I. Dünya Savaşı -3

I. Dünya Savaşı -3

Tebrikler - I. Dünya Savaşı -3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
19. yy.'da hız kazanan sanayileşme çabaları beraberinde hammadde ve pazar arayışını arttırmıştır. Bu arayış büyük devletler arasındaki gerilimi tırmandırmış, nihayet I. Dünya Savaşı patlak vermiştir.

Buna göre,

I. milliyetçilik akımının etkileri,

II. devletlerarası çıkar çatışmaları,

III. sömürgecilik rekabeti

gelişmelerinden hangileri savaşa sebep olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2
I, Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğrayan;

• Almanya. Avusturya ve Osmanlı Devleti'nde krallığın yıkılması Cumhuriyet'in ilan edilmesi

• Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun parçalanması

gibi gelişmeler yaşanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerin ortaya çıkmasının doğru açıklamasıdır?

A
Savaşın nedenlerinin ortadan kalktığı
B
Barış ve yumuşamanın Avrupa'ya yayıldığı
C
Milliyetçiliğin etkisini kaybettiği
D
Yenilginin iç hesaplaşmalara yol açtığı
E
Sömürge rekabetinin sürdüğü
Soru 3
I. Dünya Savaşı en çok Avrupa'da yıkıcı sonuçlar doğurdu. Kitleler halinde işsizlik doğdu. Ulusal para değerleri düştü, dış borçlar arttı ve ulusal ekonomi çöküş noktasına geldi.

Bu sorunlar karşısında devletlerin başvurduğu çözüm yolları arasında aşağıdakilerden hangisi ver almaz?

A
Hükümetlerin, ekonomi üzerinde etkinliklerini arttırma
B
Planlı ekonomi sistemi uygulama
C
Vergi yükünü ağırlaştırma
D
İhracata daha fazla önem verme
E
Özel girişimleri sınırlandırma
Soru 4
"Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerde egemenlikleri kesin tanınmalı, takat Türklerin egemenliği altında bulunan öteki uluslara yaşama güvenliği, kendi gelişmelerini istedikleri gibi yürütecek kesin ve engelsiz fırsatlar verilmeli. Boğazlar tüm devletlerin gemilerine ve ticaretine uluslarca sağlanacak güvenlik altında sürekli olarak açık bulundurulmalıdır."

Wilson İlkelerinin Türklerle ilgili düzenlenen bu maddesine dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Osmanlı imparatorluğunun toprak bütünlüğünün korunmasının önerildiği
B
imparatorluk toprakları üzerinde yeni devletlerin kurdurulacağı
C
Boğazlar ve çevresinin dünya ticaret merkezine dönüştürüleceği
D
Kapıtülasyonların kaldırılmasının hedeflendiği
E
ABD'nin Osmanlı ülkesinde mandater rejim kurmayı hedeflediği
Soru 5
Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'nda, Kafkasya, Kanal, Irak ve Filistin cephelerinde yenilmiş, ancak Çanakkale Cephesi'nde gösterdiği güçlü direnişle büyük bir başarı sağlamış ve çöküşten kurtulmuştur.

Osmanlı Devleti'nin Çanakkale Cephesi'nde başarısının temelinde yatan neden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Güçlü devletlerle ittifak yapmış olması
B
Ordusunun hâlâ eski gücüne sahip olması
C
Askerlerin kendi vatanları için savaştıklarının bilincinde olmaları
D
Rusya'nın itilaf Devletleri'ne yardım gönderememesi
E
Bulgaristan'ın ittifak grubunda yer alması
Soru 6
İtilaf Devietleri'nin Çanakkale Cephesi'ni açmalarının sebeplerinden bazıları şunlardır:

I. Rusya'nın Doğu Anadolu'ya yapacağı saldırıları kolaylaştırmak

II. Almanya'nın Doğu'ya yayılmasını ve gruba, yeni katılımları önlemek

III. Boğazlar ve istanbul'u alarak Osmanlı'yı savaş dışı bırakmak

IV. Rusya'ya silah yardımında bulunarak ekonomik destek verme

Bu bilgiler bütünüyle düşünüldüğünde ve İtilaf Devietleri'nin başaramadıkları dikkate alındığında I. Dünya Savaşı içinde Çanakkale cephesi hakkında nasıl bir değerlendirme yapılamaz?

A
Rusya'nın savaştan çekilmesine neden olmuştur.
B
Dünya savaşının süresi uzamıştır.
C
Bulgaristan'ın, İttifak Devletlerine katılmasına neden olmuştur.
D
Osmanlı Devleti'nin fiilen sona ermesine neden olmuştur.
E
Bolşevik ihtilali Çarlığın yıkılmasına neden olmuştur.
Soru 7
I. Dünya Savaşı devam ederken;

I. Abadan Petrollerini kontrol altına almak amacıyla ingilizler'in

II. Rusya'ya askeri yardım yapmak amacıyla İngiliz— Fransız ortak donanmasının

III. Süveyş Kanalı'nı ele geçirmek amacıyla Osmanlı ordusunun

IV. Rusların Doğu Anadolu'da ilerlemesini önlemek için

Osmanlı Devleti'nin açtığı cepheler arasında aşağıdakilerden hangisi ver almaz?

A
Galiçya Cephesi
B
Çanakkale Cephesi
C
Irak Cephesi
D
Kanal Cephesi
E
Kafkas Cephesi
Soru 8
Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'na girerken Padişah, Halife sıfatı ile Cihad-ı Mukaddes ilan etmiş ve bütün Müslümanları, emperyalist devletlere karşı mücadeleye çağırmıştır. Ancak Müslüman Araplar, bu çağrıya uymadıkları gibi İngilizlerle masa başında bağımsızlıkları için anlaşma yolunu tercih etmişlerdir.

Bu bilgiye dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Araplar, bağımsızlıklarını devam ettirmeye çalışmışlardır.
B
Araplar, Müslümanlığın şartlarını terk etmişlerdir.
C
Osmanlı Devleti Arapların gücünü dikkate almamıştır.
D
Araplar, Halifeliği ele geçirmek için İngilizlere yanaşmışlardır.
E
Müslümanlar arasında din birliği, birleştirici rolünü kaybetmiştir.
Soru 9
I. Dünya Savaşı'nda bazı devletler yeni topraklar ve sömürgeler elde etmek isterken bazıları ise kaybetmiş olduğu toprakları geri almayı amaçlamışlardır.

Aşağıdakilerden hangisinde kaybettiği topraklara yeniden kavuşmak amacıyla savaşa katılan devletler birlikte verilmiştir?

A
İtalya- Avusturya - Macaristan
B
Bulgaristan - Osmanlı Devleti
C
Almanya - Fransa
D
Fransa - Rusya
E
Romanya - Fransa
Soru 10

Almanya, jeopolitik konumundan yararlanmak için Osmanlı Devleti'ni kendi yanında savaşa çekmek için uğraşmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri'nin de Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumuna kayıtsız kalmadıklarının bir göstergesidir?

A
Bulgaristan'ın ittifak grubuna katılması
B
İtilaf Devletleri arasında yapılan Gizli Antlaşmalar
C
ABD'nin Almanya'ya savaş ilan etmesi
D
Rusya'da Çarlık rejiminin yıkılması
E
Osmanlı Devleti'nin sınırdışı cephelerde de savaşması
Soru 11
İtilâf Devletleri, daha I. Dünya savaşı devam ederken 1915-1917 arasında yapmış oldukları 1915 Londra, 1917 Saint Jean de Maurienne gibi gizli anlaşmaları ile aralarında Osmanlı topraklarını paylaşmışlardır.

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin yapılan bu gizli antlaşmaları tamamen gün ışığına çıkardığı söylenebilir?

A
Mondros Ateşkes Antlaşması
B
Londra Konferansı
C
Sevr Barış Antlaşması
D
Lozan Antlaşması
E
Mudanya Ateşkes Antlaşması
Soru 12
ABD'nin savaşa girmesinden kısa bir süre sonra Bulgaristan savaştan çekilmiş, Almanya ile bağlantısı kopan Osmanlı savaş dışı kalmıştır. Avusturya-Macaristan ve Almanya savaşı yenilgiyle tamamlamıştır.

Buna göre,

I. ABD'nin savaşa girmesi savaşın ömrünü kısaltmıştır.

II. Bulgaristan, ittifak Grubu'nun en güçlü devletidir.

III. Osmanlı'nın savaşı bırakmasında Almanya ile bağlantısının kopması etkili olmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 13
I. Dünya Savaşının sonucunda,

I. İttihad ve Terakki Partisi ileri gelenlerinin ülkeyi terk etmesi,

II. yeni kurulan Ahmet İzzet Paşa Hükümeti'nin Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalaması,

III. Mebuslar Meclisi'nin çeşitli grupların engellemeleri sebebiyle verimli çalışamaması

gelişmelerinden hangileri ülkede siyasi sorunların var olduğunu gösterir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com