Tarih Online Genel Tarama Sınavı -13

Genel Tarama -13

Tebrikler - Genel Tarama -13 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Cilâlı Taş Devri;

I. insanlık tarihinde yerleşik hayatın başladığı ilk devirdir.

II . Bu devirde insanlar tahıl tanelerini ekerek üretime geçmişlerdir.

III. Büyük ve küçükbaş hayvanlar beslenerek, evcilleştirilmeye başlanmıştır.

Sadece yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında, Cilâlı Taş Devri için aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A
Cilâlı Taş insanı sosyalleşme sürecine girmiştir.
B
Bir önceki devre göre insan yaşamı değişmiştir.
C
Hayat standartı yükselmeye başlamıştır.
D
İnsanların doğadaki asalak yaşamı büyük ölçüde sona ermiştir.
E
İnsanlar siyasi bir otoriteye gereksinim duymuşlardır.
Soru 2
Hitit krallarının devletin otoritesini güçlendirmek amacıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirdikleri söylenebilir?

A
Yıl içinde yaşanan gelişmeleri yıllıklara kaydettirmek
B
Çok tanrılı dini inancın yaygınlaştırılmasını sağlamak
C
Egemenlik altında tutulan eyaletlerin valiliklerini merkezden göndermek
D
Tarım üretiminin artmasını sağlamak
E
Halkın mülk sahibi olmasına izin vermek
Soru 3
Orta Asya Türk tarihi göçebe yaşam üzerine kurulmuştur.

Aşağıdaki nedenlerden hangisi buna gerekçe olamaz?

A
Orta Asya'nın kurak olması
B
Su kaynaklarının dağınık olması
C
Kış mevsiminin uzun ve sert olması
D
Otlakların yeterli olmaması
E
Çin'in baskısı
Soru 4
I. Kanuni döneminde Fransa kralı Alman İmparatorluğu'na karşı yardım istemiştir.

II. Hindistan'daki Gücerat İslâm Devleti Portekizler’e karşı Osmanlı Devleti’nden yardım istemişlerdir.

Her İki durum Osmanlı Devleti İçin aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A
Ticarete önem verdiğinin
B
Siyasî ve askeri gücünün olduğunun
C
Hindistan’la ilgilendiğinin
D
Fransa ile yakınlaşmak istediğinin
E
Müslümanları savunduğunun
Soru 5
Mekke'de müşriklerden baskı gören Müslümanların, Hristiyan olan Habeş yöneticisi tarafından kabul edilmesi ile İslam tarihindeki ilk hicret Habeşistan'a yapılmıştır. Aynı zamanda Habeş yöneticisi İslamiyet’i kabul etmiştir.

Habeşistan yöneticisinin bu davranışı ile ilgili,

I. İslamiyet’in kurallarından hoşlanmıştır.

II. Putperestliğe karşı çıkmaktadır.

III. İslamiyet’in üstünlüğünü fark etmiştir.

yargılarından hangileri söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 6
Büyük Selçuklu Devleti'nde sık sık görülen taht kavgaları ve şehzadelerin bağımsız hareket etme istekleri merkezi otoritenin zayıflamasına, bu da devletin yıkılmasına neden olmuştur.

Selçuklularda görülen taht kavgalarının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A
Devletin hanedanın ortak malı olması
B
Hükümdar çocuklarının babalarına karşı iktidar mücadelesine girmeleri
C
Yönetme yetkisinin hükümdar ailesine Tanrı tarafından verildiğine inanılması
D
Hükümdarın erkek kardeşinin, kendisini lider olarak görmesi
E
Ülkenin kuzey-güney, doğu-batı şeklinde yönetilmesi
Soru 7
“En önemli etkinliğin tarım, en önemli mülkiyetin toprak olduğu, toprağın sahibi (senyör) ile çalışanı (sert) arasındaki ilişkiye dayanan Feodalizm, Ortaçağ Avrupası'nın ekonomik, siyasal ve sosyal düzeninin adıdır."

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu düzenin oluşmasına ortam hazırlamıştır?)

A
Kavimler Göçü
B
Haçlı Seferleri
C
Coğrafi Keşifler
D
Rönesans Hareketleri
E
Sanayi Devrimi
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Selçuklu Devleti'nde ticaretin gelişmesi ile ilgili doğru bilgi değildir?

A
Eyyubilerle ve Harzemşahlar'la ittifak yapılması
B
Yabancılara düşük gümrük tarifesi uygulanması
C
Venedik’le antlaşma yapılması
D
Kırım'da Suğdak bölgesinin alınması
E
Kervansarayların önem kazanması
Soru 9
Osmanlı Devleti'nde,

I. Devlet işlerinin sadrazamlara bırakılması

II. Önemli devlet işlerinin sadrazamın konağında görüşülmeye başlaması

III. Padişahların ordunun başında sefere çıkmaması

durumlarından hangilerinin Divan teşkilatının öneminin azalmasına ortam hazırladığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 10
Kutsal Roma Germen İmparatorluğu ile Alman prenslikleri arasında 1555 yılında Augsburg Antlaşması imzalanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu antlaşmanın sonuçları arasında bulunmaktadır?

A
Köleliğin ortadan kaldırılması
B
Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nun Alman prenslerinin yönetimine girmesi
C
Protestan mezhebinin Papa tarafından resmen kabul edilmesi
D
Coğrafi Keşiflerin gerçekleşmesi
E
Milliyetçilik düşüncesinin güç kazanarak yaygınlaşması
Soru 11
XVII. yüzyılda Osmanlı ticari hayatının durgunlaşmasında,

I. Ülke içerisinde iç güvenliğin bozulması

II. Yeniçerilerin bazı devlet adamları ve padişahları görevden uzaklaştırması

III. Celali isyanlarının çıkması

gelişmelerinden hangileri merkezi otoritenin zayıfladığını gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 12
1774'te Osmanlı Devleti İle Çarlık Rusya'sı arasında yapılan Küçük Kaynarca Antlaşmasının aşağıdaki hükümlerinden hangisi 'Karadeniz egemenliğinin Ruslara geçtiğinin" ve Ruslar'ada kapitülasyonların tanındığının göstergesidir?

A
Osmanlı uyruğundaki Ortodoksların haklarını Rusya gözetecektir.
B
Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecektir.
C
Ruslar Karadeniz ve Akdeniz'de serbestçe ticaret yapabileceklerdir.
D
Ruslar, İstanbul'da devamlı bir elçilik kuracaktır.
E
Kırım Hanlığı din bakımından Osmanlı halifesine bağlı olacaktır.
Soru 13
1789 Fransız Devrimi, aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmamıştır?

A
Mutlak-monarşik yönetimlerin yıkılmasına
B
İmparatorlukların dağılmasına
C
Ekonomide liberal sistemin yaygınlaşmasına
D
Avrupa'da ihtilal savaşlarına
E
Çok uluslu devletlerin kurulmasına
Soru 14
Padişah ile ayanlar arasında imzalanan Sened-i İttifak Sözleşmesi'nde, padişahın imzası olmasına rağmen ayanlar her iş başına gelen sadrazam ve şeyhülislamın da bu senedi imzalamakla yükümlü tutulmasını istemişlerdir.

Ayanların bu tutumu,

I. Padişahların otoritesinin zayıflaması

II. Divan-ı Hümayun'un kaldırılması

III. Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışması

durumlarından hangilerinin bir göstergesidir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 15
I. I. Balkan Savaşı sonunda, kazanan devletlerin kendi aralarında savaşmaları

II. I. Dünya Savaşı'ndan sonra, itilaf Devletleri'nin anlaşamayıp bölünmeleri gibi gelişmeler yaşandı.

Osmanlı Devleti'nin farklı savaşlarda çarpıştığı devletlerin yukarıdaki ortak sorunu yaşamalarının temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlıların karşı saldırıya geçip askeri başarılar kazanması
B
Savaşa sonradan katılan devletlerin, paylaşıma ortak edilmeleri
C
İngiltere'nin Doğu Akdeniz politikasının, diğer devletlerin çıkarıyla çelişmesi
D
Bulgaristan ve Yunanistan'ın güç kazanmasına diğer devletlerin karşı çıkması
E
Osmanlı Devleti'nden alınan ve alınmak istenen toprakların paylaşılamaması
Soru 16
Almanya, Osmanlı Devleti ile Ağustos 1914'te gizli bir anlaşma imzalayarak, Osmanlı'nın kendi yanında savaşa girmesinde etkili olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni kendi yanında savaşa dahil etmek istemesinin sebeplerinden biri olamaz?

A
Osmanlı Devleti'nin Basra ve Kızıldeniz'e hâkim stratejik konumundan yararlanmak
B
Osmanlı Sultanı'ndan "halife" sıfatı ile Hint Müslümanları üzerinde yararlanabilmek
C
Osmanlı'nın kaybetmiş olduğu toprakları geri alabilmesinde destek olmak
D
Açılacak yeni cepheler ile savaştaki yükünü hafifletebilmek
E
Almanya'nın gelişen sanayisi için geniş Osmanlı coğrafyasının pazar ve hammadde kaynağı olması
Soru 17
Mondros Ateşkes Antlaşması'nda sonra,

- Ermeniler, Doğu Anadolu'daki köylere saldırarak Türk halkının bölgeden gitmesini sağlamaya çalışmıştır.

- Yunanlılar, Batı Anadolu'da Rumların desteğiyle işgale başlayarak Türklerin bölgeden göç etmelerini sağlamaya çalışmıştır.

Bu girişimlerde Wilson İlkeleri'nin aşağıdaki maddelerinden hangisinin belirleyici olduğu söylenebilir?

A
Milletler Cemiyeti kurulacaktır.
B
Boğazlar tüm devletlere açık olacaktır.
C
Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıklar, nüfus çoğunluğuna sahip oldukları bölgelerde kendi geleceğini belirleyebilecektir.
D
Yenen devletler yenilenlerden toprak almayacaktır.
E
Devletler arası gizli diplomasi yapılmayacaktır.
Soru 18
Amasya Genelgesi'nin Rauf, Refet ve Ali Fuat Paşa'nın imzası, Kazım Karabekir ve Cemal Paşa'nın onayı ile çok imzalı olarak yayınlanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstanbul Hükümeti'nin tepkisini çekmemek
B
Doğu illerinin desteğini almak
C
Genelgenin kişisel olmadığını kanıtlamak
D
Kurtuluş Savaşı'nın yöntemini belirlemek
E
Padişahla ilişkileri kesmemek
Soru 19
TBMM kurulduktan hemen sonra ayaklanmalarla uğraşmak zorunda kalmıştır.

TBMM'nin aşağıdaki hangi etkinliği bu durumun kanıtıdır?

A
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu kabul etmesi
B
Tekalif-i Millîye Emirlerini yayımlaması
C
Meclis hükümeti sistemini benimsemesi
D
Hiyanet-i Vataniyye Kanunu'nu çıkarması
E
Güçler Birliği Sistemini benimsemesi
Soru 20
Sevr Antlaşması'nda, İstanbul’un Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalması kararlaştırılmış, ancak bu bir koşula bağlanmıştı.

İtilaf Devletlerinin bu yönde ileri sürdükleri koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kapitülasyonların sürmesi
B
Azınlık haklarının korunması
C
İtilaf devletlerinin sunmuş olduğu Sevr antlaşmasına uyması
D
Arap topluluklarına bağımsızlık verilmesi
E
İtilaf Devletlerine tamirat bedeli ödenmesi
Soru 21
Türkiye'de gerçekleştirilen,

I. saltanatın kaldırılması,

II. halifeliğin kaldırılması,

III. Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi

düzenlemelerinden hangilerinin doğrudan ulus egemenliği düşüncesini güçlendirme amacına yönelik olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 22
Atatürk, bir konuşmasında; “Dış siyasette başarılı olabilmenin yolu içte de güçlü ve başarılı olmaktan geçmektedir.” demiştir.

Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisine önem verilmesi gerektiğini vurgulamıştır?

A
Ülkede siyasi istikrarın korunmasına
B
Ekonomik faaliyetlerin devlet denetimi altına alınmasına
C
Bölge devletleriyle askeri ittifaklara gidilmesine
D
Silahlanma yarışının önlenmeye çalışılmasına
E
Uluslararası örgütlerin kurulmasına
Soru 23
Atatürk, "Kültürü ve hedefi farklı olan ve birbirleriyle bağdaşmayan toplulukları tek sınır içine almış bir devletin iç örgütü temelsiz ve çürük olur. Bu durumda dış siyaseti de köklü ve sağlam olamaz. Böyle bir devletin, özellikle iç örgütü ulusal olmaktan uzak olduğu gibi, siyasal yöntemi de ulusal olamaz." demiştir.

Bu sözleri dikkate alındığında, Atatürk'ün,

I. ulusçu siyaset,

II. ümmetçi devlet yapılanması,

III. mezhep farklılığı

olgularından hangilerini eleştirdiği söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 24
1929 yılında yaşanan Dünya Ekonomik Bunalımı,

I. dünya genelinde tüketimin artması,

II. dünyada büyük bir işsizlik dalgasının oluşması,

III. ABD'de bankacılık sisteminin zarar görmesi

sonuçlarından hangilerine yol açmamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 25
İngiltere'de 19301u yılların sonunda Yatıştırma Politikası olarak bilinen bir politika benimsemiş, ancak herhangi bir başarı elde edememiştir.

Bu başarısızlıkta aşağıdakilerden hangisi rol oynamıştır?

A
ABD'nin Avrupa politikasının uzağında kalmayı tercih etmesi
B
Briand - Kellog Paktının gündeme gelmesi
C
Locarno Antlaşması'nın imzalanması
D
Almanya'nın yayılmacı politikalarını sürdürmesi
E
Milletler Cemiyeti'nin kurulması
Soru 26
Uzak Doğu, Soğuk Savaş Dönemi'nde ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki siyasi rekabet ve gerginlik alanlarından birisi idi.

Bu gerginlik durumu iki taraf arasında,

I. Kore Savaşı'nın yaşanması,

II. Vietnam Savaşı'nın yaşanması,

III. Sovyetleri Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesi

gelişmelerinden hangilerine yol açmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi 1945-1952 yılları arasında nükleer tekeli elinde tutan ve sonra da bu alanda büyük ilerlemeler gösteren Amerika Birleşik Devletleri karşısında, nükleer dengenin kurulmaya başlanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilebilir?

A
Sovyetler Birliği'nin ilk defa kıtalararası füze sistemini geliştirmesi
B
Almanya topraklarının doğu ve batı olarak ikiye parçalanması
C
NATO'nun kurulması
D
İngiltere'nin Avrupa'daki askeri ve siyasi etkinliğinin gerilemesi
E
Birleşmiş Milletler Örgütü'nün kurulması
Soru 28
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde,

I. üyelik müzakerelerinin sona ermesi,

II. Ankara Antlaşması'nın imzalanması,

III. Gümrük Birliği'nin hayata geçirilmesi

aşamalarından hangileri geçilmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve IIII
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
28 tamamladınız.

Tarih Genel Tarama Testleri Sınavı

Tarih Online Genel Tarama Testleri Sınavı

www.tarihtendersler.com