Tarih Online Genel Tarama Sınavı -14

Genel Tarama -14

Tebrikler - Genel Tarama -14 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İnsan topluluklarında ve toplumlar arasında geçmişte meydana gelen olayları zaman göstererek inceleyen ve bu olaylar arasındaki neden - sonuç ilişkilerini kaynaklara dayanarak açıklayan bilim dalına “Tarih” denir.

Bu tanımda tarih biliminin hangi özelliği yoktur?

A
Coğrafyadan yararlanması
B
Olayların analizini yapması
C
Eski devirleri aydınlatması
D
Belgelerden yararlanması
E
Kronolojiden yararlanması
Soru 2
Mezopotamya'da taş az olduğu için mimarîde kerpiç kullanılmış; Çin'de maden az olduğu için porselen yapımı gelişmiştir.

Bu bilgiden çıkarılabilecek en doğru yargı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uygarlıkların oluşumu ve gelişmesinde bölgelerin coğrafî özellikleri önemli yer tutar.
B
Mezopotamya'da kurulan devletler mimarîde gelişmişlerdir.
C
Çin'de porselen yapımı gelişmiş ve dünyaca ün kazanmıştır.
D
Mezopotamya ve Çin iki farklı alanda gelişme kaydetmişlerdir.
E
Mezopotamya'da ve Çin'de yerleşik yaşam biçimi egemendir.
Soru 3
I. I. Göktürk Devleti kurulduktan sonra Bumin Kağan'ın kardeşi istemi Yabgu, ülkenin batısını yönetmeye başlamıştır. II. Akhunlar'la savaşan, Bizans'a elçi gönderen istemi Yabgu, dış faaliyetlerde aktif olarak rol oynamıştır.

Buna göre Göktürk Devleti'yle ilgili hangi yargıya varılamaz?

A
Hanedan üyeleri ülke yönetimine ortaktır.
B
Göktürk Devleti merkeziyetçidir.
C
Yabgu, yarı müstakil bir devlet adamıdır.
D
Yabgu, savaş ve barışa karar verebilmektedir.
E
Merkezde oturan Kağan, büyük olarak tanınır.
Soru 4
I. I. Hz. Ömer zamanında ülke illere bölünmüş, Emeviler zamanında ise eyalet sistemine geçilmiştir.

II. Hz. Osman zamanında ilk İslâm donanması kurulmuş, Emeviler zamanında ise donanma daha da geliştirilmiştir.

Yukarıdaki bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Devlet örgütlenilmesinde oldukça geç kalındığı
B
Sınırların zaman içinde daraldığı
C
İslam'ın belirli bölgelerde sınırlı kaldığı
D
Devlet örgütlenmesinin zamanla geliştiği
E
Ordu birimlerinin daha sonra kurulduğu
Soru 5
Selçuklularda Melikleri yetiştiren yöneticilere Atabey denir. Bu yöneticiler zamanla giderek güçlenmişler ve daha sonra kendi beyliklerini kurmuşlardır.

Bu durumun, aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?

A
Atabeylerin devleti yönetmesine
B
Selçukluların güçlenmesine
C
Siyasî yapının merkezileşmesine
D
Devletin parçalanmasına
E
Teokratik devlet yapısının oluşmasına
Soru 6
Feodalite (derebeylik), Ortaçağ Avrupası’nda görülen siyasî yönetim şeklidir.

Aşağıdakilerden hangisi, Feodalite’nin özelliklerinden biri değildir?

A
Eşitsizliğe dayalı bir yöntemdir.
B
Zenginlik ölçüsü topraktır.
C
Toprağın ve köylünün sahibi senyörlerdir.
D
Himaye sistemine dayalıdır.
E
Merkezî krallıklar güçlüdür.
Soru 7
I- Pasinler Savaşı

II- Kösedağ Savaşı

III- Malazgirt Savaşı

IV- Dandanakan Savaşı

V- Miryokefalon Savaşı

Yukarıdaki savaşlardan hangi ikisi Anadolu'nun Türkleşmesinde etkili olmamıştır?

A
l-V
B
II-III
C
II-IV
D
II-V
E
III-IV
Soru 8
Yıldırım Bayezid döneminde Haçlılarla yapılan Niğbolu Savaşı'na,

I. Osmanlı sınırlarının Tuna nehrine ulaşması,

II. Bizans'ın Avrupa'dan yardım isteği,

III. Osmanlıların Balkanlardan atılmak istenmesi

nedenlerinden hangileri yol açmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 9
Preveze Deniz Savaşı ile Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren Osmanlıların, hangi deniz savaşı sonunda Akdeniz egemenliği sarsılmıştır?

A
Cerbe Savaşı
B
Malta Seferi
C
Hint Deniz Seferi
D
Vadi's Şeyi Savaşı
E
İnebahtı Savaşı
Soru 10
Sınır boylarında bulunan toprakların geliri bu sınırları koruyanlara verilirdi.

Bu toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ocaklık
B
Yurtluk
C
Vakıf
D
Mukataa
E
Zeamet
Soru 11
Osmanlı Devleti'nin Orta Avrupa egemenliğinin sona ermesi, aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

A
1700 İstanbul Antlaşması
B
Zitvatoruk Antlaşması
C
Kırım Savaşı
D
Karlofça Antlaşması
E
Ziştovi Antlaşması
Soru 12
1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasına göre:

- Osmanlı Ortodokslarının koruyuculuğu Rusya'ya bırakılmış,

- Avrupa devletlerinden sonra Rusya'da kapitülâsyon haklarından yararlanmaya başlamış,

- Rusya Karadeniz'de donanma bulundurma hakkını elde etmiştir.

Bu bilgiler dikkate alındığında, Osmanlı Devleti'yle İlgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A
Osmanlı egemenlik haklarını korumuştur.
B
XVIII. yy.'da Balkanlar'da iç sorunlar vardır.
C
Rusya'nın Balkan Ortodoksları üzerinde amaçları vardır.
D
Osmanlı Karadeniz'deki üstünlüğünü kaybetmiştir.
E
Kapitülâsyonlar genişletilmiştir.
Soru 13
Rönesans hareketlerinin Avrupa'da ilk başladığı ülke İtalya’dır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumda etkili olan faktörlerden biri değildir?

A
İtalya'nın coğrafi konum itibariyle kültürel etkileşime açık olması
B
Ekonomik durumu ileri seviyede olan İtalyanların güzel sanatlara ilgi duyması
C
Merkezi bir kralın baskısından uzak olunması
D
Katolik Kilisesi’nin merkezinin İtalya’da bulunması
E
Denizciliğe önem verilmesi
Soru 14
Avrupa’da 1848 ihtilallerinin çıkmasında,

I. liberal akımların eski siyasi düzeni sarsması,

II. işçi sınıfının daha fazla hak istemesi,

III. Hıristiyanlığın yaygınlaştırılmak istenmesi,

IV. Almanya’nın siyasi birliğini sağlamaya çalışması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
II ve IV
E
I, II ve III
Soru 15
XIX. yüzyılın sonlarında geçici bir süre için İngiltere Mısır'ı işgal etmiş, Avusturya Bosna - Hersek'i yönetimi altına almıştır. Ancak iki ülke de bu bölgeleri Osmanlı Devleti'ne geri vermemişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisinin bu duruma ortam hazırladığı savunulabilir?

A
Osmanlı Devleti'nin siyasal ve askeri yönden güçsüz olmasının
B
Osmanlı Devleti'nde padişahın yetkilerinin kısıtlanmasının
C
Osmanlı Devleti'nin çok uluslu bir imparatorluk olmasının
D
Rusya'nın Karadeniz'de donanma bulundurmasının
E
Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletler hukukundan yararlanmasının
Soru 16
İngiltere ile Rusya'nın 1908 Reval Görüşmelerinde bir araya gelip, Osmanlı'yı paylaşan kararlar alması, bu devletlerin nasıl bir siyaset izlediğini gösterir?

A
Manda ve himaye düşüncesine önem veren
B
Almanya'nın yayılmasını önlemeye yönelen
C
Osmanlı'nın parçalanmasını önlemeye çalışan
D
Osmanlı'yı zayıflatıp sömürmeye çalışan
E
Osmanlı ıslahatlarını destekleyen
Soru 17
I. Kanuni Esasi'de;

• Şeyhülislam hükümet içinde yer alır.

• Alınan kararlar Şeriat'a aykırı olmamalıdır.

• Seriye mahkemeleri devam edecek ve anayasa güvencesine alınacaktır.

Hükümleri yer almıştır.

Bu hükümler aşağıdakilerden hangisinin önemli bir kanıtı niteliğindedir?

A
Mutlak Monarşik idarenin değiştiğinin
B
Teokratik devlet anlayışının devam ettiğinin
C
Demokratikleşmenin başladığının
D
Din-devlet işlerinin ayrıldığının
E
Padişah otoritesinin sınırlandırıldığının
Soru 18
I. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan Versay Antlaşması,

I. sınırlar,

II. silahsızlanma,

III. tamirat borçları

konularından hangileriyle ilgili hükümler içermiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 19
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından Anadolu’da gerçekleşen işgaller içerisinde Türk halkının en fazla tepkisi çeken gelişme Yunanlıların İzmir’i işgali olmuştur.

Türk halkının bu tepkisinde aşağıdakilerden hangisi daha fazla etkilidir?

A
Padişahın İtilaf Devletleri'nin baskısı ve kontrolü altında olması
B
Yunanlıların İngiliz Hükümeti tarafından desteklenmesi
C
Anadolu’da farklı etnik kökenden azınlıkların yaşaması
D
Batı Anadolu’nun coğrafi olarak Yunanistan’a yakın olması
E
Yunan işgalinin kalıcı olacağından endişe edilmesi
Soru 20
İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getiremezse geçici bir hükümet kurulacaktır.

Erzurum Kongresi'nde alınan bu karar ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir?

A
Halifeliğin kaldırılmasının
B
Seçimlerin yenilenmesinin
C
Ermenilere karşı cephe kurulmasının
D
İstiklâl Mahkemelerinin kurulmasının
E
Yönetim alanında ortaya çıkacak boşluğun doldurulmasının
Soru 21
Misak-ı Millîde yer alan; "Kars, Ardahan, Artvin ve Batı Trakya'da halk oylaması yapılmalıdır." kararı aşağıdakilerden hangisini amaçlar?

A
Söz konusu yerlerin gözden çıkarıldığını
B
Wilson ilkelerine göre; bu yerler halkın çoğunluğunun Türk olduğunu kanıtlamayı
C
Bu yerler için savaşın göze alındığını
D
Anlaşma görüşmelerinde bu yerler üzerinde durulması gerektiğini
E
Söz konusu yerlerin belirsizliğini
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi, Eskişehir - Kütahya savaşlarının sonuçlarından biri değildir?

A
Eskişehir, Kütahya, Afyon Yunanlıların eline geçmiştir.
B
Yurtta büyük hayal kırıklığı belirmiştir.
C
TBMM'de moral bozukluğu başlamıştır.
D
Kurtuluş savaşının en bunalımlı günlerinin yaşanmasına yol açmıştır.
E
İtilaf Devletleri ile barış görüşmelerine başlanmıştır.
Soru 23
Yeni Türk Devleti'nin ilk yıllarında TBMM tarafından kabul edilen bir kanunla ülkedeki tekke ve zaviyelerin kapatılması kararlaştırılmıştır.

Bu düzenlemenin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Azınlıkların haklarını devlet güvencesi altına almak
B
Halkın devlete olan bağlılığını güçlendirmek
C
Din eğitiminin yaygınlaştırılmasını sağlamak
D
Demokrasi düşüncesini güçlendirmek
E
Sosyal çağdaşlaşmayı hızlandırmak
Soru 24
İngiltere’nin Musul’u Türkiye’ye bırakmayarak kendi kontrolü altında tutmak istemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bölgede Türk nüfusun çoğunluk durumunda olması
B
Bölgenin zengin petrol yataklarına sahip olması
C
Musul’da farklı etnik kökenden toplulukların yaşaması
D
Ortadoğu’da siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanmaya çalışılması
E
Bölgenin daha önce uzun bir süre Osmanlı egemenliğinde kalması
Soru 25
Laik düşünce anlayışının,

I. devlet düzeninin akla ve bilime dayandırılması,

II. hukuk kurallarının dogmalardan arındırılması,

III. kültürel farklılıkların belirginleştirilmesi

gelişmelerinden hangilerine imkan sağladığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 26
Türkiye I. Dünya Savaşı'ndan sonra azınlık sorunlarını aşmaya ve iç işlerine karışılmasını önlemeye çalışmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla atılmış adımlar arasında yer almaktadır?

A
Sadabat Paktı
B
Balkan Antantı
C
Nüfus Mübadelesi
D
Milletler Cemiyeti'ne üyelik
E
Montrö Boğazlar Sözleşmesi
Soru 27
7 Aralık 1941'de gerçekleşen Pearl Harbour Baskını ABD'nin,

I. Çin,

II. Japonya,

III. Güney Kore

devletlerinden hangilerine savaş ilan etmesine yol açmıştır?

A
Yalnız l
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 28
1950 yılında gerçekleştirilen genel seçimler sonucunda CHP'nin 27 yıllık tek parti yönetimine son veren Demokrat Parti'nin kuruluşunda aşağıdakilerden hangisi yer almamıştır?

A
Adnan Menderes
B
Refik Koraltan
C
İsmet İnönü
D
Celal Bayar
E
Fuat Köprülü
Soru 29
Türkiye 1960'lı yıllarda,

I. Batı dünyası ile olan bağları koruma politikasını sürdürme,

II. İslam ülkeleri ile yakın ilişkiler kurmaya yönelme,

III. İslam Konferansı Örgütü'ne üye olma

politikalarından hangilerini izlemiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 30
Sovyetler Birliği'nin çökmesinin ardından Kafkasya'da,

I. Karabağ,

II. Osetya,

III. Çeçenistan

sorunlarından hangileri ortaya çıkmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.

Tarih Genel Tarama Testleri Sınavı

Tarih Online Genel Tarama Testleri Sınavı

www.tarihtendersler.com