Tarih Online Genel Tarama Sınavı -18

Genel Tarama -18

Tebrikler - Genel Tarama -18 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Tarih öncesi devirlerin tarihsel sıralamaya uygun bir şekilde yaşandığı bir yerleşim yerinde yaşayanlar ile ilgili;

I. Kazandıkları deneyimler sayesinde zamanla daha kullanışlı araç - gereçler yapmışlardır.

II. Kullandıkları araç - gereçlerin gelişmesiyle yaşam koşullarını daha elverişli hale getirmişlerdir.

III. Değişik bölgelere göç ederek tarih çağlarını başlatmışlardır.

yargılarından hangileri savunulamaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 2
Fenikeliler, Akdeniz kıyılarında çok sayıda koloni kurmuşlar, ticaretlerini İngiltere kıyılarından Kızıldeniz'e kadar yaymışlardır.

Fenikelilerin geniş bir alanda ticaret yapmalarının,

I. uygarlıklar arasında kültürel etkileşim yaşanması,

II. Fenikelilerin kısa sürede yıkılmaları,

III. çok tanrılı dinlerin ortaya çıkması

sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3
Türklerde, halk, devleti yönetme görevinin hükümdara Tanrı tarafından verildiğine inanıyordu.

Bu durumun,

I. şehzadelerin yönetim deneyimi kazanması için yönetici olarak illere gönderilmesi,

II. hükümdarın Kurultay üyeleri arasından seçilmesi,

III. halkın hükümdara bağlılığının artması

sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4
Emeviler Dönemi'nde Bizans paralarının kullanılmasından vazgeçilerek ilk defa Arap parası bastırılmıştır.

Bu uygulamanın,

I. ekonomik faaliyetleri kontrol altına alma,

II. Bizans ile iyi ilişkiler kurma,

III. İslamiyet'in yayılmasını sağlama

hedeflerinden hangilerine ulaşılmasını kolaylaştırdığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 5
Büyük Selçuklularda sultanlara karşı saltanat mücadelelerinin eksik olmamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devletin dinsel açıdan halifeliğe bağlı olması
B
Alparslan’ın buyruğu ile oluşturulan uç beyliklerinin bağımsızlık mücadelesi
C
Siyasi yönetimdeki bozuklukların Abbasi Halifelerince kullanılması
D
Veraset sistemine bağlı olarak "mülk hanedanın ortak malıdır" anlayışının egemen olması
E
Batini mezhebinin yıkıcı çalışmaları
Soru 6
Orta Çağ Avrupası'nda,

I. derebeylerin hem toprağın hem de toprak üzerindeki insanların mülkiyetine sahip olması,

II. toplumun asiller, din adamları, burjuvalar ve köylüler şeklinde gruplara ayrılması,

III. toprağın temel zenginlik kaynağı sayılması

durumlarından hangileri toplumda eşitsizlik olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 7
Anadolu'da Malazgirt Savaşı'nın ardından bağımsız Türk beylikleri kurulmuştur.

Bu gelişmenin,

I. ekonomik durumun kötüleşmesi,

II. Bizans, Gürcü ve Ermeni kuvvetlerinin kontrol altına alınması,

III. Anadolu'da Türk kültürünün yayılması

sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 8
Sultan I. Murat "Devlet hükümdar ve oğullarının ortak malıdır." anlayışını getirerek aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A
Kut inancını ortadan kaldırmayı
B
Taht kavgalarının gerekçelerini ortadan kaldırmayı
C
Rakip hanedanların oluşmasını önlemeyi
D
Merkezi yönetim anlayışını güçlendirmeyi
E
Halkın yönetime ortak olmasını
Soru 9
I. Batı'da fetih ve yayılma

II. Anadolu Beyliklerine son verme

III. Türk İslâm Dünyası'nın lideri olma

IV. Avrupa'da üstünlüğü ele geçirme

Yükselme Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nin uyguladığı yukarıdaki politikaların sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi ver almaz?

A
Anadolu Türk Birliği sağlandı.
B
Balkan devletleri egemenlik altına alındı.
C
Kuzey Afrika devletleri tamamen egemenlik altına alındı.
D
Kaybettiği toprakları geri aldı.
E
Avusturya 1533 İstanbul Antlaşması ile Osmanlı Devleti'nin üstünlüğünü kabul etti.
Soru 10
Aşağıdaki eyaletlerden hangisinin geliri iltizama verilirdi?

A
Rumeli
B
Anadolu
C
Mısır
D
Trabzon
E
Diyarbakır
Soru 11
Coğrafi Keşiflerden sonra Avrupa'da ticaret mallarında büyük ucuzluk görülmüştür.

Coğrafi Keşiflerin,

I. keşfedilen yerlerde Hristiyanlık dininin yayılması,

II. ham madde kaynaklarının doğrudan Avrupa ülkelerine aktarılması,

III. yeni kıta, ırk ve bitkilerin tanınması

sonuçlarından hangilerinin bu duruma doğrudan yol açtığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisinin Reform hareketlerinin Avrupa’da başarıya ulaşmasını sağladığı söylenebilir?

A
Yeni ticaret yollarının bulunması
B
Alman Prenslerin, Papa karşıtı hareketleri desteklemeleri
C
Avrupa’da ekonomik düzeyin yükselmeye başlaması
D
Feodal yönetimlerin etkinliğinin zaman içinde azalması
E
Avrupa’da sınır değişikliklerinin meydana gelmesi
Soru 13
Osmanlı Devleti'nde IV. Murat Dönemi'nde İran'a sefer düzenlenmesinde,

I. İran'ın Bağdat'ı işgali etmesi,

II. Osmanlı Devleti'nin Azerbaycan topraklarını Ferhat Paşa Antlaşması ile ele geçirmesi,

III. Osmanlı Devleti'nin İran ile olan mezhep farklılıklarını sona erdirmek istemesi

gelişmelerinden hangileri rol oynamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 14
XVIII. yüzyıl ıslahatlarında sorunların gerçek nedenine inilerek çareler aranmaya çalışılmış, Avrupa örnek alınarak yeniliklere girişilmiştir.

Öncelikle askerî alanda görülen bu ıslahat çabalarının Osmanlı İmparatorluğu’na en çok aşağıdaki hangi konunun çözümünde yardımcı olduğu söylenebilir?

A
Hukuk ikiliğine son verme
B
Azınlıkların imparatorluktan ayrılmalarını engelleme
C
Devletin yıkılmasını geciktirme
D
Halkı yönetime katma
E
Yabancı okulların faaliyetlerini denetleme
Soru 15
Fransız İhtilali'nden sonra,

I. milli meclisin onayı olmadan vergi toplanmamasının kararlaştırılması,

II. Napolyon'un ömür boyu konsül seçilerek imparator olması,

III. soyluluğun kaldırılarak herkese eşit siyasal hakların verilmesi

gelişmelerinden hangilerinin demokrasiye aykırı olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 16
1815 Viyana Kongresi'nde, krallıkların korunması benimsenmiş, Hollanda ile Belçika birleştirilerek bir devlet haline getirilmiştir.

Buna göre Avrupa'nın siyasal yapısı düzenlenirken,

I. demokratik yönetim anlayışının güçlendirilmesi,

II. sınırların belirlenmesinde ulusçuluk ilkesinin temel alınması,

III. mutlakıyet rejiminin devam ettirilmesi

durumlarından hangilerinin dikkate alındığı söylenemez?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 17
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1878 yılında imzalanan Ayastefanos Antlaşması, Avrupa devletlerince kabul edilmemiş, bu antlaşmanın yerine Berlin Antlaşması imzalanmıştır.

Avrupa devletlerinin Ayastefanos Antlaşması’na karşı çıkmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı'nın topraklarını korumak istemeleri
B
Milliyetçilik düşüncesini engellemeye çalışmaları
C
Balkan uluslarının bağımsızlığını engellemek istemeleri
D
Rusya'nın güçlenmesini çıkarlarına aykırı görmeleri
E
Osmanlı Devleti’nin Almanya’ya yakınlaşmaya başlaması
Soru 18
Ulusal birliğini geç tamamlayan İtalya sömürge alanı olarak gördüğü Trablusgarp'a saldırdı, ancak Deme. Tobruk ve Bingazi'de durdurulunca 12 Ada'yı ve Rodos'u işgal etti

İtalya'nın bu hareketle ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A
Savaşın alanını genişletmek
B
Osmanlı Devleti'ni barışa zorlamak
C
Sömürge alanını genişletmek
D
Akdeniz ticaretinde söz sahibi olmak
E
Balkanların tümünü ele geçirmek
Soru 19
I. Dünya Savaşı sırasında İngiltere. Fransa, Rusya ve İtalya arasında imzalanan St: Jean De Marianne adlı gizli antlaşmayla;

Hüküm: Savaş sonrası İzmir ve Ege Adaları İtalya'ya verilecekti.

Durum: Paris Barış Konferansı'nda İngiltere, Batı Anadolu'nun Yunanistan'a bırakılmasını sağladı.

Yukarıdaki hüküm ve durum dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
İtalya'nın antlaşma sonrası savaştan çekildiği
B
Yunanistan'ın İtalya’nın yerine savaşa girdiği
C
İngiltere'nin gizli antlaşma koşullarına bütünüyle bağlı kaldığı
D
Savaş sürecinde uzlaşılan paylaşım planının değişikliğe uğradığı
E
İtilaf Devletleri'nin Osmanlı topraklarını işgal etmekten vazgeçtikleri
Soru 20
Türk halkının herhangi bir merkezden emir almaksızın oluşturduğu Kuva-yı Milliye birliklerinin kurulmasında aşağıdakilerden hangisinin rolü daha büyüktür?

A
İtilaf Devletleri donanmasının Boğazlara yerleşmesi
B
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda yenilgiye uğraması
C
Osmanlı Devleti’nin otoritesinin korunmak istenmesi
D
Rusya'da yönetim şeklinin değişmesi
E
Anadolu'nun farklı yörelerinin İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi
Soru 21
Amasya Görüşmeleri sonucunda İstanbul Hükümeti Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni "hukuki bir yapılanma" olarak tanımıştır.

Bu durumun,

I. Milli Mücadelenin yasal bir özellik kazanması,

II. Milli Mücadelenin etkinliğinin artması,

III. padişahın merkeziyetçi yapılanmasını güçlendirmesi

sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 22
TBMM kurulduktan hemen sonra ayaklanmalarla uğraşmak zorunda kalmıştır.

TBMM'nin aşağıdaki hangi etkinliği bu durumun kanıtıdır?

A
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu kabul etmesi
B
Tekalif-i Milliye Emirlerini yayımlaması
C
Meclis hükümeti sistemini benimsemesi
D
Hiyanet-i Vataniyye Kanunu'nu çıkarması
E
Güçler Birliği Sistemini benimsemesi
Soru 23
Tekalif-i Milliye Emirlerini uygulamak için her ilçede kurulan Tekalif-i Milliye Komisyonlarında devlet memurlarının dışında on üye de halktan seçilmiştir.

Bu uygulama ile,

I. Halkın Kurtuluş Savaşı'na desteğini artırma

II. Devlet - ulus bütünlüğünü güçlendirme

III. İstiklal Mahkemelerini yaygınlaştırma

hedeflerinden hangilerine ulaşılmak istendiği savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 24
Aşağıdaki düzenlemelerden hangisi Türkiye'de toplumsal düzenin sağlanması ve korunmasında daha fazla katkıda bulunmuştur?

A
Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
B
Hukuk birliğinin sağlanması
C
Kadınlara siyasi haklar verilmesi
D
Yerli sanayicilere ucuz kredi imkanının sağlanması
E
Meclis hükümeti sisteminin benimsenmesi
Soru 25
Türkiye bölgesel, Avrupa ve dünyada kurulan her uluslararası organizasyona katılarak temsil edilmeyi genel bir politika olarak benimsemiştir.

Türkiye'nin bu politikası ile ilgili,

I. Uluslararası iş birliği ve yardımlaşma çabalarını desteklemektedir.

II. Uluslar arasındaki sorunların barışçı yollarla çözülmesini istemektedir.

III. İç sorunlarının çözümünde diğer devletlerin desteğini almak istemektedir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve IIII
E
I, II ve III
Soru 26
"Bizim halkımız çıkarları birbirinden ayrı sınıflar halinde değil, aksine varlıkları ve çalışmalarının sonucu birbirine gerekli olan sınıflardan ibarettir."

Atatürk'ün bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulamaz?

A
Toplumsal yapının sosyal dayanışmayı zorunlu hale getirdiğini
B
Toplumu oluşturan gruplar arasında çatışmaya yol açacak farklılıkların olmadığını
C
Sınıfların kendi alanlarında yaptığı çalışmaların toplum yaşamını kolaylaştırdığını
D
Farklı uğraşların toplumsal ihtiyaçların karşılanması gereğinden kaynaklandığını
E
Soyluların ve azınlıkların eskiden elde ettikleri ayrıcalıklara saygılı olmak gerektiğini
Soru 27
1867'de 15 yaşında Japonya'da imparatorluk tahtına geçen Matsuhito, yeni bir dönem başlattı.

Bu döneme ve bu dönemde gerçekleştirilen düzenlemelere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meiji Restorasyonu
B
Restorasyon Dönemi
C
Aydınlanma Dönemi
D
Akıl Çağı
E
Shogun Dönemi
Soru 28
14 Haziran'da 1940'ta Almanların Paris'e girmesinin ardından Fransızlar ateşkes imzalamak zorunda kaldı. Alman birlikleri Fransa'nın kuzeyini ve Atlas Okyanusu kıyılarını işgal etti.

Almanların denetimindeki yeni Fransız hükümeti aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulmuştur?

A
General Mc Arthur
B
General Petain
C
Winston Churchill
D
Woodrow Wilson
E
General Rommel
Soru 29
I. Etnik-i Eterya

II. Enosis

III. Mavri Mira

IV. İrgun

V. Haganah

Yukarıdakilerden hangisi Kıbrıs'ı Yunanistan toprağı haline getirme düşüncesi ile ilişkilendirilebilir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 30
I. halk oyu ile kabul edilme

II. iki meclisli sistemi benimseme

III. askeri darbe sonucunda hazırlanma

niteliklerinden hangileri 1961 ve 1982 anayasalarının her ikisi için de ortak özellik durumundadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 31
Türkiye'nin Orta Doğu ülkeleri ile olan ilişkilerinde,

I. Körfez Krizi,

II. PKK sorunu,

III. Filistin-İsrail Sorunu

konularından hangileri belirleyici olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
31 tamamladınız.

Tarih Genel Tarama Sınavı

Tarih Online Genel Tarama Testleri Sınavı

www.tarihtendersler.com