Milli Mücadelede Cepheler -4

Milli Mücadelede Cepheler -4

Tebrikler - Milli Mücadelede Cepheler -4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Lozan Barış Antlaşmasında yer alan, "Boğazların her iki yakasında 20 kilometrelik alanın asker ve silahtan arındırılması" kararının,

I. Türkiye'nin egemenlik hakları,

II. azınlık haklarının korunması,

III. demokratikleşme çabası

unsurlarından hangileriyle çeliştiği söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 2
TBMM'den aldığı yetkiyle Başkomutan olarak yönettiği ilk Kurtuluş savaşı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büyük Taarruz
B
Dumlupınar Meydan Savaşı
C
Başkomutanlık Meydan Savaşı
D
Eskişehir-Kütahya Savaşları
E
Sakarya Meydan Savaşı
Soru 3
Lozan görüşmeleri için Türk temsilcilerine verilen talimatta Ermeni Devleti ve kapitülasyonların kaldırılması konularında ödün verilmemesi istenmiştir.

TBMM'nin bu talimat ile,

I. Misak-ı Milli'nin gerçekleştirilmesi

II. Bağımsızlığın sağlanması

III. Ülke bütünlüğünün korunması

ilkelerinden hangilerinin gerçekleştirilmesini amaçladığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, Sakarya Savaşının sonuçlarından biri değildir?

A
M. Kemal'e Gazilik unvanı verilmiştir.
B
İtilaf Devletleri TBMM'ne baskısını artırmıştır.
C
Fransızlarla Ankara Antlaşması yapılmıştır.
D
Türk ordusunun karşısında yalnız bir Yunan kalmıştır.
E
Rusya ile TBMM arasındaki ilişkiler daha da olgunlaşmıştır.
Soru 5
Sovyet Rusya, Kurtuluş Savaşı sürecinde TBMM'nin Batılı devletlerle iyi ilişkiler kurmasını istememiştir.

Sovyet Rusya'nın bu politikasının aşağıdakilerden hangisiyle ilişkili olduğu söylenebilir?

A
Yeni Türk Devleti ile farklı alanlardaki işbirliğini geliştirmek istemesi
B
Sevr Antlaşması koşullarına tepki göstermesi
C
Anadolu'daki işgallerin sona ermesini geciktirmek istemesi
D
Türk topraklarındaki çıkarlarını korumak istemesi
E
İngiltere'nin Hint sömürgelerine giden yol üzerinde denetim sağlamak istemesi
Soru 6
Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırasında basın yayına önem vermiş ve Milli Mücadelenin sözcülüğünü yapacak gazeteler çıkartmıştır.

Atatürk'ün bununla,

I. Ulusal politikaya yönelik asılsız haberlere cevap verme

II. Ulusal hareketi halka ve dünya devletlerine anlatma

III. Ulusal Mücadele lehine kamuoyu oluşturma

hedeflerinden hangilerine ulaşmayı amaçladığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 7
itilaf Devletleri 23 Şubat - 12 Mart 1921'de Londra'da toplanan konferansa Ankara Hükümeti ve İstanbul Hükümeti'ni birlikte davet etmişlerdi.

İtilaf Devletleri'nin bu girişimi dikkate alındığında,

I. İstanbul Hükümeti İtilaf Devletleri tarafından tanınmıştır.

II. Osmanlı Devleti saygın bir konuma gelmiştir.

III. İki hükümet arasındaki anlaşmazlıklardan faydalanmak istemişlerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 8
TBMM'nin ilk önemli siyasi başarısı Ermenistan yönetimi ile imzalanan Gümrü Antlaşması'nın imzalanması olmuştur.

Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?

A
Rusya ile TBMM arasında Moskova Antlaşması'nın imzalanması
B
Ermenilerin soykırım iddialarından tümüyle vazgeçmesi
C
İtilaf Devletlerinin Sevr Antlaşması'nda değişiklik teklifinde bulunması
D
Doğu Anadolu topraklarının güvenliğinin artırılmasının sağlanması
E
Misak-ı Milli sınırlarının tamamıyla gerçekleştirilmesi
Soru 9
Türk ordusunun Batı Anadolu'yu düşman işgalinden kurtardıktan sonra Marmara ve Boğazlar bölgesine yönelmesi,

I. Doğu Trakya'da işgalin sona erdirilmesi,

II. ulusal egemenlik ilkesinin sağlanması,

III. Wilson İlkeleri'nin hayata geçirilmesi

düşüncelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 10
TBMM birliklerinin Sakarya Savaşı'nı kazanmasının ardından,

- Fransa ile TBMM arasında Ankara Antlaşması imzalanmıştır.

- İtalya işgal altında tuttuğu yerleri tamamen boşaltmıştır.

Bu gelişmeler,

I. İtilaf Devletlerinden bazıları işgallerinin kalıcı olamayacağını kabullenmiştir.

II. İtilaf Devletleri arasında görüş birliği sağlanamamaktadır.

III. Sevr Antlaşması hukuken geçersiz hale gelmiştir.

yargılarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 11
Lozan'da Batılı devletlerin,

I. Kapitülasyonların kaldırılmasına karşı çıkılması

II. Boğazların komisyon tarafından yönetilmesinin istenmesi

III. Bütün Osmanlı borçlarının Türkiye'ye ödetilmeye çalışılması

faaliyetlerinden hangilerinin Türkiye'nin jeopolitik öneminden kaynaklandığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 12
Düzenli ordu, ilk sınavı olan I. İnönü Muharebesi'ni kazanarak halkın orduya güvenini artırmıştır.

Halkın orduya güvenmesinin,

I. TBMM'nin Londra Konferansı'na davet edilmesi

II. Asker kaçaklarının azalması

III. Rusya ile Moskova Antlaşması'nın imzalanması

sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 13
Kurtuluş Savaşı sırasında kurulan Türkiye Milli İthalat ve İhracat Anonim Şirketi'nin,

I. ihraç mallarının gerçek değerlerini bulması

II. ithal edilen malların tüketicilere daha ucuza mal edilmesi

III. ithalat ve ihracatın toptan yapılmasının sağlanması ve böylece azınlıkların aracı faaliyetlerinin kaldırılması

amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeyi hedeflediği savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.