Tarih Online Genel Tarama Sınavı -15

Genel Tarama -15

Tebrikler - Genel Tarama -15 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki olaylardan hangisinin meydana gelme zamanı diğerlerine göre daha çok belirgindir?

A
Mısır'da ilk Türk - İslâm devletleri IX. ile X. yüzyıl arasında kurulmuştur.
B
Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında batılılaşma çabaları yoğunlaşmıştır.
C
Yazı, zamanımızdan yaklaşık 5 bin yıl önce bulunmuştur.
D
Kadeş Antlaşması M.Ö. 1280'de Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanmıştır.
E
TBMM XX. yüzyılın Nisan ayında açılmıştır.
Soru 2
Eskiçağ’da Mısır'da, Mezopotomya'da, İran'da görülen mutlak krallıklara karşı; Anadolu'da Hititler'de kralın yetkisi Pankuş Meclisi ile sınırlandırılmış, İyonlarda krallığa son verilerek Aristokrasi yönetimine geçilmiş, Yunan şehir devletlerinde (Atina) demokrasi yerleşmiş, Roma'da ise Cumhuriyet yönetimi kurulmuştur.

Bu bilgiler dikkate alınarak, ortak bir değerlendirme hangi seçenekte verilmiştir?

A
Hititler'de Pankuş Meclisi Kralı yargılayabilir.
B
Krallık iyon ve Yunan şehir devletlerinde ortadan kaldırılmıştır.
C
Krallıktan sonra Aristokrat yönetim görülmektedir.
D
Batı’ya gidildikçe insana verilen değer artmaktadır.
E
Cumhuriyet yönetimi ilk defa Roma'da görülmektedir.
Soru 3
I. Uygur şehirlerinden İdikut'ta kervansaraylar ile Maniheist Hristiyan, Budist mabetlerinin ve manastırlarının harabeleri yan yana bulunmuştur.

II. Göktürk hükümdarı Bilge Kağan şehirlerin, surlarla çevrilmesi, Budizm ve Taoizmin tanıtılması gibi konuları Meclise getirmiş, fakat bu görüşler Mecliste reddedilmiştir.

III. Hazar Devleti yöneticilerinin Museviliği kabul etmelerine rağmen, halk arasındaki davalara Müslüman, Hristiyan ve Şamanistlerden oluşan bir hakimler kurulu bakmıştır.

Türk tarihine ilişkin yukarıdaki durumlar dikkate alındığında aşağıdaki hangi yargıya varmak doğru değildir?

A
Adalet ve hoşgörünün toplumda egemen olduğu
B
Devlet ve toplum yaşamında dogmatik fikirlerin yerleşmediği
C
Türklerin farklı kültürlerden etkilendiği
D
İnanç biçimlerinin devlet yapısını belirlediği
E
Türklerde din ve vicdan özgürlüğü olduğu
Soru 4
Hz. Muhammed'in Hicret'ten sonra Medine'deki Yahudilerle "Vatandaşlık Antlaşması" nı yapmasındaki esas neden aşağıdakilerden hangisidir?

A
Din ilkelerinin dışına çıkmak
B
Yahudileri İslamlaştırmak
C
Yahudilerin ticarete hâkim olmalarını engellemek
D
Yahudilerin taşkınlıklarını dizginlemek
E
İç güvenliği sağlamak
Soru 5
Karahanlı Devleti'yle Gazne Devleti'nin ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

A
03Resmi dil olarak Türkçe'yi kabul etmeleri<*****5*
B
Dayandıkları toplumun çoğunun Türk olması
C
İslam dinini benimsemiş olmaları
D
Hindistan'a Müslümanlığı yaymaları
E
Türkistan'da kurulmuş olmaları
Soru 6
Haçlı Seferleri sonunda Avrupa’da derebeylerin önemi azalmış, Krallara yeniden güçlenmiş, Kilise otoritesi de sarsılmıştır.

Bu gelişmeler Avrupa’da aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında doğrudan etkili olmamıştır?

A
Mutlak krallıkların kurulmasına
B
Feodalitenin yıkılış sürecine girmesine
C
Kiliseye olan güvenin sarsılmasına
D
Avrupa’nın yeni anlayışa girmesine
E
Ulusal nitelikli devletlerin kurulmasına
Soru 7
Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıflamasına yol açan gelişmelerden biri Haçlı Seferleri'dir.

Bunun dışında Anadolu Selçuklu Devleti'nin otoritesinin sarsılmasına ve Moğol egemenliği altına girmesine yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Harzemşahlar'la yapılan Yassıçemen Savaşı
B
İlhanlılar'la yapılan Kösedağ Savaşı
C
Gazneliler'le yapılan Dandanakan Savaşı
D
Karahıtaylılar'la yapılan Katvan Savaşı
E
Timur Devleti'yle yapılan Ankara Savaşı
Soru 8
• Osmanlılarla Bizans arasında yapılan ilk savaştır.

• Savaşın kazanılmasıyla İzmit yolu Osmanlılara açılmıştır.

Yukarıda bahsedilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Koyunhisar Savaşı
B
Maltepe Savaşı
C
I. Kosova Savaşı
D
Sırpsındığı Savaşı
E
Bursa'nın fethi
Soru 9
Fatih Sultan Mehmed Dönemi'nde;

I. Cenevizlerden Amasra alındı.

II. Trabzon Rum İmparatorluğu’na son verildi.

III. Kırım Osmanlı topraklarına katıldı.

Yukarıdaki bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Karadeniz üstünlüğünün sağlandığı
B
Beyliklerle mücadele edildiği
C
Avrupa - Hristiyan birliğinin parçalanmaya çalışıldığı
D
Akkoyunlu Devleti ile savaşa gidildiği
E
Venediklerle mücadeleye girildiği
Soru 10
Aşağıdaki askeri birliklerden hangisi Kapıkulu ordusuna ait bir sınıf değildir?

A
Acemi Oğlanları Ocağı
B
Yeniçeriler
C
Cebeciler
D
Humbaracılar
E
Tımarlı Sipahiler
Soru 11
Duraklama Döneminde çıkan Celali ve eyalet isyanlarının başarısız olmasına karşılık Yeniçeri isyanlarının genellikle sonuca uluşması,

I. Yeniçerilerin devlet merkezinde önemli bir güç olması,

II. isyanlarda Yeniçeri - ulema ittifakının gerçekleşmesi,

III. Yeniçerilerin askeri disiplinden uzaklaşmış olması

durumlarından hangileri ile ilişkilendirilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 12
I. Lale Dönemi, Patrona Halil isyanı ile sona erdi.

II. III. Selim Dönemi Kabakçı Mustafa İsyanı ile sona erdi.

XVIII. yüzyılda batılılaşma amacı ile yapılan yenileşme hareketlerinin sona ermesini sağlayan bu isyanların başarıya ulaşmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
İsyanların Avrupa devletlerince desteklenmesi
B
Islahatların bazı devlet adamlarının çıkarlarıyla uyuşmaması
C
İsyanların gerici ve tutucu çevrelerce kışkırtılması
D
Halkın eğitimsiz ve yenilikleri kavrayamamış olması
E
İsyanların yeniçeri ordusu tarafından desteklenmesi
Soru 13
Almanya’da başlayan Reform hareketleri, kısa sürede kıtanın farklı ülkelerinde taraftar bulmuş ve değişik isimler altında yaygınlaşmıştır.

Aşağıdakilerden hangileri, Protestanlık düşüncesinin Kalvenizm ve Anglikanizm adları altında yaygınlaştığı ülkelerdir?

A
İngiltere - İtalya
B
Fransa - İngiltere
C
Almanya - Avusturya
D
İtalya - İspanya
E
İspanya - Rusya
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi, Fransa'nın yaymaya çalıştığı ihtilal düşüncelerine karşı bir önlem alma amacı taşımaktadır?

A
Viyana Kongresi
B
Yüz Yıl Savaşları
C
Otuz Yıl Savaşları
D
Sanayi İnkılabı
E
Westfalya Antlaşması
Soru 15
Islahat Fermanı'nın,

I. Hristiyanlar askerliği nakdi bedel ödeyerek yapabilecektir.

II. Hristiyanlar ve Museviler devlet memuru olabilecektir.

III. Yabancı uyruklular vergilerini ödemeleri koşuluyla mal ve mülk sahibi olabilecektir.

hükümlerinden hangileri, Osmanlı Devleti'nin azınlıklara geniş haklar tanıdığına kanıt olarak gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 16
I. Meşrutiyet'in ilan edilmesinde etkili olan düşünce akımı Osmanlıcılıktı. Ne var ki akım azınlıkların imparatorluktan kopuşlarını önleyemedi ve zaman içinde önemini yitirdi. Arnavutluk, Suriye. Irak ve Yemen'de görülen ulusçuluk eylemleri ise din birliğinin işe yaramadığını gösteriyordu

Bu gelişmeler Osmanlı ülkesinde aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına yol açmıştır?

A
Yönetimde Türkçülük düşüncesinin ağırlık kazanmasına
B
I. Dünya Savaşı'nın başlamasına
C
Devlet yönetiminde teokratik anlayışın önem kazanmasına
D
Balkan savaşlarının başlamasına
E
Azınlıklara verilen hakların artmasına
Soru 17
İtalya, 20. yy. başlarında İngiltere ve Fransa ile yaptığı anlaşmalarla Trablusgarp'ın kendi nüfuz alanı içinde olduğunu kabul ettirmişti, İngiltere ve Fransa'nın bu durumu kabullenmesinde büyüyen Almanya tehlikesi etkili olmuştu.

Buna göre,

I. İtalya sömürgeci bir devlettir.

II. İngiltere ve Fransa, İtalya'dan daha zayıftır.

III. Trablusgarp'ın işgalini Osmanlı Devleti’de onaylamıştır.

IV. Fransa ve İngiltere farklı bloklarda yer almaktadır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve IV
E
II ve IV
Soru 18
I. Dünya Savaşı sırasında Türk ordularının büyük kısmının komutası Alman subaylara verilmiştir.

Bu durumun,

I. Osmanlı Devleti'nin tek taraflı olarak kapitülasyonları kaldırması

II. Askeri harekâtlarda öncelikle Almanya'nın çıkarlarının gözetilmesi

III. Osmanlı ordusunda asker sayısının artması

sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulamaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 19
Pontus Rum Cemiyeti, Mondros Ateşkesi'nden sonra Orta ve Doğu Karadeniz'de silahlı çeteler kurmuştur.

Bu durumun,

I. Karadeniz Bölgesi'nde Türklerin güvenliğinin bozulması

II. Manda ve himaye fikrinin yayılması

III. Osmanlı ordularının terhis edilmesi

sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 20
Kuvva-i Milliye birliklerinin ihtiyaçları halk tarafından karşılanmıştır.

Kuvva-i Milliye birliklerinin,

I. işgallere karşı silahlı direnişe geçmeleri

II. Türk köylerini Rum ve Ermeni çetelere karşı korumaları

III. Milli Mücadeleden bağımsız hareket etmeleri

faaliyetlerinden hangilerinin Türk halkının desteğini kazanmalarında etkili olduğu söylenemez?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 21
I. TBMM üyeleri arasında birçok konuda görüş birliği yanında, görüş ayrılığı da bulunuyordu.

Aşağıdaki konulardan hangisinde görüş ayrılığı diğerlerine oranla daha çok belirgindir?

A
Düzenli ordunun kurulmasında
B
Bağımsızlığın sağlanmasında
C
Geçici bir hükümet oluşturulmasında
D
Ekonomik politikanın belirlenmesinde
E
Halifelik ve saltanat kurumlarının geleceğinin belirlenmesinde
Soru 22
Osmanlılar döneminden kalan düzenli Ordunun TBMM'ye kazandırdığı ilk askeri başarısı sonucunda imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kars Antlaşması
B
Moskova Antlaşması
C
Gümrü Antlaşması
D
Mudanya Ateşkes Antlaşması
E
Lozan Antlaşması
Soru 23
Türkiye'de saltanat yanlılarının etkinliklerini ve eski rejimi yeniden kurma düşüncelerini sona erdirmeyi amaç edinen düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A
TBMM'nin açılması
B
Halifeliğin kaldırılması
C
Erkan-ı Harbiye Vekaleti'nin kaldırılması
D
Meclis Hükümeti Sistemi'nin benimsenmesi
E
Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi Serbest Cumhuriyet Fırka’nın kapatılmasının doğruluğunu ortaya kayan bir gelişme olmuştur?

A
Şeyh Sait İsyanı’nın yaşanması
B
Ankara Antlaşması’nın imzalanması
C
Milletler Cemiyeti’ne üye olunması
D
Menemen Olayı'nın baş göstermesi
E
Hatay’ın anavatana katılması
Soru 25
Atatürk'ün İnkılapçılık ilkesini,

I. Devletçilik,

II. Çağdaşlık ve Batılılaşma,

III. Milliyetçilik,

IV. Milli Birlik ve Beraberlik

ilkelerinden hangilerinin bütünlediği söylenebilir?

A
Yalnız II
B
I ve III
C
I ve IV
D
I, II ve III
E
I, II ve IV
Soru 26
Sovyet Rusya döneminde Rus olmayan milletleri bir potada kaynaştırmak ve milli duygularını ortadan kaldırmak amacıyla girişimlerde bulunulmuştur.

Sovyet Rusya dönemindeki,

I. ekonomik kalkınmayı sağlamak iddiasıyla yüz binlerce Türkün değişik coğrafyalara göç ettirilmesi,

II. Rusların Türklerden boşalan coğrafyalara yerleştirilmesi,

III. Müslüman din adamlarının hapis ve sürgün edilmesi,

IV. Tarımda kolektifleştirme çalışmalarının başlatılması

uygulamalarından hangileri bu girişimlere örnek olarak gösterilebilir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
I, II ve III
Soru 27
Almanya tarafından II. Dünya Savaşı sırasında Rusya'ya yönelik olarak Barbarossa harekatının başarısız olmasında,

I. kış koşullarının etkili olması,

II. ikmal güçlükleri ile karşılaşılması,

III. Rus direnişinin zaman içinde güçlenmesi

gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız l
B
Yalnız lI
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 28
Türkiye II. Dünya Savaşı sonrası dönemde toprak bütünlüğünü korumak ve sınır güvenliğini artırmak amacıyla,

I. NATO,

II. Balkan İttifakı,

III. Bağdat Paktı

oluşumlarından hangilerinde yer alma yoluna gitmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 29
1960-1980 dönemi Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili,

I. Silah ambargosu ilişkileri gerginleştirmiştir.

II. Kıbrıs Sorunu belirleyici faktörlerden birisidir.

III. Türkiye'nin NATO ile ilişkilerini dondurma kararı almasına yol açmıştır.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 30
Bulgaristan ile Türkiye arasında 1980'li yıllarda yaşanan en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bulgaristan'da yaşayan Türk azınlığı
B
Kıta Sahanlığı
C
Ege Adaları
D
Boğazlar
E
Sınırlar
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.

Tarih Genel Tarama Testleri Sınavı

Tarih Online Genel Tarama Testleri Sınavı

www.tarihtendersler.com