaçağın egemen sınıfı olan derebeylerin çoğu Haçlı Seferleri sonunda eski topraklarına geri dönememiştir. Boş kalan topraklarda oluşan otorite boşluğu Krallar tarafından değerlendirilmiştir. Maddi güçleri tükenen derebeyleri topraklarını ve nüfuzlarını kaybetmişlerdir.

Bu durum, Avrupa’da aşağıdakilerden hangisinin oluşumunu hızlandırmıştır?

A
Siyasî yapıda değişiklik yaşanmasını
B
Feodal tarım ekonomisinin canlanmasını
C
Toplumsal sınıf farkının ortadan kalkmasını
D
Katolik kilisesinin etkinliğinin azalmasını
E
Merkezî kralların itibar kaybına uğramasını
Soru 7
375 yılını izleyen iki asır boyunca, Avrupa’nın her yerinde halkların her biri başkasının yerleşim alanına yayılmıştır.

Yukarıda belirtilen gelişme, aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucudur?

A
Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasının
B
Avrupa Avar Devleti’nin kurulmasının
C
Kilisenin baskısının artmasının
D
Kralların sahip oldukları geniş toprakları hizmet amacı ile dağıtmalarının
E
Kavimler Göçü’nün başlamasının
Soru 8
Avrupa'daki feodal yönetimlerin zayıflamasını ve yıkılmasını sağlayan gelişmeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Rönesans - Reform
B
Haçlı Seferleri - Barutun ateşli silahlarda kullanılması
C
Reform - Fransız ihtilali
D
Barutun ateşli silahlarda kullanılması - Pusulanın kullanılmaya başlanması
E
Matbaa'nın kullanılması - Haçlı Seferleri
Soru 9
Ortaçağ’da Papaların Avrupa krallarını ve toplamlarını, Müslümanların elinde bulunan Kudüs’ü almak için harekete geçirmelerinin, Hz. İsa’nın yardımcı olacağı ve geniş topraklara ve zenginliklere sahip olacakları şeklindeki vaatleri çok önemli rol oynamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu dönemde Avrupalıların Papaların çağrısına uymalarında etkili olmamıştır?

A
Cehalet
B
Fakirlik
C
Dinî taassup
D
Bilimsel gelişme
E
Feodalite
Soru 10
Roma İmparatorluğu'nun parçalanması ve Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasının yarattığı siyasî otorite boşluğundan yararlanan Papalar, Ortaçağ Avrupası’na egemen oldular.

Bu durumun, Ortaçağ boyunca devam etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Feodal sistem nedeniyle merkezî otoritenin parçalanmış olması 
B
Skolâstik düşüncenin egemen olması
C
Papaların afaroz ve enterdi yetkilerinin bulunması
D
Kilise ve Papa’nın halk üzerindeki baskısı
E
Eğitimin Kilise’nin denetiminde olması
Soru 11
Ortaçağ Avrupası’nda kralların elindeki yetkiler derebeyler arasında paylaşılmıştı. Senyör denilen derebeyler hem toprağın, hem de köylünün sahibi durumundaydı. Ayrıca, Kilise her alanda etkin durumdaydı.

Yukarıdaki açıklamalara göre, aşağıdaki hangi yargıya varılamaz?

A
Ortaçağ Avrupası’nda siyasî yönetim şekli feodalitedir.
B
Halk eşitsizliğe dayalı sosyal sınıflara ayrılmıştır.
C
Merkezî otorite güçlüdür.
D
Skolâstik düşünce egemendir.
E
Bilimsel gelişmeler görülmemiştir.
Soru 12
Avrupalılar, Haçlı Seferleri yoluyla İslâm dünyasından barut, pusula, kâğıt ve matbaa gibi buluşları öğrendiler.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisine etkide bulunmamıştır?

A
Coğrafya keşifleri
B
Derebeyliğin yıkılması
C
Rönesans’ın başlaması
D
Reformun başlaması
E
İslam Dünyası'nın tahrip olmasına
Soru 13
Katolik Kilisesi Ortaçağ’da Avrupa’da büyük bir güce sahip olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden birisi değildir?

A
Kavimler Göçü’nden sonra din adamlarının güçlenmeye başlaması
B
Derebeylik sisteminin etkileri
C
Papa’nın Tanrısal haklara sahip olduğuna inanılması
D
Katolik Kilisesi’nin bilimsel doğruları savunması
E
Din adamlarının ekonomik güçlerinin artması
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi, Haçlı seferlerinin ekonomik sonuçlarından değildir?

A
Akdeniz ve doğu - batı ticaretinin önem kazanması
B
Ticaretle uğraşan burjuva sınıfının önem kazanması
C
Türk - İslâm devletlerinin kısmen ekonomik zarara uğraması
D
Derebeylerin nüfuzlarının azalması
E
Seferlere malî destek sağlamak için papa ve krallarının İtalyan bankerlerine başvurmasıyla bankacılığın gelişmesi
Soru 15
Ortaçağın sonlarına doğru ortaya çıkan bilimsel ve teknik alandaki gelişmelerin Avrupa tarihinde neden olduğu en önemli sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomik gelişmeyi sağlaması
B
Toplumsal ilerlemeyi hızlandırması
C
Katolik kilisesinin kendini yenilemesi
D
Kralların merkezî gücünün artması
E
Ticaretin önem kazanması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com