Milli Mücadele Hazırlık Dönemi -3

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi -3

Tebrikler - Milli Mücadele Hazırlık Dönemi -3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra işgal edilmeye başlanan Türk yurdu, çok zor şartlar altında verilen bir kurtuluş mücadelesi sonucunda kurtarılmıştır.

Türk yurdunun korunması konusunda verilen bu mücadele, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A
Himaye yanlılarının etkinlik kazandıklarının
B
İstanbul Hükümeti'nin işgallere karşı aktif politikalar yürüttüğünün
C
Bölgesel kurtuluş çabalarının reddedildiğinin
D
Ulusal bağımsızlık konusunda kararlı olunduğunun
E
Askeri yapının güçlendirilmeye çalışıldığının
Soru 2
2. Amasya Genelgesi'nde, Sivas'ta ulusal bir kongre toplanacağı belirtilmişti. 4 Eylül 1919 tarihinde toplanan kongreye çeşitli bölgelerden 38 temsilci katılmıştır.

Bu durum dikkate alındığında, Sivas Kongresi ile ilgili olarak,

I. Ulusal direniş bilincinin güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

II. İtilaf Devletleri'ne ekonomik açıdan zarar verilmesi amaçlanmıştır.

III. Bölgesel kurtuluş çabaları yeterli görülmüştür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 3
3. İstanbul Hükümeti temsilcisi Salih Paşa, Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Kemal ile Amasya'da yaptığı görüşme sonucunda Mebuslar Meclisi'nin toplanması kararını benimsemiş, bu karar daha sonra İstanbul Hükümeti tarafından da kabul edilmiştir.

İstanbul Hükümeti'nin böyle bir kararı benimseyerek Mebusan Meclisi'nin açılmasını sağlaması aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırmıştır?

A
İşgallerin yayılmasını
B
Ulus iradesinin ortaya çıkmasını
C
Saltanatın devamının sağlanmasını
D
İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlıklar yaşanmasını
E
Manda ve himaye düşüncesinin tartışılmasını
Soru 4
4. Milli Mücadele sırasında düzenlenen Erzurum Kongresi'nde oluşturulan Temsil Kurulu'nun üyeleri ve başkanı, delegeler tarafından seçimle belirlenmiştir.

Bu gelişme dikkate alındığında, Milli Mücadele ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin vurgulandığı söylenebilir?

A
Saltanata bağlı olması
B
Ulus iradesine dayalı olarak şekillenmesi
C
Ulusal bağımsızlığı hedeflemesi
D
Azınlıklara yeni haklar tanımaması
E
Yabancı devletlerin etkisi altında kalması
Soru 5
5. Amasya Genelgesi'nde yer verilen,

I. Milletin bağımsızlığını yine milletin kendi azim ve kararı kurtaracaktır.

II. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.

III. istanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir.

kararlarından hangileri, işgallere karşı ulusal halk direnişinin oluşmasının zorunluluğunu ifade etmektedir?

A
Yanız I
B
Yanız II
C
Yanız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 6
6. Amasya Genelgesi kararları arasında yer alan,

- Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.

- Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.

ifadeleri dikkate alındığında,

I. Ulusal bağımsızlığın korunması endişesi ortaya çıkmıştır.

II. İşgallerin sona erdirilmesinde en güçlü desteğin Türk ulusunun kendisi olduğu ortaya konmuştur.

III. Himaye yönetiminin tartışılması gündeme gelmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 7
7. Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı esnasında, "işgalci güçlerle birlikte hareket eden Damat Ferit Paşa Hükümeti'ni tanımadığını, ancak Milli Mücadele'nin padişaha karşı bir başkaldırı olmadığını" ifade etmiştir.

Mustafa Kemal'in bu açıklaması dikkate alındığında,

I. Ulusal birliğin zedelenmesi istenmemiştir.

II. Saltanat kurumu ile İstanbul Hükümeti birbirinden ayrı tutulmuştur.

III. Saltanat kurumu üzerinde baskı kurulmaya çalışılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 8
8. Mustafa Kemal Paşa, Samsun'a gönderilmesi ile ilgili olarak; "Benim İstanbul'dan uzaklaşmamı isteyenlerin buldukları gerekçe Samsun dolaylarındaki güvensizlik olaylarını yerinde görüp tedbir almak üzere, Samsun'a kadar gitmek idi. Ben bu görevin yerine getirilmesinin bir makam ve yetki sahibi olmaya bağlı bulunduğunu ileri sürdüm." demiştir.

Buna göre,

I. İstanbul Hükümeti Anadolu'da bir direniş düşüncesi başlatmayı hedeflemiştir.

II. Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücadele'yi başlatmak için konumunu güçlendirmek istemiştir.

III. Mustafa Kemal'in İtilaf Devletleri ile birlikte hareket etmesi engellenmeye çalışılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 9
9. Misak-ı Milli Kararları'na göre; Kars, Ardahan ve Batum'la ilgili olarak alınacak kararların bu bölgelerde yapılacak halk oylamasına göre verilmesi istenmiştir.

Bu bilgiler ışığında, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Rusya'nın ekonomik ve askeri alanda desteği sağlanmaya çalışılmıştır.
B
Osmanlı Devletinin diplomatik alandaki etkinliği artırılmıştır.
C
İşgalci güçlerin kendi başına vereceği kararların tanınmayacağı vurgulanmıştır.
D
TBMM'nin askeri etkinliği artırılmıştır.
E
Bölgesel direniş çabaları güçlendirilmiştir.
Soru 10
10. Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti'nin Sivas Kongresi'ni engellemek için ciddi çabalar içine girmesi karşısında, Damat Ferit Paşa sadrazamlıktan istifa edinceye kadar İstanbul ile her türlü haberleşmeyi kesme kararı almıştır.

Temsil Kurulu'nun bu kararıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
İstanbul Hükümeti'nin zararlı çalışmaları engellenmek istenmiştir.
B
Düzenli ordunun kurulması çalışmaları başlamıştır.
C
Azınlıkların etkinliği azaltılmaya çalışılmıştır.
D
Padişahın desteğine ihtiyaç duyulmuştur.
E
Yeni bir devlet kurulması çabaları başlatılmıştır.
Soru 11
11.

Tanım: Türk inkılabı, içte saltanat kurumuna, dışta ise işgalci güçlere karşı verilen milli bir mücadeledir.

Durum: Sivas Kongresi çalışmalarına başlanırken delegeler, "Hilafet ve saltanat makamına, İslamiyet'e, devlete, millete ve memlekete hizmetten başka bir gaye takip etmeyeceğim..." ifadeleriyle başlayan bir yemin metnini okumuşlardır.

Tanım dikkate alındığında durum ile ilgili olarak,

I. Saltanat ile ilgili değişiklikler sonraya bırakılmıştır.

II. Padişahın manevi etkinliğinden yararlanılmak istenmiştir.

III. Devletin demokratikleşmesi için girişimlerde bulunulmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 12
12. Erzurum Kongresi'nde bir araya gelen delegeler "geçici bir hükümetin kurulması gerektiği" kararını almışlardır.

Böyle bir kararın alınmasında aşağıdakilerden hangisinin rol oynadığı savunulabilir?

A
Saltanatın kaldırılmak istenmesinin
B
İtilaf Devletleri'nin desteğinin elde edilmeye çalışılmasının
C
İstanbul Hükümeti'nin görevlerini yerine getirememesinin
D
İstanbul Hükümeti'nin etki altına alınmaya çalışılmasının
E
Kuva-yı Milliye birliklerinin ortadan kaldırılmak istenmesinin
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com