Milli Mücadele Hazırlık Dönemi -4

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi -4

Tebrikler - Milli Mücadele Hazırlık Dönemi -4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Milli Mücadele Dönemi'nde,

I. Misak -ı Milli'nin ilan edilmesi

II. Tekalif - i Milliye Buyruklarının çıkarılması

III. Takrir - i Sükun Yasası'nın çıkarılması

gelişmelerinden hangilerinin ulusal bağımsızlık ilkesiyle bağdaştığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 2
Mustafa Kemal Paşa, kongrelerde farklı görüşlere sahip kesimlerin işgallere karşı birlikte hareket etmelerini sağlamaya ve iç barışı korumaya çalışmıştır.

Kongrelerde alınan,

I. Ulusal dernekler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla birleştirilecektir.

II. Ulusal irade ve ulusal güçler padişahlık ve halifelik makamını kurtaracaktır.

III. Bağımsızlığımızı zedelememek kaydıyla herhangi bir devletten ekonomik yardım alınabilecektir.

kararlarından hangilerinin bu amacı gerçekleştirmeye yönelik olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3
• İstanbul Hükümeti tarafından Milli Mücadele aleyhine Şeyhülislâm Dürrizade Abdullah Efendi′ye hazırlatılan fetva, Vahdettin′e onaylatıldıktan sonra 11 Nisan 1920′de Takvim-i Vekâyi gazetesinde yayınlanmıştır.

• TBMM tarafından Ankara müftüsü Mehmet Rıfat Efendi′ye hazırlatılan fetva 5 Mayıs 1920 tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yayınlanmıştır.

Bu iki duruma dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Din adamlarından bazıları İstanbul Hükümeti′ni, bazıları da TBMM′yi desteklemiştir.
B
İstanbul Hükümeti halkın dini duygularını siyasi düşüncelerine alet etmektedir.
C
Milli Mücadele sırasında basın çok önemli görevler yapmıştır.
D
Takvim-i Vekâyi gazetesi azınlıklar tarafından çıkarılmaktadır.
E
Padişah Milli Mücadeleyi desteklememektedir.
Soru 4
Doğu Anadolu delegelerinin katılımıyla gerçekleşen Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar, bütün yurdun temsilcilerinden oluşan Sivas Kongresi'nde yeniden görüşülerek kabul edilmiştir.

Bu bilgilere dayanarak,

I. Erzurum'da yurdun bütününü ilgilendiren kararlar alınmıştır.

II. Ulusal kongrede Erzurum Kongresi kararları benimsenmiştir.

III. Osmanlı Hükümeti'nin baskıları kongrenin toplanmasını zorlaştırmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 5
Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra kurulan ulusal direniş cemiyetleri Sivas Kongresi'nde tek çatı altında birleştirilmiştir.

Ulusal cemiyetlerin,

I. Türklerin çoğunlukta yaşadıkları toprakların bağımsız olmasını amaçlama

II. Manda ve himaye fikrine karşı olma

III. Ulusçuluk fikrinden güç alma

özelliklerinden hangilerinin tek çatı altında birleşmelerini kolaylaştırdığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal Paşa'nın direniş cemiyetlerinin çalışmalarını desteklediğine doğrudan kanıt olarak gösterilebilir?

A
Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
B
Doğu illeri adına Erzurum'da bir kongre toplanacaktır.
C
Anadolu'nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas'ta milli bir kongre toplanmalıdır.
D
Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
E
Sivas Kongresi'ne katılacak temsilciler Müdafaa-i Hukuk ve Reddi ilhak Cemiyetleri tarafından seçilecektir.
Soru 7
Erzurum Kongresi'nin,

I. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.

II. Ulus iradesini egemen kılmak esastır.

III. Manda ve himaye kabul edilemez.

hükümlerinden hangileri saltanat yönetimine karşı çıkıldığını gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal'in giriştiği mücadeleyi kişisel olmaktan çıkararak halka mal etmeyi düşündüğünün bir göstergesi değildir?

A
Mebuslar Meclisi açılmasına çalışılması
B
Her türlü etki ve denetimden uzak ulusal bir kurulun oluşturulması
C
Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararının kurtaracağının açıklanması
D
Anadolu'nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas'ta ulusal bir kongrenin toplanması
E
Askeri örgütlerin dağıtılmaması
Soru 9
Mustafa Kemal Paşa'nın ulusal bir kongre toplamakla,

I. Ulusal güçleri birleştirme

II. Anadolu'da ortaya çıkan otorite boşluğunu doldurma

III. Saltanatın devamını sağlama

hedeflerinden hangilerine ulaşmayı amaçladığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 10
Amasya Genelgesi'nde yer alan, "Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır." maddesi dikkate alındığında,

I. Kurtuluş Savaşı'nın yöntemi belirlenmiştir.

II. Tüm yararlı cemiyetler tek bir çatı altında toplanmıştır.

III. Kurtuluş mücadelesinin halka dayalı olarak yapılacağı ilan edilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 11
Mustafa Kemal Paşa, kongre çalışmalarına katılmak üzere Erzurum'a hareketinden sonra padişahtan bir mektup aldı. Vahdettin, mektupta durumdan umutlu olmadığını, işgallere karşı oluşacak bir direnişin itilaf devletlerini iyice kızdıracağını ve buna bağlı olarak işgallerini genişletebileceklerini belirtiyordu.

Buna göre,

I. Osmanlı yönetimi işgallere karşı etkisiz kalmıştır.

II. İtilaf Devletleri'nin isteklerine uygun davranılması istenmiştir.

III. Padişah bağımsızlığa olan güvenini yitirmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 12
İngiliz subaylarının Mustafa Kemal'e, Samsun'da "Osmanlı Devleti'nin kendini idare edemeyeceğini, birkaç yıl yabancı ellerin idaresinin kalması gerektiğini" ifade etmeleri, Türk milletinin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin dikkate alınmadığını gösterir?

A
Mali yönden güçlülük
B
Bağımsızlığa düşkünlük
C
Toplumsal hoşgörü
D
Barışseverlik
E
Meşruti yönetime sahip olma
Soru 13
Kurtuluş Savaşı sırasında ortaya konulan,

I. İşgaller protesto edilecektir.

II. Askeri ve sivil örgütler dağıtılmayacaktır.

III. Ulusun geleceğini yine ulusun kararı belirleyecektir.

esaslarından hangileri, yeni bir devletin kurulması sürecinin başlatıldığına kanıt olarak gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com