TBMM ve Ayaklanmalar -4

TBMM ve Ayaklanmalar -4

Tebrikler - TBMM ve Ayaklanmalar -4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Türk ulusunun temsilcilerini doğrudan seçmesi

• Ulusun temsilcilerinin TBMM'yi oluşturmaları

• Halkın milletvekilleri aracılığıyla ülke yönetimine katılması

gelişmeleri aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

A
Yargı gücünün bağımsız mahkemelerce kullanıldığına
B
Egemenlik hakkının ulusa ait olduğuna
C
Saltanat yönetiminin devam edeceğine
D
Meclisin padişaha bağlı olduğuna
E
Avrupa devletlerinin Türkiye'nin bağımsızlığını tanıdığına
Soru 2
23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan meclis, TBMM adını kullanmıştır.

Bu durum TBMM'nin aşağıdaki niteliklerden hangisini benimsediğine kanıt olarak gösterilebilir?

A
Laik olma
B
Ulusçu olma
C
Devletçi olma
D
Uzlaşmacı olma
E
Savaşçı olma
Soru 3
Sevr Antlaşması'nda Türk Boğazlarıyla ilgili olarak aşağıdaki kararlardan hangisi alınmıştır?

A
Osmanlı Devleti'ne bırakılması
B
İngiltere'nin denetimine verilmesi
C
Bağımsız Boğazlar Komisyonu'nun yönetimine bırakılması
D
Milletler Cemiyeti'nin yönetimine bırakılması
E
Ticaret gemilerinin sınırlandırılması
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşmasının özellikleri arasında yer almaz?

A
Türk halkının işgallere karşı direniş bilincini zayıflatmıştır.
B
İmza edilmesine karşın uygulanma imkanı bulamamıştır.
C
Osmanlı Mebuslar Meclisi tarafından onaylanmadığı için hukuken geçerlilik kazanamamıştır.
D
Osmanlı topraklarının büyük kısmını parçalamayı hedeflemiştir.
E
TBMM tarafından tanınmamıştır.
Soru 5
İngiltere ile Fransa'nın katılımıyla 1920 gerçekleşen San Remo Konferansı'nda,

I. Osmanlı Devleti'nin Ortadoğu topraklarının paylaşılması,

II. bağımsız bir İsrail devletinin kurulması

III. Almanya ile imzalanacak barış antlaşmasının esaslarının benimsenmesi

konularından hangilerinin gündeme geldiği söylenemez?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 6

I. TBMM'nin,

I. Kendi üzerinde hiçbir güç kabul etmemesi

II. Yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendisinde toplaması

III. Yabancı devletler ile barış görüşmeleri yapması

durumlarından hangileri yeni bir yönetim kurulduğuna kanıt olarak gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 7
Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu’nun farklı yörelerinde ilk TBMM’nin otoritesini hedef alan bazı ayaklanmalarla karşılaşılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu ayaklanmalardan biri değildir?

A
Çerkez Ethem Ayaklanması
B
Kuva-yı İnzibatiye Ayaklanması
C
Anzavur Ayaklanması
D
Adapazarı Ayaklanması
E
Şeyh Sait Ayaklanması
Soru 8
TBMM tarafından Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında oluşturulan İstiklal Mahkemeleri,

I. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun hazırlanması,

II. Milli Mücadele karşıtı ayaklanmaların sona erdirilmesi,

III. TBMM’nin otoritesinin korunması,

IV. askerden kaçmaların sona erdirilmesi

amaçlarından hangilerine yönelik olarak görev yapmamıştır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi İlk TBMM’nin özellikleri arasında gösterilemez?

A
Yeni Türk Devleti'nin kurulmasını sağlamıştır.
B
Güçler birliği ilkesini benimsemiştir.
C
İstanbul Hükümeti ile birlikte hareket etmiştir.
D
Üyeleri arasında ordu komutanları da yer almıştır.
E
Türk milletinin tek meşru temsilcisi olduğunu ilan etmiştir.
Soru 10
Mustafa Kemal Paşa Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'ne katılan üyelerden kendisinin meclis başkanı seçilmesini istemiştir.

Mustafa Kemal'in bununla düşündüğü amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A
Meclisi İstanbul dışına toplayabilmek
B
Anadolu'nun gücünü göstermek
C
Milli mücadele karşıtı kararları önlemek
D
İtilaf devletlerine gücünü kanıtlamak
E
İstanbul'un başkent olarak kalmasını sağlamak
Soru 11
I. işgal geçicidir.

II. Amaç saltanatı yıkmak değil, tersine güçlendirmektir.

III. Ayaklanma çıkarsa İstanbul işgal edilecektir,

İstanbul'un resmen işgalinden sonra yayınlanan genelge 'de yer alan bu hükümlere bakarak, İtilaf Devletleri'nin aşağıdakilerden hangi amaca varmak istedikleri söylenebilir?

A
İstanbul'u saltanat makamı yapmak
B
Halifeliğin merkezini korumak
C
Avrupa kamuoyunun desteğini kazanmak
D
İşgale karşı oluşacak halkın tepkisini en aza indirgemek
E
İstanbul Hükümeti'nin üzerinde baskı oluşturmak
Soru 12
İlk TBMM'nin olağanüstü yetkilere sahip olması ve Kuvvetler Birliği ilkesi'nin uygulanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meclisin dış ülkelerle sıkı ilişki içinde olması
B
Yeni bir devlet kurulması
C
Savaş koşullarında hızlı karar alma zorunluluğu
D
Osmanlı Devleti'nin yok sayılması
E
Meclis'in Türk milletinin tek temsilcisi olması
Soru 13
İtilaf Devletlerl'nin Misak-ı Milli kararlarını onaylayan Mebusan Meclisl'ni dağıtmaları aşağıdakilerden hangisini doğrudan yok etmeye yöneliktir?

A
Müdafa-i Hukuk Cemiyetlerini
B
Milli iradeyi
C
TBMM'yi
D
Ulaşım ve haberleşme ağını
E
Ulusun ekonomik gücünü
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com