İlkçağ Tarihi -3

İlkçağ Tarihi -3

Tebrikler - İlkçağ Tarihi -3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. M.Ö 750 - 550 yılları arasında Yunanlılar uzak ülkelerde koloniler kurmuşlardır.

Bu durumun;

I. Yunan dili ve kültürünün yeni yayılma alanları bulması

II. Ticaretin gelişmesi

III. Hristiyanlığın daha geniş alanlara yayılması

sonuçlarından hangilerine yol açtığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 2
2. Eski Yunan ve Roma medeniyetine ait olan eserlerin çoğu Yeni Çağ Avrupası'na Arapça çevirileri sayesinde ulaşabilmiştir.

Buna göre,

I. Araplar bilimsel eserlerin korunmasına özen göstermişlerdir.

II. Romalılar eserlerini Arapça olarak yazmışlardır.

III. Yunanlıların yaşadığı topraklar Araplar tarafından işgal edilmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3
3. Aşağıdakilerden hangisi, İlk Çağ'da Mezopotamya'da ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir?

A
Çivi yazısının kullanılması
B
Yazılı kanunların yapılması
C
Ay ve güneşin tutulma zamanlarının hesaplanması
D
Halk meclislerinin kurulması
E
Çok tanrılı inanışın benimsenmesi
Soru 4
4.

I. Orak zamanı

II. Hasat zamanı

III. Bağ bozumu zamanı

Anadolu yerlilerinin borçlarıyla ilgili olarak kullandıkları yukarıdaki tabirlerden hangileri tarımla uğraştıklarını gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 5
5. İyonyalılar, Anadolu'da özgür düşüncenin ve pozitif bilimlerin öncüsü olmuşlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?

A
Kolonicilik alanında gelişmeleri
B
Yazıyı kullanmaları
C
Güneşin tutulma zamanını hesaplamaları
D
Şehir devletleri halinde yaşamaları
E
Soylu kişileri devlet yönetimine ortak etmeleri
Soru 6
6.

I. Topraklarının verimli olması

II. Ticaret yolları üzerinde olması

III. Farklı yönetim biçimlerinin benimsenmesi

durumlarından hangileri, Anadolu'da kurulan medeniyetleri askerliğe önem vermek zorunda bırakmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 7
7.

I. Anadolu kavimlerinin ürettiği eşyalar Yunanistan'dan Mezopotamya'ya kadar geniş bir bölgede kullanılmıştır.

II. Anadolu'da krallar bütün yetkileri ellerinde bulundurmuşlardır.

III. Asurlular Anadolu'da büyük pazar yerleri kurmuşlardır.

Bu bilgilerden hangileri Anadolu'da ticaretin geliştiğine kanıt olarak gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 8
8. Kralların veliaht prensleri belirlerken Pankuş Meclisi'ne danışmaları ve desteğini almaya çalışmaları,

I. Krallann sınırsız yetkiye sahip olması

II. Pankuş Meclisi'nin devletin dini gücünü temsil etmesi

III. Pankuş Meclisi'nin devlet idaresinde etkin olması

durumlarından hangilerinin bir göstergesidir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 9
9. Asurlu tüccarlar Anadolu'ya getirdikleri malların bir bölümünü kredili olarak sattıkları için bunların kayıtlarını tutmak zorundaydılar.

Bu durum,

I. Hitit ülkesinin Asurluların egemenliği altına girmesi

II. Ticaretle ilgili birçok belgenin olması

III. Asurlu tüccarların yazıyı kullanması

sonuçlarından hangilerini doğrulamaktadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10
10.

I. Sümerlerin kanunları yazılı hale getirmeleri

II. Babil kralı Hammurabi'nin ilk anayasayı yapması

III. Mısır'da firavunların bütün yetkileri kendilerinde toplamaları

Yukarıdakilerden hangilerinin hukuk anlayışının gelişmesine katkı sağladığı savunulamaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 11
11.

I. Yazı

II. Matbaa

III. Barut

IV. Pusula

Yukarıda verilen buluşlardan hangilerinin dünya siyasi haritasının değişmesinde daha etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
III ve IV
E
I, III ve IV
Soru 12
12. Anadolu uygarlıklarından olan Urartulardan günümüze, sulama kanalları gibi eserler kalmıştır.

Buna göre,

I. Coğrafi özellikler Urartuların yaşamlarında etkili olmuştur.

II. Temel geçim kaynakları tarımdır.

III. Taş işlemeciliğinde ileri gitmişlerdir.

yargılarından hangileri doğru değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 13
13. Sümerlerde ilk dönemlerde topraklar devletin malı sayılırken daha sonra yapılan Urgakina Kanunlarıyla topraklar işleyenin malı olarak kabul edilmiştir.

Yapılan bu düzenlemeyle,

I. Özel mülkiyet kavramı gelişmiştir.

II. Ahiret inancı anlayışı ortaya çıkmıştır.

III. Din adamları sınıfı sona ermiştir.

gelişmelerinden hangileri gerçekleşmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 14
14. Coğrafi koşullar ilkçağ uygarlıklarının ekonomik faaliyetlerini doğrudan etkilemiştir.

Bu bilgiye göre,

I. Yunan ve Fenike uygarlıklarının denizcilikle uğraşması,

II. Mısırlılar'ın tarıma yönelik faaliyetlerde bulunması,

III. Urartuların Doğu Anadolu'da ahiret inancına sahip önemli uygarlıklardan biri olması

gelişmelerinden hangileri bu yargıyı doğrular niteliktedir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 15
15. İlkçağ ‘da birçok uygarlık çeşitli sebeplerle bulunduğu bölgeyi terk etmiştir. Bu göçlerde siyasi ve ekonomik sorunların yanı sıra, sosyal etkenler ve doğal olaylar da etkili olmuştur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi göçlerin yapılmasında diğerlerine göre daha az etkilidir

A
Savaşlar
B
Salgın hastalıklar
C
Teknolojik buluşlar
D
Doğal Afetler
E
Kuraklık
Soru 16
16. Mısır'da,

I. Yönetimin başında bulunan kral, tanrının oğlu ve temsilcisi olarak kabul edilirdi.

II. Memurlardan oluşan idari bir teşkilat yönetimde etkiliydi.

III. Din adamları da yönetimde etkin rol oynardı.

Buna göre yukarıda verilenlerden hangileri, yönetimin monarşik veya bürokratik özellikler taşıdığını destekler durumda değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 17
17.

I- İlkçağ'da Yunan Uygarlığı, demokrasinin ilk temsilcisi olmuş ve ülke aristokratik demokrasi ile idare edilmiştir. Zamanla asillerin yönetimine gösterilen tepkiler sonucu, halkın hakları iyileştirilmiş ve sınıf farklılıkları sona ermiştir.

II- Fransa'da 1789'a kadar devam eden sınıflaşma ihtilal sonrasında büyük ölçüde sona ermiş, halk asiller karşısında galip gelmiştir.

Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
İnsanlar zaman içinde bilinçlenmiştir.
B
İnsanların hakları iyileştirilmiştir.
C
Demokratik yönetimlerin kurulması belli aşamalarla sağlanmıştır.
D
Her iki uygarlıkta sosyal sınıflar mevcuttur.
E
Sınıf farklılıklarından dolayı diğer uygarlıklar ile etkileşim azdır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
17 tamamladınız.