Arap İslam Tarihi -5

Arap İslam Tarihi -5

Tebrikler - Arap İslam Tarihi -5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İslamiyet’ten önce Arabistan'da, Araplar yerleşikti, tarım ve ticaretle uğraşırlardı. Orta ve kuzey Arabistan'da ise göçebe (bedevi) yaşam biçimi benimsenmişti.

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda belirtilen gelişmenin nedenidir?

A
Kan davaları
B
Kervan ticareti
C
Coğrafi koşullar
D
Siyasî baskılar
E
Hayvancılık
Soru 2
I. 10 yıl boyunca Medine ve Mekke arasında savaş yapılmayacak.

II. Reşit olmadan Müslümanlığı seçen Kureyşliler Medine'ye alınmayacak.

III. Müslümanlar o yıl Kâbe'yi ziyaret etmeyecek, bir yıl sonra edecek.

Hudeybiye Barışı'nın yukarıdaki maddelerine göre aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A
Antlaşma maddeleri Müslümanlığın aleyhine görünmektedir.
B
Mekkeliler, Müslümanların varlığını kabul etmiştir.
C
Bir barış dönemi başlamıştır.
D
Mekkeliler arasında İslâmiyet hızla yayılmıştır.
E
Müslümanlar Mekke'yi ziyaret sözü almasıyla önemli hedeflerinden birine ulaşmıştır.
Soru 3
İslâm tarihinde Hz. Osman döneminde ayrımcılık politikasının izlenmesi Müslümanlar arasında ayrılık temellerini attı. Hz. Ali döneminde Müslümanlar arasında yapılan Cemel ve Sıffîn savaşları İslâm dünyasının bölünmesinde etkili oldu. Yezid döneminde yaşanan Kerbelâ Olayı mezheplerin doğmasına neden oldu.

Bu parçadan çıkarılabilecek genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hz. Osman döneminde İslâm dünyası bölündü
B
Yezid dönemi Emeviler için önemli bir dönemdir.
C
Bu dönemlerde iç sorunlar yaşanmıştır.
D
Hz. Ömer dönemindeki gelişmeler daha sonra yaşanmamıştır.
E
İslâm dünyasında her dönem bu tür sorunlar yaşanmıştır. 
Soru 4
Arapların mimaride özgün bir yapı tarzları yoktu. Fethedilen yerlerin kültürleri özgün bir mimarî ve kültür gelişimini doğurmuştur. İslâm kültür ve sanatına Bizans, İran ve Türk kültürü sırasıyla etki etmiş ve İslâm kültürü gelişmiştir.

Yukarıdaki bilgiye göre, bu kültürel gelişmeyi sağlayan başlıca etken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yerleşik hayat düzenine geçilmesi
B
Paganist inançların terkedilmesi
C
İslâm Devleti’nin sınırlarının gelişmesi
D
İslâm öncesi Arap uygarlığının temel alınması
E
Resim ve heykelin yasaklanması
Soru 5
Arapların İslâm öncesi yaşamları Cahiliye Dönemi içinde değerlendirilmiştir. Dört Halife Dönemi ise Cumhuriyet Dönemi olarak adlandırılmıştır.

İslâmiyet'in doğuşundan sonraki dönemin bu şekilde tanımlanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halifelerin seçimle belirlenmesi
B
Soyluların egemenliğine son verilmesi
C
Din başkanlarının Hz. Muhammed tarafından atanması
D
Bilim ve sanatın gelişmesi
E
İslâm devletinin sınırlarını genişletmesi
Soru 6
Hüküm: Müslümanlar, Hz. Muhammed'in hadisi "zorlaştırmayın kolaylaştırın, müjdeleyin nefret ettirmeyin” doğrultusunda dil, etnik köken, soy ya da coğrafî bölge ayrımı yapmaksızın herkesi eşit ve din kardeşi saymışlardır.

Durum: Emeviler Arap Yarımadası dışına yaptıkları fetihler sonunda alınan bölgelerde Arap alfabesini ve parasını resmileştirerek, Arap milliyetçiliğine başlamışlardır. Arap olmayan Müslümanlara askerî ve devlet görevleri vermeyerek sınıf farklılığı yaratmışlardır.

Yukarıda verilen durumun hükümle çelişen yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arap yarımadası dışına yapılan fetihlerin kutsal sayılması
B
Arap ulusçuluğuna dayanan politika izlemeleri
C
Devlet ve askerî örgütlenmeye önem verilmesi
D
İslâm kültürünün yayılması
E
Öncelikle ekonomik gelişmelerin amaçlanması
Soru 7
Emeviler döneminde Araplar diğer Müslümanlardan üstün görüldüğü halde, Abbasiler döneminde bu anlayış terkedilmiştir.

Abbasiler dönemindeki bu anlayış değişikliği hangisine ortam hazırlamamıştır?

A
Arap olmayan toplulukların Müslümanlığı benimsemelerinin kolaylaşmasına
B
Değişik kültürlerden insanların bir arada yaşamasına
C
Türkistan ve Kafkasya'da İslamiyet'in yayılmasına
D
Müslümanlar arasındaki dayanışmanın artmasına
E
Kur'an nüshalarının eyaletlere gönderilmesine
Soru 8
I. Farklı coğrafya koşullarına sahip bölgeleri fethetme

II. Ekonomik gelişmenin sağlanması

Yukarıda verilenler, fetihlerin sonunda İslâm dünyasını olumlu etkileyen faktörlerdir.

Özellikle mimarî alanda Emeviler döneminde görülen gelişmeyi açıklamak için aşağıdakilerden hangisini III. madde olarak ilâve etmek doğru olur?

A
Taşın bol miktarda bulunabilmesi
B
Farklı kültürlerle temas edilmesi
C
Resim ve heykelin yasaklanması
D
Hat sanatının gelişmesi
E
Başarılı mimarların yetişmesi
Soru 9
- Hz. Ömer Dönemi

- Emeviler Dönemi

Bu dönemlerin İslâm Tarihi açısından ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
İslâm sınırlarını genişletmeleri
B
İslâm devletinin temelini atmaları
C
Mimarî alanda gelişmeleri
D
Deniz fetihlerini başlatmaları
E
Mutlak otoriteyi sınırlandırmaları
Soru 10
İslâm uygarlığının, Müslüman devletler arasındaki benzerliklerinin kaynağı Kuran-ı Kerim ile İslâmî kural ve kaidelerdir.

İslâm Uygarlığı'nın Müslüman devletler arasındaki farklılıklarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomik sistem ve uygulamaları
B
Değişik mezheplere inanılması
C
Ulaşım ve iletişim kopukluğu
D
Ulusal kültür ve coğrafî konum
E
Yönetim ve eğitim anlayışı
Soru 11
Abbasiler Devrinde, Yunan ve Hellenistik eserler Arapçaya çevrildi.

Bu gelişmenin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abbasilerin siyasî otoritesinin zayıflaması
B
Akılcı ve bilimsel düşüncenin önem kazanması
C
Türklerin devlet yönetiminde etkin olması
D
Arapça’nın resmî dil olması
E
Kuzey Afrika'nın Araplaşması
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Mekke’den Medine’ye hicretinden sonra yaşanan gelişmeler arasında yer almaz?

A
İslam Devleti’nin temelleri atılmıştır.
B
Müslümanlar siyasi bir güç haline gelmişlerdir.
C
Mekke’den gelen Müslümanlarla, Medineli Müslümanlar kardeş ilan edilmiştir.
D
Medine’de yaşayan Yahudilerle Vatandaşlık Antlaşması imzalanmıştır.
E
Müslümanlar arasında yerleşik yaşam yaygınlaşmaya başlamıştır.
Soru 13
625 yılında Uhud Dağı eteklerinde Müslümanlarla Mekkeliler arasında yapılan savaşta Müslümanlar iki ateş arasında kalmış ve büyük kayıplar vermişlerdir.

Yaşanan bu kaybın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bölgenin savaşmak için elverişli olmaması
B
Hz. Muhammed tarafından görevlendirilen okçuların bulundukları yeri terk etmeleri
C
Müslümanların ekonomik gelirlerini korumak istemeleri
D
Mekkelilerin sayıca daha kalabalık olmaları
E
Mekkelilerin Arap Yarımadası dışından destek elde etmeleri
Soru 14
I. Müslümanların, hicret ederken geride bıraktıkları mallara Mekkeliler tarafından el konulması,

II. Müslümanların Mekke ticaret kervanını ele geçirmek istemesi,

III. Müslümanların Şam ticaret yolunu ele geçirmek istemeleri,

IV. İslam inancının Mekke’de yayılmak istenmesi

Yukarıda verilenlerden hangileri Bedir Savaşı’nın yaşanmasında doğrudan rol oynamıştır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.