Tarih İlmi – 3

Tarih İlmi - 3

Tebrikler - Tarih İlmi - 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1.  Avcılığın yerini tarımın almasıyla Cilâlı Taş devrine geçilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisinde yukarıda verilen bilgiye benzer bir ilişki vardır?

A
Bakırın kullanılması ile ilkçağın başlaması
B
Yazının icadı ve kullanılmasıyla tarih çağlarının başlaması
C
Hayvanların evcilleştirilmesi Yontma taş devrine geçilmesi
D
Kavimler Göçü sonucunda Ortaçağın bitmesi
E
İsa Peygamberin doğumu ile takvimin kullanımının başlaması
Soru 2
2. Nil deltasında yaşayan ve tarımla uğraşan Mısırlılar, bir süre bu nehrin akışını incelemişlerdir. Nil nehrinin taşmasını düzenli gören Mısırlılar, tarıma dayalı bir anlayışla; Taşma - Tohum atma - Ekin biçme adında; yılı üç mevsime ve mevsimi de 30'ar günden 4 aya bölerek, 360 günden oluşan Güneş takvimini bulmuşlardır.

Yukarıdaki bilgiye göre takvimin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi belirleyici olmuştur?

A
Dinsel inanışlar
B
Sosyal ihtiyaçlar
C
Özgür düşünce ortamı
D
Kültürel etkileşim
E
Ticarî etkinlikler
Soru 3
3. İlk insanlar Taş Devri'nde taş ve kemikten aletler yapmış, daha sonra da bunları kesici hale getirmişlerdir. Yontma Taş Çağı'nın sonlarında ateşi bulmuş, toprak kapları pişirerek sağlamlaştırmışlardır. Maden Devri'nde ise bakır, tunç ve demirden aletler yapmışlardır.

Bu bilgilere göre ilk insanlar aletlerini,

I. toprak,

II. taş,

III. bakır,

IV tunç,

V demir

gibi maddelerden yaparken ilk ve son olarak hangilerinden yararlanmışlardır?

A
I ve II
B
II ve III
C
I ve V
D
II ve V
E
IV ve V
Soru 4
4. Tarihi Devirler yazının bulunmasıyla başlamış ve toplumlar birçok konuda olduğu gibi yazının yaygınlaşmasında da birbirlerini etkileyerek gelişimini sağlamışlardır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Yazının icadından önce toplumlar arası ilişki sadece ticaretle sınırlıdır.
B
Buluşların evrenselleşmesi etkileşim yoluyla sağlanmıştır.
C
Yazının icadı önemli bir dönüm noktasıdır.
D
Buluşlar çeşitli kültürlerin katkısıyla gelişerek günümüze ulaşmıştır.
E
Uygarlıklar, toplumların ortak çabası sonucu gelişmiştir.
Soru 5
5. M.Ö. yaşanan dönemlerde olayların tarihleri rakamsal olarak büyükten küçüğe doğru sıralanarak sıfıra doğru yaklaşır ve sıfıra yaklaştıkça günümüze daha yakın bir tarihi gösterir.

Buna göre,

I. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u 1453'de kuşatmış, 1475'de Kırım'ı fethederek Karadeniz'i Türk gölü haline getirmiştir.

II. 19. ve 20. yy'larda Sanayi Devrimi'nin etkileri artarak hissedilmiştir.

III. İskitler 8. ve 7. yy arasında yaşadığı bilinen ilk Türk boyudur.

IV. 3500'de Sümerler tarafından bulunan yazı, 2000'li yıllarda Anadolu’da kurulan Hititler tarafından da kullanılmıştır.

açıklamalarından hangilerinin M.Ö.'ki tarihlerde gerçekleştiği söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve IV
D
III ve IV
E
I, II ve IV
Soru 6
6. Tarih Öncesi bir yerleşim yerinde yapılan arkeolojik kazılarda toprağın üst katından alta doğru sırasıyla Demir, Tunç, Bakır, Cilalı Taş ve Yontma Taş Çağlarına ait araç ve gereçlere rastlanmıştır.

Buna göre, bu yerleşim yeri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez?

A
İlk işledikleri metalin bakır olduğu
B
İlk aletlerini taştan yaptıkları
C
Tarihsel gelişime uygun yaşam sürdükleri
D
Demirin kullanılan en yaygın maden olduğu
E
Maden çağına, taş çağından sonra girdikleri
Soru 7
7. Anadolu uygarlıkları Tarih Çağlarına Mezopotamya'dan sonra girmiştir.

Bu yargıyı aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrular niteliktedir?

A
Anadolu, Tarih Öncesi Devirleri yaşamadan Tarih Devirlerine geçmiştir.
B
Anadolu'daki en eski yazılı belgeler Mezopotamyalı Asur tüccarlarına aittir.
C
Anadolu'daki en eski yerleşim merkezi Kayseri Kültepe bölgesidir.
D
Anadolu'da varlığı bilinen ilk uygarlık Hititlerdir.
E
Anadolu toplulukları kara ticareti ile ilgilenmemişlerdir.
Soru 8
8. Aşağıda verilen olaylardan hangisi tarihsel zaman açısından günümüze daha yakın olduğu söylenebilir?

A
1453'te İstanbul'un fethedilmesi
B
Kavimler Göç’ünün 375'te yapılması
C
745'te Göktürk Devleti'nin yıkılması
D
M.Ö. 700'de paranın icat edilmesi
E
Çin Seddi'nin M.Ö 1214'de inşa edilmesi
Soru 9
9. Cilalı Taş Çağı'ndan itibaren başlayan tarımsal faaliyetler sonucunda,

I. Ticari faaliyetler önemini yitirmiştir.

II. İşbölümü ve uzmanlaşma önem kazanmıştır.

III. Kölecilik ve özel mülkiyet kavramları ortaya çıkmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10
10. Tarih, geçmiş zamanda yaşamış insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini, yaşam biçimlerini sosyal, siyasi ve ekonomik yapılarını yer ve zaman göstererek sebep - sonuç ilişkisine dayandırarak objektif olarak inceleyen bir bilim dalıdır.

Bu tanıma göre, tarihi olayların incelenmesinde,

I. olayın yerinin ve zamanının bilinmesi,

II. olayların belgelerle açıklanması,

III. olayların açıklanmasında kişisel görüşlere yer verilmesi

gelişmelerinden hangileri tarihin yöntemine aykırıdır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 11
11.

I. Göçler

II. Ticaret

III. Savaşlar

Yukarıda verilenlerden hangileri toplumlar arası iletişim ve etkileşimi sağlarken; toplumların siyasi, sosyal ve ekonomik yapılarında değişikliklere sebep olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12
12.

I. Dünya uygarlığının gelişimine zemin hazırlayan ilk araç ve gereçlerin yapılması

II. İnsanlığı etkileyen evrensel olayların gerçekleşmesi

III. Toplumlar arası kültür alış-verişinin başlaması

Yukarıda verilen açıklamalardan hangileri "çağ" adını verdiğimiz tarih öncesi ve tarihi devirlerin bölümlendirilmesinde kullanılan temel ölçüler olarak kabul edilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 13
13.

I. Yontma Taş Çağı'nın en uzun süren dönem olması

II. Yontma Taş Çağı'nda insanların sadece avcılık ve toplayıcılık ile geçinmesi

III. Yontma Taş Çağı'nda taş baltaların kullanılması

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri, Yontma Taş Çağı'nda tarım yapılmadığını kanıtlar niteliktedir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 14
14. Tarih bilimi, olayları belgelere dayanarak incelerken olayların yerini ve zamanını belirlemeyi, devletler arası ilişkileri incelerken sosyal ve ekonomik boyutlarıyla ele almayı ilke edinmiş ve incelediği toplumların yaşadığı coğrafi bölgenin özelliklerini de dikkate almıştır.

Buna göre,

I. Mısır ve Hitit devletleri arasında imzalanan Kadeş Antlaşması

II. Göktürklerin incelenmesinde Orhun Abidelerinden faydalanılması,

III. I. Dünya savaşının siyasi etkilerinin araştırılması,

IV. Depremlerin oluş sebeplerinin ve bölgelere göre dağılışının araştırılması

gelişmelerinden hangileri tarih biliminin inceleme alanına girmez?

A
Yalnız II
B
Yalnız IV
C
I ve III
D
I, II ve III
E
I, II ve IV
Soru 15
15. Aşağıdakilerden hangisi tarih araştırmalarının güvenilir ve objektif olması için başvurulacak en son kaynaktır?

A
Kitabeler
B
Paralar
C
Anılar
D
Diplomatik metinler
E
Araç ve gereçler
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com