Tarih Online Genel Tarama Sınavı -19

Genel Tarama -19

Tebrikler - Genel Tarama -19 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İnsanlık doğuşundan bu yana, sürekli bir oluşum yaşamıştır. Kendisini, her adımda aşarak, geleceğe doğru akıp gidecek bir oluşumdur bu. Tarih işte bu oluşumun gerçeğidir.

Yukarıdaki görüşleri savunan bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini söylerse bu düşünceleri ile çelişkiye düşmüş olur?

A
İnsanlık tarihindeki gelişmeler ileriye doğru olmuştur.
B
Tarih geleceğe ışık tutmuştur.
C
Tarih insanlığın gelişim evrelerini ortaya koymaktadır.
D
Tarih dünü açıklayan, bugüne yardımcı olan bir bilimdir.
E
İnsanlık tarihindeki olaylar birbirinin tekrarı biçimindedir.
Soru 2
İlkçağ'da Roma dünya egemenliği kurabilmiş bir uygarlık olduğu halde zayıflamış ve zamanla gücünü kaybetmiştir.

Bu durumun nedenleri arasında aşağıdaki terden hangisi yoktur?

A
Patrici, Plep mücadelesinin devleti yıpratması
B
İslâmiyet dininin doğması ve yaygınlaşması
C
Roma yöneticilerinin arasında entrikaların başlaması
D
Köle ayaklanmasının görülmesi
E
Sınırların genişlemesi nedeniyle kontrolün zorlaşması
Soru 3
İslâmiyet öncesi Türk devletlerinde mimarî gelişmemiş, sınıf ayrımı kesinleşmemiş, uzun süreli hapis cezası uygulanamamıştır.

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Töreye göre yönetilmeleri
B
Göçebe olarak yaşamaları
C
Kültürel olarak geri olmaları
D
Federal bir yapıya sahip olmaları
E
Demokratik bir yapıya sahip olmaları
Soru 4
İslâmiyet öncesi Araplar kabileler hâlinde göçebe olarak yaşıyorlardı. Kabileler arası savaşlar yapılırdı. Haram ayı denilen kutsal aylarda Araplar aralarındaki savaşlara son verirlerdi. Mekke'ye gelerek dinî ve ticarî etkinlikte bulunurlardı.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan çıkarılabilecek bir sonuç değildir?

A
Arap ekonomisinde tarım önemli bir yer tutar.
B
Haram ayları Araplar için kutsaldır.
C
Mekke önemli bir din merkezidir.
D
İslâmiyet öncesi Araplarda göçebe yaşam görülür.
E
Araplarda kabile yaşamı önemli bir yaşam biçimidir.
Soru 5
• Timur, Orta Asya'da Semerkant merkezli, bilim, kültür ve sanat alanlarında ileri seviyede; askeri açıdan oldukça güçlü bir Türk-İslam İmparatorluğu kurmuştur.

• Timur yayılma alanı olarak genellikle Türkler'in yaşadığı alanları seçmiş; Çağatay ve Altınordu Moğol Hanlıkları'nı yıktıktan sonra Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Osmanlı Devletleri ile savaşmıştır.

Buna göre Timur'la ilgili,

I. Askeri faaliyetlere önem vermemiştir.

II. İslamiyet’in yayılmasını yavaşlatmıştır.

III. Türk-İslam dünyasını bir bayrak altında toplamaya çalışmıştır.

IV. Çok sayıda İslam devleti kurmuştur.

V. Ticaret yollarını ele geçirmeye çalışmıştır.

yargılarından hangisi doğrudur?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 6
Avrupa'da,

I. kralların din adamlarının elinden taç giymeleri,

II. halkın kilise tarafından aforoz edilen krallara itaat etmemesi,

III. derebeyliklerin yaygınlaşması

durumlarından hangileri laik olmayan bir devlet anlayışının benimsendiğini gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 7
Anadolu Selçuklu Devleti'nde hükümdarın başkanlık ettiği divan devlet işlerine bakardı.

Buna göre,

I. mutlak yönetim,

II. devlet teşkilatlanması,

III. teokrasi

olgularından hangilerinin Anadolu Selçuklularında var olduğu söylenemez?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 8
Osmanlı Devleti iskan politikasının hedefine ulaşabilmesi amacıyla aşağıdaki yöntemlerden hangisini uygulamamıştır?

A
Konar göçer kabileler İskana tabi tutulmuştur.
B
Göç veren bölgenin ekonomik yapısı korunmuştur.
C
Göç eden kabilelere vergi muafiyeti getirilmiştir.
D
Göç edenlerin eski yurtlarına geri dönmesi önlenmiştir.
E
Göç edilen bölgeler göç edenlere mülk toprak olarak verilmiştir.
Soru 9
İpek Yolu ticaretinden sonra Mısır'ın fethiyle Baharat Yolu ticareti de Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir. Ancak Asya ticaretinde elde edilen bu üstünlük uzun süre korunamamıştır.

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu durumun nedeni olarak gösterilebilir?

A
Fransa’ya kapitülâsyon verilmesi
B
Portekizlilerin Ümit Burnu'ndan Hindistan'a ulaşması
C
Akdeniz'de siyasî üstünlüğün kaybedilmesi
D
Süveyş Kanalı’nın açılması
E
Mısır Kölemenlerinin ayaklanması
Soru 10
Aşağıdaki beylik ve hükümetlerden hangisinden savaş zamanında asker alınmamıştır?

A
Kırım Hanlığı
B
Erdel Beyliği
C
Eflak Beyliği
D
Boğdan Beyliği
E
Hicaz Emirliği
Soru 11
IV. Mehmet'in sadrazamlık teklif ettiği Köprülü Mehmet Paşa'nın ileri sürdüğü şartları kabul etmesinde,

I. Venedik'in Çanakkale Boğazı’ndaki ablukasını kırma ihtiyacı,

II. padişahların otoritesinin zayıflamış olması,

III. Köprülü Mehmet Paşa'nın ekonomik ıslahatlara öncelik vermesi

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12
Osmanlı Devleti'nde Lale Devri, zevk ve eğlence devri olmasına rağmen birçok ıslahat yapılmıştır.

Bu dönemde yapılan,

I. itfaiye örgütünün kurulması,

II. çini ve kumaş fabrikalarının açılması,

III. Avrupa'da geçici elçiliklerin açılması

yeniliklerinden hangileri ekonomik amaçlıdır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 13
Avrupa’da gerçekleşen Rönesans ve Reform hareketleri aşağıdaki alanlardan hangileriyle ilişkilendirilebilir?
RönesansReform
A)DinEkonomi
B)SanatEdebiyat
C)HukukDin
D)EkonomiSanat
E)SanatDin
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 14
I. Abdülhamit zamanında Sadrazam Halil Hamit Paşa, ulufe alım satımını yasaklamış, sınırlarda ve İstanbul'da bulunan yeniçerilerin yoklamalarını yaptırarak ordunun gerçek sayısını öğrenmeye çalışmıştır.

Bu bilgilere dayanarak,

I. Askeri giderler denetim altına alınmak istenmiştir.

II. Askeri alandaki ıslahatlardan vazgeçilmiştir.

III. Yapılan ıslahatlarda Avrupa'daki uygulamalar örnek alınmıştır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi, Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı sonuçlar arasında gösterilebilir?

A
Dinin toplumsal etkinlinin artması
B
Sömürgeci düşüncenin sona ermesi
C
Ulusal devletlerin kuruluşunun gecikmesi
D
İmparatorlukların siyasi ve askeri etkinliğinin azalması
E
Monarşilerin güçlenmesi
Soru 16
II. Meşrutiyet'in ilanıyla Anayasada değişiklik yapılarak;

• Meclisi açma kapama yetkisi padişahtan alınmış.

• Kuvvetler ayrılığı benimsenmiş.

• Hükümetin meclise karşı sorumlu olması sağlanmıştı.

Aşağıdakilerden hangisi, bu uygulamaların üçüyle de doğrudan ilgilidir?

A
Devlet ve toplum düzeninin laikleşmesi
B
Uygulamaların demokratikleşmesi
C
Hükümdar otoritesinin güçlenmesi
D
Yürütme ve yargının zayıflaması
E
Ordunun politikaya bulaşması
Soru 17
Sanayi Devrimiyle ivme kazanan sömürge yarışı 1914-1918 yıllan arasında da Almanya'nın öncülüğündeki Bağlaşma devletleriyle İngiltere'nin öncülüğünde oluşan Fransa'nın da yer aldığı Antlaşma devletleri arasında I. Dünya Savaşı'nın çıkmasında belirleyici rol oynamıştır.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Yakınçağ'da siyasal dengelerin değiştiği
B
Almanya'nın I. Dünya Savaşı öncesi güçlü bir devlet haline geldiği
C
Sömürgeci devletlerin egemenlik alanlarıyla yetindikleri
D
İngiltere ve Fransa arasındaki çelişkilerin aşıldığı
E
Sömürgeci rekabetin artarak devam ettiği
Soru 18
İtilaf Devletleri tarafından görevlendirilen Amiral Bristol’ün hazırladığı raporda yer alan, İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalinin haksız olduğu hükmü aşağıdakilerden hangisini ortaya koymuştur?

A
İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlık olduğunu
B
İşgallerin kalıcı olamayacağını
C
Türk tarafının haklı olduğunu
D
Anadolu’da Rum nüfusun giderek azaldığını
E
Azınlıkların İtilaf Devletlerinin otoritesine zarar verdiğini 
Soru 19
Erzurum Kongresi'nde kurulması düşünülen geçici hükümetin ulusal kongre tarafından seçilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu bilgilere dayanarak,

I. Yeni hükümetin bütün ülkeyi temsil etmesi amaçlanmıştır.

II. Ulusal güçler aynı yönetim altında birleştirilmek istenmiştir.

III. Halifelik ve saltanata bağlılık güçlendirilmiştir,

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 20
I. TBMM yeni seçilen üyelerle, Osmanlı Mebusan Meclisi'nden gelen üyelerden oluşmuştur. Yeni meclise, Mebusan Meclisi'nin üyelerinin de dahil edilmesi bu üyelerin daha önce seçilmiş olmalarından dolayıdır.

TBMM'nin, kaçabilen son Osmanlı Mebusan Meclisi üyelerine kendi bünyesinde yer vermesi en çok aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?

A
Üyelerin saltanat yanlısı tutumlarını değiştirmelerine
B
Yeni Meclisin, milli iradeye olan saygısına
C
Yeni Meclis'in Mebusan Meclisi'nin yapısını sürdürme kararlılığına
D
Yeni meclisin halkçı ilkeyi iç politikada egemen kılma çabasına
E
Temsil Kurulu'nun üyelerinin Mebusan Meclisi'nde yer almış olmasına
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi, Türk Ordusunun Kurtuluş Savaşında Savunmaya yönelik savaşlarından biri değildir?

A
I. İnönü Savaşı
B
II. İnönü Savaşı
C
Sakarya Meydan Savaşı
D
Dumlupınar Meydan Savaşı
E
Eskişehir-Kütahya Savaşları
Soru 22
Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı, zirai üretime dayanan ve ham maddesi Türkiye'de bulunan sanayi işletmeleri kurma, ithalat konusu olan temel tüketim mallarının üretimine öncelik verme amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik hazırlanmıştır.

Bu amaçlara ulaşmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması beklenemez?

A
Yerli üreticilerin desteklenmesi
B
Batılı devletlere ticari ayrıcalıklar tanınması
C
Korumacı gümrük politikasının uygulanması
D
Dokuma, maden, kimya ve porselen sanayilerinin kurulması
E
Devlet bütçesinden sanayileşme programlarına ödenek ayrılması
Soru 23
TBMM, savaş dolayısıyla ülkelerindeki Türk vatandaşlara uyguladığı olağanüstü kanun ve kısıtlamaları kaldıran devletlerin, Türkiye'de bulunan vatandaşlarına uyguladığı kanun ve kısıtlamaları kaldırmayı hükümetin yetkisine bırakmıştır.

TBMM bu kararla dış ilişkilerde öncelikle aşağıdakilerden hangisini benimsediğini göstermiştir?

A
Devletler arası eşitlik anlayışını
B
Hoşgörü ve barış ortamını
C
Demokratlık ve insan haklarını
D
Sadece kendi çıkarlarını
E
Milletler Cemiyeti'nin kararlarını
Soru 24
• Osmanlı Devleti'nde kızların eğitimine erkeklerin eğitimi kadar önem verilmemiştir.

• Meşrutiyet Dönemi'nde meclis açılmış, ancak seçme ve seçilme hakkı yalnız erkeklere tanınmıştır.

Yeni Türk Devleti Atatürk'ün,

I. devletçilik,

II. cumhuriyetçilik,

III. halkçılık

ilkelerinden hangilerini uygulayarak bu konulardaki eksiklikleri gidermiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 25
Sovyet yönetimine karşı XX. yüzyıl başlarında sergilenen Basmacı Hareketi'nin başarısız olmasında aşağıdakilerden hangisi rol oynamamıştır?

A
Merkezi bir askeri yapının oluşturulamaması
B
Türk topluluklarının geniş bir bölgede yaşamaları
C
Rus birliklerine karşı yeterli silah ve malzemeye sahip olunamaması
D
Dışarıdan askeri ve mali yardım alınamaması
E
Hareketin liderlerinin kendi aralarında birlik kuramamaları
Soru 26
II. Dünya Savaşı'nda düzenlenen Washington Konferansı'nda savaş sonrasında kurulacak barışın korunması sorumluluğunun bırakıldığı devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
ABD
B
Sovyetler Birliği
C
İngiltere
D
İspanya
E
Çin
Soru 27
Türkiye'nin Soğuk Savaş Dönemi'nde,

I. Kore'ye askeri birlik gönderme,

II. Birleşmiş Miletler'e üye olma,

III. Bağdat Paktı'na katılma

girişimlerinden hangileri Batı dünyası ile ilişkilerini güçlendirme düşüncesinin bir ürünüdür?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 28
1980 Askeri Darbesi sonrasında gerçekleştirilen ilk genel seçimler aşağıdakilerden hangisi tarafından kazanılmıştır?

A
Milliyetçi Hareket Partisi
B
Anavatan Partisi
C
Milli Selamet Partisi
D
Doğru Yol Partisi
E
Sosyal Demokrat Parti
Soru 29
Küresel ısınmanın günümüz dünyasında aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenemez?

A
Balık stoklarının azalması
B
Fosil yakıt rezervlerinin azalması
C
Karbondioksit emisyon miktarının artması
D
Dünya'nın yüzey sıcaklığının artması
E
Besin üretiminin sınırlı sayıda bitki türüne bağımlı hale gelmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
29 tamamladınız.

Tarih Genel Tarama Sınavı

Tarih Online Genel Tarama Testleri Sınavı

www.tarihtendersler.com