Tarih Online Genel Tarama Sınavı -1

Genel Tarama -1

Tebrikler - Genel Tarama -1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Hitit ve Mısır krallıkları arasında imzalanan Kadeş Antlaşması'nda, "Taraflar diğer ülkeden kaçarak kendilerine sığınan siyasi suçluları iade edeceklerdir." hükmü yer almıştır.

Buna göre tarafların,

I. Uluslararası ticaretin geliştirilmesi

II. Barışın korunması

III. Merkezi otoritenin korunması

durumlarından hangilerine önem verdikleri savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 2
2. İslâmiyet'ten önce Türklerin;

I. Hayvanlarına otlak bulmak amacıyla değişik yerlere göç etmeleri

II. Birçok dinsel inanışı benimsemeleri

III. Soydaş veya yabancı kavimlere yenilen yurtlarını terk ederek başka bölgelere yerleşmeleri

durumlarından hangileri bağımsızlıklarına önem verdiklerini gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3
3. İslam tarihinde,

I. Düzenli orduların kurulması

II. Ordugah şehirlerinin kurulması

III. Ganimetlerin beşte dördünün savaşlara katılanlara dağıtılması

gelişmelerinden hangilerinin fetih hareketlerini hızlandırdığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 4
4. Tarih; insan topluluklarının geçmişteki yaşantılarını, birbirleriyle olan sosyal -ekonomik - dinî - siyasî ve kültürel ilişkilerini yer ve zaman göstererek, neden ve sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalıdır.

Bu bilim dalı, olayları değerlendirirken aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmaz?

A
Kaynak arama
B
Deney ve gözlem yapma
C
Verilerin tasnif (sınıflandırma ) edilmesi
D
Verilenlerin tahlili (incelenmesi)
E
Verilerin terkibi (sentez - birleştirim)
Soru 5
5. Türk devletlerinde,

I. Toprak gelirleriyle memurların ve komutanların maaşlarının karşılanması

II. Toprağı nedensiz olarak üç yıl üst üste işlemeyen köylünün toprağının başkasına verilmesi

III. Kervansarayların yapılması

uygulamalarından hangilerinin toprak gelirlerinin sürekliliğini sağlama zorunluluğunu ortaya çıkardı¬ğı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 6
6.

I. Ticaretin gelişmesi

II. Üretimin bol olması

III. Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı sayılması

durumlarından hangileri, Selçuklu ülkesinde zenginlik ve refahın varlığını gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 7
7. Orhan Bey'in,

I. Karesioğulları Beyliği'ni topraklarına katması

II. Kocaeli Yarımadası'nı ele geçirmesi

III. Gelibolu Yarımadasına egemen olması

faaliyetlerinden hangilerinin Osmanlıların Marmara Denizi'nde etkinliğinin artmasına ortam hazırladığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 8
8. Yükselme Devri'nde,

I. Kırım'ın fethedilmesi

II. Hint deniz seferlerinin yapılması

III. Anadolu beylikleriyle savaşlar yapılması

faaliyetlerinden hangileri ticaretin geliştirilmesine yönelik değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 9
9. Osmanlı Devleti'nde, XVII. yüzyılda savaşların getirdiği sıkıntılar, halktan ve tüccarlardan yeni vergiler alınmaya başlanması sonucunda birçok kişi tarımla uğraşmayı bırakmıştır.

Bu durumun Osmanlı Devleti'nde,

I. Tarımsal üretimin azalması

II. Gıda maddelerinin fiyatlarının artması

III. Veraset sisteminin değiştirilmesi

IV. Tımarlı sipahilerin sayısının artması

gelişmelerinden hangilerine yol açtığı savunulamaz?

A
I ve II
B
I ve IV
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 10
10.

I. Akdeniz doğu - batı ticaretindeki önemini kaybetmiştir.

II. Baharat ve İpek yollarındaki ticari hareketlilik azalmıştır.

III. Atlas Okyanusu kıyılarındaki Lizbon, Londra, Rotterdam ve Amsterdam gibi yeni ticaret merkezleri ortaya çıkmıştır.

Coğrafi Keşiflerin yukarıdaki sonuçlarından hangileri dünya ekonomisini etkilemiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 11
11. Osmanlı Devleti'nin Pasarofça Antlaşması'ndan sonra,

I. Kaybedilen topraklan geri alma politikasından vazgeçmesi

II. Avrupa devletleri ile savaşa girmekten kaçınması

III. Avrupa tarzında yeniliklere başlaması

gelişmelerinden hangileri, Avrupa devletlerinin üstünlüğünü kabullendiğini gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12
12. Yunanistan'ın bağımsız olması üzerine Rum isyanı sırasında Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'ya verilmesi kararlaştırılan Mora Yarımadası kaybedilmiştir.

Bu durumun,

I. Osmanlı Devleti ile Mehmet Ali Paşa arasında anlaşmazlık çıkması

II. Mehmet Ali Paşa'nın Osmanlı saltanatını ele geçirmesi

III. Osmanlı Devleti'nin dış politikada güçlenmesi

sonuçlarından hangilerini ortaya çıkardığı ileri sürülebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 13
13. Osmanlı İmparatorluğu'ndan Müslüman olmayan ulusların ayrılması,

I.Ulusçuluk

II.İslamcılık

III. Osmanlıcılık

fikir akımlarından hangilerinin önemini kaybettiğini gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 14
14. Balta Limanı Antlaşması ile % 3 olan gümrük vergisi ihracatta % 12, ithalatta ise % 5 olarak belirlenmiştir.

Bu durumun Osmanlı Devleti'nde,

I. Yerli sanayinin gelişememesi

II. Üretimin azalması

III. Dış ticaret açığının artması

IV. Ticaret yolları üzerindeki egemenliğin güçlenmesi

sonuçlarından hangilerini ortaya çıkardığı savunulamaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız IV
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 15
15. 1908'de Batılı büyük devletler, Balkanlarda büyük bir Bulgaristan Devleti'nin kurulmasını istemelerine karşılık, Osmanlı yönetimi bu konuda halk oylaması yapılması çağrısında bulunmuştur.

Osmanlı Devleti'nin böyle bir çağrıda bulunmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A
Osmanlı Devleti'nin Meşrutiyet'i ilan etmesi
B
Bölgede Müslüman ve Türk nüfusun çoğunlukta olduğuna inanılması
C
Kanun-i Esasi'nin değiştirilmesi
D
Osmanlıcılık fikrinin başarılı olacağına inanılması
E
Rusya'nın Balkanlar'ı işgal edebileceği endişesİ
Soru 16
16. Osmanlı İmparatorluğu'nda,

I. Ülke topraklarını genişletme

II. Halkın mutluluğunu sağlama

III. Ülkede adaleti sağlama

padişahın başlıca görevleri arasında yer alıyordu.

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde sosyal devlet anlayışının benimsendiğini gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 17
17. I. Dünya Savaşı'nda yaşanan,

I. ilk defa tank, denizaltı gibi silahların kullanılması,

II. her iki gruba da yeni devletlerin katılması,

III. Rusya'nın savaştan çekilmesi

gelişmelerinden hangilerinin, savaşın geniş alanlara yayılmasında doğrudan etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 18
18. İsmet İnönü, Mustafa Kemal'i anlatırken "Ümitsizlik anlarını yenmiş, vasıtasızlık ve imkansızlık unsurlarını etkisiz bırakmıştır." diyerek onun başarısının temel niteliğini dile getirmiştir. Buna göre, Mustafa Kemal'in başarılarının arkasında aşağıdakilerden hangisi vardır?

A
Geleceği görebilme özelliği
B
Osmanlı yöneticilerinin acizliği
C
Halkına ve kendisine olan güveni
D
Bazı komutanların desteği
E
Düşmanın zayıf olması
Soru 19
19. Amasya Genelgesi'nde, "Ulusun bağımsızlığını, yine ulusun azmi ve kararı kurtaracaktır." hükmü yer almıştır.

Kongrelerde,

I. Mebuslar Meclisi'nin toplanmasının istenmesi

II. Manda ve himaye isteklerinin reddedilmesi

III. Ulusal direnişin sevk ve idaresi için Temsilciler Kurulu'nun seçilmesi

faaliyetlerinden hangilerinin yukarıdaki hüküm doğrultusunda gerçekleştirildiği savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 20
20.Kurtuluş Savaşında Taarruz hazırlıkları tamamlandıktan sonra en son güne kadar Yunan ordusuna hiçbir kuşku verilmemesi, yapılacak eylemin tam bir baskın biçiminde olmasını sağlamıştır.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Barış şartları için olumlu bir havanın yaratılması
B
İstanbul Hükümetinin etkisi
C
Yunan Ordusundan çekinilmesi
D
Türk Ordusunun tam olarak hazırlanabilmesi
E
İtilaf Devletlerinin baskısı
Soru 21
21. I.Soyadı Yasasının kabulü

II.Şapka Yasasının Kabulü

III.Uluslararası saat, takvim ve rakamların kabul edilmesi

IV.Ölçülerin değiştirilmesi

Bu gelişmeler hangi amaca daha çok yönelik olarak gerçekleştirilmiştir?

A
Toplumsal yaşayışın yeniden düzenlenmesi
B
Hukuk sisteminin kurulması
C
Ulusal Devletin kurulması
D
Ekonomik kalkınmanın sağlanması
E
Eğitim sisteminin kurulması
Soru 22
22. Yeni Türk Devleti'nin,

I. Yayılmacı siyaset izlememesi

II. Mecliste azınlıklara ve yabancılara yer vermemesi

III. Yurtta ve dünyada barışı savunması

özelliklerinden hangileri, barışçı bir politika benimsediğini gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 23
23. Atatürkçü düşünce sistemi Türk milletinin ihtiyaçlarından doğan ve yine Türk milletinin sorunlarına çözüm önerileri getiren düşünce sistemidir.

Bu bilgiye dayanarak Atatürkçü düşünce sistemi ile ilgili,

I. Ulusalcı bir yapıya sahiptir.

II. Türk ulusunun yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlamıştır.

III. Ekonominin gelişmesi için kapitülasyonları zorunlu görmektedir.

yargılarından hangileri ileri sürülebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 24
24. Monroe Doktirini,

I. Avrupa'da sınırların değişmesini önleme,

II. ABD'yi Avrupa'da yaşanan siyasi sorunların uzağında tutma,

III. Avrupa devletlerinin Amerika kıtasındaki gelişmelere müdahalesini önleme

hedeflerinden hangilerine yöneliktir?

A
Yalnız I
B
Yalnız I
C
Yalnız I
D
I ve II
E
II ve III
Soru 25
25. II. Dünya Savaşı öncesinde yaşanan,

I. Almanya'da ağır bir ekonomik çöküntü yaşanması,

II. Japonya'nın Uzakdoğu'daki etkinliğini artırmaya çalışması,

III. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olması

gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıkmasında I. Dünya Savaşı'nı sona erdiren barış antlaşmalarının doğrudan bir rolü yoktur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 26
26. 1956 Süveyş buhranının yaşanması sonucunda İngiltere ve Fransa'nın Mısır'a saldırmaları,

I. Suriye ile Mısır'ın birbirine daha da yaklaşması,

II. Arap dünyasında Batı karşıtlığının yükselmesi,

III. Arap toplumlarında sol akımların etkinliğinin artması

gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 27
27. Birleşmiş Milletler 1991'de aldığı kararla, Irak'ın bütün kimyasal, biyolojik silahlar ve füzelerin yerlerini bildirmesini istemiştir.

Bu karar aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

A
Irak'ın toprak bütünlüğünü koruma
B
Irak'ta demokratik bir yönetim kurma
C
Irak'ın yeniden bir tehdit haline gelmesini önleme
D
Bölge devletlerinin Irak'a saldırmasını önleme
E
Ekonomik sorunları önleme
Soru 28
28. Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan Baltık ülkeleri arasında,

I. Estonya,

II. Litvanya,

III. Letonya,

devletlerinden hangileri yer almaktadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
28 tamamladınız.

Tarih Genel Tarama Testleri Sınavı

Tarih Online Genel Tarama Testleri Sınavı

www.tarihtendersler.com