Mondros ve İşgaller -3

Mondros ve İşgaller -3

Tebrikler - Mondros ve İşgaller -3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
• İç güvenliği sağlama dışında Osmanlı ordularının terhis edilmesi

• İşgaller karşısında Türk halkının can ve mal güvenliğinin kalmaması

• Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkması

karşısında;

I. Redd-i İlhak Cemiyetleri kurulmuştur.

II. İşgaller mitinglerle protesto edilmiştir.

III. Kuva-i Milliye oluşturulmuştur.

IV. Ahmet izzet Paşa Kabinesi'nin işbaşına gelmesi sağlanmıştır.

V. Bölgesel kongreler toplanmıştır.

yargılarından hangisine ulaşılamaz?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 2
Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Mondros Ateşkes Antlaşması'nın İmzalanmasında önce meydana geldiği söylenebilir?

A
Ahmet izzet Paşa Hükümeti'nin işbaşına gelmesi
B
M. Kemal'in IX. Ordu Müfettişliği ‘ne atanması
C
İngilizlerce Musul'un işgali
D
İttihat ve Terakki ileri gelenlerinin ülkeyi terk etmesi
E
Paris Barış Konferansı'nın toplanması
Soru 3
Mondros Ateşkes Antlaşmasının aşağıdaki hükümlerinden hangisi, işgallere ortam hazırlandığının en önemli kanıtıdır?

A
Osmanlı orduları terhis edilecek
B
İtilaf Devletleri güvenlikleri açısından önemli gördükleri yerleri işgal edebilecek
C
Haberleşme ve ulaşım araçları İtilaf Devletlerinin denetimine girecek
D
Önemli yeraltı kaynaklarının bulunduğu yerler İtilaf Devletlerinin denetimine girecek
E
Liman ve tersanelere el konulacak
Soru 4
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesiyle Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığı fiilen ortadan kalkmıştır.

İtilaf Devletleri bu madde ile aşağıdakilerden hangisini yapacaklarını açıkça belirtmişlerdir?

A
Stratejik bölgeleri işgal edeceklerini
B
Liman ve demiryolu işletmeciliğini denetim altına alacaklarını
C
Osmanlı ordusunu dağıtacaklarını
D
Doğuda Ermeni Devleti kuracaklarını
E
Haberleşme ve ulaşım araçlarına el koyacaklarını
Soru 5
Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti,

I. Hiçbir surette bölgeden göç edilmeyecek.

II. En kısa zamanda, sosyal ve ekonomik sorunlara çözüm bulunacak.

III. Doğu Anadolu'nun bütünlüğü korunacak.

gibi kararları almakla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A
Milli mücadeleyi başlatmayı
B
Yunanlılar'a karşı direnişi başlatmayı
C
Doğu Anadolu'da bir Ermeni Devleti kurulmasını önlemeyi
D
Yöresel direnişleri engellemeyi
E
Ülke bütünlüğünü korumayı
Soru 6
Mondros Ateşkes Antlaşması'na göre, Osmanlı Devleti'nin bütün haberleşme ve ulaşım araçları İtilaf Devletleri tarafından kontrol edilecektir.

Buna göre İtilaf Devletleri,

I. Türk halkını teknik açıdan geri bırakma,

II. işgaller sırasında, Türk halkının topluca karşı koymasını engelleme,

III. Anadolu'daki ulaşım ve haberleşme hatlarından yararlanma

verilenlerden hangilerini amaçlamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I. II ve III
Soru 7
Mondros Ateşkesi'ne tepki olarak yararlı cemiyetler kurulmuştur.

Bu cemiyetlerin ortak özellikleri arasında,

I. işgallere karşı kurulmaları,

II. bulundukları bölgeleri korumak istemeleri,

III. ulusal bağımsızlığı hedeflemeleri

verilenlerden hangileri gösterilemez?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 8
Mustafa Kemal, Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak için Anadolu'ya gittiğinde Kazım Karabekir Paşa Mondros hükümlerine uymayıp doğudaki askerlerini terhis etmemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumdan çıkarılabilecek bir sonuçtur?

A
Kazım Karabekir'in işgalcilerin isteklerine karşı olduğu
B
Milli direnişin sadece doğuda başladığı
C
Tüm komutanların aynı görüşü paylaştıkları
D
Komutanların çoğunluğunun milli direnişe katıldıkları
E
Bazı komutanların milli direnişe karşı olduğu
Soru 9
Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.

Aşağıdaki Mondros maddelerinden hangilerinin bu duruma kanıt olduğu savunulamaz?

A
Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
B
Osmanlı Devleti'nin ulaşım ve haberleşme araçları İtilaf Devletleri'nin denetimine bırakılacaktır.
C
Silah ve cephanenin tamamı İtilaf Devletlerinin denetimine bırakılacaktır.
D
Boğazlar İtilaf Devletlerine açık olacaktır.
E
Savaş 1 Kasım 1918den İbaren sona erecektir.
Soru 10
Mondros Ateşkes Antlaşması öncesi, Osmanlı Devleti idarecilerinin "Biz, Türkleri İstanbul'dan atmak, Anadolu'dan mahrum bırakmak istemiyoruz." şeklindeki İngiliz söylemlerine uygun çözümler araması,

I. tam bağımsızlık anlayışına uygun çözümler düşündükleri,

II. manda ve himayecilik sistemini benimsedikleri,

III. İngiltere ile ABD'yi karşı karşıya getirmek istedikleri

yargılarından hangilerini kanıtlar niteliktedir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 11
Osmanlı Devleti'nin Mondros Ateşkesi'ni imzalamasında,

I. Osmanlı Devleti'nin silah ve cephane yetersizliği,

II. Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi,

III. Daha fazla kayıp vermeme düşüncesi,

IV İstanbul Hükümeti'nin Wilson ilkelerinden cesaret alması,

V İttihat ve Terakki Partisi üyelerinin ülkeyi terk etmesi

gerekçelerinden hangilerinin etkili olduğunu söylenemez?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 12
İzmir'in işgal edileceğinin halk tarafından duyulmasına rağmen İstanbul Hükümeti haberi İtilaf Devletlerinin isteği doğrultusunda yalanlamıştır. Kısa bir süre sonra işgal gerçekleşmiştir.

Buna göre,

I. İstanbul Hükümeti halkın istekleri doğrultusunda hareket etmiştir.

II. itilaf Devletleri ile Osmanlı Hükümeti etkileşim halindedir.

III. Azınlık cemiyetleri İzmir'in işgalinden sonra kurulmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 13
Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu halkının bağımsızlık ve direniş hareketlerine girişmesinde Türkçülük düşüncesi etkili olmuştur.

Bu durumda,

I. Mondros'un sadece Osmanlı Devleti'yle imzalanması,

II. azınlıkların bazı yörelerde Türk halkını katletmeleri,

III. Kuva-yı Milliye birliklerinin padişahlık makamına bağlılık içinde olması

gelişmelerinden hangilerinin etkin olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 14
Yurdun farklı yörelerinde kurulan direniş cemiyetleri Milli Mücadele'de herhangi bir merkezin yönlendirmesi olmaksızın oluşmuştur.

Buna göre,

I. İşgallere karşı başlangıçta organize bir direniş oluşturulamamıştır.

II. Türk halkı bağımsızlığını korumaya yönelmiştir.

III. İstanbul Hükümeti halkı işgallere karşı bilinçlendirmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com